Hotărârea nr. 41/2020

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14 imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

8adcffe959563659e1d1d80f8092fc61caec374264964bcfd1bf2a99117e3d11


 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 14  imobile cu destinația de locuință, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 15778/1 din 20.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15778/2 din 21.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea  închirierii prin licitație publică, a unui număr de 14 locuințe, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract,

           Având în vedere propunerile Comisiei de Analiză a Solicitărilor de Locuinţe gestionate de Municipiul Oradea, prin Direcţia Patrimoniu Imobiliar (conform Proceselor Verbale nr. 298707 din 21.08.2019 și nr. 365829 din 15.10.2019),

          Ținând cont de prevederile H.C.L. nr. 859 din 31.10.2019 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a locuințelor, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract,

          Luând în considerare prevederile art. 333 alin. (5), coroborate cu art. 362, al. 3 din O.U.G. nr. 57/2019,

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, respectiv art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 14 spații cu destinația de locuință, gestionate de municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract, cuprinse în Anexa 1, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

            Art. 2. Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

            Art. 3. Prețul de pornire al licitației pentru închirierea acestei locuințe, se calculează conform tarifelor stabilite prin H.C.L. nr. 362 din 2000, modificată și actualizată prin H.C.L. nr. 67 din 26.01.2017, precum și H.C.L. nr. 503 din 13.06.2019.

            Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților, materializată printr-un act adițional la contractul de închiriere inițial.

            Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

            Art. 6.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- Direcția Economică – Biroul Decontări Contracte;

- Direcția Patrimoniului Imobiliar -  Serviciul Locuințe, Spații Comerciale;

- se publică pe www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 41

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila