Hotărârea nr. 405/2020

privind modificarea Programului de investiţii, respectiv rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la societatea Oradea Transport Local S.A.

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-rnail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, în vederea administrării Bazelor sportive: Stadionul “luliu Bodola”, Stadionul “Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva losia, Bazinul Olimpic "loan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul”

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub 262448/20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 262452 din 20.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 148503/16.04.2020 încheiat cu Clubul Sportiv Municipal Oradea

în conformitate cu Acordul de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, în vederea admistrârii Bazelor sportive: Stadionul "luliu Bodola”, Stadionul “Motorul", Sala Sporturilor „Antonio Alexe”, Baza Sportiva losia, Bazinul Olimpic ‘loan Alexandrescu” și Bazinul acoperit “Crișul"

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2), lit. d), alin. (7), lit f), art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă Clubului Municipal Oradea dreptul de a realiza investiții la bunurile pe care le are în administrare în baza Acordului de parteneriat nr. 148503/16.04.2019 prin încheierea unui Act adițional la acord.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu Imobiliar, Direcția Economică și Clubul Sportiv Municipal Oradea.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor;

  • •   Primarul Municipiului Oradea;

  • •   Direcția Economică;

  • •   Direcția Patrimoniu Imobiliar;

  • •   Clubul Sportiv Municipal Oradea.

    Hotărârea a fost adoptată cu unanimiicfe de voturi „pentru
Primăria Municipiului Oradea

Nr. înregistrare: 270304/28.05.2(120


Club Sportiv Municipal Oradea Nr. înregistrare: 125/29.05.2020


Act adițional nr. 1

la Acordul de parteneriat nr. 148503/16.04.2019 (170/16.04.2020)

încheiat între Municipiul Oradea și Clubul Sportiv Municipal Oradea

Având în vedere:

HCL nr.405/2020 privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal, în vederea administrării Bazelor sportive: Stadionul “luliu Bodola”, Stadionul ‘■‘■Motorul”, Sala Sporturilor „Antonio Alcxe”, Baza Sportiva losîa, Bazinul Olimpic “loan Alexandrescu” și Bazinul acoperit ‘‘Crișii!”

- OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ

s-a procedat la încheierea prezentului Act adițional

Art. 1 Clubul Sportiv Municipal Oradea arc dreptul de a realiza investiții la bunurile pe care le are în administrare în baza Acordului de parteneriat nr. 148503/16.04.2019 conform necesităților identificate pe perioada de valabilitate a acestuia.

Prezentul act adițional a fost încheiat in doua exemplare originala, cate unul pentru fiecare parte.

Proprietar

Municipiul Oradea

Primar dl. Ilie BOLOJAN,


Colaborator

Clubul Sportiv Municipal Oradea

Director - Șerban SERE

Director executi v - Direcția Economică dl. Eduard FLOREA

Director executiv - Direcția juridică dna. Eugenia BORBET

Director executiv - Direcția Patrimoniu Imobiliar dl. Lucian POPA