Hotărârea nr. 411/2020

privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenţie, în numele şi pe cheltuiala deţinătorilor notificaţi din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condiţiile Legii nr. 153/2011 modificată şi completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 258175/14.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 258166 din data de 14.05.2020 întocmit de Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea executării de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, în numele și pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în condițiile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor

Luând în considerare prevederile Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor, prin care se face referire la faptul că, deținătorii de orice fel a clădirilor care, prin nivelul de degradare a sistemului de închidere perimetrală, pun în pericol sănătatea, viața, integritatea fizică și siguranța populației și afectează calitatea mediului înconjurător, a cadrului urban construit și a spațiilor publice urbane, în temeiul și cu respectarea legislației în vigoare privind calitatea în construcții și a prezentei legi, sunt obligați ca, din proprie inițiativa, să ia masuri de realizare a lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei clădirilor.

în aplicarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în "Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea" aprobat prin HCL 649 din 2014, cu modificările si cmpletarile ulterioare, prin care Municipiul Oradea poate să contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra clădirilor situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”, a fost selectat cu prioritate imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14.

Având în vedere necesitatea protejării monumentelor istorice situate în perimetrul Ansamblul Urban „Centrul Istoric Oradea", scop în care se impune identificarea unor măsuri cu caracter administrativ, financiar, tehnic menite să asigure conservarea, întreținerea, consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestora, inclusiv pentru corelarea situației existente cu funcțiuni în domeniu activităților din turism, a investițiilor în infrastructura de turism și a promovării turistice a zonei Centrului Istoric.

Municipiul Oradea poate executa lucrările de intervenție, prin excepție de la prevederile cuprinse în art. 12 din Legea nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural ambientale a clădirilor, prin care finanțarea executării lucrărilor de intervenție se asigura, pe cheltuiala proprie, de către deținătorii clădirilor, punând în aplicare prevederile art. 13 lit. b) din lege, ca urmarea faptului ca:

 • -   proprietarii notificați nu au început si/sau refuza executarea lucrărilor in condițiile si la termenele notificate;

 • -  imobilul este situat în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea”;

Termenele de plata a sumelor datorate de către deținătorii imobilului situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, pentru care Municipiul Oradea a executat lucrările de intervenție, in numele si pe cheltuiala deținătorului notificat, vor face obiectul unui alt act normativ care se va emite odată cu recepția la terminarea lucrărilor de intervenție, document ce va constitui titlu de creanță.

Tabelul delatorilor din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14 pentru care se vor pune în aplicare prevederile prezentei hotărâri, precum și cei pentru care se vor acorda facilitățile Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în “Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea", se va aproba odată cu termenele de plată a sumelor datorate prin Hotărâre de Consiliu Loca! a Municipiului Oradea.

Luând în considerare:

v" Legea nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

J Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările ulterioare,

J Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;

✓ Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

J Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

J Reglementările speciale din Studiul privind „Reabilitarea fațadelor din perimetrul Ansamblului urban Centrul Istoric Oradea", elaborat de SC PROARH SRL în baza contractului de prestări servicii nr. 143395/11.12.2009;

H.C.L. nr. 649/2014 privind aprobarea Programului Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare și intervenție asupra clădirilor cu valoare cultural arhitecturală situate în "Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea” precum si alte perimetre considerate prioritare.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d), alin. 7 lit j) și a art. 139 alin. (3) lit e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă executarea de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, in numele si pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, în conformitate cu prevederile prevederile art. 9 alin (3) din Legea nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității artiitectural-ambientale a clădirilor, ca urmare a faptului că lucrările nu au fost începute si/sau deținătorii notificați refuza executarea lucrărilor în condițiile si la termenele notificate.

Art. 2. Executarea de către Municipiul Oradea a lucrărilor de intervenție, in numele si pe cheltuiala deținătorilor notificați din imobilul situat în Oradea, str. Republicii nr. 14, cu condiția:

 • a)  constituirii dreptului de creanță conform prezentei hotărâri prin înscrierea în Cartea Funciară, partea III, Sancțiuni a valorii cotei părți aferente fiecărui proprietar/deținător notificat din valoarea contractului de execuție lucrări încheiat de Municipiul Oradea.

 • b)  a recuperării cheltuielilor de la proprietari/deținători notificați, până la data recepției finale a lucrărilor de intervenție executate, adică 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor de intervenție, în conformitate cu actele normative în vigoare.

 • c)  Cuantumul cheltuielilor efectuate de către Municipiul Oradea și a modalității! de recuperare va fi stabilită prin hotărâre de consiliu local privind istituirea taxei privind stabilirea cuantumului și a modalității de recuperare a taxei pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor, distinct pentru fiecare proprietar deținător din imobil după data recepției la terminarea lucrărilor de intervenție.

Art. 3. Se aprobă constituirea dreptului de creanță după cum urmează:

 • -  pentru fiecare deținător în funcție de suprafața utilă a spațiului proprietății;

 • -   la valoarea lucrărilor de intervenție care se va stabili prin contractul de execuție a lucrărilor și raportată pe fiecare proprietate, pentru deținătorii care au transmis acordul conform Legii nr. 153/2011 modificată și completată de Legea nr. 146/2013 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor și solicită aplicarea Programului Multianual pentru facilitățile oferite;

 • -   la valoarea totală a cheltuielilor efectuate de la bugetul local al Municipiului Oradea pentru imobil, reflectate în sume ce cuprind - documentația tehnică, lucrările de intervenție și alte taxe și comisioane privind înscrierea dreptului de creanță în actul de proprietate, pentru deținătorii care refuza executarea lucrărilor in condițiile si la termenele notificate.

Art. 4. Se aprobă acordarea facilităților prevăzute în Programul Multianual aprobat prin H.C.L nr. 649 din 2014, pentru acei deținători din imobil care isi asuma costurile lucrărilor de reabilitare prin semnarea contractelor, după caz.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează:

 • -  Direcția Juridica si Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor pentru înscrierea in Cartea Funciara a valorii cotei parti aferente fiecărui proprietar.

 • -  Direcția Economica si Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor privind recuperarea cheltuielilor de la proprietari

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Arhitectului Șef

 • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • •   Direcția Economica

 • •   Direcția Juridica

 • •   Fundația de Protejare a Monumentelor Istorice din județul Bihor

 • •   Proprietarilor imobilului situat in Oradea, str. Republicii nr. 14, prin grija Direcției Economice

 • •   Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 411

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"