Hotărârea nr. 408/2020

privind modificarea Programului de investiţii, dotări şi surse de finanţare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 263.904 din 22.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 263.944/22.05.2020, întocmit de către Serviciul Evidenta Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică din cadrul Direcției Economice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, dotări și surse de finanțare și rectificării corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Termoficare Oradea SA,

Ținând cont de adresa nr. 6.275 din 21.05.2020 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 263.540 din 21.05.2020 și de nota de fundamentare nr. 6.277 din 21.05.2020, înaintate de către societatea Termoficare Oradea SA,

în conformitate cu prevederile:

 • •   OUG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ- teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

 • •  Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,

 • •   Ordinului nr. 3.818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia,

» Ordonanței nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 • •   art, 44 și 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art.129, alin. (2), lit., b), lit.d), alin. (4), lit. a), alin. (7), lit. n), și art. 139, alin. (3) lit. a) din

O.ll.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1, Se aprobă modificarea Programului de investiții, dotări și surse de finanțare pe anul 2020 al societății Termoficare Oradea SA, conform anexei nr. 1.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societății Termoficare Oradea SA conform modificării menționate la art. 1.

Art.3. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor societății Termoficare Oradea SA de a vota „pentru" modificările menționate la art. 1 și 2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Termoficare Oradea

SA.


Art.5. Prezenta hotărâre se comunica cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •    Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   societatea Termoficare Oradea SA

 • •   Direcția Economica

 • •   Direcția Tehnică

 • •   ADI Termoregio  i'TT!


  7 !


  Ehr ing.Gbg
  a Dan


  Nr.

  Crt.

  Destittkț iwrart

  1

  28    202.0

  2

  de fiiuu((src

  Stsrse TMFO (iaiî »ei tava TVA j

  3

  fegsl L&cat Oiikîea (But iei cp TVA)

  4

  Fw?l IID țtwii M cu TVA) 5

  T^taiI Pueril            _______ __________ _________

  7^» St

  16.927.09

  A. Lucrări ia e©tsrinaara

  I.U00.2I

  0.00

  7308.82

  5,891.39

  1

  Reabilitare sistem secundar de distribuție energie termice in municipiul Oradea (51 puncte termice) PT 111. PT 1!3. PT 116

  900.00

  0.00

  0.00

  900.00

  2

  Sistem informatic integrat pentru citirea și managementul contoarelor de energie termică în mun. Oradea (PT-executie)

  5338.00

  0.00

  5,538.00

  0.00

  3

  Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tanccdrom (PT- Execuție)

  100.00

  0.00

  100.00

  0WJ

  4

  Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 5 (cinci) imobile situate pe str. Oneștilor (Execuție)

  18.71

  0.00

  18.71

  0 00

  5

  Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru 3 (trei) imobile situate pe str. Ion Bmdu (Execuție 1

  144.00

  0-00

  144.00

  0.00

  6

  Extindere rețea termică de transport șt montare module termice pentru 4 imobik pe Calea Cuiului nr. 2 $1 4 și Calea Mareșal Alexandru Averescu nr. 1 si 3, (PT-^executie)

  26.00

  0.00

  26.00

  0.00

  7

  Realizare racord termic primar la imobilul din str. Petru Rareș nr. IA (PT•*■ execuție)

  3.00

  0.00

  3.00

  0.00

  8

  Extindere rețea termica primară pe stf. Ștefan Octavian losif si str. Chimiei. AD Xenopol (PT-rexecutie)

  15.00

  0.00

  15.00

  OCX).

  9

  Extindere rețea termica primare pe str. Oneștilor - 6 imobile (PT ‘■execuției

  240.00

  0.00

  240.00

  0.00


  Nr.

  Crt,

  Deașmiie lucrare

  2S urai 2020

  Șorse de finanțare .

  SBmTMfȚ) (mK tei Sara TVA)

  Buget Local Oradea (mii tei ca TVA)

  Fond UD.

  (mii iei eu TV A)

  l                                                                            i                                                                          "l

  2

  3

  4

  5

  total General

  32.BÎX5»

  7,786.82

  16,927.06

  10

  Realizare clădire și instalații punct termic geotermaî ți preluare utilizatori situați pe str. Făgăraș# ui nr.5 (PTrexecufie)

  240,00

  0.00

  240.00

  ooo

  11

  Modernizare rețea termică primară în zona P-ța Ferdinand eu posibilitatea racordării la această rețea a tuturor imobilelor ri verane (PT + Execuție)

  730.00

  0.00

  0.00

  730.00

  12

  Racord termic si punct termic la imobilul situat pe str. Uzinelor nr. 4 (PT t-Execuție)

  213.00

  0.00

  213JM)

  0.00

  13

  Realizare racord termic primar la imobilul din Parcul Petei'! nr. 6 (PT J Execuție)

  73.00

  0.00

  73.09

  0.00

  14

  Reabilitarea si modernizarea racordului termic pnmar la PT 3015 si extindere a rețelei de transport pe str. T Vludimirescu nr. cad 203005 (PT + Execuție)

  146.60

  0.00

  146.00

  0.00

  15

  Realizare racord termic si instalare mtnipunct termic la Grădiniță 31. Decebalnr. 43 (PT - Execuție)

  97.00

  0.00

  97.00

  0.00

  16

  Reabilitarea sistemului de termotlcare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 in scopul coofomiăriila legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a lll-a - (Obiectul 7. parțial - tronsonul cuprins între căminele CV7-CV6)

  1,037.00

  9.00

  0.00

  1.037.00

  n

  Extindere rețea primara pe str, Ciheiuluî (PT 4 Execuției

  3,000.00

  0.00

  0.00

  3.000.00

  18

  Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Taneodrom -Etapa .2 (Actualizare DG + Execuție)

  664-39

  O.Oft

  440.00

  224.39

  19

  Modernizare clădire și instalații la PT 710 (PT1 Execuție)

  15.11

  0.00

  15.11

  0.00

  B. Lucrări noi

  9,813.84

  2,500.00

  400.00

  6^133M

  1

  Asigurarea separatoarelor de nămol, pentru protejarea armăturilor și pompelor de pe circuitul de termofîcare (Actualizare DG+PIT Execuție)

  1,554.98

  0.00

  0.00

  1,554.98

  2

  Construire magazie de materiale si piese de schimb (PT 4 Execuție)

  2,500.00

  2,500.00

  0.00

  0.00

  3

  Reparații capitale la acoperi? 48 de puncte termice (PT 4- Execuției

  500.00

  0.00

  0.00

  500.00

  4

  Reabilitarea sistemului de teimofreare urhană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 200n - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a lll-a - Racord la PT 406, situat pe Aleea Ștrandului. (Obiectul x, parțial - tronsonul dintre sir. General H. M. Berthelot și Parcul f.C. Brâtiar.u. Oradea)

  400.00

  0.00

  400.00

  0.00

  Nr. Crt.

  Sur^deftwanțare

  ■SarwTMFO '(mii.tei famTVA^

  Er^-t l.KK'-al, Oradea ? (Arii tei ce TVA)

  F<md IED (Brii M > VA)

  1

  2

  3

  4

  5

  ' 32J812J9

  7.2W.77

  ; ■ 7,7802

  16,927.00

  5

  Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aure! bazar si Andrei Saguna (PT + execuție)

  4,673.20

  0.00

  0.00

  4,673,20

  6

  Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brancoveana (PT 4 execuție)

  185.65

  0,00

  0.00

  18S45

  C. AMe cheltuieli > Stndti și proiecte

  2.430.58

  2^0X58

  78.00

  ISftfcQ

  I

  Evacuarea apelor pluviale si menajere de pe platforma CET Oradea (SFj

  4SM

  45.00

  0.90

  0 90

  2

  Realizarea unui sistem de monitorizare in timp real al producții kw si consumurilor de energie electrica (ȘF)

  30.00

  30.00

  0,00

  o.ixr

  3

  Reabilitarea instalației tehnologi >e din stalia de tratate chimică â apel (SF i

  50.00

  50.00

  6.00

  0.00

  4

  Extindere fetea termica primarii, pe str. Oneștilor -.3 imobile (SE)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  5

  Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâacoveanti (ȘF)

