Hotărârea nr. 404/2020

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societăţii Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 262688 din 21.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 262692 din 21.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA în sensul adăugării unui obiect secundar de activitate.

în conformitate cu Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art. 129, alin. (2), lit. a), lit. d), alin. (3), lit. d), art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al Companiei de Apă, conform anexei 1.

Art. 2. Mandatarea reprezentantului Adunării Generale a Acționarilor societății Compania de Apă Oradea S.A. să voteze „pentru" aprobarea modificării Actului Constitutiv, conform anexei 1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Juridică

  • •  Societatea Compania de Apă Oradea
    S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.

    E-mail: apacanal@apaoradea.ro

    Website: http://www.apaoradea.ro


    ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3


ACTUL ADIȚIONAL NR. 12 la Actul Constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA J 05/14/1991, CUI RO 54760

Art. 5.2. din actul constitutiv al SC Compania de Apa Oradea SA se completează astfel:

5.2 Obiectul de activitate al Societății este următorul:

  • (1) Domeniul principal CAEN 360   - Captarea, tratarea și distribuția apei

Activitatea principală CAEN 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

  • (2) Obiecte secundare de activitate:

-1107 Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

-3311 Repararea articolelor fabricate din metal

  • - 3313 Repararea echipamentelor electronice și optice

-3314 Repararea echipamentelor electrice

-3319 Repararea altor echipamente

  • - 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale

  • - 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate

  • - 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase

  • - 3812 Colectarea deșeurilor periculoase

  • - 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

  • - 3900 Activități și servicii de decontaminare

  • - 4221 Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide

  • - 4291 Construcții hidrotehnice

  • - 4299 Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a.

-4311 Lucrări de demolare a construcțiilor

  • - 4312 Lucrări de pregătire a terenului

-4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții

  • - 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat

  • - 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții

  • - 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.

  • - 4520 întreținerea și repararea autovehiculelor

  • - 4671 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazosi și al produselor derivate

  • - 4669 Comerț cu ridicata al altor mașini și echimpamente

  • - 4941 Transporturi rutiere de mărfuri

- 4950 Transport prin conducte

-5210 Depozitări

  • - 5224 Manipulări

  • - 6201 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)

  • - 6202 Activități de consultanță în tehnologia informației

  • - 6203 Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul

  • - 6209 Alte activități de servicii privind tehnologia informației

-6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe

  • - 6312 Activități ale portalurilor web

  • - 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

  • - 7010 Activități ale direcțiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate

  • - 7022 Activități de consultanta pentru afaceri si management

-7211 Cercetare-dezvoltare in biotehnologie

  • - 7112 Activități de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea

-7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie

  • - 7120 Activități de testări si analize tehnice

- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv

  • - 7739 Activități de închirierea si leasing cu alte mașini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.

  • - 8219 Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat

  • - 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

  • - 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.

-9311 Activități ale bazelor sportive

  • - 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.

si orice activitati industriale, comerciale , financiare, mobiliare sau imobiliare, care au legătură directa sau indirecta cu obiectul principal de activitate sau care pot facilita realizarea acestuia, precum si participarea la entitati avand același obiect de activitate.

Societatea nu poate desfășura decât activități care au legătură directă sau indirectă, ori facilitează realizarea obiectului său principal de activitate.

5.3. Obiectul de activitate nu poate fi modificat sau completat pe toată durata derulării Contractului de Delegare decât cu aprobarea Asociației.

Celelalte prevederi rămân neschimbate, încheiat în 4 exemplare originale.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

d. S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A

3»V Tel centrala: 004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051 _

//   \ Fax: 004 0259 432 576 SlGNetS

f        CUI: 54760

r         J 05/ 14/28.05. 1991

Oradea £ont . RO41BRDE050SV03433450500      E-mail:    apaoradea@apaoradea.ro

Capital social :       12.000.800 RON Website : http :www.apaoradea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, ^rDUlEIU^TAMb^ESOU NR. 3

Compartimentul juridic                          I , ■ ’x?               -A

Nr. 14762 din 20.05.2020                         — • -     .


Către


NR. INTRARE_JS^2

ZIUA _____LUNA. _  __

CONSILIUL LOCAL AL^MUNICIPIULUI ORADEA


2 o MAI »!L.


Referitor: la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oradea SA.

în data de 16 iunie 2020 va avea loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Compania de Apă Oradea S.A.

Ordinea de zi cuprinde completarea Actului constitutiv al Societății conform anexei.

Vă solicităm să aprobați în ședința Consiliului Local următor materialul ce face obiectul AGEA.

Anexăm: propunerea de modificare a Actului constitutiv precum și modelul de Act adițional.


Director^eneral ing. Ovidiu GAVRA z Ț


Sef compartiment juridic cons. jur. Otilia CORNEAO&FAb

fâ-X

CO/BA