Hotărârea nr. 415/2020

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea şi combaterea infectării cu SARS-CoV-2

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tei. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2

Analizând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 267.589 din 26.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 267591 din 26.05.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea unor măsuri pentru asigurarea de kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din rețeaua școlară a Municipiului Oradea pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2

Luând în considerare:

  • -   Ordinul Ministerului Educației și Cercetării pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

  • -   Ordinul Ministerului Sănătății pentru stabilirea unor măsuri de prevenire și combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitățile/instituțiile de învățământ, instituțiile publice și toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. c) și ale art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art.1. Se aprobă repartizarea unui număr de 7.579 buc. kituri cu materiale sanitare unităților de învățământ din anexa atașată prezentei hotărâri, necesare pentru prevenirea și combaterea infectării cu SARS-CoV-2.

Art.2. Repartizarea Riturilor se va realiza după cum urmează:

- Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea va preda Riturile Municipiului Oradea în baza unui proces verbal de predare primire

Municipiul Oradea va preda Riturile Școlii Gimnaziale „Avram lancu” în baza unui proces verbal de predare -primire

Școala Gimnazială Avram lancu va distribui Riturile (trusele) cu materiale sanitare fiecărei unități de învățământ și în numărul prezentat în anexa atașată prezentei hotărâri.

Art,3.Se aprobă mandatarea persoanei desemnată de Școala Gimnazială “Avram lancu" de a distribui unităților de învățământ trusele cu materiale sanitare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică, Spitalul Clinic Județean de Urgență și Școala Gimnazială „Avram lancu”

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul municipiului Oradea

Direcția Economică

Spitalul Clinic Județean de Urgență, prin grija Direcției Economice Școala Gimnazială .Avram lancu", prin grija Direcției Economice Se publică pe site-ul www.oradea.ro

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 415

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"


Municipiul Oradea

Anexa


Situație elevi si personal implicat in activitatile de pregătire si evaluare -BACALAUREAT si CAPACITATE

DENUMIREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

elevi personal Total

1

COLEGIUL ECONOMIC "PARTENIE COSMA” ORADEA

267

107

374

2

COLEGIUL NAȚIONAL "EMANUILGOJDU" ORADEA

292

87

379

3

COLEGIUL NAȚIONAL "IOSIF VULCAN" ORADEA

245

151

396

4

COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU" ORADEA

338

145

483

5

COLEGIUL NAȚIONAL "ONISIFOR GHIBU" ORADEA

266

141

407

6

COLEGIUL TEHNIC "MIHAI VITEAZUL" ORADEA

222

126

348

7

COLEGIUL TEHNIC "TRAIAN VUIA" ORADEA

199

134

333

8

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BIHORUL" ORADEA

133

96

229

9

LICEUL DE ARTE ORADEA

168

164

332

10

LICEUL GRECO-CATOLIC "IULIU MANIU" ORADEA

112

97

209

11

LICEUL ORTODOX "EPISCOP ROMAN CIOROGARIU" ORADEA

92

76

168

12

LICEUL REFORMAT "LORANTFFY ZSUZSANNA" ORADEA

61

56

117

13

LICEUL TEHNOLOGIC "CONSTANTIN BRÂNCUȘI" ORADFA

161

59

220

14

LICEUL TEHNOLOGIC SANITAR "VASILE VOICULFSCU" ORADEA

72

52

124

15

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST "EMANUEL" ORADEA

118

74

192

16

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "BETEL" ORADEA

132

131

263

17

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "SZENT LASZLO" ORADEA

97

85

182

18

LICEUL TEORETIC "ADY ENDRE" ORADEA

180

79

259

19

LICEUL TEORETIC "AURFL LAZĂR" ORADEA

146

56

202

20

LICEUL TEORETIC "LUCIAN BLAGA" ORADEA

142

97

239

21

LICEUL TEORETIC GERMAN "FRIEDRICH SCHILLER" ORADEA

50

85

135

22

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "AVRAM IANCU" ORADEA

82

94

176

23

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DACIA" ORADEA

111

79

190

24

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "DIMITRIE CANTEMIR" ORADEA

68

83

151

25

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "IOAN SLAVICI" ORADEA

33

60

93

26

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "LUCREȚIA SUCIU" ORADEA

33

66

99

27

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE BĂLCESCU" ORADEA

143

90

233

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OCTAVIAN GOGA" ORADEA

34

67

101

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "OLTEA DOAMNA" ORADEA

115

118

233

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "SZACSVAY IMRE" ORADEA

76

96

172

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.ll ORADEA

131

140

271

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.16 ORADEA

122

89

211

33

LICEUL DON ORIONE

43

15

58

Total

4,484

3,095

7,579