  12.61

  12.61

  0,00

  0.00

  6

  Extindere rețea termică primară pe str. Parcului si str. Î.H. Rădutescu (SF i

  8.40

  8.40

  09

  0.00

  7

  Racord termic și punct termic la Școala Gimnazială Alexandru Roman, Calea Clujului nr. 106 (SF)

  8.40

  8.40

  0.00

  0.00

  8

  Racord termic si punct termic la imobi lul situat pe str. Episcop luiiu Hossu nr. 37 (SF)

  8.40

  8.40

  0.00

  0.00

  9

  întregire și punere în funcțiune sistem de transmitere date din punctele termice și noduri de rețele (SH

  50.00

  50.00

  0.00

  0.00

  10

  Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori Ja rcteatermică de transport pe străzile Ecarterina Teodoroiu, Ana Ipăteșcu, Depoului șî Izvorului (DAL1)

  42.05

  42.05

  0.00

  0,00

  11

  Dezafectare PT 721 si PT 708 si aiimontarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF I

  20.no

  20.00

  0.00

  0.00

  12

  Modernizare rețele secundare de distribuție aferente PT 913 (HALI)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  13

  1 Modernizarea PT 303 și a rețelelor termice aferente (SF)

  12.61

  12,61

  0.00

  dl®)

  14

  Modernizare rețele de distribuție a energici termice, aferente PT 100 (-SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  15

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 105 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  ODO

  16

  [Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 117 (SF)

  13.61

  12.61

  0.00

  0.00

  17

  |Modernizare rețele de distribuție aenergiei termice aferente PT 121 (SF)

  12,61

  12,61

  0.00

  0.00

  18 [Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 124 (SF)

  1161

  12.61

  _____________yțo

  0.00

  Nr.

  Crt.

  Denumire lucrare

  28 mai 2020

  Surse de finanțare

  Surse TMFO (mii tei fera TVA)

  Buget Local Oradea (mii tei cu TVA) ! i

  Fond UD (mii tei cu TVA)

  l

  2

  3

  4

  5

  Tv^lGenrml

  3&)12;59

  7,298.77

  7j7S6J12

  16,927.00

  19

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PȚ 126 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  20

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 127 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  21

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 512 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  22

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 514 (SF)

  12.61

  12.61

  0,00

  0.00

  23

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 522 (SF)

  12.61

  12,61

  0.00

  0.00

  24

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 612 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  xs

  Modernizare reteie de distribuție a energici termice aferente PT 831 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  26

  Modernizare reteie de distribuție ă energiei termice aferente PT 833 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  27

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 842 (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  28

  Instalare de producere a energici termice prin valorificarea energiei geotermale pe platforma CET Oradea (SF)

  200.00

  200.00

  0.00

  0.00

  29

  Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori pe str. Ep. Mihai Pavel si Piața Unirii (SF)

  1161

  12.61

  0.00

  0.00

  30

  Dezafectare PT 416 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

  12.61

  12.61

  6.00

  0.00

  31

  Extindere rețea termică de transport la ansamblul rezidențial din zona Parcului Seîeuș (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0;00

  32

  Extinderea rețelei termite de transport pe strada Szigligeti Ede i SF)

  12.61

  12.61

  9.00

  0.00

  33

  Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin

  42.02

  42.02

  0.00

  0,00

  34

  Extindere rețea termică primară in zona parcului industrial str. Ion Mihalache

  14.29

  14.29

  0.00

  0.00

  35

  Modernizarea sistemului de termoficare în corn. Sânmartin <SF)

  42.02

  42.02

  0.90

  0,00

  36

  Modernizare și extindere rețea termică primară Thurzo Sandor (SF)

  12.61

  12.61

  9.09

  0.00

  37

  Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara din Calea Aradului (SF)

  12.61

  12.61

  0.60

  0.00

  38

  Extindere rețea termica primara si montare module termice pentru dezvoltatrea imobiliara pe str. Grigorc Mobil si str, Romulus Guga (SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  39

  Alimentare cu energic termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga (SF’i

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  40

  Extindere rețea termică de transp »rt pe str. Sf, Apostol Andrei I SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  0.00

  Nr, Cri.

  D«umirr liienrt

  28 mai 2020

  Saw& finanțare

  ȘurireTMFO.

  (mii tei fara TVA)

  Buget Loca! Oradea W cui TVA)

  Fond ITD (miiteica TVA)

  1

  2

  3

  4

  5

  Tote! General

  32^12„59

  7,298.7?

  7,7802

  16,927.00

  41

  Asigurarea energiei termice la imobilele situate pe Calea Clujului nri 88-193 si str.

  J. Giuenbcrg nr. 6-8 i SF)

  12.61

  12.61

  0.00

  i),00

  42

  Reabilitare si modernizare instalații si rețele aferente PI 702 (SF)

  20.00

  20.00

  0.00

  0.00

  43

  Modernizarea magistralei termice de transport M4 in zona Calea Clujului si str.

  Alexandru Donici (SF)

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  44

  Concurs de soluții pentru valorificarea eficientă a patrimoniului Termoftcare Oradea de pe amplasamentul Calea Borșului nr. 23 - Faza SF

  200.00

  200.00

  0.00

  0.00

  45

  Extindere rețea termica si realizare racorduri lă consumatorii de pe Sos Borșului între cămin C2 si SC Mobila Alfa (reactualizare SF)

  8.40

  8.40

  0.00

  0.00

  46

  Extindere rețea termica primara si racorduri la consumatori str. Vaviîov (reactualizare SF)

  6.72

  6.72

  0.00

  0.00

  47

  Racordare la SACET bloc P4 b situat pe str. Oneștilor (SF)

  8.40

  8.40

  0.00

  0.00

  48

  Racordare la SACET imobil tip cobdotniniu situai pe str, Jean Calvin nr. 2A (SF)

  8.40

  8.40

  0.00

  0.00

  49

  Reamenajări aici piețonale. parcări și spații verzi și reabilitare clădiri la sediu!

  Tcrnwficare Orarea, Calea Borșului nr. 23 (DAU)

  100.00

  100.00

  0,00

  0100

  50

  Reactualizare SF "Dezafectare PT413 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice"

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  51

  Reactualizare SF "Dezafectare PT 722 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punc telor termice"

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  52

  Reactualizare SF ‘'Dezafectare PT 850 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice”

  5.00

  0,0©

  5.00

  0.00

  53

  Reactualizare ȘF "Modernizare rețea termică primară pe str. Aurel lazăr si Andrei Șaguna”

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  54

  Reactualizare SF "Echilibrare hidraulica a rețelei secundare la nivel de consumator U 23 puncte termice"

  3.00

  0.00

  3.00

  (1.00

  55

  Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Libertății între str. losiv Vulcan si Parcul Traian"

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  !Nr.

  Crt.

  IteMUBiirs îttcrsre

  28maJ20M

  Surse de finanțare

  Surse TWO (swi tei fa « a TVA)

  Duget Locui Oradea (mii iei ca TVA)

  Fond Hi) (mi: Meu TA A)

  l

  2

  3

  4

  5

  Total Coersl

  32.3)12.59

  7,298.7?

  7,786.82

  16,927,00

  56

  Reactualizare SF "Modernizarea sistemului de termofîcare Magistrala termica M 2 pe str. Cicero - Piața Cetatii, respectiv renunțarea la PT 806 si PT 810 si alimentarea consumatorilor de la aceste puncte termice prin intermediul unor mini puncte termice"

  5.00

  0.00

  5.00

  0.00

  57

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 104 (SF i

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  58

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 610 (SF)

  1.00

  I.00

  0.00

  59

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 871 (SF)

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  60

  Modernizare rețele de distribuție a energiei termice aferente PT 872 (SF)

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  61

  Dezafectare PT 855 si alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termice (SF)

  1.00

  1.00

  0.00

  0.00

  62

  Reabilitare cămine de vane, racorduri si compensatoare pe str. Ady Endre. rețea primară de termofîcare (DA LI)

  2.50

  2.56

  0.00

  0.00

  63

  Reabilitare cămine de racodare, cămine de compensatori pe str, Brânului, circuit intermediar (DAU)

  2.50

  2.50

  0.00

  0.00

  64

  Bilanț energetic al SACE'I Oradea pe anul 2017

  21.00

  21.00

  0.00

  0.00

  65

  Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2018

  21.00

  21.00

  0.00

  0.00

  66

  Dezafectare PT 415 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mint punctelor termic (SF)

