Hotărârea nr. 402/2020

privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății la data de 31.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator înregistrat sub nr. 258.568/15.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 258.579/15.05.2020, întocmit de către Direcția Economică-Serviciu Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentanților Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA pentru aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2019, a repartizării profitului pe anul 2019, a descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului de activitate al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

Având în vedere cele prezentate anterior și ținând cont de prevederile:

 • *  Actului Constitutiv al societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA,

 • *   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit ca toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, actualiztă,

 • •  Ordinului nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •  OUG 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • *   Ordinului nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat si completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza ari. 129, alin (2), lit. a), alin (3), lit. d), art. 139, alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul

administrativ,


Consiliul Local al Municipiului Oradea Hotărăște:

Art. 1. Se mandatează reprezentanții Municipiului Oradea și ai societății Administrația Domeniului Public SA în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2019 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr.2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului anual asupra activității de administrare din anexa nr.3.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează societatea Agenția de Dezvoltare Locală S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economica

 • •  reprezentanții în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

 • •  societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL


Oradea, 28 mai 2020                                 ,

Nr. 402                                       7

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi .pentru", 5 voturi .împotrivă"

AGENȚIA OE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.

we*- __

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA


.^B „tuni* AmZgfe

/DL©

Ww cij^vn dppvrtkrittv,,


Către:      PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA


Direcția Economică


în atenția: Domnului EDUARD FLOREA - Director executiv


Subiectul: Acordarea mandatării mandatului specialal reprezentanților acționarilor în Adunarea Generală a Acționarilor AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.


Având în vedere prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

Luând în considerare prevederile Legii nr.186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale,

în temeiul dispozițiilor Legii nr.31/1990 a societăților și ai prevederilor cuprinse în Actul Constitutiv al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ'ORADEA S.A.,

Luând în considerare Decizia nr.Ș2/07.p5.2020 a Consiliului de Administrație al ADLO S.A.

Prin prezenta, vă rugăm să supuneți aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în cadrul ședinței din data de 28 Mai 2020, următorul PUNCT:

Aprobarea mandatării reprezentanților Acționarului Majoritar MUNICIPIUL ORADEA și a reprezentantului Acționarului Minoritar Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. în Adunarea Generală a Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. ca în ședința Adunării Generale ORDINARE a Acționarilor convocată pentru data de 28.0S.2020 ora 15,30 (prima convocare), respectiv pentru data de 29.05.2020 ora 12,30 (a doua convocare), să voteze "PENTRU":


1) Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L, cu privire Ea aciditatea situațiilor financiare ale Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
....


face parte integrantă din hotărâre.

(2) Aprobarea Raportului pe anul 2019 al Comitetului de nominalizare și remunerare, aferent exercițiului financiar 2019 șt care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de


— — -........■ ■■ ■ - ■ ■

^^i^(ilaf^^^făferent exercițiului financiar 2019 și

.:.                                                                                                                                                                                             -« d >. > -              ’ -

.......3)-Aprobarea -Ătuațfilor-rinăhciâre' ate’SocietățH- AGENȚIA DE'DE^VOLTăRE’LOCALĂ ORADEA S.A.

âbbW Wl^atifbf^WeW cafe-w-face pârte integrantă din - -hotărâre. '                             ........•; •          ..........


4) Aprobarea repartizării pcpfițul^f șieț aferent exercițiului financiar al anului 2019, în valoare totală de 1.657.803,03 Lei, cu următoarele deitinațîi:


CUIȘRp^jȘ^SȘIJOS/aCl<A2112008 .

BANCA ÎȚiA'NSlLV^NIA siKijrsaia Oradea ’        ■

RO84Ht!țl0O5bi2O2P8O17ȘxK

41diod'bridtîn. Bihor, ttr. Primăriei,w. 3, parter


E ooriU«5.»adlo.ro

T <410! UBS9.eiB9.a8P

F 4 4»;t»59.«aS63 W wwjdlo.ro


AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

iOL© VV»«CHN1


4.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totala

de 96.217 Lei;

4.2 constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul

de Stat (impozitul pe profitul reinvestit), în valoare totală de 506.493,49 Lei;

 • 4.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligațiilor datorate către Bugetul

Local (taxa teren în condiții similare impozitulul),-în valoare,-totală de 947.737 lei;

 • 4.4. dividende în valoare totală 45.900 lei acordată Acționarilor Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA. valoare egală cu suma bugetată;

 • 4.5. participarea saiartaților Societății la profit în valoare totală 45.890 lei, valoare egală cu suma

bugetată;                      ..........■■■■'■■           ■■■                        ......

 • 4.6. profitul nerepartizat aferent exercițiilui financiar 2019, în valoare totală de 15.565,54 lei, a rămas

la dispoziția Societății cu destinația de sursă de finanțare a investițiilor.

 • 5) Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitatea desfășurată până la data de 31.12.2019 inclusiv.

 • 6) Diverse.

7} împuternicirea Consiliului de Administrație și a Directorului General sau a, directorului general al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ-ORADEA SA. în vederea efectuării tuturor formalităților legale necesare înregistrării, publicării $i aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Cu mulțumiri.


Ctrl RO 247340551JD5/2814/12112008 BANCA ÎRANSItVANiA sucursala Oradea RO84BTRt0<K01202F‘S0178xx

410300Oradea. Bihor, str. PrimMtel, nr. S, parter

£ amUrl@adloro

T -MiOKB59.889.389

F M(0)O2S940S.863

Ar wrw.adlo.ra


țste cazul:

Q Mari Contribuabili care depun Manțul (a București

Q Sucursala

] GIE - grupuri de interes economic

P~| Artrv net mai tnie de 1/2 din valoarea capltaitduf subscris


SI003 .AIX)JJ 24022020 Tip situație financiară: BS


|(y. An  r Semestru j Anul |2019j


Suma tJe control |


18.519139


Entitatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA

Localitate

Sector

Bihor

Oradea

Strada                                                                    Nr.            Bice Scara Ap.         Telefon

Primăriei

3

0359889389Număr din registrul comerțt/ui


305/2814/2008

Fwma de proprietate

12-SoctetaUcu opiul integrai de sirt

Activitate* preponderenta (cod sl denumire clasa CAENi

6832 Admtnhtrarea tmobaNor pe bară de comlsfon uucoitiact


Activitatea preponderenta electiv desfășurata (cod si denumire clasa CAEN)

mj; Mmlnhtnrea knoUWor pe bdtS de comision sau contract

Situații financiare anuale


r Raportări anuale


(entități al ciror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)

“ Entitițl mijlocii, m«Tsl entități d» 1 tiitnres public____

[p] Endeltimla     .. . _ ... j

public


L entitățile care au optat pentru un exerdțti fi nan dar diferit de 1—2 anul caiwdariai&cțart. 27 din LegeaccetfoWWtUnt, 82/1991__

|~Ț[ 2.persoanele juridice aliate In lichidare, potrivit legi!

I'sutxinltlțile deschise rnWiîii^â de M»deiS;M«"rJ Jânteiă state " ^i^;irtand5"Jîluita£conomicEuropean


n

SituajSle financiare anuale încheiate la 31.12.28(9 de către entitățile prevăzute la pct.9 aiin.(3) din Reglementă rile contabile, aprobate prin OMFP or. 1.802/2014, cu modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic

FI® - BILANȚ PRESCURTAT

FM - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30. DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE

Indicatori

Capitaluri-total


Capital subscris


Profit/ pierdereADMINISTRATOR,

Numele si prenumele


felAGHLAUNA


Semnătura..Numete si prenumele J KOVACSLASZLO

Calitatea


ÎNTOCMIT.


\ 113-ALTA PERSOANA iMPUTESNiai A. POTRIVITt-EGU

M . .

J Semnătura

/ Nrtie înregistrare In oiganbmulprgleskmai


SEMNĂTURĂ DEVINE VIZIBILA DUPĂ O VALIDARE CORECTA


Formular VALIDAT


0țV$tA

,,,îk'        x*/

------—■■— ------

i- Satatee ar» obâgațta legali   auitare a sfti«t»orflnandare anuale? "T<

t Entitatea * optat voluntar pentru auiitareasitaatWorfinanclareaiHGle? j(

[ SltuabHe financiare anual» au fost acrobate potrhrit lajH

AUDITOR


ACCOUNTCAPITALSRL

Nrtie lnnH>fetrare in Registrul ASPAAS

OF/CUI

960/2010

.....rn


FIO-pag. 1

BILANȚ PRESCURTAT

Cod 10                            la data de 31.12.2019                                - lei -

Denumirea elementului

{fcMinuieie *? calcul se refera te Wjjtf.dirtcel.8)

Hr-ni. OMTP nr37at /JW

tir.

rd.

Sold la:

• ■

01.01.2019

31.12.2019

A

B

1

2

A. ACTIVE IMOBILIZATE

1. (MOBILIZĂRI NECORPORALE (CtJOI +203+205+206+2071+4094 +208-280-290-4904)

01

0)

353.356

301.374

il.IMOBILIZĂRI C0RP0RALE(ct211+212+213+214+215+216+217+223+224 4-227+231+235+4093-281-291-2931-2935 4903)

or.

02

17A26.422

15.717.029

It 1. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (<±261+262+263+265+267* -296*)

03

03

9,186

92251

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 + 02 + 03)

<M

18.188.964

16.027£28

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI («301+302+303+321+322-^-308+323+326+327+328+331+332 +341+345+346+347+/-348+351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378 +381+/-388+4091- 391- 392-393-394-395-396-397-398 - din rt.4428 - 4901)

es

05

0

0

il.CREANȚE

1. (ct267’’-296*+4092+411+413+418+42544282+431M+436**+437**+4382 +•441 **+4424+dln ct4428**+444**+445+446**+447**+4482+451 **+453** +456*‘+4582+461+4662+473” - 491 - 495 - 496 - 4902 +5187)

06s

2691.688

1.908.053

2 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursirf exercițiului financiar (ct 463)

07

«șt» pcâ».

TOTAL (rd,06a+06b)

OS

2.691.6B8

1,908.053

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT {<±501+505+506+507+ 508*+5113+5114-591-595-596-598)

09

07

6221.435

IV. CASA Șl CONTURI LA BÂNG (ct508* + 5H2+512+531+532+54Î+542)

w

08

538.452

1.919.929

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 + 06 + 07+ 08)

ir

09

3.2 30.140

10.049.417

C CHELTUIELI lN AVANS (ct 471) (rd.11 +12)

u

10

0

0

Sume de reluat într-o perioadă de până la un an (ct 471*)

3

11

0

0

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de ur» an (<±471*)

M

12

D. DATORII; SUMELE CARE TREBUIE PLĂTTTEINTR-0 PERIOADĂ DE PĂNÂ LA UN AN (rt.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 +-421+423+424+426+427+4281+43r*,+436'**+437***+43B1+441***+4423 -+4428**"+444***+446***+ 447***+4481+451 *”+453*’* +455+456***+457 +4581+462+466î+473***+5D9+S186+519)

B

13

199.156

961,265

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE !(rd.09+11-13-20-23-26)

16

14

3.030.984

9.088.152

j F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd.04+12+14)

17

15

21219.94fl1

25.115.780

! G. DĂTORIL-SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN «±161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+408+419 1+421+423+424+426+427+4281+431***+436* **+437***+4381+441***+4423 +4428***+444***+446***+ 447*»*+4481 +451***+453*** +455+456***+4581 +462+4661+473***+509+5186+519)

16

16

0

0

H. PROVIZIOANE (Ct. 151)

19

17

0

45.890

L VENITURI IN AVANS (rd. 19+22+ 25+ 28)

. • -T--. •:  ! _______ ■■ ■ ■ -- ■ ■ -------- ■ -- •- ■ -— - ”

30

1 7 -r- 1

18

1. Subvenții pentru Investiții (ct. 475), (rd.20+21)

21

19

Sume de reluat Intr-o perioadă de până ta un an (ct 475*)

22

20

Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un antet 475') .            5

,.21

...___________________

-■ . - ‘ ■

2. Venituri înregistrate în avans (cL 472) («L23+24)

24

..........


