Hotărârea nr. 417/2020

pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4 , pozitionare semnalistică firme, organizare de santier

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE în vederea realizării obiectivului de investiții: Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 256684/13.05.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 256685 din 13.05.2020, prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Tehnic, propune aprobarea indicatorilor tehnico - economici la faza PT+CS+DDE pentru realizarea obiectivului de investiții “Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier”.

Ținând cont de prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin (7) lit. k), art.139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște;

Art.1. Se aprobă următorii indicatori tehnico - economici la faza PT+CS+DDE - pentru obiectivul de investiții:

“Reabilitare anvelopă bloc Calea Clujului nr. 4, poziționare semnalistică firme, organizare de șantier” Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivului:

Ordonator principal de credite:

Investitor:

Beneficiar:


Primarul Municipiului Oradea

Municipiul Oradea

Municipiul Oradea


INDICATOR! TEHNICO - ECONOMICI

Valoarea totală a investiției:                        1.025.987,33 lei fără TVA

Din care C+M:                                    887.745,35 lei fără TVA

Diverse și neprevăzute 10 %:                       88.774,54 lei fără TVA

Durata de realizare a investiției:                                6 luni

Art.2. Finanțarea obiectivului de lucrări se va realiza din bugetul local al Municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar

Art.4, Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •  Primarul Municipiului Oradea

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •  Direcția Economică

  • •  Se afișează pe pagina web a municipiului Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 417

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"