Hotărârea nr. 416/2020

pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru modificarea H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr.

13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 257189/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 257004 din 13.05.2020 prin care Instituția Arhitectului Șef, propune aprobarea modificării H.C.L. nr. 595/31.07.2019 privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor pentru imobilul situat în Oradea, str. Republicii, nr. 13, ap. 1, înscris în C.F. nr. 189313-C1-U16

Văzând prevederile art. 13 alin. 10 și 12 din Legea nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor

Ținând cont de prevederile Legii nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) j), art. 139 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:


prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, actualizată, cu scadența în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării prezentei hotărâri."

Art.lll. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează cu Instituția Arhitectului Șef.

Art.IV. Prezentele măsuri se comunică cu:

  • -   Primăria Municipiului Oradea

  • -   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • -   Direcția Economică

  • -   Instituția Prefectului - Județul Bihor_____________________________________________

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 416

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”