Patrimoniul public (ct 1016)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL '>'d.29-:35->36+37-23+îS-4>>^'i~'l^+4?^X*45)               _________

Repartizarea profitului (ct. 129)

uzrpjacnos

SOLO C(ct. 121)

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

5 u o £

-*4 ,31

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT^)          SOLOC (ct.H7j

Pierderi legate de Instrumenteie de capitaluri proprii (ct 149)

Câștiguri legate de Instrumentele de capitaluri proprii (ct 141)

Acțiuni proprii (ct. 109)

IV. REZERVE (ct 106)

IR. REZERVE DIN REEVALUARE (tt. 105)

II. PRIME DE CAPITAL (ct 104)

5. Alte elemente de capitaluri proprii (ct 1031)

4, Patrimoniul Institutelor naționale decercetare-dezvoitarefct 1018)

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

2 Capita) subscris nevărsat (ct. 1011)

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

1. CAPITAL (rd. 30+31+32+33+34)                        _____

J. CAPITAL Șl REZERVE

Fondul comercial negativ țct.2075)

Sume de reluat Intr-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*}

Sume de reluat Intr-o perioadă de până la un an (ct. 478*)

3. Venituri in avans aferente activelor primite prin transfer de la cliențl (ct 478) (rdJ6+27)

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un ar. (ct 472*)

Sume de reluat Intr-o perioadă de pana la un an (ct. 472*)

Zfe

a

vt

£

■fe, uj

£

!g

oi

LA

5K

Im Ul

•Mi

St

Dt

&

&

îx

â

t

W

A hJ

•»•*

u* O

Uj

LA» o

MJ Ml

u* A

W u>

u> hJ

W

UI o

KJ

□t

K

3 1

o

i i

NJ r»*

NJ

U3

1

UI p ui Ui

o

Ui OD w *4 LA UI

o

3 cn la o •-*

A X

Ch b

jo

LAJ hJ O»

cn

b

S3

CD

25.069.890

Ui

i o

o

b>

jo ș

o

ci

bo

Ui Qt -JhL.

oe

^4 S

UI *0

o>

LA

P

Ul

_


CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20                                                                                 - lei -

Denumirea indicatorilor

(fonnufele da calcul sereferaU Nr.rd. cîuuqLB)

C&4FP «3781/ 3019

Nr. rd.

Exercițiul financiar

2018

2019

A

B

1

2

1 1. Cifra de afaceri netă « 02+03-CM+36)

Oi

oi

21.070.630

27.169.589

i   Producția vândută (ct.70t +702+703+704+705+706+706)

02

02

21.058.G52

27.169589

Venituri din vânzarea mărfurilor (ci. 707)

Qt

03

12578

0

Reduceri comerciale acordate (ct 709)

04

. •Venituri -din dobând Intsgtetfiitt! cieefrtit&țHe radiate din Registrul general si carerrwi au fa derulare contracte cte leasing- (ct766«->

0*

Venituri o'ln subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (cL7411)

cs

06

X Venituri aferente costului producției în cura de execuție (ct.711+712)

SddC

06

07

SoidD

07

08

3. Venituri din producția de Imobilizări necorporale si corporale (ct.721+722)

08

09

..............................„.....

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 755)

09

10

5. Venituri din producția de investiții Imobiliare (ct 725)

10

îl

6. Venituri din subvenții de exploatare

(ct 7412 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11

12

7. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+7815)

12

13

56.216

3.116.618

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

73

14

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct7815)

N

15

VENITURI DIN EXPLOATARE -TOTAL (rd. 01+G7-9S+09+Î0+H+12+13)

15

16

21.126546

30.286.207

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabil (ct.601+602)

16

17

50520

45.117

Alte cheltuieli materiale (cL603< 604+606+608)

n

18

15.402

19.913

b) Alte cheltuieli externe (cu energie șl apă)(ct.6O5)

18

19

15.478396

20.913,299

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct .307)

19

20

12578

0

Reduceri comerciale primite (ct 609)

20

21

9. CheftuleH cu personalul (rsl 23+24)

21

22

827560

954.589

a) Salarii șl indemnizații (ct641+642+643+644)

22

23

810520

934534

b) Cheltuieli cu asigurările șî protecția socială (ct£45+646)

23

24

17.240

19.755

î Ca) Ajustări de valoare privind Imobilizările corporale și necorporale «26-27)

24

25

632.39G

571.912

a. t) Cheltuieli (ct6811+6813+6817-* din 11.6810)

25

26

632.390

571.912

a2) Venituri (ct7813 + din rt.7318)

26

27

j&ScS

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 59 - 30}

27

28

0

■ 0

"  '      ™ ""     ■                  ■  ■'    ...... ..........—r^T,......,,   ...

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654+6314 + din «.6818)

20

29

0

0

b.2) Venituri (ct.754+7814 + din ct .7018)

2$

30

1 i. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la 37)

30

31

2.295.325

5325375

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(ct611+612+513+614+615+621+622+623+624+625+526+627+628Î

31

32

1.359.595

2.133.618

1

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șl vărsămlnte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate In baza unor acte normative speciale(d. 635 + 6586’)

32

33

35283

73.803

11.3. Cheltuieli cu proiecția mediului înconjurător (ct 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct 655)

24

35

11.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct 6587)

3S

36

11.6. Alte cheltuieli (0651+6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

900.447

3.618.154

-™ Cheltuieli-cu-dobânzile de-ferfronțftre-înregistrate-deT&ntilădl& radiate din Registrulgeneral-si-care mal-aw fi rderdare-eonUacte de leâsing-(<st,665*)

38

Ajustări privind provizioanele (rd. 40 - 41)

37

39

-31.300

45390

-Cheltuieli («.6812)

33

40

0

45390

1 1

- Venituri (ct7812)

39

41

31.300

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL

(rd. 17 la20-21+22+25+28+31+39)

«t

42

19281.171

28.376.295

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 16-42)

«r

43

1.845.675

1.909.912

- Pierdere (rd. 42-16)

44

0

0

1Z Venituri din Interese de participare («.7611 +7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

13. Venituri din dobânzi (ct 766)

«

47

2245

9.722

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

45

48

14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

47

49

15. Alte venituri financiare (0,762+764+765+767+768+7615)

4S

50

___.. -

664

4.943

..1 . ...JlHllrf. U WW *    . - J jiu. 1 .            wmn -w..                          . ;■ _ .7   *       , r ......

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ci. 761S)

43

51

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

niH- tri 1

2309

14.665

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare ți Investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheltuieli («.$86)

52

54

- Venituri (CL786)

SJ

55

17. Cheltuieli privind dobânzile (0.665)

54

56

....... -dincare, cheituleliie in relația cu entitățile afiliate

'

57

......... ............* '

18. Alte cheltuieli financiare («.663+664+665+667+658)

56

58

19

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58)

57

59

19

236

__

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIARĂ):

- Profit (rd.52-59)

56

60

2390

14.429

- Pierdere (rd- 59-52)

59

61

0

0

F20~pag. 3

VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

«r

62

21,129.755

30.300.872

CHELTUIELI TOTALE (rd.43 + 59)

6!

63

19,281.190

28.376531

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

1 £48.565

1.924341

- Pierdere (rd. 63 -62)

«3

65

0

0

2â impozitul pe profit (ct.691)

M

66

265.810

311428

21 impozitul specific unor activități (ct. 695)

65

67

22 Alte Impozite neprezentate la dementele de mal sus fct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

• Profit (rd. 64 - 65 - 66 -67 -68)

6f

69

1.532.755

1.611.913

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 6S - 64)

66

70

0

0

Suma de contrat F20: 3WQQSR2Z8^6592^

r

*1 Conturi de repartizat după natura dementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 278 i /2019)~ se cuprind fi drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislației muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", anaBtic „Colaboratori persoane fizice’.

La rândul 32 (cf.OMFP 3781/2019)- In contul 6586 „Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate in baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.

ADMINISTRATOR

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

«,* w VWqf«l***S** >Mlft > W.S- .

( îlLAGHI ALINA

Semnătura


Semnătura

Formular VALIDAT


Nr.de Înregistrare in organismul profesional:DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019

tforrouleladeoloșt se refera ta Nrjd.dincol.B)_______.. .            .■...........  .......                .........„.....~

1. Date privind rezultatul Înregistrat

NnrtL OMFP nr.3W 201®

Nn rd.

Nnunitati

Sume

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

or

01

1

1.611913

Unități care au înregistrat pierdere

az

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

03

II Date privind plățile restante

Mr, rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

Pentru activitatea de investiții

A

8

1=2+3

2

3

filați restante - total (rd.05 + 09+15 la 17 +18)

04

Furnizori restanți-total (rd. 06 la 08)

05

05

-peste30 de zile

06

06

-peste 90 de zile

07

07

-pestei an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10la 14}

09

09

1mimwfiti                _

- contribuții pentru aslgurarl sociale de stat datorate de angajatori, salariat! sl alte persoane asimHate

10 .

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

contribuția pentru pensia suplimentara

11

12

* contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

- alte datorii sociale

M

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de aM creditori

16

16

Impozite, contribuții si taxe nepiatlte la termenul stabilit la bugetul de stat, din care:

17 '

'1.1' T

- contribuția asiguratorle pentru munca

ra 1

17a

{MD

Impozite si taxe nepiatlte la termenul stabilit ia bugetele locale

19

18

Ll_.

IIL Număr mediu de salariati

Nn rd.

31.12.2018

31.12.2019

■ .                                         A

B ;

1

2

Număr mediu de salariati

20

19

7

B

Numărul efectiv de saî a clăti existent! ia sfârșitul perioadei, respectiv ia data de 31 decembrie

31

20 ■

7

8

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate și creanțe restante

«r. rd.

Sume (tei)

A

B

1

Redevențe plătite In cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul pubfc, primite în concesiune, din care:

22

21

-redevențe pentru bunurile din domenfcfoubfc

23!

22

RedevențA minieră plătită la bugetul de stat

24

23

■                    .■„„■uroi ■■                      -

F30-pag. 2

Redovență petrolieră plătită la bugetul de stat

as

24

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1}

24

25

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezident* din care:

27

26

- impozitul datorat la bugetul de stat

28

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezlclente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

29

2B

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate In cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

■ subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

-subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate ia termenele prevăzute 1n contractele comerciale șl/sau în actele normative in vigoare, din care:

33

34

77.877

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau Integral de stat

36

35

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

71&77

V. Tîchete acordate sa Jariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

1

Contravaloarea tlchetetor acordate salariâțlior

38

37

Contravaloarea tichetelor acordate altor categorii de beneficiari, alții decât salariat»

39

374 <302i

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare**)

Nr. rd.

31.120018

31.12.2019

R *

B

1

2

Cheltuieli de cercetare - dezvoltare:

40

38

- după surse de finanțare (rd. 40+41)

+r

39

0

;0

* din fonduri publice

42

40

-din fonduri private

43

41

- după natura cheituieliior (rd. 43+44)

44

42

0

-cheltuieli curente

45

43

-cheltuieli decapitai

46

44

VII. Cheftuiell deinovare***)

Nr. rd.

.. .

31.12.2018

31.12J019

A

B

1

2

Cheltuieli de Inovare

+7

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

â

B

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (a.4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct. 4094)

49

46a 0031

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct 4094)

50

46b □04)

Avansuri acordate pentru Imobilizări corporale (ct 4093), din care:

51

47

- avansuri acordate entităților neafiliate nerezidente pentru imobilizări corporale (din ct 4093)

a

47a □05)

... I.. -------III . L IL.-II-            ......

- avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru towSrSrteorporale (din ct 4093)

' ■5.'^

47b £

|... . ..

F30-pag. 3

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

54

48

9.186

9225

Aqlunl deținute la entitățile afiliate, Interese de participare, alte titluri imobilizate șl obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + SI + 52 +53)

55

49

6.100

6.100

• aqlunl necotate emise de rezident!

56

50

- părți sociale emise de rezident!

