Hotărârea nr. 406/2020

privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.

H O T Ă R Â R E

                privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.

 

            Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de initiator, înregistrat sub  nr. 262210 din 20.05.2020 şi Raportul de specialitate nr. 262218 din 20.05.2020 întocmit de către Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică din cadrul Direcţiei Economice prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Programului de investiții, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A., Program aprobat iniţial prin H.C.L. nr. 132 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societăţii  Oradea Transport Local S.A. pe anul 2020,

                În conformitate cu prevederile:

 • Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,
 • art. 44 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), lit. d), alin. (3) lit. c), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. n), și art. 139 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 57/05.07.2019 privind Codul Administrativ,

 

Consiliul Local al Municipiului Oradea

H o t ă r ă ş t e :

 

        Art. 1. Se aprobă modificarea Programului de investiţii pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A., conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă rectificarea corespunzătoare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al societăţii Oradea Transport Local S.A., potrivit anexei nr. 2 și în conformitate cu modificările menționate la art. 1.

        Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Oradea Transport Local S.A..

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

·         Primarul Municipiului Oradea

·         Instituţia Prefectului judeţului Bihor

·         Direcția Economică

·         Direcția Tehnică

·         A.D.I. Transregio

·         societatea Oradea Transport Local S.A.

                                                           

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                                            Chiană Laurențiu Alin

 

 

 

Oradea, 28 mai  2020

Nr. 406

 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlra.ro               Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483                 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

www.tuv.com

ID 9105068343


Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în ________________reg ist rulade evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012

Nr. .$%?:7.l..     .4^. .2020


ROMÂNIA

MUNICIPIUL ORADEA

PRIMAR


Către


Primăria Mun.

Direcția Economica

Va rugam sa promovați un HCL Mun. Oradea privind rectificarea PROGRAMULUI DE INVESTIȚII OTL pentru anul 2020 aprobat inițial prin HCL nr. 132 / 2020 si rectificat prin Hotararea CA OTL nr 31 / 30.04.2020 si anume:

 • 1. C15 Alte cheltuieli de investiții “Modernizare clădiri 2020 S1 + autogari + ITP (izolație exterioara + porti)”

Suplimentarea din surse proprii cu 105.00 mii lei pentru lucrări care au ca scop imbunatatirea gradului de confort la Statia de spalare autobuze S2 si ITP, inlocuit usi industriale la statia ITP, refacere tencuiala si aplicare sistem termoizolatie.

 • 2. C18 Alte cheltuieli de investiții - “Trecere la 20 Kv Statie de redresare Salca Introducerea în programul obiectivelor de investiții a trecerii Statiei de redresare Salca de la 6 kv la 20kv pentru a exploatare mai sigura si eficienta in suma de 847,00 mii lei.

Sursa de finanțare Buget Local

 • 3. C1(k Alte cheltuieli de investiții Sistem de închiriat biciclete si trotinete, etapa 1 trotinete (SF - 5 mii, INV=150 mii lei)

Introducerea in programul de investiții a investiției Sistem de inchiriere biciclete si trotinete etapa 1 închiriere trotinete printr-un sistem pilot de inchiriere trotinete format din 3 docuri si un număr de 20 buc trotinete, in suma de 150,00 mii lei.

Sursa de finanțare Buget Local.

Nr

crt

Denumirea obiectivului

Aprobat Surse Proprii

Aprobat Buget Local

Rectificare

Surse

Proprii

Rectificat Buget Local

Diferente

Surse

Proprii

Diferențe

Buget

Local

C15

Modernizare clădiri 2020 S1+autogari+ITP( izolație exterioara* porti)

100,00

0

205,00

0

+105,00

C18

Trecere la 20 Kv statie         de

redresare Salca

0

847,00

+847,00

C19

Sistem de inchiriat biciclete “bike sharing” si trotinete (SF- 5 mii, inv - 150 mii)

0

150,00

+150,00

Total

100,00

205,00

997,00

+105,00

+997,00

Anexam:

 • -  Lista Obiectivelor de investiții pe anul 2020 rev 1

 • -  Hotararea CA OTL nr 31 / 2020

 • -  Nota fundamentare Redresor salca nr 5450 / 12.05.2020

 • -  Nota fundamentare nr 4796 / 27.04.2020

 • -  Adresa nr 5169 / 05.05.2020 închiriere trotinete

Director General ing. POP Viorel Mircea
OTL


S.C. Oradea Transport Loca! S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlra.ro                Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483   '              Nr. Reg. Corn.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaSC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. Q006567 din 20.03 2012


TȚV 2020


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Privind rectificare Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2020


1.C15 Alte cheltuieli de investiții Modernizare clădiri 2020 Sl+ aulogări + ITP (izolație exterioară + porți) ”, Valoarea aprobată pentru aceaste lucrări a fost de 100.000 lei fără TVA care se suplimentează cu valoarea de 105,000 lei fără TVA din Surse Proprii, reprezentând cheltuieli cu reparații și aplicare sistem termoizolant asupra clădirii.

Aceste lucrări au ca scop îmbunătățirea gradului de confort la Stația de spălare autobuze S2 și ITP clădirea cu nr. de inventar 10065, prin reabilitarea termică, înlocuit uși industriale la stația ITP, refacere tencuială și glet, și aplicarea sistemului termoizolant.


Modificare Lista de Investiții 2020

Mii lei

Nr crt

Denumirea obiectivului

Aprobat Surse Proprii

Aprobat Buget Local

Rectificare Surse Proprii

Rectificat

Buget Local

Diferente Surse Proprii

Diferențe Buget Local

C15

Modernizare clădiri 2020 S1 + autogări + ITP (izolație exterioară + porți)

100,00

0

205,00

0

+105,00

0


DIRECTOR GENERAI Ing.POP Viorel Mircea
ȘEF BIROU TEHNIC - EXPLOATARE

Ing.TEODO£K3F Glaudiu


S.C. Oradea Transport Loca! S.A.


Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42 32.12; 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10 E-mail: secretariat@otlra.ro                Web : www.otlra.ro

E   .WWW.tuv.COETl

Z 10 3105000349


CIF: RO 63483                  Nr. Reg. Corn.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20,03.2012


,2020


Aprobat -7---

Director

Ing. POP Viprel/tfircșa^e»

NOTĂ DE FUNDAMENTARE            W 1

Privind rectificare Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2020 -''S'_ț£ pentru obiectivul

TRECERE LA 20KV REDRESOR SALCA

1.NECESITATEA Șl OPORTUNITATEA LUCRĂRILOR

Cu ocazia modernizări liniilor de tramvai în municipiului Oradea și având în vedere obiectivul de investiții “Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția între străzile Primăriei-Decebal-Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului-str.Făgărașului-str.Atelierelor cu acces Depopu OTL și legătura pe toate direcțiile D.Cantemir “ este necesar înlocuirea întregului echipament la stația de redresare Salca de 6 KV, cu echipamente moderne de 20 kv având în vedere că instalațiile existente în stația de redresare Salca asigură alimentarea cu energie electrică a liniilor electrice de contact.Trecerea de la 6 kv la 20 kv nu este finanțata din fonduri europene, nefiind trecuta în proiectul susmenționat.

Trecerea de la 6kv la 20 kv este cerință obligatorie a distribuitorului de energie electrică Electrica Transilvania Nord Oradea datorită următoarelor aspecte:

-în Municipiul Oradea nu mai sunt distribuitoare de 6 kv;

-alimentarea de 6 kv se efectua din Stația Oradea Centru care este veche iar cablurile nu mai prezintă siguranță în timp;

-alimentarea de rezervă de 6 kv din Redresor Cicero a fost desființat, odată cu modernizarea Redresorului Cicero;

-SC OTL SA a trecut la 20 kv la redresoarele (Gară, Zamfirescu , Cicero ) rămânând pe alimentarea cu 6 kv redresorul de la Pod CFR și Redresor Salca;

-această investiție va permite și alimentarea autobuzelor electrice în garajul OTL;

2.SITUAȚIA PROPUSA PENTRU REALIZAREA INVESTIȚIEI

Pentru alimentarea cu energie electrică Redresor Salca se prevede următoarele lucrări:

-demontarea tuturor echipamentelor pe 6 kv din stația de redresare Salca;

-dezafectarea celor două LES 6 kv între Stația Oradea Centru și Salca:

-realizarea unei a doua căi de alimentare a AC Salca 20kv nou proiect, pe distribuitorul LES 20kv:

-realizare punct de conexiune în anvelopa de beton PC Salca 20 kv;

Se introduce poziția în Programul Obiectivelor de Investiții pe anul 2020.

C 18 Alte cheltuieli de investiții Modificarea instalației de racordare prin trecerea la tensiunea de 20 KV pentru locul de consuni Redresor Salca

Valoarea totală a investiției 847,00 MII lei (proiectare + execuție )

Propunem finanțarea obiectivului de investiții se se realizeze din fondurile bugetului local, sau alte surse constituite potrivit legii.

Modificare Lista de Investiții 2020

Mii lei

Nr

crt

Denumirea obiectivului

Aprobat Surse Proprii

Aprobat Buget Local

Rectificare Surse Proprii

Rectificat Buget Local

Diferente Surse Proprii

Diferențe

Buget

Local

C18

Trecere la 20 kv stație de redresare Salca

0

847,00

0

847,00

0

0

ȘEF SECȚIA 1 Sing.TUDUC Liiviu


RESPONSABIL REDRESOARE In

Nicolae


S.C. Oradea Transport Local S.A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01-04 Fax: 0259-42.60.10

E~mail: secretariat@otlra.ro                Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483                  Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: R005 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea


v* v*w.tuv.com

ID 9105068343SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012


Către

Primăria Municipiului Oradea

In atentia Direcției economice

Subscrisa SC Oradea Transport Local SA cu sediul in mun. Oradea, str.Atelierelor, nr.12, înregistrata la ORC Bihor sub nr.JO5/1/1991, CIF RO63483;

Având in vedere ca:

 • •  prin programul de bugetare participativa a fost ales finanțarea unui Sistem de bike-sharing;

 • •  in ultima perioada, la nivel mondial, s-au dezvoltat sisteme de inchiriere trotinete, mult mai atractive pentru tineri;

 • •  OTL a comandat, cu finanțare de la BL, un Studiu de oportunitate pricind achiziția unui sistem de bike-sharing la nivelul Mun. Oradea care conține: 28 statii fizice, 58 statii virtuale, 490 biciclete, implementat in 3 etape in valoare de 9.460.000 lei ( 1.900.000 euro).

 • •  OTL a realizat, cu personalul propriu, un Studiu de oportunitate privind achiziția unui sistem ride-sharing bazat pe inchiriere trotinete la nivelul Mun. Oradea prin care se propune soluția cu statii fixe modulare de tip statie automată "self-service” cu întreținere si costuri de operare minime. După implementare, acest sistem va fi accesibil geografic tuturor locuitorilor si vizitatorilor municipiului Oradea, aceștia având acces la un sistem de inchiriere trotinete electrice cu 6 de statii de ride-sharing cu 150 de trotinete electrice ,in perspectiva numărul stațiilor si a trotinetelor putând fi dublat. Costul total al investiției se va ridica la maxim 960.000 ron , echivalentul a 200.000 de euro.

 • •  OTL a primit o oferta pentru un sistem pilot de închiriere trotinete format din 3 docuri si un număr de 20 buc trotinete care pot fi inchiriate in baza cârdului bancar, valoarea investiției fiind de 150.000 lei ( 31.000 euro).

Alăturat va anexam documentațiile menționate si va rugam sa ne indicați care sistem doriți sa fie dezvoltat si modul de finanțare.