  20.00

  20.00

  0.00

  0.00

  67

  Demolări construcții ne utilizate situate pe platforma Calea Borșului nr.23 și aliate îți domeniul public (PT)

  15.00

  0.00

  15.00

  0.00

  68

  Realizai ca punctului de racordare a viitorilor consumatori la magistrala Magistrala 7 in zona Poarta 2 CET (SF)

  10.00

  10.00

  0.00

  0.00

  69

  Bretea de legătură intre Magistrala 1 si Magistrala 3 ISF)

  25.00

  25.00

  0.00

  0.00

  70

  Audit energetic complex al SACET Oradea

  100.00

  100.00

  0.00

  0.00

  71

  Modernizare instalații PT 605 și a rețelelor termice aferente (SF)

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  72

  Sistem automat de protecție a alimentării turbinei cu gaz natural (SF l

  130.00

  100.00

  30.00

  0.00

  73

  Extindere rețea termică de transport pe str. Republicii - Mestecănișului (SF l

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  74

  Studiu cadastral pentru clădiri puncte termice aflate în exploatarea Termofîcare Oradea

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

  75

  Bretea de legătură pe străzile Eroului Necunoscut, Păcii și Rozmarinului (SF)

  15.00

  15.00

  0.00

  0.00

Nr.

Crt.

-

Enunți re lucrare

.....................................................,

28 mai 2020

Surse de finanțare

Surse TMFO (mii lei fsira TVA)

Buțțet fatcal Oradea (mii lei cu TVA)

Fond HI) (mii iei ca TVA)

1

2

3

4

5

32,012.5?

7,298.77

7,786.82

16,927.00

76

Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

77

Extindere rețea primara pe str. Ciheiului - Etapa 2 (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

78

Extindere rețea termică de transport in Parcul 1 Decembrie și str. Cele Trei Crișuri (SF)

15.00

15,00

0.00

0.00

79

Modernizare instalații PT 406 și alimentarea consumatorilor prin intermediul mini punctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

80

Extindere rețea termică pe str. Morii (SF)

12.00

12.00

0.00

0.00

81

Extindere rețea termică de transport pe str. Sf. Apostol Andrei nr.24B (SI »

12.00

12.00

0.00

0.00

82

Extindere rețea termică de transport pe str. Tudor Viadimirescu (SF)

15.00

15*00

0.00

0.00

83

Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DAU 1

350.00

350.00

0.00

0.00

84

Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin intermediu: mini-puttctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

85

Modernizare relele termice aferente PT 420 (SF)

15.00

15.00,

0.00

0.00

86

Modernizare instalații PT 422 și alimentarea consumatorilor prin intermediu] inini-punctelor termic (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

87

Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea_ - racordarea minhpunctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (reactualizare DALI)

15.00

15.00

0.00

0,00

88

Soluție alternativă pentru alimentarea cu energie termică șt electrică a imobilului cu destinația „Centrude cazare temporara" situat pe str. Moreni nr.2 (SF)

15.00

15.00

0.00

0.00

89

Unitate de producție cogenerare de înaltă eficiență pentru înlocuirea Blocului 1 existent - etapa 2, Grupuî 8 (Actualizare SF)

150.00

0.00

0.00

150.00

90

Bilanț energetic al SACET Oradea pe anul 2019

21.00

21.00

0.00

.0.00

C. Alte cheltuieli - Dotări

6.567.96

2,596.19

0.00

3,971.77

1

înlocuire secțiune caldă ITG

3,971.77

0.00

0.00

3,971.77

2

Sistem supraveghere video

146.00

146.00

0.00

0.00

3

Minipunct termic cu acumulare, 360 kW încălzire si 400 kW apa calda de consum (3 buc)

61.00

61.00

0.00

0,00

4

Aparate de laborator chimic

177.00

177.00

0.00

0.00

5

Extindere centrala telefonica

44.00

44.00

0.00

0.00

7/9

Nr.

Crt

Denumire lucrare

28 mai 2920

Sarse de finanțare

• Surse TMFO

(mii lei fam TVA)

Ruget Lnr.il Oradea (ml? lei eu TVA )

Fund 1ID

(mii lei cu TVA)

1

2

3

4

5

TâfoțGeMrnl

. 32.OÎ J.5Q

7,298.77

7,786.82

16,927.00

6

Stație de încărcare electrică 1 buc. - furnizare cu montai )

25.80

25.00

0.00

0.00

7

Achiziție active FJectroccntrale Oradea SA

200.00

200.00

0.00

0.00

8

Sistem integral de managementul întreprinderii

154.22

154.22

0.00

0.00

9

Implementarea unui sistem informațional geografic pentru rețetele de transport și distribuție energie.termică

25.00

25.00

0.00

0,00

10

Sistem software pentru managementul tipăririi

64.60

64.60

0.00

0.00

11

Trusa echipamente fibra optica (sudura, testare, depanare fibra opticai

38.40

38.40

0.00

0.00

12

Set trusă manometre calibrate 0-30 bar.

5.00

5.00

0.00

0.00

13

Grup electrogen trifazat cu aparat de sudură

29.41

29.41

0.00

0.00

M

Echipament pentru p.^tizolări termice

9.00

9.00

0.00

0.00

15

Echipament pentru spălare chimică a schimbătoarelor de căldură

40.00

40.00

0.00

0.00

16

Mașina de găurit cu carată umedă si uscată de Ia 50 la 110 mm

4.20

4.20

0.00

0.00

17

Contor de energic termică (100 buc. i

200.00

200.00

0.00

0.00

18

Debit met re ACC cu releu reed

40.00

40.00

0.00

0.00

19

Sursa reglabila

2.10

2.10

0.00

0.00

20

Stand calibrate traducătoare presiune

34.45

34.45

0.00

0.00

21

Calibrator pentru manometre si traducătoare presiune portabile

18.49

18.49

0.00

0.00

22

Caîibrator termorezistenta si lermocuple

8.82

8.82

0.00

0.00

23

Cititor optic

2.50

2.50

0.00

0.00

24

Aparat de sudura

10.00

10.00

0.00

0.00

25

Pompa de zugravjt

9.00

9.00

0.00

0.00

26

Schela metalica (suprafața)

12.00

12.00

0.00

0.00

27

Inisa PEX

8.00

8.00

0.00

0.00

28

Con vertiz&are frecventa (2 bucj

40.00

40.00

0,00

0,00

29

A parat de aer condițional15buc-?! buc j

20.00

20.00

0.00

0.00

30

Mobilier la laborator

40.00

40.00

0.00

0.00

31

Achiziția si montajul unei instalații de stocare si transvazare a acidului ciorhidric

70.00

70.00

0.00

0.00

32

Sursa de tensiune reglabila

5.00

5.00

0.00

0.00

Nr.

Crt.

Denumire lut rare

JH mai 2020

Surse de fînanpre

Surse TMFO (mii lei fara TVA)

Bu|£«11.<u-at Oradea (rall lei cu TVA)

Fum) 1ID (mii lei cu TVA)

1

2

3

4

5

Tutei General

32,012.59

7298.77

7,786.82

16,927.00

33

Reinoire licența software trianuale Veeam hackup and rrplication? Vccain One

30.0(1

30.00

0.00

OJX)

34

Reinoire licența anuala aplicarie software INTFRSOFT DEVIZ PROFESIONAL.

ANTREPRENOR

S.fW

5.00

0,00

0.00

35

Licențe Microsoft Office

MOfl

30.M

0.00

0.00

36

Reinoire licențe software irianualr VMWitrt vSplw

50.W

MW

0.00

0.00

37

Echipamente ți

215.00

2)5.00

0.00

0.00

38

Autoturism 5 locuri (2 buc)

80,00

80.00

0.00

0.00

Dcbitnwlni apt) urata DN 150(1 buc)

5 00

5.00

0.00

0.00

40

Meghoh metru digital

3-0(1

3.m>

0.IW

0.00

41

Dispoziție de mani pul ar sarcini

lO.oti

IO.O0

0.00

0.00

42

Debitmctru ultrasontc portabil

35.00

35. W

tl.OO

o.oo

43

Mmibuldoexcavalur

23 (MW

230JR)

0.00

0.00

44

Autobasculanta S.5t

265.00

265.OO

0.00

0.00

45

Cameră cu termen i/Junc

35.00

35.00

0.00

0.01 >

46

Macara portal mobila, demonlabiia. sarcina 3l

40.101

40.00

0.00

0.00

47

Fcnner pentru detecția febrei (1 buc,)

10.00

2(1.00

0.00

0.00

Director Financiar ec.Haș Nadia Ramop


Șef Departament Dezvoltare ing.Necu’a Stânei ionelTWflWWiASE «i U

5e«tti4fAdrr»»: <Je»4«L Sțswm* * afjgkK ai

Cod Mac Ce fraejnbfe- 34SS2M2


f*r— < t?v î


PbJ*rvî. fit VfifcVJW CHHTtdW <* AMS&X»-MKiM«AMLU^A|Mi»«MW<V*#4W

fiw-W

Hr.

_   •_ i ■■. " .W '1 •_

■;■ ,w -■

ErtmMw’ wn .

TC

• CAP.

Kwidaou

■ 2®20 '

2922

Ș-7# '

itw>

■ '•“ " • - — ■■ . ■....... ; _.....•

■ '—. -V.. i

! .

_S6tt..J

-■. i ■

__ F —

—T

tfSWTVft TOTAU («OafttieM'S*»*

■t

va

4«Lt4J»

am f

a»>3s

1WHI

!

) i

*

v>sn.i w i m led* e*piMî*‘*. ow» cps .

v^it

a»»®

BftRS#

■W0W

TW

»} | $ i&eU £L pe evedtf 4or           re

3

SiSin

'w.wij

lisa

iți#

S3.5«»

bt ; tr®rtfefafl4 'C                     fa M

1S3P

ii»

#w

17.K?

1WX

____LZS

2

Vftpmrfs

.

J

'*r

W1K

I!

ÎCC*

îâG%

! n '

Crtinh«uwAix ^rwoiftiawwiii

T

asa-cw

Me.kM

w*

XH-fMl

m

SH»1I

!

1

țhtttuj'jrf de wpk>? df» or®

.4

2SÎ.JU3

2&L33S

163%

26*331

JMie

iac?;

Â

:*elhsUiii afta.Tțiri0MWi<fr

4

’ mj4i

K5»i

•■*■

ÎMoTM

SrtJSXj

1»S

iioU

>■ ’

iMj'fli £□' ttwala. tGM* x wuWo    ’^i.e

iO

7ai?«

#«■_,

, 1M% ,

n.dM

4W%J

3®sț

c ■

rfwțțttMjw pr-Mdirtu; «5fa cvtr

ii

3L2W

3S574

1W*

3SJP«

3157*

CC

Cfreîț&Mw efen*Wrii ^Îu^#fft£ £3-Șsili.l4’

ii.

Ki«l

33J7?

iWX

s^u

33.H*

ISWS

iești.

• ■

i-A cuțatMii,1*

27741

M.71S

1UX

33J1J

».71S

WC»

ia»i

ca

........ ' ' ■■ ■ - -— ._ ^ -

.1^

ws*

i.Âi£

mis

jftechei*»»?: <•? ■■•■ -•'■s»M,

C

i

fl

n^anf^ tu pteS<smpeftWWM3 i<farwe d«p^a*faa^'dep?«cw4i'

J6 17

î?

B

a

__=(

C4

OeJr^irf’ afffeti* cțHițîaeWui *e        si » âiîer «■■     (>t cwirfvrwe ti ara^roi «trn'«K ți rwndetp

SSi*

im

S9

iWt

îm*

ts

C’ etajai tw wsiți^^4cd*1«mcipd aiși^irtpt'

ir

M?y

IM

1»?

JO5*4

KG»!

fc.

oițe

Chei

cheRifM: iie «țtoibb

1.9

5Je«»

liM*

EM

W.a

_

iaa%

î

2G

„___îi

_____=1

13SS4

*

«=

»«

iocM

®_L

FSZWFAT& HJvT

ÎZ

lț*l

1*13%

1213

2.2U

1M

1&G54

1V

MKSfr W PROftr

23

4.JM,

tJM

7ff%

•M

■■ ,w

m

42%.

V

rww fisSKtmiiwAi oufa asMK«ieAwa»TuuH kphort.

34

■‘6C3

f-'

-Wi

I.3H5

£36%>

.

I

>

Jtetero te$4ie

_____«H

__a

»*îl

Wil

Ăb» ;«tr- e ■ wttfiCrtfihii J*siW itate Pieri 3*e de fese      frtâwdttiț}

7

T

>>

Aoțxy.faa           cwtSaWk d«n țjj-ecxdcf’țt

Î7

522

C

4-

p»ewmț< pestra fcfuftai iurt^V€*«stW*tâtit r#ad$rdrTOiWl #*14 doMeirtar, OKTismjwfer^ jtwwiîiirj aferate

0

c

S

1

%

Afcc re&ar&ftr; otwi tfaede tețiv

49

«r

8

•s

f&wi &g>â tjttfuxBre» laniei*? defel. K. «A JT. 25.55

?:j*

^TU

1

fJtfl

I?*

șțsM*H aaîitiHirtSer 1* peofefa Ikw* » K>X whpfpfcțui set. dau       flu£krf«,i&idutentu jafjtftu ti«S »po*^4w*i

&M â s    oțw'arMifki'. ecsn wit sh rw^trtȘoJ îiwdr de eoferi^i

Si

R

1

1

•eșjțB SSF4 U'U/nialrUay£«ivtr‘>- rt*I.Mn tx_»i           lîo^avtu’vtwi'iLvaeidtVftfcrWtf etriMraw statuiank* fcț<*i»ț

ei*ti*nr"ânmaknîdcM1 s-Wrtioo.towUHiwiJîldiMTw «SDdariiFtejaW-s*v ^?iWf&.fl4i£'-flii ■■* 12»» .

3Z.

*

wta

1

»s

- dividenCe jwweQitu b UarfwUd de tfti

53

>

_â

"i

.

toî

* 4#mtoNfe«it*nițe        țK»F

^■3

a

UJ

47*

r*

- dwWiwdttuvew*'* rttar-»CfHM#n

3

W

■a

î

itosfaiUMrepirtii^ s* deifawi^pf* iîfae 1» M3B' M J? k ffaHrtigMza «Mț«arse»' conrtiwrf iml prafae de kwwi                                          ------- .   -

35

i

îffH

97Î

'

.....

reWfeGWm'E

J*

0

___________'

______d

oaiTweuwraiFW              <8ft£»e

57'

«

J

r

____________ ■:

U

ArtuitlJ o# «ferice

3$

<

»K

«

A

cKț&fitE jriwfcj ffrtsCiMfii! de lersti:

*)

«X

±

c

L qS

43

iSieîi-jieJ’ cu redwTi» * pwîiMîftito

47

P

fl

D

«1

*1

itfsecWWwfc

II

£

Vfi

L

ȘifBțȚ qr?m**Ț^ AF^-TiTfccis, tfâeojd;.

42

■<:•■;»

___jjău

' -3m ■

a

r.

-

b!j

44

,UAH

iM

; n%

«i

aîwațtt a igrwtrc vtefenîr d^s.4ejp*{*3idrtețor dfa «*■ ^Ațc-M

4»;

1

4

**

’CWR^ î*£«^WE5^ -.

■44

!»<■>

ttJTl

B

*

DATE M ?IWCMWtfftA«

^7

I

1

*k. de îHHKmnJ strDEnwj* ta 4*nefe w> uîui

«i

4»ffl

J?

»lț

92*d

?

t .medw

-w

V

t im

MQ

?3*i

a

(jnUjtil mutat ijlrtriM tșUnstf far/p¥?x0^i} e*ttr-pnrt3Cpr fc*J3.de oSsțură «UrteJ*

w

47fi2

d,7AC

ni»

$ ;ki

Sj£»

1W1»

im

Cw5t®îrf tv-odlu krttr pe uițrțat              d<Tr%'n!wna? pe ba *< ch*!lu*e*B<5f tfe MWia <isI>fW». /eț^tui*î d. kegK

arwile.s.fi\e^^dfLS4t..r.’l....-.................. ,........ ..._...                                                            . r.