57

51

6.1 C0

6.100

- acțiuni sl partl sociale emise de nerezldentl,din care:

sa

52

dețineri de cel puțin 10%

53

529 (307}

- obligațiuni emise de nerezldenti

60

53

Creanțe Imobilizate, In sume brute (rd. 55+56)

Si

54

3.086

3.125

• creanțe Imobilizate in lei sl exprimate In lei, a căror decantare se face in funcție de cursul u neî valute (din ct. 267)

62

55

3.086

3.125

- creanțe Imobilizate în valută (din ct 267)

«r

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate ^irniîcrilor șl alte conturi asimilate, în sume brute ,ct4091+4092 + 411+413 + 418), din care

64

57

2X70876

1.737332

- creanțe comerciale In relația cu entitățile neafltiate nerezidente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor neafiliați nereddenți șl alte conturi asimilate În sume brute în relație cu neafiliațil nerezidențl (din cL 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 +cRnct413+dinct418)

58

- creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezldente, avansuri pentru cumpărări de bunuri da natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnfewilor afilia țl nerezldenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afiliații nerezidențl (din ct.409l + dto «.4092 + din ct 411 + dinct.413 + dlnct.418)

65

58»

(308)

Creanțe neîncasate ia termenul stabilit (din a 4091 + din ct 4092+din ct- 411 + din ct. 413)

67

59

77.877

77-877

Creanțe în legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct.425 + 4282)

6S

60

Creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului (din Ct 431+436+437+4382+ 441 + 4424 + 4428 + 144 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd.62 !a 66)

69

61

265,959

215.668

- creanțe In legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+437+4382)

70

62

1374

0

- creanțe fiscale in legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

7!

63

263385

215.668

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

- fonduri speciale - taxe sl varsamlnte asimilate (ct447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul statu!ul(ct.4482)

74

66

Creanțele entității In relațiile cu entitățile afiliate (ct.451), din care:

7S

67

- creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct 431+ din ct 436 + din ct 437 + din ct 4382 + din ct 441 + din ct 4424 + din ct 4428 + din ct. 444 + din ct 44S + din cl. 446 + din ct 447 + din ct. 4482)

76

70

F30 • pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 +• 4582 +461 + 4662 + 471 + 473), (rd.72la74)

79

71

- decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participare (ct.453+456+4582)

OS

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu Instituțiile publice (Instituțiile statului)

(din ct. 461 + dinct.471 + din Ct.473+4662)

Bt

73

- sumele preluate din contul 542 ‘Avansuri de trezorerie' reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii ți nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

■C.

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care;

W

75

- de la nerezidenti

SI

76

Dobânzi de încasat de la nerezidenți (din ct. 4518 + din ct 4538)

si

76b 13’3)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor .conomki ***’)

W

77

Investiții pe termen scurt, in sume brute (ct. 501+ 505 + 506 + 507 + din ct 508), (rd.79 ia 82)

67

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

M

79

- părți sociale emise de rezident!

85

80

- acțiuni emise de nerezldenti

90

81

- obligațiuni emise de nerezldenti

91

82

Alte valori de încasat (ct 5113 + 5114)

92

33

Casa în lei ți in valută (zd.85+06)

93

84

3.377

1.139

- în lei (ct. 5311)

94

85

2.703

1.136

-m valută ta- 5314)

95

86

674

3

Conturi curente la bănci in lei $1 in vaîută (rdA8+90)

96

87

535.075

1.918.790

- In Set (ct- 512 î J, din care:

97

88

393.596

1.917.172

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

se

89

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

141.479

1.616

- corriuri curente în valută deschise ia bănci nerezkfente

100

91

——--'L._J         L yy ■ ' !■■

Alte conturi curente la bănci țl acreditive, (rd.93+94)

101

92

- sume In curs de decontare, acreditive ți alte valori de încasat,in leita- 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare ți acreditive in valută (din 0.5125 + 5414)

103

94

Datorii (rd.96 + 99 +102 +103 +106+108+110+111 +

116+119+122+128)

MW

95

199.156

961.265

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit estefli^Lnijgade 1 an) (dinct. 519), (rd .97+98}

w

96

■+

-Iniei

106

97

-in valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de ia Instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este jsal mare sau egală cu 1 an) (dinct. 162), (rd.100+101)

108

99

i

^***^*VTlr*aL *!

-miei

189

IDO

F30 - pag.5

- în valută

uo

101

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (O.

1626 + din ct 1682)

IU

102

Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct 166 + *.685 + 1686+ 1687) (rd. 104+105)

112

103

* In lei sl exprimate In lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

-in valută

114

105

Alte împrumuturi șl datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la dienți șl alte conturi asimilate, in sume brute (ct.401 +403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

1QB

36391

292.060

- datorii comerciale In relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la dienți neafiliați nerezidenți șl alte conturi asimilate, In sume brute in relație cu neafltia ți i nerezidenți (din ct 401 + din ct 403+din ct 404 + din ct 405 + din ct 408+din ct 419)

.Hî*

109

datorii comerciale tn relația cu entitățile afiliate nerezldente, avansuri primite de la dienți afiliațl nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu aflliațlî nerezidenți (din ct. 401 + din ct 403 + din ct.404 + din ct. 405 + din ct 408 + din ct. 419)

ni

109a

CW9}

Datorii In legătură cu personalul șl conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

fio

110

17.550

0

Datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale șl bugetul Statului (ct 431+436 + 437 + 4381 +441 +4423 + 4428 + 444 4 446 + 447 + 4481) (rd. 112 6a 115)

UI

111

40.116

196.184

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (0.431+437+4381)

122

112

32321

44.115

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (0.436+441 +4423+4428+444+446)

123

113

7.79$

152.069

- fonduri speciale - taxe sl varsaminte asimilate (0.447)

124

114

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

Jatoriile entității in relațiile cu entitățile afiliate (0.451). din care:

126

116

■ datorii cu entități afiliate nerezidente & (din 0.451), din care:

127

117

■ cu scadența inițială mai mare de un an

128

118

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct. 451)

129

118a

<3W)

5ume datorate acționarilor / asociaților (ct455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers-fizlce

131

120

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.juridlce

732

121

Alte datorii (0.269 + 453 + 456 + 457 + 4581 +4661 +452+ 472 + 473 + 478 + 509) (rcM23fa 127)

133

122

105.099

473.021

■decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partkipatie

(O.453+456+457+4581)

W

123

-alte datorii in legătura cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile In legătura cu Instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+466l+din ct-472+dln 0.473)

13$

124

105X199

473.021

F30 - pag.6

* subvenții nerduaîe ta venituri (din ci. 472)

JJ4

125

- varsamlnte de efectuat pentru Imobilizări financiare sl investiții pe termen scurt (CL269+509)

137

126

• venituri In avans aferente activelor primite prin transfer de la cllenț! (ct. 478)

13B

127

Dobânzi de plătit (ct 5186), din care:

139

12B

- către nerezidențl

140

1Î8*

0H)

Dobânzi de plătit către nerezidențl (din C1.4518 +din ct. 4538)

Hi

128b

(314)

Valoarea împrumuturilor primite de ia operatorii economici '**')

142

129

Capital subscris vărsat (ct 1012), din care:

143

130

16.019328

18.519.139

- acțiuni cotate •?;

144

131

-acțiuni necotate 3?

145

132

16019328

18.519.139

-părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidențl (din ct 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.205)

148

135

380.256

403.236

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Mr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct.621)

W

136

X. informații privind bunurile din domeniu! public al statului

Nr.

rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate In administrare

ISO

137

108334.162

104.747.179

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate In concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

152

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea privată a statului supuse inventarierii cf.OMFP «ir. 668/2014

Nr. rd.

31-12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor «

ÎȘ3

140

XII. Capital social vărsat

tir.

rd.

31.12.2018

31.123019

Suma (lei)

%ZI

Suma (iei)

A

B

Col.1

Col.2

Col3

ColX

Capital social vărsat (ct 1012) % (rd. 142 +145 +149 + 150 + 151 +152)

im

141

16.019328

X

18.519326

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

142

16-019328

100,00

1S319326

100,00

- deținut de Instituții publice de subord. centrală

rs6

143

- deținut de Instituții publice de subord. locală

157

144

16019328

100,00

18319326

100,00

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

158

145

- cu capital Integral de stat

159

146

* cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

F30 - pag 7

• deținut de regii autonome

162

149

- deținut de societăți cu capital privat

163

150

- deținut de persoane fizice

164

151

- deținut de alte entități

165

152

Nr.

rd.

Sume (Iei}

A

B

2018

2019

XIII. Dlvldende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau local, de repartizat din profitul exerclțlartisl financiar des către companiile naționale, societățile naționale, societățile $1 regiile autonome, din care:

16S

153

• către instituții publice centrale;

W

154

-către instituții publice locale;

«ȘT

155

- către alți acționari la care statui/unttățlle administrativ teritoriale nstituțiile publice dețin dlrect/lndirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.

169

156

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

XIV. Dlvldende/vărsămlnte cuvenite bugetului de stat sau local st virate in perioada de raportare din profitul companiilor naționale, societăților naționale, societăților țl al regiilor autonome, dl» care:

țm

157

10788?

0

- dividende/vărsămlnte din profitul exercițiului financiar al anului precedent, din care virate:

171

150

107.887

0

* către Instituții publice centrale

122

159

- către instituții publice locale

173

160

*.....

• către alți acționari la care statui/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin dlrect/indirect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora.

174

161

- divldende/vărsăminte din profitul exerdțdlor financiare anterioare anului precedent, din care virate:

175

162

- către Instituții publice centrale

17S

163

- către instituții publice tocate

177

164

- către alți acționari la care statul/ unitățile administrativ teritoriale /Instituțiile publice dețin direct/indfrect acțiuni sau participați! Indiferent de ponderea acestora

i?a

165

XV. Dividende distribuite acticnanlor din profitul reportat

Nr. rd.

Sume (iei)

A ..

B

2018

2019

Dividende distribuite acționarilor in perioada de raportare din profitul reportat

179

lefta

XVI. Repartizări interimare de dividende potrivit Leg ti nr. 163/2018

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2019

-dividendele interimare repartizate $ț

S65b

015}

XVII. Creanțe preluate prin cesionare de la persoana juridice ****#}

Nr.

rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

F30 - pag.8

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane Juridice (la valoarea nominală), din care:

w

166

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

182

167

Creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice (la cost de achiziție), din care;

!83

168

- creanțe preluate prin cesionare de la persoane juridice afiliate

W

169

XVIII. Venituri obținute din activități agricofo

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

2018

2019

Venituri obținute din activități agricole

IBS

170

Suma de control F30 : 401975874 /1254014944

F30 - pag.9

’l Subvenții pentru stimularea ocupi rit forței <fe munci (transferuri de fe bugetul statute! cifre angajatori - reprezint! sumele acordate angitfatarflc? pentru plata absolvențitor InstituiHtor de învățământ, sllmrriarea țomeritor care se încadrează In munci înainte de expirarea perioadei de țorrtaj, stimularea angajatorilor care Kadraazâ in munci pe perioadă nadeterminată șomeri In vârsta de peste 45 ani, șomeri intrețhâtari unici de femBfeswțomerl care te termen de 3 ani de ta dau angajării îndeplinesc condițiile pentru a zdWta pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru Imita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj p stimularea ocupării forjei de muncă.

Se va completa cu cheftuteifie efectuate pentru activitatea de cercetaiu-dezvoltare, respectiv cercetarea fendamsntefi, cercetarea aplicativ!, dezvoltarea tehnologică p Inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ștânțlficâ ți dezvoltarea tehnotogkă, aprobată cu modificări ți completări prin Legea nr.324/2003, cu modificările țl comptetărfle ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 20 î 2 de stabBfre a normelor de punere In aplicare a Deciziei nr. 1.6O&72OC3/CE a Pariamentutal European ți aConstftetel privind producția p dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul ptteței ți zl tehnologiei. publicat In Jurnalul Oficial al Urdumi Europene, seria U nr. 299/27.10^012 ••*) Se va compfeu cu cheluiieitte efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere in apUcort (UE) ar. 995/20,2 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabiSre a normelor de punere In aplicarea Deciziei nr. 1608/2003/CE a Parlamentului European țl a Consiliului privind producția p dmoltarea statlstkfcr comunitare In domeniul țtllnțd ți ai tehnologiei, publicat In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria U nr. 299/27.104011

“*) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate p supravegheate   Banca Naționala a României, respectiv Autoritatea de

Supraveghere Financfati, societățile redastfleate In sectorul administrației pubSce ți instituțiile fer! scop lucrat fvln serviciul gospodăriilor populației. •"“) Pentru creanțele preluate prin cesionare de te persoane Juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât ți costul lor de achiziția. Pentru statutul de persoane Juridice afiliate’se vor avea In vedere prevederile art 7 pet 26 Ht, c) țtd) din Legea nr427/201S privind Codul Uscat oumodlflcMtep comptetărfie ulterioare.

