Hotărârea nr. 420/2020

pentru completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Piața Unirii, nr. 1

41(i 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-rnail: primarie@oraciea.ro

HOTĂRÂRE

pentru completarea H.C.L nr. 503/13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 260987/19.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 260922 din 19.05.2020 prin care Direcția Economică, propune aprobarea completării H.C.L. nr. 503 din 13.06.2019 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru locuințele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea,

Având în vedere:

  • •  adresa nr. 255848/11.05.2020 prin care Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională pune în vedere faptul că, începând cu data de 26.06.2020, se încheie perioada de monitorizare pentru proiectul „ Reabilitarea, modernizarea și extinderea pe verticală a Centrului de Cazare Temporară nr. 2, Oradea (cod SMIS 13504) si a Centrului de Cazare Temporară nr. 3, Oradea (cod SM/S 13505)”;

  • •   nota internă nr. 258635/15.05.2020 prin care Serviciul Locuințe, Spații Comerciale din cadrul Direcției Patrimoniu Imobiliar solicită Direcției Economice stabilirea tarifelor de închiriere pentru locuințele situate în blocurile din municipiul Oradea, str. Atelierelor, nr. 13 și majorarea tarifelor de închiriere pentru locuințele situate în blocul de pe str. Octavian Goga nr. 4.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în temeiul art. 129 alin. (2), lit. b), lit. d), alin. (4), lit. a), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 503/13.06.2019 cu următorul articol:

„începând cu data de 26.06.2020 se vor percepe următoarele tarife de închiriere pentru locuințele situate în blocurile din municipiul Oradea, str. Atelierelor nr. 13:

  • -   400 lei/lună pentru apartamentele cu o cameră;

  • -   500 lei/lună pentru apartamentele cu două camere.

începând cu data de 01.07.2020 se vor se vor majora tarifele de închiriere pentru locuințele situate în blocurile din municipiul Oradea, str. Octavian Goga nr. 4, astfel:

  • -   400 lei/lună pentru apartamentele cu o cameră;

  • -  500 lei/lună pentru apartamentele cu două camere.

Tarifele se indexează do drept, anual, cu indicele de inflație prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor conform indicelui de inflație real comunicat de Institutul Național de Statistică.

Tarifele aprobate rămân fixe la nivelul anului 2020."

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • •  Primăria Municipiului Oradea

  • •  Direcția Patrimoniu Imobiliar

Direcția Economică

  • •   Instituția Prefectului - Județul Bihor

  • •  Se publică în M.O, al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 420

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETAR GENERAL