SI

4J>I

’tni

îînî

SA»«

<««.

i    mu

im

5

? roiferdi-KiW jW «wira fa un^âți                i/**>ar<e' JneffipȘrefata^parMWiiJ ffW.3/fttt*yj

S2

XBj

OM

ui

. 1®Î1

c

^«ttfactw’tartee j^unrJ"in       k**c<if* ■■ wiî ■«t +țrJimeaiț.rncriatiihi ti. MkM&eafeipsîfiw d< siv,

i

■J

«■rtKjutl* i w* '«tffa «'dcrtâțt t<w ocLyțjF        <wMfii. tțArtîiîirte p/'xsuw      ptrw^

S3

oi’

..

s

CbiîCtewM teuife li JCWiri wwtautpfcb4M

1 s*

9Wi     Wl »»

111

1WK

UXrtfr

i

j ’ _

9

faU/BSlJMS

|S

0»              ■

i

1 W

Cww- i«5tote

! =«

1^    1X1

mu

*w

1________________________________________________

WRKTOTrfNANCiAfl

5(.WUHA5

awefeT«.xa*!^a!3^

OpWUiMîjs                      CftAJWi'SA.

Cîrade&» Sr.WMUt Mrsuivi 43

tjw# »M»te (te fa'ffiUW 3X«52«B2


4MWM* M.4


țrfețHHîiyt de dtfrărî ți mstte te t»ssnț«re

-------- ... . - - - -

CAT     s,                                  3*tHCAÎC?W

□.tTMSiT

tftiiraișleL 1

M

vrap*

^il-iHKr-nKiia’ ___________ÎSS____j

_____Sit

Anirtt*’

o|;| ..± ,,,, ,L,____________ ■;...       .. ...._____ _™.

. ■ •.

a

J

1

1 lîlpÂf Bl rihJJMfll A INVC.T-1'.-.M. 4* .âm ■

li .UXU

UjCimî

jQ-OlZSfr

■ '-^

1_99

w

j A15-tfUKjtfih

jwi.w

■rKW

-

0,00

mm

’ Krt'•

MXl.'SS

2âwfâ3

i [nj' twrfh

FtZOCi

ÎIOO

, j 1                  tuflcrt

Ifi.QWk&L

ttMJ»

r.neiwl

sosi.-n

300

■ !" ,j- ttwWt

w

t-.rn

ft.«S

(ion

ooo

3< IJM^W-Î'

.. s.ft>

o;»

%!»

w

Wtt

D l

MO

CJW

F.CC,

AOO

t- AII» surie.

uu.u

ZM<LU

iMzrao

3.M

0,00

;      ixssâ •*» ce țn-î%‘A

IL'WAÎ

2,'Oa.M

aool

fard itfr

3O0P&

1! ‘ 2? SJ

f.W

;t CWCT*11 -HHNU iwvtfi’î'l. df"4.W

n3u,4»

1.KLH

0.90

1 hhnrtslrffl tn cum, A’ w«?

? 50CXin

msî,::

trilion]

»?>î

.9

»■ ■•Msnțt^hassurfifeiKrtp'jeir.e» 3f'w<5a »<Hm^M#C9W*3taa

OJMÎ

04*0

-'A»

icra

0.M-

■1.4?

«.00

ciw

MO

M

j-£f?*nru twrvfw -}<t *wîvt*            wto ah.&'îHw s&tf ?. wsj'tfțr ifcî-h.j'f.țțj jt'Vtt? heMafțr.

13.200,21

nw

o;oo

|nr.x» 4LL<Jndee

sw.oa

t.HUJ

X3JM.»

797,05

;. rti rt’e !3v.' «vnfa 6? *ibÎw*4 ÂMlW..   lv .- >' j- stowiu! Ui; «) vnîțăț'i,'faiii*»i1*î«itra,.ftr tentDȚdtte

tv®

W

do?

w

?&

0.33

0,00

tw

Ji pw..; *i ;xĂ-rw ■ te. Ii»b‘^ ”■» wscev j’w-; «eh- fit'*     rfir‘fac'3țHt giftgt#^-»**;         cri* Ar «MW*#;

. UL-ik’ .*■#*. VuKftf. 4 tfiW-. î«J 4* MĂ..;â!i- 8Nft‘A..Au«*.V

C.53

0,'ȘS*

0,63

CtfD

04»

2 învflstfțte nai. di” «are

-------—’

,\a-

)^U;ir

ÎU1U1

__0.CE

MIM*

o.wx

’>.»01.M|

90 tou

aj       Sisr;? ■ ?<w’!W arsața <*            tetteftflirfs

cos

t.î»

0,K>

0.133

G.f«;

rco

_

■—|—------------- — -• ■

?4£2"4țm îm^e.fa tb -rv.far# «mmwiu» fstf&tfc<urulvî mai a! UAitițfi                      ■

.342, J-

; sxm

SM3.S4

5.1MSA

ax'|

jmdK» tf.ZOwiea

Î.ÎÎ717

Î.SMJ 1

sîlS^J

S.tlMKi        O.WI

■’ w'îhf tam--"-» <•?*                ^'v»:.(MMMfr-'»      a^^trațiMîe^Str i!?1.

£■•

D:r.;

0,Wi       0W-

s.»

CUQ

aoo

ȘQty        Ct»)

41 renr. 5 jn«r fa 1 jw*b fi «tbh**.-h‘r- ■*■:'- •x-.*     •■’ «șatic frt'.i^           -fLp Jc- is-a-nu.'

ju _ c iii- r- .ai r il>Ti^ Hr-« '        ■âmhviiralT [r-itnrfafe

V.®

PJKJ

8MW

0.00

0,00

3tW

W

0,BC

ooo

3 in»etițl< »lwu'«w t*ltw>Mîiti*t ceraawf»»..$««« tPWenwrih.i, <Hn c»<»

Cr,®

&,«

11.®

& p«nW bwrtyfite^iwwwîaif.» rv»a« ejtfersțoriAii-fteea&R^:

C?O

?rX

O.A’

C>0

affl

a,^j

os»

o.oo

; , t$.       &untfn a <fc? />®Usr* tow&Wkffci         sxatMMJ -i&w a»        siîmiâis.wâ»-' îaftfâmte-

04»

:tX»

c$©

oxw

O.OQ

tQ&

D.DC

<wș

0,00

Ji'ivet»!         flfti "»>’ ‘jh'îSih rH irRiț^ijy iasrtoî&te; ■

osc

QjSU

0,00

o.w

iM»

g4®j

0.00

QM

: f țw                h^ate ^!^iur.-ep.ftehîrialc miu—' <--jț’* ftte-r-it.mr,.»?«- uî>ej*e-■? i>i£?Țh*r&â}.

1 pvb<c:«mi Bf5W' eî stjîaU    ai yrațitii kcbiirHstnvîiv

5^0

|         v«

(M»

oXm*

3,t»l

i

&,oa

a,00

0.00

«IwtiilZffeAUHilțil ilt 'rrahlra JiHfjXTM ► .twawiiii»

a.s^>4

«,»»

O,ac!

>ot*a<>

&SH.C&

i.wMi

ferii ’-l

:,or

Hs<n3HirsSrrt dț nte:ittn*ntda«>>ițiCi pentru hwewijp, tti* ««:

1                  tt.»

a, a>

r- i

0,«

1_______<1

<hU

_

G.Oc!

_f ^HgjȘwțve_________ __________________________________,      _______________

1           MW

0.00           .1 SCI

e^ecro*-Șcwwu


OJ^CrtjR-FiMMUM

.Ft.NAOfA MAS

Operatorul economie:TERMQHCARE OftAOUA SA Sectei/Adresa: Oradea, Sesaraua Sarsuta! <3 Cad unic de înregistrare: 31952382

Anexa nrAltnvestitH in ture pentru bunurile de natura domeniului public af statutul sau al uufttții «tminstndw teritoriale:

sume wt va

MB -04 DAI

MU

VMM»

April*

1U0

30»

îmi

WfcitîW» in i'jft prm. fr-r-unte de mîw «ORieniUta» pub^t atsteuitâ sau ai      «dw&wâr.

Urfcc&tt

9.590,00

8.393,22

: 26ft2l

797,93

9,90

Municipiul Oraata

9.5! M

8.393,22

13.200,21

7S7,93

ftM

Comuna Sînnsarîin

0

0

Wi

MG

& 03

I

IMUfafSei

]

Oița finaiUari* iftwțstfttei

Mtaara

—]

3

-________iași

-----23Î1

S

„JB22S 6

TOTAL

792,33

JM

total Oradea

13.2Wir   797,93

am.

1

RealHiitsie sistem secundai de rfisînbDtte energic termice în mumcipiut Oradea (51 panele kgiiL'.,--I-T i.jj, PTIU Fi lh>

__

2026

1’80.00

■ 2

K_

Sistem informatic integrat pensre citirea și managementul contoarelor de energie termica In .-■ „a irjwfea ffTTexecuttei

«Kto

5-538,00

oao

<xad

Extindere rețea termic# primari Intra sir. Ccyrjâ.ți Sate PolwateiMâ - Tmwodrom (PT’+Ețccutiej

mzb

1M.00

4

Extindere rețea fermă# de transport ți montare modific «rastee peni™ 5 (cinci) imobile situate ite sir. Oncîtftx 1 t'xecistiei..

2020

18,71

5

Extindere rețea letmicd de transpun șî mpnure module termice pentru 3 (trei) imobile situate ceslr Jtiij It..•;;!>■■ ■ H ..iriici

2026

144,00

a

Extindere rețea termici de transport.și moiHare iBOdute termice pentru 4 tocrbile pe Cafea t.uiilin nr. i si 4 v -. .al:’? Marew! s’ewnr.ii. Mtîrereu m f >î 3. iFT*CTceutfei

2020

20.00

7

Reaitzarr ndard.teontc wimar 1» nadbikrt dkt str. Petra Rara nr. IA. PT -t-esteouiel

®20

AOO

8

.Extindere rotea termica primari pe sir. Ștefan CfctavMltKifsî str. Chimwi, At> fPT+executisi                                  . _ _

2020

15.00

9

Extindere rotea tcrmfce p/imuri ne atr. Oncstîlof • 6 imobile iFT ^«ecutiisi

2021

240,W>

ișșțd?

10

Realizare cișdtre ți Instalații punct termic gedtenMd'» prtiuare utilizatori silutei pe str. H ■ E»9telat.5■p,T*c«'<aific«.        . .

Z02D

24030

3 ’KWemjzirt rc$en termică primari& zjw (Ma FcrditWKl Ctt pctâb&hitea wărtBrii h aecasîă-. ieccm, AtMarfir utMfotteior rivtsracfc i FF -u fcxfcurihCi ____________________________________________

12 Racord trtrntersi nanei termic. ta imtibihil shnat nt sir. Uzinelor ar.4iI T + &cep.iiteV

2020

2020

73030

21X00

1.3-

f-csiirerc ractaiî termic rriuier te îraobikit dfti Parcul Petofi nr, ferFE t Execuției

20®

73.00

14

Reabilitarea si modernizarea raCiintete i teratic primar te FT'3015 siertbidcre ărcldei de tranmon oi sir. T Vtadirțțirețcu nr <ad ZOUXHi :IJt r         ,.

2020

1«,Oft

15

Realizare racord lermic si instigare rninipustettennic te Gradirsita-ÎL Decebal nr. 43<P1 + EwaiteJ

2020

97,00

16

Reebi i ituiea «sternul ui ile tetmofware urbani.te nivelul Municipiului Oradea peinru penoada 20OT - 2(>285naiXîtmlj^(iinHăriila femlaliu L- riadiu «1 iMnmii «SdlMiri caaeoulfiv-fj i

2020

1.037,00

o.oe

_iț_

pitindere rețea primara pe șir. CiheiuUii fpȚ t Execuție).

- -î iWȘi ■ ■

’          i '/Tirî' ; A I r lt! Ulft j

2021

tort

r. W. 0*439

831,35

BHI

g,oo

pa

Moderaisare clădire șt iBSțalațitli.PT 710 țRT+Exccsție).

20Kf

15,iS

ș______

total Sinmsirth

ApcUttirjI economic: H-FtMOFK'AiW ORADEA SA OMtdc». Sossaui Bonului 23

(oJ unit, «b înregistrare; 319S2981

Anțxtnr.4.2


investiții noi fijntru bunurile «!e nsitunfî domeniului public at statutul mu al unității jflmînisrratw tetitorinteDi RECTOR FINANCIAR

EcAIADlAMAȘi. jmc- cu tua

ftfflltAXNU

Mi»

vataan

Ășrchal

»2tt

1011

2B22

irti'f'srțiiv np:. p£Kîi.,iî          /<fa rawN clijfîWfcMvK?» țwbiît ulUjftwkiisaM W u.n^iî >i,ni»ii5îra'’iv

7232,1?

252WÎ

S.JBA06

Q^o

7132.»

2524,21.

9.813,84

țtuos

0,00

toMunaSiWbartin

9

0

ty»i o.cKi

0/J0

CpcitatcrU șawicimș; TSRMQFÎCARE $a

Sediijj/Arfrew*.' Oradea, Saseaus Borsufuî 22 Cod untc de îm-«®fctrere: 329S2992

Anexa m AS

Otrtări/afte âchiiițit de terohtori corporal # necoiwaie

iNDlCATDW

Valoare

«im

2Q 21

2022

Catâr i/ate Khiifei de inwbîUiâri corporate JÎ nscorporale

9.521,0$

5.695,71

8.938,54

o?oo

ftX.

IHOtCATOfll

V«io»W

2024.

______ac.

t

1

6

7

i

TCTAl

®.998,5flf

0.1X3

w

!

Eivacw u «odor slaviste », menajere de ,;e alaiîwnăCE'n .'reiițit lȘF.-

2®»

45.00

3

Rertlizareaugut sistem de ttâmterâarc în timp rea! a! prodiietfflor si amsumurilor <fc.energie etaettfctttKEt__    ____

2020

311.60

3 1 Reabilitarea instalate: tehnotoeîtedin stafia de tratare chimică ti ar*»-’ iSr >

2020

5H.H0

4 lEstîmfcre rețea termic;: pririwajte Str (teestilOT - 3 imobile (Sl-J

2020

1L61

5

r.’aîfidesre rețea «imiei primatS w str. Constatări Srâricommi fSFî

2020

1161

a

Extindere rețea termică primara ix sir. Parcului si str. UI RdOalcșea^Slț

2020

»,4o

Racord termic și pana termic la Școala Gimnaaștă Alexandru Roman, Calea ijltștiiltri țtr. 106 iSB

2020

8,40

”T Racord termic si p met linui-. ia imobilii! eflwtt ne uri Rriticdp luiiu l-tos» ik. 37 fSF._________

2020

8,4țf

9

întregite ți punere ta fimamnesistan dctransmttetedaicdi» punctele termice ji noduri tfc re'efelSET

2020

50,80

10

Reabilitare cămine de rawdaie. cantine de citmpcasaioti !«t retor țaiuiră (te transport pe vi.trite.i-csneriu» '.ndo-feii Ana taMCM. SX'KmIw »>' IZWntllH IDA1.1 ■

20»

42JB-5

F

T>eraf<5ct®e PT 72! si P f 70X sî nÎHmmWrea arosamatorilar prin 4ntermeUtu5 romi piuivieior amnfcHSEt                        _

2020

20ÂM*

12 .Moda" izare retcic secundare dedistribiitre afenate PT 913 cQAUi

1020

12,f l

B

Mtxfera tafta PT J1 '3 si »nttw termice-aferente tSty

2026

12,61

i

14

Modernizare relele de distribuție a energiei ternîKse aferente PȚ 106 (ȘFl

2026

I2.o I

1$

.Mvc, i mzjie rciere de dfei’ but ie • enereics termice aferatie PI 105 ’SFl

2^0

12.61

16

Modentisate rețete ■ le distribuite a energici termice aferente PT 11? FSi-)

1020

Utl

11

Mou.cmizare rade de distribuite-a eticrr te ■ lermfcc aferen.ePT 121 |SF«

20»

JteOl

18

Modernizare rețete tfe distribuție a căcreiC' tamioi aferente PF .124 15!-i

2023

17.nl]

Modernizare rețele de distribuție * oier.ud termice.aferente PT 126 i $Ei

2020

13Jil

20

Modernizase tetele de distritaie a eiierzrei tenmcc afereatc I; ’' 127 i SF1

2020

î’Jt

. 21

Modernizare rețete de distribuție a. cnerfeeî twmjce aferente PT 512 iȘF]

2020

12.6!

22

Mthtattare-rețetede dritr bwtie:.crientict termice alerenre PF 514 >$j-i

2026

IW

23

Modernizare ictete de diriributie b energiei termice aferente PT 522 SF

20Z0

12.H

241

ModemU..i-■ .rețete de distribuție uamerpW termice atteesit.-- FȚ.612 ISF)

2020

25

Mo-itemizarc rețele de distribitrie a <acii'tct 'amice ătr-ente F1 8311SFj

2020

_

■?6j

■-'occmEbire rețele de distrîbwtie e cnerrief termice iileretuePl 833 fM 1

2020

12.61

X7

Mcrfemizsre rciefe de distribuție a eaew'ci termice aferente PȚ S4^ i SF,i

2020

12.6!

i

bis’atețte de jtradacere a energiei termice prin valoriftearea energiei gcoiemiitte țw plarforraa CcT Oradea ISFi

2020

208.00

ho

Extinderi; rețea termica priinara si racorduri la. «'nsvraateri pestr. Ep. Mfltăj P®’rf si Ptesa i intriil'Fi

2020

1241

!

.30

Den&etare PT 416 și alimentarea cotmmalcrrifor prin mtcimedtei mini punctelor termic tSF}

2020

lî.61

31

Evindcre rei« termică de trau^xa la MSittnblul rezidwtial diB zunsPaiaiiui SeK’u» !SF

2D2O

12u6J

,

l-xtmdcrea refcici termice de uans," m ne strada Safelt^eu Edc I Sii

2020

12.61

33

Si tbijirea zonelor aiurare te «tcălzire in comuna Sântnartîn

2O2C

42412

34

1 .• liniten: rețea teitriicâ primară in zona parcaiat itidissirizl stt ton Mtî’4‘’z'ic

2020

14.29

35

Modernizarea sistetoilai de tomaficare te «om. Sânmariin i SFi

2020

4Î.CJ

■36

Mixteraizare ii extindere tete» tomteawmwâ' Tteirti: Satul e >SFj

M29

12.61

37

Exîindcre rețea termica primara si irwnterc module termice pentru deaoltaimt imobiliara din Cafea Aradului iSF)

2020

12.61

1

38

Extind»» cetea termica primara si mmtterc module termice pcaire tav oitnrea tetobiliwa pc str, Gnsore Moisii ■ i ■ it. Romidun       i SI:.

2020

!24>1

30

Alimentare ti cnareie tcmiică r.ntnt dezvoltarea tfi ritusiara de rre str (tcuwten Goc> I5D

2020

IUI

4fs

’ vindere reto teimicS tfc irenrinict ne-str. SE Attoiol Andrei ,țSF|

2020

12.H.1

41

Asigurarea energiei lennto I* iatiditlefe rituaK pe Calea Clujului nrt 88-193 si str. -! Gutcribeng 11:. feji (ȘFj

2020

13.61

1

1 42

Reabilitare st m Mieniîzcre instalații si «eiete aferente PT 702 (SF1

202G

2O.i»O

43

■Modernizarea magistrala termice-de tnmspct» M4 ia rana Calea-CluitftetSi slr. Atootdnt !,.n;iîCi<S:'i

2020

25 JK

44

îCflttcnrs de              vsl^rifîcațca cirac-mă a             ’Tenwotkare Orsdets pe

^amutasa^ujul      Bomiiti! tir 23 ■

2020

anti.M

45

Extindere fetea termica si realizare racorduri la consumatori: <te pe Șto Uctrsaiui intre cămin jC? <>fr- M itĂte Alft tcc.nHI.*ure56fe~'t

im

!          8.48

46

xiwderc rcica termic.» primara si raeortai i» consumatori str Vjvitov frcasauaiizarc SF>

2023

6.-2

1 1

no&aasrt&aa

nn

Racordare ia SACI Ț M<x' P4 b sunat pc far ■; '«estilre ■ SF)

Î.07C

șafli

1

Racordare fa SACET tm&i! tb «toiufamfafa situat c e str. .1, un t’rfvtb fir, 2A <SF <

2IK0

■                                      0

RcamenajSti stei pietroifae, parcirițti spații verzi îi reabititureefadirt fa sediul Tomoftcw Ol-fajj :. i|!K,13crrrihli nr S3 (RAI. 1;

140.00

RcachmtizatcSF "Dezafectare PT 4‘j și afirmsoțatța cwsurwuOTilw prin fafannedifa mân i. ncrt'înr îcmi i-e**.

2026

MW

. i RțiicnîalîSwSF "Itezafecfare PT ?22 si aiîmtsstatța swumatoriîw prin intermediul mini

' b»i[iWiirfere'.K.:*_______________________________________________

2020

5^(1

52 i

ReactualizareSF 'Deatfccttsre PT 8511 si alimentarea cotitomutoritm prin im'ctmedwl mini

20»

5JKI

%? 1

RcectutlizareSF'^toddm'iaste'nSeît temicâerinwrii îxs»., Auref !««■■ tr m Andrei ’■ ucutu"

2020

5 asii

?4

Rcactualizare.SF ^EdiUibare hfatttuiiCtlB rețetei secundare lanivel da consumau^ la 33 puncte lernitoc’

MZO

MB

’5'

KeachMiinr* W "J4«fernisaîcâAfatetnttlfa de. tertifai'teare peste. Libertății infre sir. losw Vukan ii -Parcul Ti tiare"

2020

5.00

■Jir-a <■ iitasiie S • "M ■ J. rt)»<irep șisfcffliiife ds IrarndțqKcMagtHWl# termica W 2 pe șir.

Ș6 . Ckasr. Piața Oeiatii, respectiv nsutoet fa PT806 si PT&IB Mditnicttiarea eotummwidritor ____trie tiiKisH: Mjmfcimiotaffa.-fahMiiciiidi unx faini riunMfateraiiee*_____________■__________

2020

5,90

57'.

Mvtfei’A'.zfat, rfacle ite -?e: b ' ie acmTj,-fci [L-trikc nteieiLte F7'JUS .iP ! + |'.<tttutieF

20»

|jkU

58

Mu&wizfauu: '■ .te dij-t        ni:e;<fe i-..,i’: • sfasF 6Wi$F-

2020

J’Atl

s-

Mi-demiiStreeetstededfau l.-j.ien.ene r.fcîtermfcr ftferertte|?l (BC.+ i7.r,■:■;*<■■

20 jn

LOB

6fl

Mhdctnikare > '.«le du distribuție acmrafal jcrmiiseafrre’iie.pî’         ■+' Efa rstiiies

70»

IJM

61

Detectare PT 855 si alimentare» cotistimairvib'1 pttn uitermedniliaini purtCtelo:-temHite(PT - Exovuliei                                                                               .

2020

1,00

62

Reabilitare tfimc Jc vane, racorduri si contpensstewtrc peste. Aiiy fîndre, tete* priraart de tsrnwffaate iUALli           . .         ■

7020

W

n

Reabilitare cfaniac de racnditre. canine dccomjwwori pe su Hranulai, circuit intermediar iD.Ai 1.

2020

2.5«

< 4

lanenonaitica! SAC.r ■ >«danrtcatnriJir 17

2020

U.kfa,

55

Bilam eotertwtc al $ACI. T tk ude; tetauu! 2018

2020

37,00

6&

Dezafectare PT415 și altmentareMconștsnwUmlorprițț ittWmedniimini puiip.etor tennic - SF

2t>20

29,09

1

' 6?

Demoiiri cxamsacții iwaiilizae silustte pe plsttowui >i' alea Borșului «r 23 și aflate fci dtțmeaiui puhite 1 Ft<___________________            . ...

WG

1MB

<18

Realizfflea panelului dc nu .fi'tasv a viiiitrik■: ccnsitmasxi la tiutgtjlrala 'Mafcistate' "fa zona ■

‘..-t'L ■> ;*J-T

»»

tu.oo

69

ikvt...i <Je tesjaWist fatre .MumsuuIb I s< Maltratate 3

2020

IS.ifa

76

■femsef

2020

I M -U.

’i

Minier ij’.an: wi-utr ’■ PTr»‘>’ ti a ’er-;Mii unatee aferente iSF .

2020

K-iH»

7'.

Si .ii::-: ,a>i>wRat.depriifa.r(ie a .lUjjientfa'intîrbistel tu.■« i.niii-i. țSi'

20»

:

Lxiindcu. IMl- ufawcd,;k        -ti ne -T>tr Ren.'bist'îi -' 1 «teclmtuiui i,'ifi

w

74

Studia <•» iaMifa;:.r :iiii . istitri-xit» u •: teeaflate in r.ttfamate* i n n u licăre Oradea

15M

75

Biete •' tte fai-i-j■ 1 >: A;îs-’S*i'•.niten Stecubtfavvr Pjc'i ■:i fa>cuuinnuluit"■ ■ ■

20»

.lil’.1

76

t”<:tmdersteieatsrmîifa Stimispan p; «L (te* tet -Hmm î isfi

20»

77

■ xlfaitere nrteanrfawni r: sti; t iliuiuifa - Ltci-i Z.iȘFi

2020

1MP

i 78

1'AtasJeie uncii lerntfe j di: u ■ . ren fa Parafa 1 î'X-tembne. î .' r. Jele trei <?■ i uri. Sf

2020

.IMn

fe: tufei-ii/.ue «mn lățit "T -W> -ți altmcnwit cocsitntjioritei șnn inteniwrJfa] mfe-t i''efetel«r -.r>ît A.

2020

i «0

Ex'.iuii rcteatermuaiK u Mwi i.5K>.

zoip

iMB

1 Si

i xiiaito«ittteffiiKâdeijmfetî pcștr.yf. Apwfa!.A!fdteinr.24S^Fi

w

12-50

1

Exttnuefc tflv* xrnncd.tk ihifaTH.fl beșu' Tmi'if Ffadiminracv 1 jSI"i .

MO

Seahilitaț tîidjri' rur alE Ir r.tux. 50 buc,} /DAt.1

2JU0

'âȘflJB

|S4

Mcwierais^ initKÎMH .i’T $i îdinîenWaimsssumatonlor prin intermedia!

WV.”ife |SF)

2020

tSșBo

I 8~

M' -Jr. ;i i -■ h4’K.n-lc intuioe aferente PT4 M SE1

2OÎC

15.001

86

M<Kfemiza:e instalațit PI' 4 '2 ți a'internarea consuiMtorilor pna irlermcdiul mtei-puncteiof termic i SFt   .            ....

2020

IMD

87

Picionaluarezona l ibertății, num. Oradea- racordarea ntin<-piitt«eiot tcrmicu Ja iWwit? de

. i s,.i'ttM inoi>ta;:iîaa(;c.’t?ia<ti®ciuaiiziuvDAI,î.                     ........ .......

»20

15.00

t

88

fhiB’ri                tu          jcițiuS >      1 , * ' ’;i'-?Vti,4 ■”                 ‘

1 ......

J—K1

li-Jț [If l

1             ■                '

..

19

ii* ■ l»« ds            cg^ffîrțrt tfȘ swțș țȘjțțJjij®                             !■ î          J zfiipv..

. .      ' .      '.î.i

> Mi ,011

. .                  '’.J. ■»

■^11

': ii':.::’ •: u'C’ - ■         1 ’'. -.j , ■ •«».,<; r- >!?

Hiid

țj<|.

xJi

Suitem sui ir uvț, _ fe -c * i ut-.^

MJ»

Hd.fHj

CJ.

Sîititf uiiif «mtit ctt afamtuiite ebilkW îtK-abfavsi LIO'kWîiiK calda de «Kfasnm JtnwJ

20»

ts.db

94

Atincsii'! ite iabui'*u.'i cbim c

2Q20

iT.W

tjs

l:\ti ■■ eu: « iliafa'k‘lefw<»e*

Z02Ș

________4_J."

Qh

Si i.icdi incăTCarei IcdrfeȘ. i buc - liimiiare ia itnmwi

ițao

IM»

l 4<ț

Achtzmc run-e lifîufiVK.eîri.rKte tteadea SA

«120

2(fa.nti

i

favrein tnicgrat de iitwaljcitaMtaî iubeprindwii

20»

t5W

l’hi IlffiBmBWWIH 4.i!Sr<-n. jii!>>ia«u-r-:ir<-j' țb'i|nlt v 'n. cțflci: de !■ -n,._ ■■■ -viu .u ibuh:’

jȚflft)

!         Î5,U1

j_____________________1

w

■■KU-ra iii'r-'-'iii.*■’i.i.'.rti nsifiati^i'.'iui.iujinitiyi

2020

414^0-

lai

.Jr-î-'t-4’i;:<ynrmv fibraoutieatiudcre testare na«Mcrc£bniiiiD--ca-

20»

iS.JI

j__________

1

tae

'fa: libiau.awi.îKtn-ixlllUaiv (t-jOJiit.________________________         _    _ _____________

_____Ș.IHț:_____________

Z< aț ?;:>?■ 1-28

ΑJ3

fîrur CiM'V t-n iriitizat -ti aiiarat de sudura

ZOHt

i!l*

txairaiTUtia f---:a<'.i f„,sti»?l.1n termice

2020

______ia>

i'J5

dribuncnt irciiim spălare riiimicii a icIiimbAijwtfot de câîdnrt

2020

da.w!

iiMi

M;w;»a de yaurit cu earotit <ttiiKti.‘i si m'.mJ de ia. Mi ia ! ’ P n-ir._____________________________________

C*%vx ceLi*e»; k u%m«k4 iOO Mc.)

11

4,21'

2119,0"

lî’S

Detriltiudre ACC cu releu rced

2K0

40.00

i i:W

liO

sursa Mtîabiia

stand califaata tMfacMMK. presiune

2020

2G20

2.10

34.45

ii;

il.’

(,'abbrator r-emra mirnwiMare si tontea»a»», pi esiiWK ,ionahi’k       __________________ ____

LuiibiaMr MnMMcziMeM* si tcnatcnjdc

________ 2020__

2020

18.49]

i 14

CitiKM                                _________________________

Aripii' de sudura

2020

2020

2^

ÎD.fffl

.4 H

Pururi» ric /«i.iavir

20®

WJ»

>16 ■ n tiS

Schela uicwlica • suprafața, inisa S?r-.X_______

c viifcnizoarc hec.veiiu, - am.

20®

2O2C

2020

12.91»

' ,8.110

40.09.

f-------------------------

-----—

IN

Âmuaf de avr aceditivuiti ■ Sbue’ ibaci

2020

20.00

t J2G

Mobilier fa lab/iraior

2020

40.00

i*l

Aciuzitm sirm matul anei msudaiit de sltcare sî ■rtiuswzaic s ac-i(!uisi cknliidw.

2020

?a.oo

122

Sur-a dc tcibiuiie «sptabtl»

2020

100

123

ftv-tnotirUrcriKt «dlwarc iriaiutnle Vream basfair a'id i^iiic.ai.sni' Vecam.One

20®

30,00

i.N

kcinoirc ittenta nm>aia arli-’Mie scliu-are IN !>,p.$Cil'V OFVIZ PROF! SlON-AI

2020

<00

12.5

i.iscuțe ’4ic-vj.>[v

. ,0K

JOxIOi

RemuiW tacnte safiwjri**tianmilc VMWate «Siibțri'.

M20

S»06

12*

Kchlpsmrme l'i ■

îfiM

AWMtH-jm ?       <2 bticj ,,______________________________________________________

iiet.ttmcsru ani uzați» IJN l?U 11 lnc>

2ffit0

2025

80 .ou

5.0»

Meniu'iurufru digital_________________________________________________

Dt-Mhi/rtiv <k roammdat sarcini

ii

3IW

I040|

‘ ‘ >?

sjefaîrwtiu ulUiKiink r»’îtab:l

21®

35M

133

'Mitidailfaietuivatiir

2C®

2)0

A af-.rr-as’iiul;mw * 5t

Cttițkirtl cu lertwtoune

2020 im

26S

35

; 136-rtel nMii.fa, dbmoMafaU. MUțilM >1       ______„______ ...... , ..    _____

|.'3“WMMM*tM!Un«*iSCist ®Wil,tel   ‘                  J-'- -'B ?:

2-3^}

20»

£ fci

tXRECTOR r'»f4<WC!A8