Conform art. 11 din Regutamentte Delegat (UE)nr.6î9/2014alComistel<Kn 11 martie 2014 detomptetarea Regulamentului (UE) nr, 1307/2013 al Parlamentului European țf al Consiliului de stabfike a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor pete scheme de sprijin In cadrul politicii agricole comune ți de modificare a anexei X fe regulamentul menționat, '(1)~ veniturile obținute dfo activitățile agricole sunt veniturile careau fost obținute de un fermier din activitatea sa agricoli In sensul articotelte 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), In cătinii ezploatațlel sate, inclusiv spr^md din partea Uniuni) din Fondul european de garantare agricol! (f EGA) țl din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum ți orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plățSor directe naționata complementare In temtfcî articoletar 18 țl 19 din Regulamentul (UE) ar. 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole In sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) ar. 1307/2013 ale exploatatei sunt considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului țl ca o astfel de prelucrare s! albă ca rezultat un dt produs agricol In sensul articolului 4 alineatul (î) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri dm activități neagricole.

4> te sensul dineatulu! (1), 'venituri’ înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor ți fmpotitdor aferente.

F40 - pag. I

SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40                                                                                     -lei-

Elemente de Imobilizări

Nr.

rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Reduceri

Sold final (col.5»1+2-3j

Total

Din care: dezmembrări slcasari

A

3

1

2

3,

4

ș

IJmobîlisari necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

oi

X

Alte Imobilizări

02

953.191

30.480

0

X

983,671

ivansuri acordate pentru Imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04}

05

953.191

30.480

0

X

983.671

lî.l.nociîlzari corporale

Terenuri

06

15.790.724

46391

2.737277

X

13.100X738

Construcții

07

209.125

237.331

0

446.456

instalații tehnice sl mașini

08

2299.788

496.843

0

2.796.631

Alte Instalații, utilaje sl mobilier

09

266385

516389

0

782.774

investiții Imobiliare

10

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

mobilizări corporale in curs de execuție

13

261.781

129245

309.065

81561

Investiții Imobiliare in curs de execuție

14

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 ta 15)

16

18327.803

1.426399

3.046342

17207360

lll.lraobliizari financiare

17

9.186

39

0

X

9225

ACTIVE ÎM08ILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

19.790.180

1.456.918

3.046.342

18200.756

SITUAȚIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lai -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Amortizare In cursul anului

Amortizare aferenta Imobilizărilor scoase din evidenta

Amortizare la sfârșitul anului (col.9»6+-7-8)

A

B

ffi

7

8

9

i.ftnobiilzari necorporale

Cheltuieli de constituire sl cheltuieli de dezvoltare

19

Alte Imobilizări

20

599.835

82.462

682.297

Active necorporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

21

OTAL (rd.19+204-21)

22

599.835

82.462

682297

ll.lmobllizari corporale

Terenuri

23

115271

52.342

167.613

Construcții

24

118.177

60.406

178583

Instalații tehnice si mașini

25

735516

371906

1.108.422

Alte instalat!),utilaje sl mobilier

26

32.417

3.796

36213

Investiții Imobiliare

27

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TOTAL (rd23!z 29)

30

1.001381

489.450

1.490.831

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd22 +3C)

31

1501216

571.912

2.173.128

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- tei -

|     Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold Inițial

Ajustări constituite In cursul anului

Ajustări reluate ia venituri

Sold final (coL 13-10+11-12)

A

B

10

11

12

,"***’"

w

IJtnob!llzari necorporal

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte Imobilizări

33

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (r<L32ia 34)

W

ii,imobilizări corporale

’erenuri

36

-llllH1 • ...........

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte Instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții Imobiliare

40

Active corporale de explorare sl evaluare a resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

imobilizări corporale In curs de execuție

43

■ ....................’

investiții imobiliare în curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

HLImobUizarl financiare

46

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE -□TAL (rd35+45+46)

47-

Suma de control F40: 14050290$

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Formular Nr-t*e înregistrare in organismul profesional-

VALIDAT |

ATENTE!

Conform prevederilor pa. 1.11 aîin 4 din Anexa nr. 1 la OMFP nr. 3781/2019, In vederea depunerii sltuafll'cr Onatsdmt anuale aferente exercltluiul financiar 2919 ta format Male țl In formol electronic sau numai In formă electronici. semnale tu certificat digital tclificot,                         conține si uniata

0$&&$lttJțM8$fJț!^i^g&l‘Jlttista&cuoltitorufpng^

Prevederi referitoare fa obligațiile operatorilor economici ca privire la întocmirea raportărilor anuale prevăzute de legea contabilității

 • 1. Situații financiare anuale, potrivit art. 28 alin. (1) din legea contabHi toții:

O termen de depunere-150da zilede la încheiereaexerdțtataifinanciar;

 • 2. Raportări contabile «mata, potrivit ort 37 din legea ontabUitâțil

 • • termen de depunere -150 de zile de la încheierea czerdțtatai financiar, respectiv a anului calendaristic;

4* entltâțl care depun raportiri contabile anuale:

 • -   entitățile cate aplică Regtemensârile contabile conforme cu Standardele tnternatfonolede Reportere Financiară. aprobate prin OMFP nr. 2A44Z2016. cu modUicSrile ți completările ulterioare;

 • -   entitățile cate au optat pentru un exercițiu financiar diferit de, ui cal daristic;

 • •   subunitățile deschise In România de societăți rezidente In state aparținând Spațiului Economic European;

 • •   persoanele juridice aflate In lichidare, potrivit legfi - fn termen de 90 de zlte de la încheierea anului calendaristic.

Depun sftoațfi financiare anuale țl raportări contabile anuale

 • -   entitățile are ap ă Reglementările contabile conforme cu Standardele brtemeționate de Raportare Financiară, aprobateprin OMFP nr. 21J44/2016, cu modfficlrile ți completările ulterioare; țl

f             - entitoțfie care au optat pentru un exercițiu fi nciar diferit de < uh daristlc

 • 3. Declarație do Inactivitate, potrivit art. 36 alin. 12) din legea contabilități, depusă de entitățile care nu au desfășurat activitate de ta constituire până ta sfârțltul exercițiului financiar de raportare

termen de depunere -60 de zile de ia Încheierea exercițiului financiar

 • B. Corectarea de erori cuprinse In situație financiare anuale ți raportările contabile anuale * se poate efectua doer ta condițiile Procedurii de corectare a erorilor cuprinse ta' situațiile finar<ctare anuale ți raportările contabile anuale depuse de operatorii economici țl persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobată prin GMFP nr. <50/2016, cu modificările ți completările ulterioare.

trorile contabile, ața cum sunt definite de reglementările contabile opficabne, se corectează potrivit reglementărilor respective. Ca urmare. In cazul corectării acestora, nu poate fi depus un alt set de situați! financiare anuale/rapartîri conteMe anuale corectate.

 • C.                                                                ulterior alegerii unul exercițiu financiar diferit de anul alendarhtlc, potrivit art 27 din legi

contabili toții

Ori de câte ori entitatea îți alege un exercițiu firwnclar dWerlt de «nul calendaristic, se aplică prevederile art. VI alta. (I) - (6) din OMFP nr. 4,160/2015 privind modificarea țl completarea unor regtementări contabile

fn cazul revenirii ia anul calendaristic legea contabilității nu prevede depunerea vreunei fosțHnțări In atest sens.

Potrivit prevederilor art V! afin. ț7) din ordinul mențiorraUn cazul ta care entitatea Iți mortifică data aleasă pentru tatocmtam de situații financiare anuale astfel Încât exercițiul financiar de raportare redevine anul calendaristic, soktarile biianțiere raportate începând ar următorul exercițiu financiar ’ ■ încheiat se referă la f , data de 11anuarie, respectiv 31. decembrie, lac rulajele conturilor de venituri țl cheltuieli corespund exerdțtatat financiar curent1, respectiv exercițiului financiar precedent cetai de raportare.

De exemplu, dacă o societate care a avut exercițiu! financiar diferit de anul calendaristic, optează să revină ta anul calendaristic începând cu 01 ianuarie 2020, aceasta fototmețte raportări «mîacfie după cum urmează:

■   pentru 31 decembrie 2019- r aportări contabile entrate

• pentru 31 decembrie 2020 -situații financiare anuale,

 • D. Contabilizarea surttelor primite de le artlonart/ asedatl - se efectuează ta contul 455 M .Sume datorate acitonaritor/asocfațifcrr'.

!n cazul In care împrumuturile sunt primite de ta entități afiHate, contravaloarea acestora se înregistrează tn contul 451 «Decontări între entitățile afiliate*.

îl Acesta se referă ta primul exercițiu financiar pentru care sttuațWe financiare anuala de retatoanesc la nivelul unul an calendaristic.

21 Acesta rcpreztatâ primul exercițiu financiar care redevine an catendaristfc

Astfel, potrivit exemplului prezentat mal sus, soldurile biianțiere cuprinse In sftuațiHe financiare anuale încheiate fa data de îldecembrte 2020 se referă te data de 1 Ianuarie 2020, respectiv 31 decembrie 2020, iar rulajele conturilor de venituri ți cheltuieli corespund exerdjlutai financiar curent (2020), respectiv eaerdțtaio! financiar precedent celui de raportare (2019).

Solduri / Rulaje de preluat din balanța contabila In formularele FIO si F20 col.2 (an curent)

Atentie ! Selectat! mai Întâi tipul entitătii (mari si mijlocii/ mici/ micro)!

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI IN ANUL 2019
lei

întocmit, Kovâcs Laszlo


Denumirea pravizionulul *)

Sdd la începutul exercițiului

Transferuri *»)

Sold ia sfa raftul exerotiuiui finandar

In cont

din cont

0

1

2

3

4- 1+2*3

Provizioane pentru dienti nelncasati

45,147

0

0

45,147

Prov.pt.depreclerea creantetor-debitori diverși (particip salariat! la profiți

0

45,890

0

45,890

Director Genera! SILAGHI ALIN A\


RAPORT DE ACTIVITATE

al SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA - Societate administrator a parcurilor industriale -lanuarie-decembrie 2019

 • I. Preambul - situația existentă

La finele anului 2019, Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA deține patru titluri de parc industrial, pentru cele patru amplasamente situate pe Calea Borșului (130,02 ha) - Parcul Industrial Oradea I, strada Ogorului (83,5 ha) - Parcul Industrial Oradea li, strada Uzinelor* Parcul Industrial Oradea III (17,8 ha), respectiv strada Comeliu Baba - Parcul Industrial Oradea IV (6,5 ha).

Pentru toate amplasamentele au fost finalizate șl aprobate Planurile Urbanistice Zonale, precum și proiectele tehnice pentru dotarea cu utilități publice, inclusiv racordarea la rețelele orașului și rețeaua interioară de drumuri.

Tot în anul 2019 s-au organizat 11 sesiuni de licitație pentru terenurile din parcurile industriale în urma cărora au fost aribuite 10 parcele de teren in suprafață totală de 62,420 mp, și au avut loc șapte proceduri de negociere directă cu două companii străine din Germania, o companie din Franța și patru companii românești, ocupându-se patru parcele de teren in parcul industrial EBP I in suprafață totală de 46.913 mp și două parcele de teren in parcul industrial EBP II in suprafață de 33.277 mp. Valoarea totală a investițiilor atrase în parcurile industriale pe anul 2019 este de 40.678.910 euro, urmând a se ajunge la un număr total de 8.500 de locuri de muncă până în anul 2021.

Investiția mare atrasă prin negociere directă în anul 2019 în parcurile industriale din Oradea are o valoare totală de 5 milioane de euro, aceasta urmând a genera un număr de 100 de locuri de muncă. Investiția constând in hale de închiriat va fi realizată de GLOBAL VISION PROPERTY MANAGEMENT pe o suprafață de 22.484 metri pătrați de teren în Parcul Industrial Oradea I de pe strada Borșului. Partea-operațională va fi asigurată de compania IWIS ENGINE SYSTEM, cu o investiție In utilaje și echipamente in valoare de 9 milioane Euro.

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA are în derulare negocieri cu incă două companii care doresc să realizeze investiții în parcurile industriale din Oradea.

