Hotărârea nr. 410/2020

privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune şi diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr.263461/21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 263462/21.05.2020 prin care Direcția Economică propune aprobarea rectificării bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020

Văzând dispozițiile:

  • •   Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile;

  • •   Hotărârii Consiliului Local nr.708/2014 privind aprobarea unor măsuri pentru înființarea Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune,

  • •   Hotărârii Consiliului Local nr.690/2014 privind aprobarea documentelor constitutive și a contribuției Municipiului Oradea în cadrul Asociației pentru promovarea turismului din Oradea și regiune,

  • •   Hotărârii Consiliului Local nr.129/2020 privind aprobarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și acordării sumei de 8.351.820 lei cu titlul de cotizație pentru anul 2020,

  • •   Hotărârii Consiliului Local nr.218/2020 privind rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune și diminuarea sumei alocate din bugetul local cu titlul de cotizație pentru anul 2020

  • •   prevederile art. 5 alin.2, art. 19, art. 29, art.49, și ale art.5O din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art. 129 alin. (2), lit.b) și d), alin. (4) lit. a) și alin. (7) lit d), art. 139 alin. (3) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotă râște:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune prin diminuarea cu suma de 2.412.492 lei, valoarea totală a bugetului asociației în anul 2020 fiind de 7.137,328 lei, conform activităților ce urmează a fi realizate potrivit anexelor nr.1, nr. 2, nr. 3, nr. 4.

Art.2. Se aprobă diminuarea bugetului alocat Asociației pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune de către Municipiul Oradea cu suma de 2.500.000 lei (de la suma de 8.121.820 lei la suma de 5.621.820 lei) cu titlul de cotizație, (valoare totală care include și suma previzională a fi încasată din taxa specială pentru promovarea turismului).

Cotizația va fi acordată conform solicitărilor asociației până la limita sumei de 5.621.820 aprobate pentru anul 2020.

Art.3. Se aprobă programul evenimentelor publice organizate de către Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și Regiune, conform anexelor nr, 1, nr.2, nr.3, nr.4, parte intergrantă din prezentul raport de specialitate.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică din cadrul Primăriei municipiului Oradea și Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

o Instituția Prefectului Județului Bihor

o Primarul Municipiului Oradea

o Direcția Economică

o Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea și regiune

PREȘEDINȚEDE ȘEDINȚĂ

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 410

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru", 1 vot .abținere"


Municipiul Oradea


Anexa nr.l


Bugetul Asociației pentru promovarea Turismului din Oradea si Regiune pentru anul 2020

BUGET ASOCIAȚIE 2020

|l. Vonnun total*. din căra;

7,137.375.TO

1 Venituri exploatare:

7 137.328 IK)

Venituri din cotizații, din care;

fi 796.820.00

bugetul local

5,621 820.00

cotizase ADI O

150,000.00

cotizații membri

25,000.00

b. Venituri din alte activitali (organizare evenimente, vânzare materiale, etef

800,000.00

c. Venituri din sponsorizări donații

450,000.00

d. Venituri din publicitate

0.00

e. Venituri din Fonduri nerambursabile

90,508.00

il Cheltuieli total*, din «re.

7,137,328 90

( ChellLnv i rte explorate

5,153,028 00

1 1, Cheltuieli cu bunuri li servicii

678.87800

a. Cheltuieli cu bunuri si servicii

222,578.00

Cheltuieli cu combustibilul

2.5,500.00

- Cheltuieli cu asigurare si Rovigneta

9,000.00

- Cheltuieli cu reviziWntretinere, piese de schimb

25,000.00

- Cheltuieli cu delegații, der-lăsări

16,000.00

■ Cheltuieli cu materiale consumabile

19,000.00

- Cheltuieli cu protocol

13,000.00

- Cheltuieli cu mijloace fixe, mobilier, etc.

