Hotărârea nr. 409/2020

privind scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 264226/20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 264216/22.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Decontări Contracte prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență

Ținând seama de prevederile art. VI, alin. (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 69/14.05.2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale,

In vederea susținerii mediului de afaceri privat, pentru continuarea activității economice în Municipiul Oradea prin acordarea unor facilități la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște: r

Art.1. Se aprobă scutirea de la plata taxei și a chiriei datorate pentru ocuparea temporară a domeniului public în perioada stării de urgență de către utilizatorii care au fost obligați să își întrerupă total activitatea economică sau care dețin certificatul pentru situații de urgență emis de către ministerul economiei și îndeplinesc toate condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Primarul municipiului Oradea

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • •   Se publică pe site-ul www.oradea.ro