în ceea ce privește infrastructura de utilități publice existentă pe amplasamente, la finele anului 2019, situația este următoarea:

 • > în parcul Industrial Oradea 1 infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 100% în cadrul unui proiect finanțat din fonduri europene:

 • > în parcul Industrial Oradea II infrastructura de utilități a fost finalizată în proporție de 90% pe suprafața Inițială de 24 ha: iar pe suprafața extinsă au fost finalizate lucrările la rețeaua de apă, canalizare menajeră și apă de incendiu pentru parcelă, rețea electrică și rețea de gaz (60%);

 • > în parcul Industrial Oradea III au fost finalizate lucrările la infrastructura de utilități după cum urmează: rețea de canalizare și hidranți și rețea electrică. Estimăm că lucrările la infrastructura rutieră vor fi finalizate până la finalul anului 2020;

CUI RO 24734055! 4)5/2814/12112008                                                                         E ajmactestfarc

BANCA TRANSILVANIA suorrsah Oradea                                                                     T +4(0)

R0848mO35O12O2Pm78w            ' !*                                                     E '

410î000fa<fea, Biw.str Primăriei, nr. 3, parter                                                                    W wwadlwo

> în parcul Industrial Oradea IV s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul și in prezent se lucrează la studiul de fezabilitate.

Gradul de ocupare al parcelelor de către Investitori este următorul:

 • > Parcul Industrial Oradea I - 99,6%;

 • > Parcul industrial Oradea li - 50%;

 • > Parcul Industrial Oradea III - 59%.

> Parcul Industrial Oradea IV - 0%

 • II. Programul de investiții, dotări și surse de finanțare aprobat pentru anul 2019 prevede "Cheltuieli pentru investiții” în cuantum de 3.468,59 mit lei la finele anului 2019.

Obiectivele de investiții finalizate sunt în sumă de 2.233,66 mii lei din care cele mai importante sunt:

 • -  Monitorizare video și realizare canalizație curenți slabi;

 • -  Extinderea rețelei de joasă tensiune EBP II;

 • -  Proiect tehnic de amenajare spații locative;

 • -  Lucrări de modernizare și retehnologizare a infrastructurii existente;

 • -  Creșterea siguranței traficului rutier și de mobilitate urbană în parcurile industriale;

 • -  Lucrări de ecologizare a amplasamentului nevalorificat, prin curatarea si îndepărtarea deșeurilor, din ParcullndustrialEurobusinessII;

întărire rețea Energie Electrică Parcul industrial I Oradea;

 • -  Proiect tehnic și execuție extindere rețea apă si canalizare - strada Thomas Alva Edison - Parcul II;

 • -  Firide de conexiuni cu măsură semidirectă;

 • -  Contoare pentru Sistemul de telecitire energie elecetrică;

 • -  Echipamente pentru sistemul de supraveghere.

HI. Principalii indicatori economico - financiari ai ADLO pe anul 2019:

Indicatorii economico-financiari pentru anul 2019 se prezintă astfel:

(mii lei)

Indicatori economico-financiari

Aprobat 2019

Realizat 2019

Venituri totale, din care:

30.410

30.301

Taxa de administrare

3.262

3.263

Redevența

1.523

1.522

Venituri din revânzarea energiei electrice

22.560

22.385

Alte venituri din exploatare

3.065

3.131

Cheltuieli totale, din care:

28.559

28.377

CUI RO 2473405$ UOS/2814/12112DO6                                                                    E            ro

BANCA TRANSILVANIA sucuruh Oradei                                                                    T +4(0! 0359,885^11$

RO840TRLOO5O12O2P8O1785O<                                                                            F +4{® 0259 408863

4101fXJOrattea,Bitior.str.PrimAriei nr.3,partcr                                                                        W wvnodfa.ro

Utilități (energie electrică si apa)

21.180

20.913

Cheltuieli cu salarii, bonusuri

707

705

Indemnizații mandat/CA

250

250

Servicii executate de terți

2.252

2.199

Alte cheltuieli de exploatare

4.171

4.310

Profit brut:

1.851

1.924

în anul 201 9 au fost semnate în total 16 contracte cu 16 companii după cum urmează:

Nn.

Crt

Denumirea companiei

--—-

Suprafața de teren (mp)

Valoarea investiției în euro

Parcul Industrial Oradea

1.

TELUS NET SRL

10,090

5,100,000

I

2.

GLOBAL INVEST PROJECT DEVELOPMENT S.R.L

22,484

5,000,000

1

3.

SANPLAST SRL

8,760

1,855,000

I

4.

REINERT Kunststofftechnik SRL

10,008

5,000,000

1

5.

CARBENTA COM SRL

4,339

304,000

1

TOTAL PARC 1

55.681

17.259.000

6.

DECITEX RO SRL

13,277

1,150,000

II

7.

SARAMOB DESIGN SRL

3,244

1,400,000

II

I--------------

8.

URBANLEDSRL

3,324

1,928,910

II

9.

CHRIS PROD-COM P&R SRL

3,329

3,841,000

II

10.

OCTASER SRL

3,380

1,500,000

H

11.

ATNOMSRL

20,000

3,500,000

11

12.

BRAINTRONIX

20,000

5,000,000

li

TOTAL PARC II

66.554

18.319.910

13.

TECOR INDUSTRIES SRL

6,902

1,280,000

ni

CUI RO 247340551J05/2814/12112003                                                                         E conttrt@aâfojo

SANWTRAhSiWANlAwcMrwi» Oradea                                                             V *4(0! P35?M9.389

IK»48TRL(K>5C1202P8017SK>t                                                                   * +4MD3W4OW3

4101000radcAa^.»tr.Prim&ieinr.liarter                                                        W wwdlw»

14.

FAST CONNECTiON TRADING SRL

6,188

2,500,000

III

15.

PROFIL CONSTRUCT EXPERT SRL

3,646

500,000

III

16.

CIOBANCA SRL

3,647

820,000

III

TOTAL PARC III

20.383

5.100.000

Numărul rezidenților în cele trei parcuri industriale la sfârșitul anului 2019:

 • 1. Parcul I - 50 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 316,111,206 euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 6.600

Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019:5.800

Din cei 50 rezidenți ai parcului, 44 au activitate în parc la sfârșitul anului 2019

 • 2. Parcul II - 33 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 66,995,610 euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 1700

Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019:700

Din cei 33 rezidenți ai parcului, 22 au activitate în parc la sfârșitul anului 2019

 • 3. Parcul 111-14 rezidenți

Valoarea totală a investițiilor asumate: 13,914,250 euro

Numărul locurilor de muncă asumate: 280

Număr de angajați existenți la 31 decembrie 2019:45

Din cei 14 rezidenți ai parcului, 4 au activitate în parc la sfârșitul anului 2019

IV. Venituri directe încasate de Municipiul Oradea de la rezidenții parcurilor industriale:

Total venituri în cuantum de 21 389.639 lei astfel:

Venituri din vânzarea terenurilor:               7.114,305 lei

Venituri din taxa de autorizație de construcție: 833.019 lei

Venituri din cota defalcată din IVG:             10.106.533 lei

CUi RO24734055! J05«8i4/12112008

E coitot©3<fo.ru î *4(0} 03S7.BCW8» F « 4(0) 0257.4038*3 Vk www.asSbro


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea Ra84BTRt.Ca5Oiaî2Pa&37U4S

4101GO Oradea Bihor, str. PrirnJriei nr. 3, fertor

Venituri din Impozite pe clădiri și teren:          3.335.782 lei

V. Demersurile privind distribuția de energie electrică.

în iunie 2016 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA a obținut licența de distribuție a energiei electrice în Parcul Industrial nr. I, iar prin Decizia ANRE nr. 2043/20.12.2016 au fost aprobate tarifele de distribuție aplicabile în acest parc începând cu data de 01.01.2017. în noiembrie 2018, prin Decizia ANRE 1734/01.11.2018, s-a obținut extinderea Licenței de distribuție și pe Parcul Industrial II.

Venitul obținut în anul 2019 din distribuția energiei electrice este în sumă de 1.729.658 lei, care este rezultatul unui consum de 55.162,91 MWh în Parcurile Industriale I și II. Având în vedere faptul că puterea instalată în Parcul Industrial IEI este sub limita de 1 MWh, ADLO are posibilitatea de facturare a tarifului de distribuție pe joasă tensiune fără a obține licență de distribuție începând cu luna ianuarie 2020.

VL Serviciile oferite de Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA rezidențelor parcurilor industriale:

J Asistență în selectarea locației pentru realizarea investiției - informații referitoare la: indicatorii statistici regionali/locaii, mediul de afaceri local, sistemul de învățământ, sistemul de transport public, infrastructura de utilități și costurile utilităților, costurile realizării investiției, facilitarea de întâlniri cu instituții/agenții publice)

* Asistență în realizarea investiției - informații referitoare la racordarea Ia rețetele de utilități publice, reglementări de urbanism aplicabile în zonă, asistență în relația cu structuri ale instituțiilor publice cu atribuții în avizarea investițiilor

v' Asistență după finalizarea investiției, pe durata desfășurării activității - facilitarea relației cu companiile publice furnizoare de utilități-pentru semnarea contractelor de racordare dar și pentru intervenții în caz de avarii și pentru comunicarea întreruperilor anunțate la furnizarea de utilități, asistență în relația cu inspectoratul Școlar Județean Bihor și Instituțiile de învățământ

Z Servicii de administrare a spațiilor comune - amenajarea, întreținerea șî salubrizarea spațiilor verzi, deszăpezirea drumurilor, achitarea costurilor cu energia electrică la sistemul de iluminat public și la stația e pompare a parcului industrial

J Alimentarea cu energie electrică - elaborarea studiilor de soluție pentru racordarea la rețeaua de alimentare cu energie electrică a parcului industrial, emiterea avizelor tehnice de racordare, semnarea contractelor de racordare, monitorizarea și contorizarea consumurilor, refacturarea energiei electrice consumate

VIL Vizite ale companiilor străine șl întâlniri cu ambasade/camere de comerț

în anul 2019 ADLO a intrat în contact cu 6 companii străine din țări precum Turcia, Franța, Polonia, Austria și Germania, care activează în domeniile automotlve, producție electrocasnice, industria ambalajelor din sticlă și industrie alimentară.

Nr.

Crt.

Denumirea companiei

Țara de origine

Domeniu d® activitate

CUI RO 247340551 W2B14/12 îl 20CS

BANCA TR ANSILVANIAiucurtata Oradea RO84BTRL0OT01202PB017B1W

410100 Oradea, Sihor.sk. Primâriei nr. 3, parter

E contadr .ziJlo ro

T 0359.689.309

F *4(0)0259.408.8*3

W WfflW.."ltJIOXO

/DLv

WW up*rt MUpOrtwrHtea

1.

Okan Corp

Turcia

Costructii/alimente/energie/turism

2.

Braintronix

Franța

Producție roboti

3.

Mann+Hummel Gmbh

Germania

Producție sisteme filtrare/automotive

4.

ValiantTMS

Austria

Proiectare/asamblare linii sudura auto

5.

Press Glass

Polonia

Producție ambalaje din sticlă

6.

Trucktronic

Romania/Polonia

Producție emulsii șl bitumuri rutiere_____

Participare la primirea unei delegații oficiale compusă din 18 ambasadori in colaborare cu Prefectura Bihor, precum și primirea in cadrul unor vizite oficiale a ambasadorului Germaniei, Italiei și Irlandei.

Vili. Activități de promovare


 • 2.

 • 3.

 • 4.

 • 5.


în anul 2019 echipa Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA: prin APPE a organizat o vizită de lucru in 02 aprilie 2019 la un Liceu tehnologic din Budapesta care dispune de laboratoare de practică dotate cu aparatură specifică și colaborează cu Festo in ceea ce privește învățământul tehnic in sistem dual. S-a vizitat apoi și Fabrica Festo din Budapesta in care s-au putut vedea conceptele de Industry 4.0 sau Smart Factory.

a organizat Conferința Mercer Marsh Benefits, dedicată comunității HR din Oradea, în 18 aprilie 2019 in incinta Cetății Oradea, conferință la care au participat peste 30 de companii din Parcul industrial și din mun. Oradea;

a sprijinit concursul de robotică Robotica Championship organizat de către Universitatea din Oradea in 2-5 mai 2019;

a organizat o vizită de lucru in 29-30 mai 2019 la Centrul de tineret din Timișoara administrat de Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT), urmată de o vizită in

CUs RQ 24734055] J05/2E14/12112CC3

BANCA TRANSILVANIA suxurssia Oradea

ROS-;BTRi.00501202PS01?8xz

410100Oradea Sihccsir.Primăriei ne. 3,parter

E cotrtars@adtom

T +4(0J 0359.889 389 F +41010259 408.863

W www.adto.ro • 7. a sprijinit Asociația de Responsabilizare și Dezvoltate a Tineretului Oradea -A.R.D.T. Oradea in Proiectul Educațional "Școala de Vară: Orientare și Gestiunea Carierei" - Perioada 15-28 Iulie Oradea, Ediția a Vl-a 2019;

 • 8. a organizat de Ziua Diasporei ~ 14 august 2019, in cadrul proiectului RE-patriot conferința "Oradea te așteaptă!", urmată de o vizită in parcul industrial Eurobusiness I și la compania Comau;

 • 9. a participat cu un stand de promovare la Salonul Business Franco-Roumain Cote d'Azur- Franța (6-8 septembrie 2019);

 • 10. a participat in programe pilot de orientare in carieră prin promovarea companiilor orădene Intr-un parteneriat cu Inspectoraul Teritorial de Muncă;

 • 11. a participat la delegații oficiale organizate de Prefectura Județului Bihor prin promovarea mediului antreprenorial orădean;

 • 12. promovarea învățământului profesional in sistem dual prin proiectul inițiat in parteneriat cu Edubiz, "DIA - Descoperă, învață, Acționează” și participare la târgurile de orientare in carieră, respectiv in unitățile de învățământ din județ;

 • 13. a participat la conferința Reindustrializarea României - organizate de Camera de Comerț și Industrie a României - unde Oradea a fost exemplu de bune practici.

CUt RO 247340SSI J05/2814/12112008

UANCAÎRANSILVANfA suoitsBla Ofadsa

H0848TRL00501202WS017aw

4 Î0100 Oradea, Bihor, sir. Primăriei, nr. 3, (Wier

T 035<?.88î?,3®9

F +4S0SG25W08.B63IX. Alte activități:

 • 1. Centrul de dezvoltare educațională

ADLO a reabilitat clădirea prelulată de pe str. Rahovei nr.1 și a înființat un Centru de dezvoltare educațională pentru tineret ‘The Spot” care va avea ca Obiective principale:

 • - dezvoltarea abilităților tinerilor (cu vârste cuprinse intre 12-25 ani) atât formale cât și non formale în vederea pregătirii lor pt viața adultă prin educație integrată/orientare în carieră;

 • - va răspunde atât nevoilor tinerilor dar și a trainerilor (educatori, profesori, consilieri educaționali).

 • 2. Demersuri pentru construirea de locuințe

în cursul anului 2019 Agenția de Dezvoltare Locală Oradea a început lucrările de reabilitare al imobilului pentru construirea de spații de cazare (20) cu destinația de locuințe de serviciu pentru angajați! companiilor rezidente în parcul industrial Oradea, ca suport în lupta pe care mediul privat o duce pentru atragerea și retenția forței de muncă, pentru imobilul situat in str. Uzinelor nr.4. Alte amplasamente urmează a fi identificate.

 • 3. Construcția de Hale de Producție EBP I

Prin indicatorii asumați in contractul de mandat și indicatorii de performanță ADLO și-a asumat construcția unor hale de producție destinate investitorilor care doresc să închirieze, in acest sens s-a semnat contractul de superfîcie in urma negocierii directe cu societatea Global Vision Property Management SRL. care va realiza construcția propriu-zisă, in doua faze: o hala de producție de 5.000 mp, cu extindere pe încă 5.000 mp. Valoarea investiției este de minim 5 milioane Euro.

 • 4. înființare Parc Industrial Eurobusines IV - strada Corneiiu Baba

A obținut avizul conform Ordinului viceprim-ministrului și ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1863/05.06.2019, privind acordarea titlului de parc industrial Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA., pentru înființarea infrastructurii de

CUI RO 24734Q5S j J05/2814/12112008

E <orîtact@a^kiro

T r4(0! 0359 889 389

F •> 410)0259.408863


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO840TRLOO5Q5 2Q2PaO17Sw<

410 W0 Oradea, Sihor, țtr. Primind. nr. 3, parter


afaceri Eurobusiness IV, s-a obținut avizul tehnic de racordare la rețeaua de energie electrică, s-a realizat PUZ-ul și in prezent se lucrează la studiul de fezabilitate.

 • 5. Make IT in Oradea

Autoritatea locală prin ADLO SA, alături de reprezentanții firmelor locale din domeniul IT au elaborat un program de măsuri intitulat ”Rezlizeazs-te în Oradea/" care va crește gradul de interacțiune dintre municipalitate, liceele orădene, universitate și firmele orădene consacrate din domeniul IT, oferind o șansă reala tinerilor pasionați de a rămâne sau (re)veni în Oradea.

Pachetul de măsuri propus în acest sens cuprinde:

 • -  Constituirea unui fond de investiții pentru susținerea start-up-urilor orădene din domeniul IT;

 • -  Reducerea impozitului pe proprietate pentru spațiile utilizate de companii din domeniul IT;

 • -  Susținerea financiară a studenților înscriși la universitățile din Oradea, specializări axate pe un cumculum din domeniul IT (suportarea din bugetul local a cheltuielilor de cazare și masă);

 • -  Organizarea de întâlniri cu participarea elevilor din ciclul liceal și a reprezentanților firmelor de IT locale;

 • -  încurajarea elevilor de la liceele orădene de a alege să se înscrie la facultățile cu specializare din domeniul IT din cadrul universităților din Oradea (stimularea elevilor din clasele XI și XII prin oferirea de burse școlare);

Consiliul de Administrație al SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA.


Domnul: Flavius Marian Calapod

Domnul: Cristian Marius Chiș

Domnul: Florin Aureiian Iepure

CUIRO24734055|J05/2814/12112006 6AÎ4CA TRAN5KVAWA sucursala Orsitea ROMBTRL03S01202P80178KX

4101O0 Oradea, Bihor, str. Primirtsl nr. 3, parter

r ' AGEHȚ1ADE

DEZVOLTA & LQUIÂ , ORADEA J \ /


E sontect@sSlo,ro

T +4S010359W36?

F +4W}G25».4O8^â3S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S .A.

NOTAI


ACTIVE IMOBILIZATE IK ANUL 2018

Denumirea elementului de Imobilizare

Valoare bruta

Ajustări de valoare (amortizări si ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare)

Sold la începutul EXEratiulul finandar

Creșteri

Cedări, transferuri si alte reduceri

Sold ia sfaraHid exercițiului financiar

Soni la începutul exercițiului finandar

Alustari Înregistrate In arsul exeiWuluf financiar

Rertjceri sau reJuan

SokJIa sfarsItui exercițiului nnaodar

0

1

2

3

4 «1+2-3

5

6

7

8 - 5+6-7

Imobilizări «corporale

953,191

30,480

0

983,671

599,835

82,462

0

682,297

Terenuri

15,790,724

46,891

2,737,277

13,100,038

115,271

52,342

0

167,613

ConstnictH

209,125

237,331

0

446,456

118,177

60,406

0

176,583

InstafatH tehnice si mașini

2,299,788

496343

0

2,796,631

735,516

372,906

0

1,109,422

Alte instalații, utHaja si mobilier

266,385

516,389

0

782,774

32,417

3,796

0

36,213

Avansuri șl Imobilizări in curs

261,781

129,245

309,065

81,961

0

0

0

0

Imobilizări financiare

9,186

39

0

9,225

0

0

0

0

TOTAL

19,790,180

1,456,918

3,046,342

18,200,756

1,601,216

571,912

0

2,173,128


REPARTIZAREA PROFITULUI IN ANUL 2019

lO'1


întocmit, Kovâcs Lâszlo


lef

DESTINAȚIA

SUMA

PROFIT NET DE REPARTIZAT:

1,657,803.03

rezerva legala

96,217.00

alte rezerve/facilitati fiscale BS

506,493.49

alte rezerve/fadlitatl fiscale BL

947,737.00

PROFIT DE REPARTIZAT

107,355.54

Profit de repartizat după const provizioane

61,465.54

dividende BL SUMA BUGETATA

45,900.00

PROFIT NEREPARTIZAT:

15,565.54

45,890,00

participare salariat! la profit SUMA BUGETATA

DlrectorGeneral,

SILAGRI ALINA

NOTA 4
ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
LA 31.12.2019

lei -

Indicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

1. Cifra de afaceri neta

21.070.630

27.169.589

2, Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate (3 + 4 + 5)

18.380.724

24.758.141 ’

3. Cheltuielile activitatii de baza

18.380.724

24.758.141

4. Cheltuielile activităților auxiliare

*

5. Cheltuielile indirecte de producție

-

- '

6, Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete(l - 2)

2.689.906

2.411.448

7. Cheltuielile de desfacere

-

8. Cheltuieli generale de administrație

900.447

3.618.154

9. Alte venituri de exploatare

56.216

3.116.618

10. Rezultatul din exploatare (6 - 7 - 8 + 9)

1.845.675

1.909.912

NOTA 5


SITUAȚIA CREANȚELOR SI DATORIILOR LA 31.12.2019

- tei -

Creanțe

Sold la 31.12.2019 (col. 2+ 3)

Termen de lichiditate            j

Sub 1 an

Peste 1 an       j

Clienti

1.639.155

1.639.155

j

Clienti incert! sau în litigiu

77.877

77.877 |

Avansuri acodate furnizorilor

20.500

20.500

J

; TVA de recuperat                       215.668

215.668

]

Inemnizații de concedii medicale suportat de FNUASS

0

0

<

Provizioane constituite

-45.147

■45.147

j .                  ........

Total, din care:

1.908.053

1.875.323

32.730

- ici -


Datorii            " Sold la 31.12.2019            Termen de exigibilitate

(col. 2 + 3+4) i șu|j 1 an (   1 -5 ani Peste 5 ani

Furnizori

99.986

99'986

Client! - creditori

192.074 J

192.074

Personal'* salarii

o

0

Datorii la bugetul asig.sociale, bugetul de stat si bugetul local

196.184 |

196.184

Creditori diverși

‘473.021 :

473.021

Total, din caii:        I            961.265 /    961.265 i ...........,J

Întocmit, Kovâcs Lăszlâ

IL-a

PRINCIPI!, POLITICI ȘI METODE CONTABILE

în cadrai organizării contabilității la SC AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA s-a ținut cont de faptul că situațiile financiare anuale trebuie să ofere o imagine fidelă a situației financiare și performanței persoanei juridice pentru exercițiul financiar 2017. Situațiile financiare anuale respectă prevederile Legii contabilității nr.82/199I, republicată, modificată și completată, și Reglementările Contabile conforme cu Directivele Europene aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice al României nr. 1802/2014, ordin care transpune parțial prevederile directivei 2013/34/UE.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare anuale se efectuează în conformitate cu principiile contabilității țintadu-se cont în principal de principiul continuității activității, principiul permanenței metodelor, principiul independenței exercițiului, principiul intangibilității și a principiului necompensării.

în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1191 și OMFP nr.1802/2014, pentru evaluarea elementelor din bilanț s-au stabilit următoarele reguli:

1.Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

 • 2.Exercițiul fiananciar a început la0I.0I.20I9 și s-a terminat la 31.12.2019.

 • 3.La data intrării în unitate, bunurile s-au evaluat și s-au înregistrat la valoarea de intrare acesta fiind prețul de achiziție , taxe recuperabile, cheltuieli de transport aprovizionare. Reducerile comerciale nu fac parte din costul de achiziție.

Diferențele de curs valutar favorabile sau nefavorabile, între cursul de la data înregistrării creanțelor sau datoriilor în valută sau fată de cursul la care au fost raportate în situațiile financiare anterioare și cursul de schimb de la data plății acestora.

 • 4. Contabi!itatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor unității în relațiile acesteia cu furnizorii, clienții, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, asociați, debitori «creditori diverși.

Creanțele și datoriile s-au înregistrat la valoarea lor nominală. Operațiunile în valută au fost înregistrate în momentul recunoașterii inițiale în moneda de raportare, aplicîndu-se sumei în valută cursul de schimb dintre moneda de raportare și moneda străină folosită la data efectuării tranzacției.