Propunerea noastra este sa incepem cu un sistem pilot de inchiriere trotinete ( 3 docuri, 20 buc trotinete) in valoare de 150.000 lei, care sa fie implementat impreuna cu un partener ( banca, telecom, hypermarket) care sa cofinanteze sistemul in schimbul dreptului de a face reclama.
Oradea Transport Local SA

Revizia 1 Mai


I. Secțiunea de dezvoltare - transfer investiții


Anexa nr 2


SPECIFICAȚIE

Plan 2019

Realizat

31,12,2019

Estimat

2020

Estimat

2021

HCL aprobare indicatori tehnico -economici

1

Modernizare statie de spalare Autobuze S2

334,61

334,61

334,61

286,81

2

Modernizare infrastructura cale de rulare(strazile Transilvaniei, Lacul Rosu-Comeliu Coposu etc)-proiectare+executie

100,00

3

Modernizare statie de spalare tramvaie (proiectare+executie)

400,00

4

Modernizare depou(macaze, cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri etc)(proiectare+executie)

450,00

5

Trecere la 20 kv Statie de redresare Salca

847,00

6

Sistem de închiriat biciclete si trotinete, etapa 1 Trotinete (SF - 5 mii, INV=150 mii lei)

150,00

2281,61

Oradea Transport Local SA

Anexa nr 1          I. Secțiunea de funcționare - Subvenții tarife/ cheltuieli de funcționare

Revizie .Mai

Mii lei

Specificație - Tip cheltuiala

Aprobat 2020

Revizie 1 2020

Diferența

Elemente de fundamentare, cantitati, suprafețe, tarife, baza legala, altele

Mod calcul

Descriere activitate

0

1

4

4

5

6

7

1

Subvenție pt activitatea de funcționare OTL ( F-Servicii publice)

24.000,00 (20,168 +

TVA)

27.808,00 (23,368 +

TVA)

3.808,00

Contractul de servicii publice prevede decontarea prin formula cost/ km si compensația se facturează cu TVA

* Acoperirea prin subvenție a liniilor sociale 1.833,00 mlei/luna *5 + 2.029,00 * 7 = 9.165,00+ 14.203,00 = 23.368,00 +TVA * Compensația se calculează conform Contractului de servicii publice prin cost / km din care se scad veniturile realizate. ATENTIE se facturează cu TVA.

Finanțarea Serviciului de transport public local

2

Transport in comun Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarife OTL ( Transport 84.02.03..02 Z40.03 , G- Asistenta sociala

6.000,00 (5.042,01

+TVA)

6.000,00 (5.042,01

+TVA)

0,00

* Elevi si studenti -subv. 50% din abonamentul lunar / L. invatam. Nr 1 / 2011              * Pensionari-

subv. 100% a unui abonament social

/HCL Oradea * Pers Handicap -subv 100% ab. social

*Alte categorii conform legii

I. Elevi 55,000*40 lei= 2.200.00 miei Începând cu Iunie 2020 gratuit II. Sudenti 27,000*40 lei= 1.080.00 miei III. Orfani 5000*801ei = 400,00 miei

 • IV. Donatori 250*401ei* 12=10.00 miei

 • V. Pensionari 340.000*6,5 lei =2.210,00 miei VI. Legi speciale 300*801ei=24,00 miei VII. Pers Handicap

io snn*A o»; - co on rr.u;

Acoperirea diferentelor de tarif pentru unele categorii: elevi, studenti, pensionari si alte categorii conform legii

TOTAL

30.000,00

33.808,00

3.808,00

S.C. Oradea Transport Locai S.A.


JUW

w*otl


Oradea, sf/: Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor. România Tel: 0259-42.32.12; 45. 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10

E-mail: secretariat@otlra.ro                Web : www.otlra.ro

CIF: RO 63483                   Nr. Reg. Corn.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001    L3.C.R. Oradea

SC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în


Munnooment

Sysicfo

ISO 9001:2008

ISO 14001:200'1


io •• ?


registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03.2012


CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

HOTARAREA

Nr.31 din 30.04.2020

Membrii Consiliului de Administrație ai societății comerciale Oradea Transport Local S.A. - denumită în continuare”Societatea”-- înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J05/1/1991, cod unic de înregistrare 63483, atribut fiscal RO, cu sediul in Oradea, str.Atelierelor nr.12, jud.Bihor, participanți la ședința Consiliului de Administrație din data de 13.02.2019, ținută la sediul Societății cu îndeplinirea tuturor condițiilor de convocare, prezență și cvorum, prevăzute de Actul constitutiv actualizat al Societății și de Legea 31/1990, republicată, modificată și completată.

Având în vedere propunerile Biroului Tehnic Exploatare aprobate și înregistrate la OTL S.A. sub nr. 4795/27.04.2020, Nota de fundamentare nr. 4796/27.04.2020, Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020 înregistrat cu nr. 4797/27.04.2020,

Membrii Consilului de administrație

HOTĂRĂSC

Art.1. Se aprobă rectificarea Programului Obiectivelor de? Investiții pe anul 2020.

Art.2. Se aprobă Programul obiectivelor de investiții pe anul 2020, conform propunerii înregistrată la OTL S.A. sub nr. 4797/27.04.2020.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului CA conducerii executive.

PREȘEDINTE CA

Ec. POPA LIDIA

Secretar CA

Cons. Jur. Tomele Adela


PROGRAMUL OBIECTIVELOR DE INVESTIȚII PE ANUL 2020


•Investițiile finanțate din BL se calculează si se decontează inclusiv TVA

•Investițiile finanțate din surse proprii OTL se aproba tara TVA (echivalent amortizare din buget) si se decontează inclusiv TVA

Revizie Mai

1 euro=4.8 lei

Anexa nr. 1 - Model privind lista cu obiectivele de investiții

crt.

Denumirea obiectivului

HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială

INV/CM fara TVA

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM fără TVA

Prevederi pe 2020 INV/CM fara TVA

Finanțate din

Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ați

Termene PIF

Buget local INV/CM fara TVA

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite bancare int. fara tva

Credite ba neare externe fara TVA

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9= 4 * TVA (1,19)

10

12

TOTAL GENERAI, din care:

74.548,12

857,68

12.552,15

1.917,32

1.119.84

0,00

0,00

9.515,00

2.281,61

41.540,25

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A

Lucrări în continuare

58.931,91

370,89

281,18

281,18

0,00

0,00

0,00

0,00

334,61

41.540,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Făgărașului - str. Atelierelor ( cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile D.Cantcmir

HCL 690/25.07.2017

58.077,21

10.08

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

41.540,25

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2021

7

Modernizare stație de spălare Autobuze S2

854,70

360,81

281.18

281,18

0,00

0,00

0,00

0,00

334,61

2020

B

Alte cheltuieli de investiții

15.616,21

486,79

12.270,97

1.636,13

1.119,84

0,00

0,00

9.515,00

1.947,00

1

Modernizare infrastructura cale de rulare- proiectare (intersecția Lacul Rosu-Coposu, strada Coposu, Transilvaniei) - proiectare

84,03

0,00

84.03

84.03

0.00

0,00

0,00

0,00

100,00

2020

2

Modernizare depou(canale tehnice, macaze, cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri etc)( nroiectare+executie)

378,15

0,00

378.15

378.15

0,00

0,00

0,00

0,00

450,00

3

Modernizare stație de spălare Tramvaie) proiectare+executie)

1.149,70

0,00

336.13

336.13

0,00

0,00

0,00

0,00

400,00

2020

4

Statie de reincarcare vehicule electrice (execuție cu montaj inclus)

27,84

0,00

27.84

0.00

27,84

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială INV/CM fara TVA

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM fără TVA

Prevederi pe 2020 INV/CM fara TVA

Finanțate din

Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ăți

Termene PI F

Buget local INV/CM fara TV A

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite bancare int. fara tva

Credite bancare externe fara TVA

mii lei

mii Iei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9=4 * TVA (1,19)

10

12

5

Adăposturi pentru calatori in stațiile de autobuze si tramvaie

480,00

0,00

10.00

0.00

10,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2020

6

Achiziționare autobuze (18 m) si microbuze, second hand

480,00

0,00

480,00

0.00

480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

7

Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(388700 euro) si pachet management / comunicare RO-HU

2.657,00

0,00

2.657.00

0,00

51,00

0,00

0,00

2.606,00

0,00

2021

8

Modernizarea transportului public transfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO-HU ( 1,500,000 euro)

7.050.00

0,00

7.050.00

0,00

141,00

0,00

0,00

6.909,00

2021

9

Betonare/asfaltare platforma parcare

200,00

0,00

10,00

0,00

10,00

0,00

0,00

0.00

0,00

2020

10

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

205,00

172.00

33.00

0.00

33,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

11

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

210,92

189,92

21.00

0,00

21.00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

12

Modernizare sistem e-tiketing tip ABT

912,00

0,00

61.00

0,00

61,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

13

Echipamente 1T 2020, licențe si suport

51,86

50,56

15,00

0.00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

14

Utilaje dotări independente

320.00

70,11

50,00

0.00

50,00

0,00

0,00

0,00

0.00

2020

15

Modernizare clădiri 2020

Sl+autogari+ITP(izolatia

exterioara+porti)

467,70

0,0(1

205.00

0,00

205,00

0,00

0.00

0,00

0,00

2020

16

Instalare panouri fotovoltaice -Studiu de Fezabilitate

50,00

0.00

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020

17

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

50,00

0.00

10,00

0.00

10.00

0,00

0.00

0,00

0,00

2020

18

Trecere la 20 kv Statie de redresare Salca

711,76

0,00

711,76

711.76

0,00

0.00

0,00

0,00

847.00

2020

Nr. crt.

Denumirea obiectivului

HCL și HG după caz de aprobare a indicatorilor tehnico-economici (SF)

Valoarea inițială

INV/CM fara TVA

Realizări cumulate la 31.12.2019 INV/CM fără TVA

Prevederi pe 2020 INV/CM fara TVA

Finanțate din

Alte surse constituite potrivit Legii fara TVA Fonduri UE

Buget local INV/CM inclus TVA

Ca pa cit ați

Termene PIF

Buget local

INV/CM fara TVA

Surse proprii INV/CM fara TVA

Credite bancare int. fara tva

Credite bancare externe fara TVA

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

mii lei

0

1

2

3=4+5+6+7+8

4

5

6

7

8

9=4 * TVA (1,19)

10

12

19

Sistem de închiriat biciclete si trotinete, etapa 1 Trotinete (SF - 5 mii, INV=150 mii lei)

130,25

4,20

126,05

126.05

0.00

0.00

0.00

0.00

150.00

2020

. rimaria Municipiului ORADEA

Revizie Mai


Anexa nr.4


Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

97.473,54

8.704,60

15.024,50

4.000,00

4.000,00

1

Surse proprii, din care:

4.500,00

3.380,00

3.950.00

4.000.00

4.000,00

a) - amortizare

4.500,00

3.380,00

3.950,00

4.000,00

4.000,00

b) - profit

2

Alocații de la buget

5.917,00

1.235,60

1.079.50

3

Credite bancare, din care:

5.917,00

4.089,00

480,00

0.00

0.00

a)- interne

720,00

480,00

b) - externe

4

Alte surse, din care:

81.139,54

0,00

9.515,00

0,00

0.00

fonduri europene Proiect RO-HU

81.139,54

0,00

9.515,00

- (denumire sursă)

0,00

-

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

83.509,45

5.128,14

13.606.14

2.103,00

2.091.00

1

Investiții în curs, din care:

58.931,91

372,71

281,18

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

58.931,91

372,71

281,18

0,00

0.00

1

Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai in intersecția intre străzile Primăriei - Decebal - Calea Aradului si extindere linie noua de tramvai pe traseul Calea Aradului - str. Fagarasului - str.

Atelierelor ( cu acces depou OTL) si legătură pe toate direcțiile D.Cantemir

2021

58.077,21

11,90

0,00

2

Modernizare stație de spălare Autobuze S2

2020

854.70

360,81

281,18

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

2

Investiții noi, din care:

0.00

0,00

0,00

0,00

0.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent 2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- (denumire obiectiv)

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

20.778,54

956,43

12.270,96

171,00

171,00

Betonare platforma parcare

924,60

0,00

Centrala termica si bransarea la instalația de gaz spălătorie + vopsitorie dep. SALCA (execuție)

2020

138,98

0,00

Introducere rețea gaz si montare centrale in halele Depou Salca(proiectare)

23,50

0,00

Sistem monitorizare video/dispecerizare tramvaie si autobuze

1.377,00

0,00

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

2020

205,00

33,28

Echipamente pt personalizare cârduri de călătorie,case marcat conform legislației si sistem incarcare abonamente prin internet

2019

20,00

7,16

Echipamente IT 2018, licențe si suport

2019

50,56

50,56

Utilaje dotări independente

2019

81,75

81,75

Modernizare clădiri 2019 S2+S1

20,00

0,00

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

2021

210,92

20,47

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

20I9

50,00

0,00

Reparații cos de fum - punct termic S2

2019

48,21

48,21

Sistem de inchiriat biciclete "bike sharing" (SF -5 mii, Inv - 935 mii lei)

20I9

940,00

5,00

Achiziție autobuze second hand (12m, 15m, 18m) - 250,000 euro

2019

1.190,00

710,00

1

Modernizare infrastructura cale de rulare-proiectare (intersecția Lacul Rosu-Coposu, strada Coposu, Transilvaniei) - proiectare

2021

84,03

84,03

2

Modernizare depou(canale tehnice, macaze, cale de rulare, eficienta energetica clădiri, clădiri etc)(proiectare+executie)

2022

378,15

378,15

3

Modernizare stație de spălare T ram vaie(proiectare+executie)

2020

1.035,70

336,13

4

Statie de reincarcare vehicule electrice (execuție cu montaj inclus)

2020

27,84

27,84

5

Adăposturi pentru calatori in stațiile de autobuze si tramvaie

2021

480,00

10,00

6

Achiziționare autobuze si microbuze second hand

2020

480,00

480,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

an precedent 2019

Valoare

Aprobat

Realizat/ Preliminat

an curent

2020

an 2020

an 2021

0

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Modernizare sistem AVL si sistem de informare calatori(388700 euro) si pachet management / comunicare RO-HU

2020

2.657.00

2.657,00

8

Modernizarea transportului public transfrontalier prin achiziția de autobuze noi Euro 6 si hibrid RO HU ( 1.500,000 euro)

2020

7.050,00

7.050,00

9

Betonare/asfaltare platforma parcare

2020

200.00

10,00

10

Leasing autoturisme achiziționate program Rabla 2017

2020

205,00

33,00

11

Achiziții autoturisme prin programul Rabla 2018 + Leasing

2021

210,92

21,00

12

Modernizare sistem e-tiketing tip ABT

2020

912,00

61,00

171,00

l 71.00

13

Echipamente IT 2020, licențe si suport

2020

51,86

15,00

14

Utilaje dotări independente

2020

320,00

50,00

15

Modernizare clădiri 2020

S1 +autogari+ITP(izolatia exterioara+porti)

2020

467,70

205,00

16

Instalare panouri fotovoltaice - Studiu de Fezabilitate

2022

50,00

5,00

17

Rampe/lifturi acces persoane cu dizabilitati in tramvaie si autobuze

2020

50,00

10,00

18

Trecere la 20 kv Statie de redresare Salca

2020

711,76

71 1,76

19

Sistem de închiriat biciclete si trotinete, etapa 1 Trotinete (SF - 5 mii, INV=150 mii lei)

2020

126,05

126,05

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

3.799,00

3.799,00

1.054,00

1.932,00

1.920.00

a)- interne

3.799,00

3.799,00

1.054.00

1.932,00

1.920,00

BCR

2025

1.920,00

1.920,00

640,00

1.920,00

1.920,00

ING

2019

1.824,00

1.824,00

360,00

0.00

Leasing

2020

55,00

55,00

54,00

12,00

b)- externe

Director General ing. POP Viorel Mircea■|Wyo Z


Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Sediul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483


o

\nijj


Anexa 1

v3 19.05.2020

Rectificare


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2020

mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/

Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 =8/7

I

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)

1

56.709

60.667

106,98%

65.233

68.492

107,53%

105,00%

1

Venituri din exploatare din care:

2

56.679

60.635

106,98%

65.183

68.442

107,50%

105,00%

a

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

18.838

24.300

128,99%

25.515

26.791

105,00%

105,00%

b

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

4

4.792

5.000

104,34%

5.250

5.513

105,00%

105,00%

2

Venituri financiare

5

30

32

106,67%

50

50

156,25%

100,00%

11

CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd.8 + rd. 20 + rd. 21)

7

56.692

60.657

106,99%

64.900

68.152

107,00%

105,01%

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

55.995

60.023

107,19%

63.900

67.152

106,46%

105,09%

A.

cheltuieli cu bunuri și servicii

9

16.399

17.086

104,19%

17.940

19.017

105,00%

106,00%

B.

cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate

10

848

913

107,67%

959

1.016

105,00%

106,00%

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

28.229

30.989

109,78%

32.501

34.119

104,88%

104,98%

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd. 13+Rd. 14)

12

26.946

29.638

109,99%

31.120

32.676

105,00%

105,00%

CI

ch. cu salariile

13

24.199

26.418

109,17%

27.739

29.126

105,00%

105,00%

C2

bonusuri

14

2.747

3.220

117,22%

3.381

3.550

105,00%

105,00%

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

8

40

500,00%

42

44

105,00%

104,76%

- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

8

20

250,00%

50

50

250,00%

100,00%

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

711

741

104,22%

741

741

100.00%

100,00%

C5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

18

564

570

101,06%

599

658

105,00%

109,94%

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

10.519

11.035

104,91%

12.500

13.000

113,28%

104,00%

2

Cheltuieli financiare

20

697

634

90,96%

1.000

1.000

157,73%

100,00%

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

17

10

58,82%

332

340

3322,75%

102,29%

IV

1

IMPOZIT PE PROEIT CURENT

23

12

0

0,00%

53

54

101,89%

2

IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT

24

3

VENITURI DIN IMPOZITUL PE

25

4

IMPOZITUL SPECIFIC UNOR

26

5

ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA

27

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

28

5

10

200,00%

279

286

2792,75%

102,36%

1

Rezerve legale

29

1

3

300,00%

3

3

100,00%

100,00%

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege

30

0

0

0

0

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri

2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți

31

0

0

0

0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi

32

0

0

0

0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

33

0

0

0

0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28 și 29.

34

4

7

175,00%

276

283

3946,79%

102,39%

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință

35

0

0

8

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:

36

2

0

0,00%

82

83

101,22%

a)

dividende cuvenite bugetului de stat

37

0

0

b)

dividende cuvenite bugetului de local

38

2

0

0,00%

C)

dividende cuvenite altor acționari

39

0

0

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare

40

2

7

350,00%

194

200

2775,36%

102.88%

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

41

0

9.515

0,00%

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN

FONDURI EUROPENE, din care:

42

0

9.515

0

0

0,00%

a)

cheltuieli materiale

43

9.250

0,00%

b)

cheltuieli cu salariile

44

210

0,00%

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

45

0

d)

cheltuieli cu reclama și publicitate

46

55

0,00%

e)

alte cheltuieli

47

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

48

8.704,60

15.024,50

172,60%

4.000,00

4.000,00

26,62%

100,00%

1

Alocații de la buget, din care:

49

1.236

1.079,5

87,37%

0

0

0,00%

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

50

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

51

5.128,14

13.606,14

265,32%

2.103,00

2.091,00

15,46%

99,43%

X

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Nr. de personal prognoza! la finele anului

52

493

485

98,38%

470

460

96,91%

97,87%

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat/ Preliminat 2019

Propuneri 2020

%

Estimări

2021

Estimări

2022

%

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5/4

7

8

9 = 7/5

10 = 8/7

2

Nr. mediu de salariați total

53

487

480

98,56%

500

490

104,17%

98.00%

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 12-ajustari Iegale/Rd.49)/I2* 1000

54

4.141

4.586

110,76%

5.187

5.557

113,09%

107.14%

4

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) deteminat pe baza cheltuielilor de natura salariata cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 13/Rd.49)/l2* 1000

55

4.028

4.474

111,05%

4.623

4.953

103,34%

107,14%

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2- A2 rd.19 /Rd.49)

56

101,8

11 1,6

109,70%

130

140

116,78%

107,14%

6

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat

57

7

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)

58

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.l)xl000

59

1.000

1.000

100,01%

995

995

99,51%

100.01%

9

Plăți restante

60

0

0

0

0

10

Creanțe restante

61

0

0

0

0

Director General ing. POP Viorel Mircea


Primăria Municipiului ORADEA

Operatorul economic: S.C. Oradea Transport Local S.A.

Scdiul/Adresa: Oradea, strada Atelierelor nr. 12 Cod unic de înregistrare: 63483


Detalierea indicatorilor cconomico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli               10,00

mii lei

OR; Profit

10.0(1

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

_     , .          ,             Propuneri an

Prevederi an precedent 2019

1                  curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

confo rm

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd.

1

52.531

57.272

0

56.709

60.667

107,0%

108,0%

1

Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:

2

52.454

57.221

0

56.679

60.635

107,0%

108,1%

a)

din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6

3

22.989

25.420

0

25.182

23.350

92,7%

109,5%

al)

din vânzarea produselor

4

0

0

«2)

din servicii prestate

5

20.993

23.650

23.319

21.750

93,3%

111,1%

a3)

din redevențe și chirii

6

1.397

1.250

1.268

1.000

78,9%

90,8%

_

alte venituri

7

599

520

595

600

100,8%

99,3%

b)

din vânzarea mărfurilor

8

135

250

270

300

111,1%

200,0%

c)

din subvenții și transferuri de exploatare

9

20.871

24.128

0

23.630

29.300

124.0%

113,2%

cl

subvenții, cf.

prevederilor legale în vigoare

10

16.111

18.750

18.838

24.300

129,0%

116,9%

c2

transferuri, cf.

prevederilor legale în vigoare

11

4.760

5.378

4.792

5.000

104,3%

100,7%

<0

din producția de imobilizări

12

0

0

0

0

Si

venituri aferente costului producției în

13

0

alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:

14

8.459

7.423

0

7.597

7.685

101,2%

89,8%

H)

din amenzi și penalități

15

25

10

10

10

100,0%

40,0%

12)

din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17+ rd. 18), din care:

16

25

25

0

3

25

833,3%

12,0%

- active corporale

17

25

25

3

25

833,3%

12,0%

- active necorporale

18

0

f3)

din subvenții pentru investiții

19

8.090

7.068

7.120

7.050

99,0%

88,0%

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

319

320

464

600

129,3%

145,5%

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:

22

77

51

0

30

32

106,7%

39,0%

AL

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

£1

(lin diferențe de curs

25

76

50

28

30

107,1%

36,8%

‘V

din dobânzi

26

1

1

2

2

100,0%

200,0%

AL

alte venituri financiare

27

0

0

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.30+rd.l36+rd,144)

