Hotărârea nr. 403/2020

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundaţia Man pentru clădirea situată pe str. Corneliu Coposu, nr. 12

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea scutirii de la plata taxei pe clădiri datorată bugetului local al municipiului Oradea, de către Fundația Man pentru clădirea situată pe str. Comeliu Coposu, nr. 12

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 261742/20.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 261742 din 20.05.2020, întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Impunere Persoane Juridice, prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea, acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru clădirea situată în Oradea, str. Comeliu Coposu, nr. 12,

Fundația Man are sediul în Oradea, str. Corneliu Coposu nr. 12, cod de identificare fiscala 9497877, este organizație fără scop lucrativ, reprezentată legal de doamna Tatu lldiko în calitate de utilizator al echipamentului OPTIMA CT 520.

Prin adresa înregistrată sub nr. 9454/30.0.32020 Spitalul Clinic Municipal „Dr. Gavril Curteanu' ne aduce la cunoștință faptul că spațiul aflat în proprietatea Municipiului Oradea, deținut de Fundația Man cu titlu de locațiune în baza Convenției nr. 49473/09.06.2010 a fost cedat temporar și cu titlu gratuit spitalului în vederea tratării pacienților infectați cu COVID 19. în acest sens a fost semnat Acordul privind transmiterea temporară a folosinței echipamentului Optima CT 520 nr. 1 din 24.03.2020.

Luând în considerare prevederile art. 456 alin.(1), lit. a, din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal actualizat.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), și art. 139 alin. (3) lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1, Se aprobă scutirea de la plata taxei pe clădiri datorată de Fundația Man pentru clădirea situată în Oradea, str. Comeliu Coposu, nr. 12, pe perioada de valabilitate a Acordului privind transmiterea temporară a folosinței echipamentului Optima CT 520 nr. 1 din 24.03.2020.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Economică, Serviciul Impunere Persoane Juridice.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului județului Bihor

  • •   Direcția Economică, Serviciul impunere Persoane Juridice

  • •   Fundația Man, prin grija Direcției Economice

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 403

Hotărârea a fost adoptată cu 24 de voturi „pentru" 1 vot „abținere"


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR G Ionel Vila