Contabilitatea decontărilor cu personalul cuprinde drepturile salariate si orice alte drepturi in natură și în bani potrivit reglementărilor în vigoare.

Contabilitatea decontărilor privind asigurările sociale cuprinde obligațiile pentru asigurări sociale și Ia constituirea fondului pentru ajutorul de șomaj.

în cadrul decontărilor cu bugetul statului și fondurile speciale se cuprinde impozitul pe salar si impozitul pe profit.

Impozitul pe venituri de natura salariilor, ce se înregistreazăîn contabilitate, cuprinde totalul impozitelor individuale, calculate asupra veniturilor impozabile lunare ale personalului unității.

 • 5. Cbeltuielile efectuate în perioada curentă dar care privesc exerciții viitoare sunt înregistrate distinct în contabilitate ia cheltuieli în avans.

 • 6.Contabilitatea trezoreriei asigură evidența existenței și mișcării disponibilităților în conturi la bănci, casierie și a altor valori de trezorerie.

Conturile curente la bănci se dezvoltă analitic pe fiecare bancă.

Dobânzile de plătit și celeste încasat, aferente exercițiului financiar în curs se înregistrează la cheltuieli financiare, respectiv veniturl^națMțiere.<

Director General                                            întocmit,

Silaghi Ațină 1 a \                     Kovăcs Lăszld

B              LOCALA

PARTICIPATII SI SURSE DE FINANȚARE

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA este o societate comercială pe acțiuni subordonată Consiliului Local al municipiului Oradea.


Capitalul social ai societății este 18.519.139 lei.

Registrul acționarilor societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA

Nf-crt             Acționar


MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

SOCIETATEA ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

ORADEA

TOTAL GENERAL.-In ACTUL CONSTITUTIV:


Valoarea Instrumenta financiara [acțiuni nominative) deținute la data da

nominală a unei acțiuni

(lefl

referință 31.12.2019

Număr

Procent

Valoare totală

Subscrisă (M

Vărsată (Leii

3.209

5766

99,91

18.503 .OM

18.S03.094


3,209

5

0,09

16.045

16.045

5771

100

16.519.139

18.519.139

5771

100

19319.139

18.519.139


Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare:

104.747.179 Iei
Informații privind salariații si directori

Activitatea curentă a agenției în anul 2019 a fost condusă de un director general numit în persoana d-nei Silaghi Alina.

Societatea este condusă de un Consiliu de Administrație numit de Consiliul Local ai Municipiului Oradea» format din 5 persoane.

Adunarea Generală a Acționarilor este format din 2 persoane, câte un reprezentant ai Consiliului Local al Municipiului Oradea și al Administrației Domeniului Public SA.

La 31.12.2019 AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA are 7 persoane angajate cu contract individual de muncă și o persoană cu contract de mandat

Numărul mediu aferent exercițiului financiar 2019 este de 8 persoane.

Total cheltuieli cu salariile în exercițiul financiar 2019 au fost în sumă totală de 954.589 lei, din care:

 • * fond salarii personal: 685.227 lei,

 • * fond sume contract mandat director si Consiliul de Administrație: 249.607 lei

 • * cheltuieli cu asigurările și protecția socială: 19.755 lei.


întocmit, Kovâcs Lăszlo

ii

1

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

INDICATORI DE LICHIDITATE

 • 1) Indicat, lichidit. curente « Active curente/Datorii curente» 10,45

 • 2) Indicat. lichidit. imediate = (Active curente - Stocuri)/Dalorii curente = 10,45

INDICATORI DE GESTIUNE

 • 1) Viteza de rot. a debiteior ciienli = Sold mediu clienti/CA x 365= 23 zile

 • 2) Viteza de rot. a activelor imob. = CA/Active imob.» 1,70 ori

 • 3) Viteza de rot. a activelor totale » CA/Total active - 1,08 ori

INDICATORI DE PROFITABILITATE

I) Marja profitului brut» profit brut /cifra de afaceri *100» 7,08 %

INDICATORI DE RISC

 • 1) Gradul de îndatorare". Capital împrumutat/capital propriu*! 00- 0

 • 2) Gradul de acoperire a dobânzilor:

Profit înaintea plătii dobânzii si impozitul pe profit / cheltuieli cu dobanda = 0 f | •

Director General                                       întocmit,

Silaghi Alina                  _ £; \                Kovâcs Lăsz.16

\ Z V ORADEA /

-13.

ALTE INFORMAȚII
Prezentarea societății

Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA este o companie publică al cărei acționar majoritar este Primăria Oradea. Principalele noastre activități sunt administrarea parcurilor industriale din oraș și atragerea de investitori.

De asemenea, asigurăm legătura între investitorii privați și instituțiile de învățământ și sprijinim investitorii străini și locali în relația cu instituțiile publice.

Istoric companie

 • •     Octombrie 2008 - S.C. EUROBUSINESS PARC ORADEA S.R.L. este constituită având ca acționar unic Consiliul Local al Municipiului Oradea, prin Hotărârea Consiliului Local Oradea 984/30.10.08 privind înființarea societății comerciale care urmează să administreze Parcurile Industriale Oradea

 • •      Octombrie 2008 - trecerea terenului cu suprafața de 121,29 ha, situat în Oradea, str. Calea Borșului din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea, și darea în administrare către S.C. Eurobussines Parc Oradea S.R.L. pe o perioada de 49 de ani, cu destinația de Parc Industrial: Hotărârea Consiliului Local Oradea nr. 985/30.10.2008

 • •      în decembrie 2008 a fost obținut titlul de parc industrial pentru amplasamentul de pe Calea Borșului cu suprafața de 121 de hectare

 • •      în iunie 2012 în Oradea a fost înființat al doilea parc industrial pe o suprafață de 23,8 hectare, teren localizat pe strada Ogorului. în 2 decembrie 2015 Parcul Industrial II s-a extins cu 59,6 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 1942, având o suprafață totală de peste 83 de hectare

 • •      în mai 2015 a fost înființat al treilea parc industrial în Oradea pe strada Uzinelor prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice numărul 892.

 • •     în ianuarie 2016 societatea administrator Eurobusiness Parc Oradea SA și-a schimbat denumirea în S.C. AGENȚIA DE DEZOLTARE LOCALĂ ORADEA Ș.A.

 • •      în iunie 2016 Parcul Industrial I din Oradea, situat pe Calea Borșului, s-a extins cu 8,7 hectare prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice numărul 902 astfel că suprafața totală a parcului este de 130 de hectare.

 • •      în iunie 2019 a fost înființat al patrulea parc industrial în Oradea pe strada Comeliu Baba prin ordinul ministrului Dezvoltării Regionale si Administrației Publice numărul 1863/05.06.2019 pe o suprafață de 6,51 ha.

Structura administrativă

Sistemul decizional în Parcul Industrial funcționează după cum urmează:

 • • Administrarea și conducerea societății se bazează pe principiul conducerii colective și se realizează în conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății.

 • • Hotărârile sunt luate de organisme colective: Adunarea generală a acționarilor (AGA) și Consiliul de administrație (CA), iar ducerea ia îndeplinire a acestor hotărâri cade în sarcina conducerii executive.

o Conducerea și administrarea firmei este asigurată de:

 • - Adunarea generală a acționarilor (AGA) constituie organul suprem de conducere și este alcătuit dintr-un număr de 2 membri ai Consiliului Local pentru a reprezenta Municipiul Oradea în calitate de unic asociat.

 • - Consiliul de administrație (CA) asigură conducerea și administrarea societății

 • - Directorul generai este responsabil cu luarea deciziilor legate de activitatea curenta a societății.

  Consilier iurldic

  2

  Economist

  2

  1 J

  Inginer

  3

Obiectul principal de activitate conform actului constitutiv al societății este: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract - activitatea de administrare a parcurilor industriale. COD CAEN 6832.

Cifra de afaceri netă

Prezentarea cifrei de afaceri pe piețe de desfacere:

Exercițiul flașnetar încheiat la 31.12.2018

Exercițiul financiar f încheiat la 31.I2J019 [

Piața internă

21.070.630

27.169.5891

Piața externa

0

01

total

21.070.630

_    27 J 69.589 1

Prezentarea cifrei de afaceri pe segmente de activitate:

I 1

Exercițiul financiar încheiat fa 3 ! , î 2.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Taxă de administrare facturată

2.909.910

3.262.519 i

Venituri din redevență

1.131.997

1.491J741

Furnizare si distribuție energic electrică

16.985.704

22.384.322

Alte venituri

43.019

31.574

Total

21.070.630

27.169.589

Producția vândută

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat in 31.12 2019

Vânzări de produse finite

Venituri din vanzarea semi-fabricatelor

Venituri din prestări de servicii

2.909.910

3.262.519

Venituri din redevenle, localii de gestiune si chirii

1.131.997

1.491.174

Venituri din activitati diverse

17.028.723

22.415.896

Venituri din vanzarea produselor reziduale

Total

21.070.630

27.169.589


Venituri din subvenții de exploatare

Exercițiul financiar încheiat la 51-12.2019

Alte venituri din exploatare

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2018

Exercițiul financiar încheiat In 31.12.2019 58.803

Penalități calculate și facturate

23.445

Vânzare active

0

3.036.454

Alte venituri

32.771

21.361

Total

56.216

3.116,618

Cheltuieli materiale

Exercițiul financiar încheiat ta 31.12.2018

Exercițiul financiar

încheiat la 31.12.2019

Cheltuieli privind combustibilul

15.183

13.609

Cheltuieli cu alte materiale consumabile

35.337

31.508

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

15.300

19.913

Cheltuieli privind materialele nestocate

102

0

Cheltuieli privind energia si apa

15.478.396

20.913.299 j

Total

15.544.318

20.978.329

Cheltuieli privind prestațiile externe

Exercițiul financiar încheiat la 31.Î2.2OI8

Exercițiul financiar încheiat la 31.12.2019

Cheltuieli cu Întreținerea si reparațiile

4.420

7.296

Cheltuieli cu redcventeie, locațiile de gestiune sî chiriile

2.190

0

Cheltuieli cu primele de asigurare

44.755

74.555

Cheltuieli cu pregătirea personalului

1.210

9.611

Cheltuitei privind comisioanele si onorariile

12.198

14.449

Cheltuieli de .-rotocol, reclama si publicitate

61.471

53.404

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

16.998

6.238

Cheltuieli cu deplasări, detasari si transferuri

13.141

9.940

Cheltuieli poștale si taxe de telecofiumicatîi

30.972

28533

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

3.102

3.057

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

1.169.138

1.926.535

Total

i .359.595

2.133.618

Alte cheltuieli

Exercițiu! financiar încheiat la 31.1 2.2018

Exercițiul financiar încheiat la 31.12,2019

Despăgubiri, amenzi si penalitatî

446

158

Cheltuieli cu sponsorizări

24.568

38.435

Cheltuieli privind activele cedate

578

2.784.561

Cotizații și contribuții

874.855

795.000

Total

900.447

3.618.154

Evenimente ulterioare

Efectele pandemiei de Coronavirus - COVîD 19, incertitudinile cu privire ia previziunile economiei românești șl a altor state este un eveniment ulterior închiderii exercițiului financiar 2019 care la acest moment nu are efect asupa riscului de continuitate a activității și nu ajustează cifrele din situațiile financiare, astfel rezultatele financiare pe anul 2019 nu vor fi influențate de acest eveniment.

Activitatea companiei nu a fost întreruptă după declararea Stării de urgență dar vor putea exista consecințe sau efecte negative cu influențe asupra veniturilor exercițiului financiar 2020,

Director Generaiîntocmit, Kovâcs LâszI6


S.C. AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.
CUI RO 24734055
Nr. Inreg. J05/2814/2008
Cod CAEN 6832
SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALURILOR PROPRII La data de 31.12.2019

Element al capitalului propriu

Sold la 1 lan.

Creșteri

Reduceri

Sold la 3 i dec.

Total dîn care

Prin transf

Total din care

Prin tran sf

..

