Hotărârea nr. 419/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-maik primarie@oradca.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 256690/12.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 256594 din 12.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier”.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+CS+DDE - pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare anvelopă bloc Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 , poziționare semnalistică firme, organizare de șantier”.

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici al obiectivului:

Ordonator principal de credite:                  Primarul Municipiului Oradea

Investitor:                                          Municipiul Oradea

Beneficiar:                                    Municipiul Oradea

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                       628.944,01 lei fără TVA

Din care C+M:         '                        536.167,40 lei fără TVA

Diverse și neprevăzute 10 %:                     53.616,74 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției;                     6 luni

Art. 2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • *   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • *  Direcția Economică

  • ♦  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.