28

52.516

57.221

0

56.692

60.657

107,0%

108,0%

1

Cheltuieli de exploatare

29

51.841

56.557

0

55.995

60.023

107,2%

108,0%

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii

30

13.987

16.915

0

16.399

17.086

104,2%

117,2%

X

1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39), din care:

31

10.402

12.420

0

12.463

12.640

101,4%

119,8%

A.

cheltuieli cu materiile prime

32

0

0

0

0

b)

cheltuieli cu materialele consumabile, din

33

6.930

8.500

8.754

8.870

101,3%

126,3%

bl)

cheltuieli cu piesele de schimb

34

908

1.350

1.389

1.420

102,2%

153,0%

b2)

cheltuieli cu combustibilii

35

5.237

6.200

6.511

6.500

99.8%

124,3%

£1

cheltuieli privind obiectele de inventar

36

138

150

146

200

137,0%

105,8%

‘‘I

cheltuieli privind energia și apa

37

3.297

3.750

3.426

3.550

103,6%

103,9%

c)

cheltuieli privind mărfurile

38

37

20

137

20

14,6%

370,3%

A 2

Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:

39

1.044

1.186

0

1.052

1.081

102,8%

100,8%

Ok: Profit

10.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

. .          ■              Propuneri an

Prevederi an precedent 2019 '                   curent 2020

%

"/>

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

confo roi

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

40

292

490

452

500

110.6%

154,8%

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44)

41

302

216

0

204

181

88.7%

67,5%

bl)

- către operatori cu capital

integra l/majorita r de stat

42

9

9

96

96

100.0%

1066,7%

b2)

- către operatori cu capital privat

43

293

207

108

85

78,7%

36,9%

c)

prime de asigurare

44

450

480

396

400

101,0%

88,0%

A 3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 +

45

2.541

3.309

0

2.884

3.365

116.7%

113,5%

a)

cheltuieli cu colaboratorii

46

0

0

0

0

b)

cheltuieli priv ind comisioanele și onorariul,

47

13

44

12

44

366.7%

92,3%

bl)

cheltuieli privind consultanța juridică

48

0

30

4

10

250,0%

AD1V/0!

c)

cheltuieli de protocol, reclamă și

49

42

80

0

42

116

276,2%

100,0%

cl)

cheltuieli de protocol, din care:

50

11

20

5

20

400,0%

45.5%

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

51

0

0

0

0

c2)

cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:

52

31

60

0

37

96

259,5%

119,4%

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

53

0

0

0

0

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare

0

0

0

0

- ch.de promovarea produselor

55

31

60

37

96

259,5%

119,4%

<l)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:

56

0

0

0

0

0

dl)

ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

57

0

0

0

0

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație, invat, social si sport, din care

58

0

0

0

0

d3)

- pentru cluburile sportive

59

0

0

0

0

d4)

ch. de sponsorizare pt alte acțiuni si activitati

60

0

0

0

0

Ok: Profit

1.1,01»

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

.            Propuneri an

Prevederi an precedent 2019          Â

'                   curent 2020

%

%>

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri 2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo

rin

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

C)

cheltuieli cu transportul de bunuri și

61

8

20

7

20

285,7%

87,5%

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,

62

128

150

68

70

102,9%

53,1%

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din

63

77

70

0

31

55

177,4%

40,3%.

- interna

64

3

5

4

5

125.0%

133,3%.

- externa

65

74

65

27

50

185.2%

36,5%»

g)

cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații

66

285

390

511

530

103.7%

179,3%.

h)

cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate

67

84

140

137

170

124.1%

163,1%.

i)

alte cheltuieli eu serviciile executate de terți, din care:

68

281

535

0

482

565

117,2%.

171,5%.

il)

cheltuieli de pază

69

233

415

356

420

118,0%.

152,8%»

82)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

70

38

70

22

50

227,3%.

57,9%

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesională

71

4

35

87

80

92,0%»

2175,0%.

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:

72

0

5

0

5

- aferente bunurilor de natura domeniului public

73

0

0

0

0

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

74

0

0

0

0

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011

75

0

0

0

0

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri

76

6

10

17

10

58,8%.

283,3%»

alte cheltuieli

77

1.700

1.950

1.625

1.850

113,8%.

95,6%»

B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 8(1 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 +

78

604

901

0

848

913

107,7%.

140,4%»

a)

ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a

79

0

0

0

0

b)

ch. cu redevența pentru concesionarea

80

98

100

46

50

108,7%.

46,9%.

ch. cu taxa dc licență

81

30

36

40

36

90,0%

133,3%.

d)

ch. cu taxa de autorizare

82

0

2

0

2

e)

ch. cu taxa de mediu

83

2

5

1

5

500,0%

50,0%.

0

cheltuieli cu alte taxe și impozite

84

474

758

761

820

107,8%

160,5%.

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 +

85

25.129

27.806

0

28.229

30.989

109,8%.

112,3%.

C 0

Cheltuieli de natura salariata (rd. 88 + rd.

92)

86

19.886

26.500

0

26.946

29.638

110,0%

135,5%.

c 1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:

87

18.351

23.810

0

24.199

26.418

109,2%.

131,9%.

a) salarii de bază

88

14.533

18.070

18.148

20.000

110.2%

124,9%.

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente

89

3.647

5.610

5.913

6.280

106.2%,

162,1%.

c) alte bonificații (conform CCM)

90

171

130

138

138

100,0%

80,7%.

c 2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:

91

1.535

2.690

0

2.747

3.220

117,2%»

179,0%.,

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările. si cmiuiktărik ulterioare- din

92

207

370

657

650

98,9%»

317,4%.

Ok: Profit

10.00

INDICATORI

Nr.

rd.

Realizat

2018

. .          .              Propuneri an

Prevederi an precedent 2019

curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

confo

rin

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

- tichete de crcșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările

93

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;

94

202

260

279

280

100.4%

138,1%

b) tichete de masă;

95

1.328

1.580

1.408

1.860

132,1%

106,0%

c) tichete de vacanță;

96

0

740

682

710

104,1%

#DIV/0!