2.0,000.00

- Achiziție autovehicul

75,078.00

- Servicii de telefonie mobilă +posta + curieret * utlliiăti

20,000 00

b. Cheltuieli cu activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)

454,300.00

1,3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

394.714 J00

a. Cheltuieli cu alte servicii executate de terii

234,724.00

- Consultanta achiziții publice

16,800.00

- Contract contabilitate

36,000.00

■ Contract cenzor

1,500.00

- Contract Consultanta Juridică

11,280.00

- Servicii de web hosting și securitate

25.000.00

- Servicii do traducere

12,500.00

Comisioane bancare

9,500 00

Servicii medicale si medicina muncii

4,500.00

- Servicii de curățenie birouri

4,114.00

Servicii RSTVI

700.00

Servicii de Lxpertizare ISCIR

4,000.00

Asigurare de riscuri angajați

6,500.00

Servicii de proprietate domenii online

6,730.00

- Servicii realizare studii

7.000.00

- Servicii înregisrare mârci/proprietate intelectuala (brand Oradea le nivel E uropean si branduri evenimente la nivel naționali

08,600.00

- Cursuri de formare angajați

10,000.00

- Contract servicii de fotograf

20 000.00

b. Servicii foto video și design evenimente

Servicii de fotografie pentru toate evenimentele din calendarul de evenimente, Servicii de transmisie eveniment online si in eveniment. Servicii de grafică pentru realizare materiale de promovare eveniemnte

120,000.00

c Pachet taxa de turism (gratuitei

40,000.00

- Top 10 (trudo, Hurta A3, Pliant evenimente 2020,plase personalizate, ele.

1 j, Cheftmeli eu participarea ta Târgurile de TURISM

96,009.00

■ Participare târgul național de turism București • nrimăvară (2020)

75,000.00

• Participare târguri regionale de turism (Cluf-Napoca Craiova Debrecen iasă etc)

8,000.00

■■ Participare tării Turism Debrocen

6,000.00

■ Participam târg Turism Varșovia 2020

7 000.00

1 -4 Cotizații la Asociații

1.500.90

1.5. AGENDA CULTURALA LOCALA

4.945.000 ,M

1.8. FESTIVAL INTERNAȚIONAL DE MUZICĂ

0.00

1.7. Cheltuieli prind Finanțare program Dunlroe.

90,56800

1,8 Platforma integrată de management a bazelor du date ți actualizare arta oradea,travel.

__148,218 00


2500000

2432492

87h08


3,000-00


  • - Manaut’iraint Proiect laiirox. 130 orei

  • - Deși ;n rrrox. 130 de orei.

Oriiinc mnrkC'tiiN taprox. 10 de ore).

____ _      28 000.00

_________ 27,783.00

2,171.00

■ Management conținut - Copywritting, cream conținut nou, management conținut nou, SEO (aprox. 170 tic om),_____________________________

- Realizarea bază de dale, testare, arhitectură site, implementare, responsive, infrastructura, etc. (aprox. 250 ore).

__37,000.00

54,264.00

2. Cheltuieli cu pertțM*aJu

741,500.00

- salarii

380,500.00

- Venituri salariate suplimentare

85 000.00

- contribuții la asigurările sociale de stat

276,000.00

3. Cheltuieli privind amortizarea

34.500.00

4. Cheltuieli financiare

4,500.00

5. ChertuieU cu TVA achițîțft exlomc

0.00

Q Chailuiall excepIFonale

3,000.00

UF HFZuilai proAuplordcrc

0.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.2


Cheltuieli cu activitati, materiale de marketing si promovare

Activități, materiale de marketing si promovare (Anexa 2)

Total Buget

454,300.00

A Campanie de promovare a a destinației în București

169,300.00

- Campanie Online

133,900.00

- Eveniment de promovare București

- Campanie Radio

- Realizare plan și strategie de marketing

- Campanie Online Faccbook & Google ad words

- Publicații Tipărite

- Promovare site-uri specializate do turism

35,400.00

B. Campanie de promovare Online (google adwords + social media) România.

63,000.00

- SEO website

7,000.00

- Conceptualizare campanie (ton of voice, copywrigfit, dezvoltare camoanie și poziționare brand, etc)

25,000.00

- Implementare campanie (postări, curatoriere răspunsuri, etc.)

23,000.00

- Implementare campanie pentru Youtube

8,000.00

C. Actualizare Oradea City App

30,000.00

- Conectarea aplicației la platforma integrată care conține baza de date din spatele site-ului turistic și a aplicației turistice. Actualizare design conform cu noul brand si noul site.

D. Organizarea Vizite de studiu/lnfo Trip-uri cu tour-operatori, jurnaliști de turism influenceri din țară și străinătate.

50,000.00

E. Promovare (facebook, google adwords, tripadvisor, etc.)

10,000.00

F. Redesign și producție materiale de promovare

42,000.00

G. Producție Broșură oraș, top 10 atracții turistice, hartă turistică, trasee pietonale turistice, etc,

55,000.00

H. Consultanță marketing, design materiale turistice contract foto, (Harta Trasee Turistice, Materiale evenimente, Vederi Oradea, City Cârd, Album Oradea, alte materiale acțiuni etc.)

20,000.00

I. Acțiuni de promovare marketing eveimente și organizare de evenimente în colaborare cu terți cu scopul promovării destinației.

15,000.00

Municipiul Oradea

Anexa nr.3


Bugetul evenimentelor aferente anului 2020

Buget Total 25JC

8'jget Lună

4,945.000

0

Nrcrt

Denumire evenimnnl

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

F

AARTIE

1

Ziua Națională a Ungariei

15

Concert în aer liber

Piața Unirii

_

Buget Total 2U20

Buget Lună

0

Nrcrt.

Denumirii eveniment

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

APRILIE

1

Ziua Eliberării Oradiei

20

Concert în aer liber

Piața Unirii

0

2

Târgul de Paști Oradea

10-19

Comerciant! cu produse specifice, butaforii specifice Sărbătorilor Pascale

Cetatea Oradea

0

Suget Total»»

Buget Luna

AWH»

0

NrcrL

Denumire eveniment

Dată

ActivUato

Locație

Buget APTOR

MAI

1___

Festum Varadinum

4-17

Evenimente Culturale

2

Târgul de Carte Gaudeamus

5-10

Târg de Carte

Cetate» Orsttea

4

3

European Tram Driver Contest

8-9

Concurs internațional

Piața Unirii

0

4

inaugurare Statuie Kălmân Rimandczy

ze

Concert

Calea Republicii

G

5

Street Food Festival

21-24

Festival Culinar

Cetatea Oradea

5

6

XManRomania

30

Competiție Sportivi

Piața Unirii

0

7

Festivalul Copiilor Oradea__________

29-31

Festival cultural

Cetatea Oradea

0

Buget Total 20»

Buget Luna

045,000

0

NrcrL

Denumire eveniment

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

IUNIE

1

Salmiul Vlncrrilor Mălesime

12-14

Expoziție Vinuri

Cetatea Oradea

0

2

Ziua Mondiali Ari Nouvmu

13-14

Map Bulkfing

Piața Unirii

0

3

Zilele Sfântul Ladislau

22-28

Festival Cultural

Cetatea Oradea

0

Buget Total 20M

Buget Lună

043,500

0

NrcrL

Denumire eveniment

Dată              Activitate

Locația

0ugel APTOR

IULIE

1

Turul Ciclist al Bihorului__

09-12        Competiție sportivă Piața Unirii

0

1 Buget Total 2020

Buget Lună

4.945,000

2,050,000

Nrcrt

Denumire eveniment

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

A

UGUST

1

Festivalul Medieval Oradea

2-5

Festival Medieval

Cetatea Oradea

1,250,000

2

Zilele Culturii Maghiare + Carnavalul Florilor

21-23

Concerte, care alegorice, activități culturale

Piața Unirii, Cetatea Oradea

800,000

3

The Big Picnic

30.08-0109

Muzica și Picnic In Parc

Parcul 1 Decembrie

0

Buget Total 2020

Buget Lună I

Nr crL

Denumire eveniment

Dală

Activitate

4,945.000

Locație

905,000

Buget APTOR

SEPTEMBRIE

1

European Muslc Open

15-21

Concerte, lansari de carte, opera, colocviu, balet, etc.

