Hotărârea nr. 42/2020

privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din mun. Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare

                                                             

Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr.18337/1 din 21.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18337/2 din 21.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului local al municipiului Oradea darea acordului de principiu pentru transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare,

Ținând cont că U.A.T Municipiul Oradea va participa ca membru fondator la constituirea Asociației ”ClusTherm Transylvania”, asociație de tip cluster în domeniul geotermal,

Având în vedere Nota internă înregistrată sub nr. 4668 din 13.01.2020, prin Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul Primăriei Municipiului Oradea a solicitat inițierea procedurilor legale în vederea dării în folosință gratuită a unui spațiu în incinta imobilului aflat în proprietatea mun. Oradea, situat pe str. Alexandru Cazaban, nr. 49, în vederea stabilirii sediului social al Asociației, respectiv pentru înființarea a 2 laboratoare de cercetare a apelor geotermale și a efectelor lor terapeutice, prin Programul Operational Competitivitate 2014 - 2020 a Proiectelor pentru Clustere de Inovare.

Văzând Procesul Verbal nr. 12005 din 17.01.2020, cu propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

            În temeiul art.129 alin.(2) lit.c, alin.6) lit.a), art.139 alin.(3) lit.g), art. 362 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

Hotărăşte:

 

            Art. 1. Se dă acordul de principiu privind transmiterea dreptului de folosință asupra unui spațiu situat în imobilul din Oradea, str. Alexandru Cazaban nr. 49, înscris în CF 189682 Oradea, proprietatea privată a Municipiului Oradea, în favoarea Asociației ”ClusTherm Transilvania” - persoană juridică în curs de înființare, în vederea stabilirii sediului social al Asociației și înființarea a două laboratoare de cercetare a apelor geotermale și efectelor lor terapeutice.

            Art. 2. Formalitățile privind transmiterea dreptului de folosință asupra spațiului se vor realiza după constituirea Asociației.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar, respectiv Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională .

            Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- PMO - Direcția Economică;

- PMO - Direcția Patrimoniului Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

- PMO - Direcția Management Proiecte cu Finanțare Internațională

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 42

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila