Hotărârea nr. 407/2020

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriat public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft

România Județul Bihor Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriât public-privat nr.122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul

Oradea și Keviep Kft

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 262616/21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 262619/21.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea practicării de către societatea Eco Bihor SRL a noilor tarife de depozitare a deșeurilor

în conformitate cu art.1t) din contractul PPP nr. 122246/23.12.2033 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1) din O.U.G. 57/2019, privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă practicarea de către Eco Bihor SRL în perioada 01.06.2020 - 30.04.2021 a următoarelor tarife de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic:__________ ____

Tipuri deșeuri

Tarife ce se vor practica în perioada 01.06.2020-30.04.2021

EURO/TONA (fanfete nu confin TVA I

Deșeuri menajere

18,52

Deșeuri amestecate cu moloz

18,52

Deșeuri din construcții

2,57

Pământ vegetal

0

Deșeuri colectate selectiv _          _____

0

Art.2. Pentru menținerea componentei de 0,25 euro in tarif, acceptată prin Actul Adițional nr. 16, investitorul își asumă devierea anuală de la depozitarea finală a unei cantități cel puțin egale cu cantitățile deviate în anul 2016 la care se adaugă o cantitate de 4.000 de tone, respectiv cel puțin 9.883 tone/an.


Art.3, Se aprobă încheierea unui act adițional la contractul de parteneriat public privat în vederea aplicării art. 1 și 2, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Eco Bihor SRL.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Societatea Eco Bihor SRL, prin grija Direcției Economice

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Chiană Laurentiu Alin

jRrpRmi V i

Oradea, 28 mai 2020                                       CONTRASTEAZĂ

Nr. «7                           Z

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru*                                                                / Icvu j/iK


MUNICIPIUL ORADEA

Nr. 270302/28.05.2020


KEVIEP Kft. Nr


ECO BIHOR SRL Nr.


ACT ADIȚIONAL NR. 25

Ia contractul (ic partencriat public-privat nr. 122.246/23.12.2003

Având în vedere:

 • A. prevederile art 10.4 din Contractul de partencriat public-privat nr. 122246/23.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea. în calitate de autoritate publică, și Keviep Kft Hungary, în calitate de investitor, prin care modificarea tarifelor devine operabilă cu acordul scris al părților.

 • B. prevederile art. 10.3.3 din Contract prin care tarifele diferențiate pe categorii de deșeuri se negociază anual.

 • C. respectarea condițiilor impuse prin Actul adițional nr. 1 la contract;

 • D. Procesul Verbal de negociere înregistrat cu nr. 261688/20.05.2020 însoțit de Anexă, al Comisiei numite prin Dispoziția Primarului nr. 1149/11.04.2019, (cu Anexa parte integrantă)

 • E. HCL nr............... privind actualizarea tarifelor de depozitare a deșeurilor pentru perioada 01.06.2020-

30.04.2021 și încheierea actului adițional nr.25 la Contractul de parteneriat public-privat nr. 122246/13.12.2003 încheiat între Municipiul Oradea și Keviep Kft

Părțile:

 • 1.  MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul in Oradea, str. P-ta Unirii, nr.l., reprezentat prin dl. ILIE BOLOJAN, in calitate de PRIMAR, dl. EDUARD FLOREA in calitate de Director Executiv Direcția Economică, dna. EUGENIA BORBEI, in calitate de Director Executiv Direcția Juridică, dl. MIRCEA GHITEA, in calitate de Director Executiv Direcția Tehnica, denumit in continuare Autoritate Publică, pe de o parte,

 • 2.  Societatea KEVIEP Kft, înregistrata cu numărul 09-09-002456 , cu sediul 4025 Debrecen, Szechenyi ut. 46. 4001 Pf: 45 , capital social 309.000.000 Ft reprezentata prin domnul MIKLOSSY FERENC, în calitate de Director, pe de altă parte, denumită in continuare Investitor,

 • 3.  Societatea Eco Bihor SRL cu sediul principal în Oradea, str. Borșului nr. 3/N, avand Punct de lucru in Oradea, str. Matei Corvin nr, 327, CUI: J05/203/2004, reprezentata prin dl. Pasztai Zoltan, avand funcția de Administrator,

 • 4.  A.D.I. Ecolect Group cu sediul in Oradea, Parcul Trdian nr. 5 , județul Bihor, înregistrată la Judecătoria Oradea nr. 119/A/2011, CUI 28601736. reprezentată de dl. Mang loan, având funcția de Președinte,

în urma negocierilor purtate conform contractului, convin dc comun acord asupra următoarelor:

Art. 1. Societatea Eco Bihor SRL urmează ca în perioada 01.06.2020 - 30.04.2021 să practice următoarele tarife de depozitare a deșeurilor la depozitul ecologic:

Tipuri deșeuri

Tarife cc se vor practica în perioada 0l.0h.202Q-30JM.2021 ELRO/TONA FĂRĂ TVA

Deșeuri menaierc

18,52

Deșeuri amestecate cu moloz

18,52

Deșeuri din construcții

2,57

Pământ vegetal

0

Deșeuri colectate selectiv________

__ 0

Art. 2. Pentru menținerea componentei de 0,25 euro in tarif, acceptată prin Actul Adițional nr. 16, operatorul își asumă devierea anuală de la depozitarea finală a unei cantități cel puțin egale cu cantitățile deviate în anul 2016 la care se adaugă o cantitate de 4.000 de tone, respectiv cel puțin 9.883 tone/an.

Prezentul Act adițional a fost încheiat în 4 ( patru ) exemplare originale, câte una pentru fiecare parte.

MUNICIPIUL ORADEA

Primar

ILIE BOLOJAN

Director Executiv Direcția Economică

EDUARD FLOREA

Director executiv Direcția Juridică

EUGENIA BORBEI

Director executiv Direcția Tehnică

MIRCEA GHITEA

ECO BIHOR SRL

Administrator

PÂSZTAI ZOLTAN

KEV1EP KFT

MIKLbSSY FERENC


ADI ECOLET GROUP Președinte