Teatrul Regina Marfa, Cetatea Oradea, Sinagoga Neologă Sion, Catedrala Barocă, Catedrala Sf Nicolae

635,000

2

Zilele Culturii Slovace

19-20

Eveniment cultural

Cetatea Oradea

65.000

3

Rapsodia Toamnei

7-9

Eveniment cultural

'Piața Unirii

25,000

4

TIFF Oradea

11-13

Eveniment cultural

Piața Unirii, Cetatea Oradea și săli de cinema

150,000

5

Zilele Culturii Iudaice

12-13

Eveniment culinar si artistic

Piața Unirii

30,000

'Buget Total 2020

Buget Lună

1945, OW

950,000

Nrcrt. |       Denumire eveniment

□nta

Activitate

Locație

Buget APTOR

OCTOMBRIE

1 Oradea Festrfall

8-11

Festival Urban

Piața Unirii

950,000

Buget Total 2020

Buget Lună

4,945,000

50.000

Nr crt

Denumire eveniment

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

NOIEMBRIE

1

România ne unește

21

Concert Folcloric

Casa de Culturâ/Teatrul Regina Marla

50,000

BxjgH Totel 2020

Buget Luni

4.945,000

990,000

Nrcrt.

Denumire eveniment

Dată

Activitate

Locație

Buget APTOR

DECEMBRIE

1

Târgul de Crăciun Oradea

27.11-27.12

Eveniment cultural

Piața Unirii

900,000

2

Spectacol Revelion

31

Concert

Piața Unirii________________

90,000IO (


Office. 5 ■AdntiniMrat-an ~.


EUR EUR EUR EUR EUREUR EUR EUR EUR EUR

r-*—-as

OK'

2.000.00

2.000 00

1 000 00

OK

• r'

OK

S.000.00

0.00

2.000.00

2.000.00

1,000.00

0.00

OK

1.000.00

1 OK

-

OK

OK

1.000.00

'..duij 00

0.00

0.00

000

0 00

OK

___

|

OK

1

1,00000

OK
V-


1,600,00     0.00 1,000.00     0.00    6.00     0.00 OK!

600.00

OK

OK

■ ■

< ' 000.03

500.00

5.00 00

OK

î. 800.00 1,000.00   500.00     0.00 1,100.00     0.00

---- ------— ■■■ ---

ok;

?.COO 00

’ î

OKi

OK

2.800 00

GKr

OK1

4,600-00 2,000.00

^«^e«W^crxnțn^-s.=fc=»

0.00

0.00

0.00

2,800.00

OK.

14.400.00 4.000.00 3,500.00 2.000.00 2,100,00 2.600.00OK

3 00CCC1

OK

|Mn $ pod. o o

16.000.00 SCO.00 600 00 «00.00 3 600.(10   SOO.OO 9,000.00


1 ■ ■.. Jj-1-”•' a

i ■ ’■           ■ L ■■' 1

3 500 00

OK

jîfc ' i C ’ ■

45.000.00

OK

6.iW0.‘X>

OK

8.000.00

OK

62.SflO.CM} 3.500.00    0 00     0.00 45,000.00 14.000 00

OK

P .

j

l .'

i

p

OK

i

■ B____

2 000CG !

OK
?ir\inpnșE<ii

eu»


period ) period 2 period 3 period 4 period 5 țhec5<
1O.415.0oT 50,408.60!

75.230.00 364.113.20

7,450.00

36,058.00j

1 4

8,865.00

42,906.60|! 25,385.00

----

122,863.403

L            |

: 41,700.00

201,828.001

20,175.00

97,647.00