Hotărârea nr. 421/2020

pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparatii capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio - Multifunctionala.

Piața Unirii, nr 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 748 din 30 septembrie 2013, privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea obiectivului de investiție: Reparații capitale si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio - Multifuncționala.

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 261316/20.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 261319 din 20.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic propune aprobarea modificării articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 784 din 30.09.2013 în vederea realizării obiectivului de investiții: Reparații capital si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio -Multifuncționala,

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

1

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 784 din 30.09.2013 în vederea realizării obiectivului de investiții: Reparații capital si amenajarea Cinematografului Transilvania in Sala Studio -Multifuncționala, după cum urmeaza:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonator principal de credite:                  Primarul Municipiului Oradea

Beneficiar:                                    Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                       6.978.657,82 lei fără TVA

Din care C+M:                                4.392.100,10 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                             12 luni

Art. 2. Celelalte articole rămân neschimbate.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

    • Instituția Arhitectului Șef


  • •   Direcția Economică ♦ Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 421

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"