Hotărârea nr. 426/2020

pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea şi înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru respingerea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 255187/1 din 11.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 255187/2 din 11.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul terenuri propune Consiliului Local al muncipiului Oradea aprobarea preluării în proprietatea Municipiului Oradea și înscrierea în domeniul public a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.

Având în vedere declarația pentru renunțare la dreptul de proprietate cu încheiere de autentificare nr. 44 din 14.01,2020, redactată la Biroul Notarului Public - Mirișan Ligia - Valentina din Oradea, prin care sa.^^BBB^Hau renunțat la dreptul lor de proprietate asupra terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea.

Ținând cont de prevederile art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul art. 129 alin. (2) lit. „c”, art. 139 alin. (2), art. 291 alin. (3) lit. „a" și art. 296 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea

Hotărăște:

Art. 1. Se respinge preluarea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a terenului, în suprafață de 21 mp, identificat cu nr. cadastral 163822, înscris în CF 163822 - Oradea, situat în zona străzii Izvorului.

Art. 2. Se respinge trecerea imobilului - teren, identificat în art. 1, din proprietatea privată a Municipiului Oradea, in proprietatea publică a Municipiului Oradea, în vederea asigurării profilului stradal.

Art. 3. Se respinge completarea Inventarului bunurilor din domeniul public al Municipiului OradeaArt. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcția Economică.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Primăria Municipiului Oradea (PMO) - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Terenuri;

PMO - Direcția Economică;

prin grija DPI - Serviciul Terenuri.

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 426