Hotărârea nr. 425/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 263144/1 din 19.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 263144/2 din 19.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar -Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral 158611 - Oradea, reprezentând teren situat în mun. Oradea, str. Victor Papilian din Cartierul Tineretului.

Având în vedere că, potrivit CF nr. 158611 - Oradea, terenul luat în studiu este proprietatea Municipiului Oradea.

Văzând că, suprafața măsurată, de 5.631 mp, a fost luată în studiu prin Planul Urbanistic de Detaliu - Modificator -Lotizări pentru locuințe str. Calea Clujului - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și regulamentul aferent, aprobat prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 805 din 26.09.2019, în scopul construirii de locuințe.

Ținând seama de documentația cadastrală avizată de O.C.P.I. Bihor, nr. 38870 din 05.05.2020, prin care se propune dezmembrarea parcelei cu nr. cadastral 158611, în 20 de loturi.

în vederea deschiderii unor CF-uri individuale pentru parcelele constituite, din care 16 loturi - cu suprafața de 250 mp fiecare - destinate construirii de locuințe, respectiv 4 loturi având categoria de folosință - teren public.

în baza art. 27 din Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliară, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), ale art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a imobilului, cu propunerea de dezmembrare a nr. cadastral

158611, astfel:_____________________________________________________________________________________________

Situația actuală (înainte de dezlipire/dezmembrare)

Situația viitoare (după dezmembrare)

Nr. CF

Nr. cadastra I

Suprafața de teren înscrisă în CF - mp -

Nr. cadastral

Suprafața de teren măsurată -mp-

Mențiuni reprezintă

158611 -

Oradea

Nr. inv. 019285

1586

11

7.224 = din acte

5.631 = din măsurători

207591

47

Teren - proprietate publică a Municipiului Oradea

207609

700

207610

634

207604

250

Teren ■ proprietate publică a Municipiului Oradea

traversat de conducta C.A.O.

207592

250

Teren - proprietate privată a Municipiului Oradea

207593

250

207594

250

207595

250

207596

250

207597

250

207598

250

207599

250

207600

250

207601

250

207602

250

207603

250

207605

250

207606

250

207607

250

207608

250

Total

5.631

Art. 2. Se aprobă deschiderea a 4 (patru) noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Oradea a imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

 • >  207591 - având suprafața de 47 mp,

 • >  207609 - având suprafața de 700 mp,

 • >  207610 - având suprafața de 634 mp,

 • >  207604 - având suprafața de 250 mp.

Art. 3. Se aprobă deschiderea a 16 (șaisprezece) noi coli de Carte Funciară pentru înscrierea în proprietatea privată a Municipiului Oradea a imobilelor dezmembrate la art. 1 din prezenta Hotărâre, astfel:

>207592 - având suprafața de 250 mp, >207593 - având suprafața de 250 mp, >207594 - având suprafața de 250 mp, >207595 - având suprafața de 250 mp, >207596 - având suprafața de 250 mp, >207597 - având suprafața de 250 mp, >207598 - având suprafața de 250 mp, >207599 - având suprafața de 250 mp,


>207600 ■ având suprafața de 250 mp, >207601 - având suprafața de 250 mp, >207602 - având suprafața de 250 mp, >207603 - având suprafața de 250 mp, >207605 • având suprafața de 250 mp, >207606 - având suprafața de 250 mp, >207607 - având suprafața de 250 mp, >207608 * având suprafața de 250 mp.


Art. 4. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public și evidențele contabile de patrimoniu ale Municipiului Oradea, în concordanță cu prevederile prezentei Hotărâri.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului - Județul Bihor;

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - PMO - Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri;

 • - PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

 • - PMO - Instituția Arhitectului Șef;

 • - PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegări de Gestiune;

 • - O.C.P.I. Bihor, Serviciul de Carte Funciară.

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 425


  PREȘEDINTE DE ȘEDIN Chiană Laurentiu 9


  Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru" și 5 voturi „împotrivă"  CONTRASEMNEAZĂ