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent

97

0

0

0

0

e) alte cheltuieli conform CCM.

98

0

0

0

0

C î

Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd.

102 + rd. 103), din care:

99

105

40

0

8

40

500,0%

7,6%

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

100

105

20

8

20

250,0%

7,6%

b) ch. cu drepturile salariate cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești

101

0

20

0

20

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator

102

0

0

0

0

c

4

Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii si comitete (rd, 105 + rd, 108 + rd.

103

368

741

0

711

741

104,2%

193,2%

a) pentru directori/directorat

104

309

630

0

610

630

1033%

197,4%

- componenta fixa

105

309

450

440

450

1023%

142.4%

- componenta variabila

106

180

170

180

105,9%

#1)1X70!

b) pentru consiliul de

107

59

111

0

101

111

109,9%

171,2%

- componenta fixa

108

59

111

101

111

109,9%

171,2%

- componenta variabila

109

0

0

0

0

c) pentru AGA și cenzori

110

0

0

0

0

d) pentru alte comisii și comitete

111

0

0

0

0

C 5

Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator

112

4.770

525

564

570

101,1%

11,8%

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd.

124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128).

113

12.121

10.935

0

10.519

11.035

104,9%

86,8'/.,

a)

cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122

114

33

35

0

51

35

68,6%

154,5%

- către bugetul general consolidat

115

11

25

23

25

108,7%

209,1%

- către alți creditori

116

22

10

28

10

35,7%

127,3%

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

117

1

0

cheltuieli aferente transferurilor pentru

118

0

d)

alte cheltuieli

119

0

36

0,0%

#1)1X70!

e)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale

120

12.087

10.900

10.500

11.000

104,8%

86,9%

f)

ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129 - rd. 131),

121

0

0

0

-68

0

0,0%

#DIX70!

fl)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

122

12

0.0%

#D1V/O!

fl.l)

- provizioane privind perticiparea la profit a salariaților

123

fl.2)

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

124

R)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

125

80

0,0%

#DIX70!

Ok: Profit

10.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

_ Propuneri an

Prevederi an precedent 2019 r                  curent 2020

%,

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

1 = 6/5

8=5/3a

conform HG/Ordin

confo

rm

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd.

133 + rd. 134+ rd.

135), din care:

126

0

0

0

0

0

- din participarea salariaților la profit

127

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

128

- venituri din alte provizioane

129

0

0

0

0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 +

130

675

664

0

697

634

91.0%

103,3%»

a)

cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd.

131

473

590

0

582

560

96,2%

123.0%»

al)

aferente creditelor pentru investiții

132

430

525

582

500

85,9%

135,3%,

a2)

aferente creditelor pentru activitatea cu rentă

133

43

65

0

60

b)

cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd.

134

202

70

0

113

70

61.9%

55.9%,

bl)

aferente creditelor pentru investiții

135

174

50

100

50

50,0%

57,5%.

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curentă

136

28

20

13

20

153,8%

46,4%»

c)

alte cheltuieli financiare

137

4

2

4

200,0%

#DIV/0!

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

138

15

51

0

17

10

58,8%

113,3%,

venituri neimpozabile

139

cheltuieli nedeductibile fiscal

140

IV

IMPOZIT PE PROFIT

141

3

11

0

12

0

0,0%

400,0%,

V

DATE DE FUNDAMENTARE

1

Venituri totale din exploatare, din care:

142

a)

-venituri din subvenții si transferuri

143

b)

-alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf

144

2

Cheltuieli de natura sala Hala (Rd. 87) din

145

19.886

24.561

0

26.946

29.638

110,0%

135,5%

a)

- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului

146

3

17

17

70

566,7"/.,

3

Cheltuieli cu salariile (Rd. 88)

147

18.351

22.364

0

24.199

26.418

109,2%

131,9%»

4

Nr. de personal prognozat la finele anului

148

52n

507

493

485

98,4%

93,5%,

5

Nr. mediu de salariați

149

555

530

487

480

98,6%.

87,7%»

6

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12 x 1000

150

3.306

3.516

4.141

4.586

110,8%

125,2%

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat ( lei/pcrsoanâ) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata cf L bugetului (rd 148-149-150 / rd 153

151

3.269

3.458

4.028

4.474

111,1%

123,2%

c)

Câștigul mediu lunar pe salariat (Ici/persoanâ), determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată, recalculat cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului

152

3.306

3.516

4.141

4.574

110,5%

125,2%.

7

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pcrsoană) (rd. 2 /rd. 153)

153

79,9

87,7

101,8

111,6

109,7%

127,3%.

b)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii

154

0

0

0

0

C)

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse

155

0

0

0

0

el

)

Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:

156

Ok: Prolît

10.00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat

2018

„     , .          .             Propuneri an

Prevederi an precedent 2019 '                  curent 2020

%

%

Aprobat

Preliminat / Realizat

Propuneri

2020

7 = 6/5

8=5/3a

conform

HG/Ordin

confo

rm

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6

7

8

- cantitatea de produse finite (QPF)

157

- preț mediu (p)

158

- valoare = QPF x p

159

0

0

0

0

- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2

160

0

0

0

0

8

Plăti restante

161

0

0

0

0

9

Creanțe restante, din care:

162

0

0

0

0

- de la operatori eu capital

integra l/majoritar de stat

163

0

0

0

0

- de la operatori cu capital privat

164

0

0

0

0

- de la bugetul de stat

165

0

0

0

0

- de la bugetul local

166

0

0

0

0

- de la alte entitati

167

0

0

0

0

10

Credite pentru finanțarea activitatii curente

168

667

2.000

2.000

9.200

460%

299.9'7,,

11

Redistribuiri/ distribuiri totale cf.OVG nr.29/2017 din:

169

170

171

- alte rezerve

- rezultatul reportat

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit. b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare