Hotărârea nr. 424/2020

pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului),în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren

Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 259249/1/1 din 18.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 259249/2 din 18.05.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593 - Oradea, situat în mun. Oradea, str. Denis Diderot (în Cartierul Tineretului), în favoarea proprietarei construcției - casă edificată pe acest teren.

Văzând că potrivit CF, nr. 203593 - Oradea, terenul - în suprafață de 250 mp - identificat cu nr. cadastral 203593 - este proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Ținând seama că, prin Contractul nr. 2000 din 31.10.2019, terenul în cauză a fost concesionat în favoarea                              în vederea construirii unei locuințe.

Luând în considerare cererea, înregistrată la Municipiul Oradea - Direcția Patrimoniu Imobiliar sub nr. 253242 din 07.05.2020, prin care^^H|^^^^^^^|a solicitat cumpărarea terenului utilizat în baza Contractului de concesiune, respectiv pe care aceasta a edificat o casă de locuit, conform notării din CF 203593-C1.

întrucât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020, s-a însușit Raportul de evaluare, întocmit de societatea Evalmob S.R.L., pentru estimarea valorii de piață a parcelelor de teren din Cartierul Tineretului, situat în mun. Oradea, în zona străzii Calea Clujului, respectiv s-a aprobat prețul de 31,5 Euro / mp + TVA, pentru vânzarea celor pe care sunt edificate case și care au fost atribuite în comodat sau adjudecate prin licitație publică în concesiune, din Cartierul Tineretului.

Ținând seama de prevederile art. 1650 - 1762 din Legea nr. 287 din 2009, privind Codul Civil, republicată și actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (2) și art. 364 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea H otă reste

>

Art. 1. Se aprobă vânzarea terenului, în suprafață de 250 mp, identificat cu nr. cadastral 203593, înscris în CF 203593 - Oradea (cu nr. de inventar 016301), în favoarea                              având

calitatea de proprietară a casei edificate pe acest teren.

Art. 2. Prețul de vânzare pentru terenul menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, este de 31,5 Euro / mp + TVA, astfel cum a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 46 din 28.01.2020.

Art. 3. Prețul de vânzare a terenului menționat la art. 1 din prezenta Hotărâre, se va achita în lei, la cursul BNR din ziua efectuării plății, la data semnării contractului de vânzare - cumpărare, dar nu mai târziu de 31.08.2020, sub sancțiunea revocării prezentei începând cu data de 01.09.2020.

Art. 4. La data efectuării transferului dreptului de proprietate asupra terenului, încetează Contractul de concesiune nr. 2000 din 31.10.2019 și se extinde interdicția de înstrăinare notată în CF 203593 la B6, asupra întregului imobil - teren și construcție - până la data de 11.03.2025.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar și Direcțiai Economică.

Art. 6.


Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

  • -   PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar (DPI) - Serviciul Terenuri;

    • -   PMO - Direcția Economică;

    • -                                      grija DPI - Serviciul Terenuri.


Oradea, 28 mai 2020

Nr. 424

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"