Hotărârea nr. 412/2020

privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condițiile Legii nr.

153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 258188/14.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 258184 din data de 14.05.2020 întocmit de Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificai? din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Luând în considerare prevederile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prin care se face referire la faptul că, deținătorii de orice fel a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, în temeiul și cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și a prezentei legi, sunt obligați ca, din proprie inițiativa, să ia masuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

în aplicarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea” aprobat prin H.C.L. 649 din 2014, cu modificările si cmpletarile ulterioare, prin care Municipiul Oradea poate să contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea", a fost selectat cu prioritate imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19.

Având în vedere necesitatea protejării monumentelor istorice situate în perimetrul Ansamblul Urban „Centrul Istoric Oradea", scop în care se impune identificarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, inclusiv pentru corelarea situației existente cu funcțiuni în domeniu activităților din turism, a investițiilor în infrastructura de turism și a promovării turistice a zonei Centrului Istoric.

Municipiul Oradea poate executa lucrările de intervenție, prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 12 din Legea nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prin care finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigura, pe cheltuiala proprie, de către deținătorii clădirilor, punând în aplicare prevederile art. 13 lit b) din lege, ca urmarea faptului că:

 • -   proprietarii notificați nu au început si/sau refuza executarea lucrărilor in condițiile si la termenele notificate;

 • -  imobilul este situat în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”;

Termenele de plata a sumelor datorate de către deținătorii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 19, pentru care Municipiul Oradea a executat lucrările de intervenție, in numele si pe cheltuiala deținătorului notificat, vor face obiectul unui alt act normativ care se va emite odată cu recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, document ce va constitui titlu de creanță.

Tabelul deținătorilor din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 19 pentru care se vor pune în aplicare prevederile prezentului raport de specialitate, precum și cei pentru care se vor acorda facilitățile Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în

Art. 4. Se aprobă acordarea facilităților prevăzute în Programul Multianual aprobat prin H.C.L. nr. 649 din 2014, pentru acei deținători din imobil care isi asuma costurile lucrărilor de reabilitare prin semnarea contractelor, după caz.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

 • -  Direcția Juridica si Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor pentru înscrierea in Cartea Funciara a valorii cotei parii aferente fiecărui proprietar.

 • -   Direcția Economica si Fundația de Protejare a ■ Monumentelor Istorice din județul Bihor privind recuperarea cheltuielilor de la proprietari

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Economica

 • •   Direcția Juridica

 • •   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

 • •   Proprietarilor imobilului situat in Oradea, str. Republicii nr. 19, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.roOradea, 28 mai 2020

Nr. 412

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi .pentru"

mvw oradea ro