0

• . t

2

3

4

5

6

Capiul subcris

16.019.328

2.499,811

18.519.139

Prime de capital

Rezerve legale

304.583

96.217

400.800

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerva generala pi riscul de credit

Rezerve din reevaluare

Rezerve pt. acțiuni proprii

Rezerve din conversie

Alte rezerve

4.019.536

1.454.230

5.473.766

Fonduri

Rezultatul reportat

Profit nerepartizat

876.501

261.781

614,720

Pierdere neacoperită

Rezultatul reportat provenit din ■ modificările politicilor contabile Sold creditor

j

i      Sold debitor

{ Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor fundamentale Sold creditor

Sold debitor

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Rezultatul exercițiului financiar Sold creditor-profit

1.582.755

30.300.872

30.271.714

1.611.913

f      Sold debitor-pierdere

...........— 1

«.........- . .. >

1 Repartizarea profitului

1.582.755

1.550.448

1.582.755

1.550.448

Total capital               __\

21219.948

32.800.682

28.950.740

_

25.069.890

Director General \                                         întocmit,
SilaghiArjtoa                                                   Kovdc.s Lâsz.16

A 1        dMoltare locala I               1

V\' / A ORAOF-A /

țț^raȘi’x'

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31 decembrie 2019

;         Denumirea elementului

Exercițiul financiar

Precedent

Curent

A

B

C

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:

încasări de la client!

24.741.664

32.980.012

Plăți către furnizori și angajați

22.511.182

29.388.743

Dobânzi plătite

Impozit pc profit plătit

336.854

169.676

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

Trezorerie netă din activități de exploatare

î .893.628

3.421.593

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări coițiorele

1.355.176

1.364.668

încasări din vanzarea de imobilizări corporale

3.036.454

Dobânzi încasate

9.722

Dividende încasate

Trezorerie netă din activ. de investiție

-1.355.176

1.681.508

Fluxuri de trezorerie din activități de 0nanțare

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

Majorare capital social

2.499.811

Plata datoriilor aferente le asin,';-ului financiar

Dividende plătite

s=_===_____'

L.         ----------- ---

Trezorerie netă din activități de finanțare

[■7^ i wr" .1111           —h 1;

21499.811

Creșterea netă a trezoreriei șt a echivalentelor de trezorerie

-346.405

7.602.912

Trezorerie și echivalente de trezorerie la începutul exercițiului financiar

884.857

538.452

Trezorerie și echivalente de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar

538.452

8.141.364

Direci

Silat,v


întocmit,

Kovâcs Lăszl6


SC Account Capital SRL Str. âuiefîr nr Al Bacurtîti l'uncl lucra Oradea,itrCrirmtt nr JS C-UL 2J7.W.V

Tei^nMl313001I, Te£072JÎ39030, r-MtnLciMlort@3rr™«fcqx^.re,iioJra<îmdi3|'W/i<™ SERVICII PROFESIONALE

Audit financiar. Consultanta, Expertizefnanciar-contabile

Raportul auditorului independent

Către Consiliul de Administrație sau reprezentanților adecvați ai conducerii la vârf,

AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.

Raport cu privire la a ud i tul situațiilor financiare

Opinie

Am auditat situațiile financiare anexate ale societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A.(“Societateaw), cu sediul social în Oradea, str.Primăriei, nrJ, județul Bihor, identificată prin codul unic de înregistrare fiscală 24734055. care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2019, contul de profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum si un sumar a! politicilor contabile semnificative si notele explicative

Situațiile financiare la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

* Activ net/Total capitaluri proprii:                                          25.069.890 Ici

"• Profitul net al exercițiului financiar:                                             1.611.913 lei

In opinia noastră, situațiile financiare anexate ale societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA S.A, oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum si a performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiu! financiar încheiat la aceasta dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și cu politicile contabile descrise în notele la situațiile financiare.

Baza pentru opinie

Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale dc Audit (“ISA”), Regulamentul UE nr.537 al Parlamentului și al Consiliului European („Regulamentul”) și Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare" din raportul nostru. Suntem independenți fată de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliu! pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Regulamentul si Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

Atragem atentia asupra Notei 10 din situațiile financiare, care descrie evenimentul ulterior închiderii exercițiului financiar determinat de efectele pandemiei Covid-19 și incertitudinile cu privire la previziunile economiei românești și a altor state.

Având în vedere acest aspect după opinia noastră există o expunere a activitatii societății determinată de instituirea stării de urgență la nivel național și riscul reducerii activitatii clienților societății, care ar putea genera consecințe sau efecte negative cu influențe asupra veniturilor aferente exercițiului financiar al anului 2020.

Opinia noastra nu este modificată cu privire la acest aspect.

Aspecte cheie de audit

Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanță pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul auditului situațiilor financiare in ansamblu și in formarea opiniei noastre asupra acestora și nu oferim o opinie separată cu privire la aceste aspecte cheie. Am determinat că aspectul descris mai jos reprezintă aspectul cheie de audit care trebuie comunicat în raportul nostru.

Recunoașterea veniturilor

Din Nota 10 la situațiile financiare rezultă ca ponderea veniturilor aferente cifrei de afaceri provine -.f~ din activitatea de revânzare a energiei electrice, taxe de administrare si venituri dîn redevențe pe piața internă.Veniturile din aceste activități sunt recunoscute la momentul vânzării, respectiv a prestării serviciilor. Noi am apreciat că de recunoșterea veniturilor depinde completitudinea și existența veniturilor înregistrate pentru serviciile prestate clienților, existând o varietate de factori care influențează nivelul acestora pentru atingerea unui grad cât mai mare de ocupare a Parcurilor Industriale.

Conducerea acordă o atenție sporită creșterii veniturilor, prin diverse acțiuni de atragere a unui număr cât mai mare de investitori în Parcurile Industriale, efectuând investiții în infrastructura de utilități publice existente pe amplasamente. In iunie 2019 a fost infiintat parcul industrial IV în Oradea pe strada Comelîu Baba prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1863/05.06.2019 pe o suprafața de 6,51 hectare.

Cifra de afaceri aferenta anului 2019 a înregistrat o creștere cu 28,95% fată de anul 2018.

Am identificat recunoașterea veniturilor ca aspect cheie de audit, deoarece veniturile reprezintă unul dintre indicatorii cheie de performanța ai entității si, prin urmare, există un risc inerent in legătură cu recunoașterea ior de către conducere pentru îndeplinirea unor obiective sau așteptări specifice.

Modul în care auditui nostru a abordat aspectul cheie:

Procedurile noastre de audit pentru a evalua recunoașterea veniturilor constând in principal din veniturile din administrarea si redevența terenurilor din parcurile industriale I, 11 si III si din revânzarea energie electrice către clienți au inclus următoarele:

 • -  Evaluarea, pe bază de eșantion, a recunoașterii veniturilor înregistrate aproape de șfarsitul exercițiului financiar, în perioada financiară corespunzătoare, prin compararea tranzacțiilor selectate cu documentația relevantă;

 • -  Obținerea de confirmări ale soldurilor dienților la sfârșitul anului, pe bază de eșantion;

 • -  Inspectarea contractelor cu cliențil, pe bază de eșantion, pentru a înțelege termenii tranzacțiilor de administrare si redevență a terenurilor, revânzarea energiei electrice, inclusiv modalitățile în care reducerile sunt aplicate sau pentru a evalua dacă criteriile de recunoaștere a veniturilor entității au fost în conformitate cu cerințele și standardele contabile în vigoare;

 • -  Testarea eficacității principalelor controale ale entității pentru a preveni și detecta frauda șt erorile în recunoașterea veniturilor. Această procedură a inclus testarea controalelor pentru recunoașterea veniturilor pe baza prestațiilor și livrărilor efectuate, prin referire la un eșantion de tranzacții;

 • -  Examinarea registrului de vânzări după încheierea exercițiului financiar pentru a identifica note de credit semnificative înregistrate și verificarea documentației relevante pentru a evalua dacă veniturile aferente au fost contabilizate în perioada financiară corespunzătoare;

In urma testelor de audit am obținut probe suficiente și adecvate pentru a concluziona că politicile adoptate de entitate, veniturile recunoscute și informațiile din notele Ia situațiile financiare individuale cu privire la venituri sunt rezonabile.

Alte informații - Raportul Administratorilor

Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raptului administratorilor,, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară, aceasta fiind prezentată intr-un raport separat.

Opinia noastră cu privire ia situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătură cu auditui situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații și. in acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut in timpul audituluî, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor. am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014.

în baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastră:

 • •  Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

 • •  Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 punctele 489492 (Reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate)

c

 • •  In baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanfa pentru situațiile financiare

Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1802/2014 și pentru ace! control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de“fraudă, fie de eroare.

In întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-șî continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

Persoanele responsabile cu guvernanța sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorulal Intr-un audit al situațiilor financiare

Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, daca aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare si sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, in mod rezonabil, că acestea, individual sau cumuiat.vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situații financiare.

Ca parte a unui audit in conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificăm si evaluam riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de frauda, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri st obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.

 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • ♦  Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • *  Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinăm, pe baza probelor de audit obținute, daca există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionăm ca există o incertitudine semnificativă, trebuie sa atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu își mal desfășoare activitatea în baza principiului continuității activitatii.

Evaluam prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura in care situațiile financiare reflectă tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte intr-o prezentare fidelă.

Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanța, printre alte aspecte, aria planificată si programarea în timp a auditului, precum si principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificam pe parcursul auditului.

De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastră cu cerințele etice privind independența și le comunicăm toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, că ar putea să ne afecteze independența si, unde este cazul, măsurile de siguranță aferente.

Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanță in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curentă si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedică prezentarea publică a aspectului respectiv sau a cazului în care, în circumstanțe extrem de rare, considerăm ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează în mod rezonabil că beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

Am fost numiți de Adunarea Generală a AcționarilooAsociaților la data de 19.12.2019 să audităm situațiile financiare ale AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA pentru exercițiul financiar incheiat la 31 Decembrie 2019. Durata totală neîntreruptă a angajamentului nostru este de 2 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate Ia 31.12.2019 pana la 31.122020.

Confirmăm că:

 • •  Opinia noastră de audit este în concordanță cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași dată in care am emis și acest raport. De asemenea, în desfasurarea auditului nostru, ne-am păstrat independența fată de entitatea auditată.

 • •  Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.

In numele


Data:06.05.2020


S.C.ACCOUNT CAPITAL S.R.L

București str.Buzești nr.61

Înregistrata la Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activității de Audit Statutar cu numărul FA960

Auditor/Partener-semnuturu de mana ’

X 7? c / > / * NumeAuditor/Partener Radul eseu Doina

înregistrata la Autoritatea pentru Supraveghere Publica a Activi lății de Audit Statutar cu numărul AF3183

/DLU

W<i|*BepF»rtW«Wi

RAPORTANUAL

al Comitetului de Audit din cadrul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA. pe anul 2019

In cadrul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., societate administrată în sistem unitar, comitetul de audit a fost constituit prin Decizia nr. 32 din 08.0S.2017 emisă de consiliul de administrație, comitetul având următoarea componență:

-BARACIPRtAN

■ CHIȘ CRISTIAN MARIUS

Conform prevederilor art.34, alin.(3) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, comitetul de audit îndeplinește atribuțiile prevăzute de art. 47 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Comitetul de audit legal constituit, în îndeplinirea atribuțiunilor ce îi revin legat de reglementările menționate, și*a canalizat preocupările spre următoarele obiective:

 • a) monitorizarea procesului de raportare financiară;

 • b) monitorizarea eficacității sistemelor de control Intern, de audit intern, și de management al riscurilor din cadrul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A.;

 • c) monitorizarea auditulul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate;

 • d) verificarea și monitorizarea independenței auditorului financiar extern.

în urma monitorizărilor și verificărilor efectuate, comitetul de audit a constatat următoarele:

 • •  Procesul de raportare financiară s-a desfășurat în mod corespunzător, cu respectarea prevederilor Ordinului nr. 1802/2014 coroborat cu prevederile Ordinului nr. 166/2017 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice.

 • •  Urmare a monitorizării eficacității sistemelor de control, comitetul de audit a constatat că acestea sunt structurate astfel:

Control financiar preventiv

Acest sistem este organizat în conformitate cu prevederile 043, 119/1999 cu modificările ți completările ulterioare. Toate operațiunile și documentele ce se supun vizei CEP au fost vizate favorabil, neexistând refuzuri de viză în anul 2019.

Pentru anul 2019 responsabilitatea coordonării CFP a revenit d nei. Marcu Roxana-Dorina.

Societatea are elaborate proceduri, cadrul general și lista cu operațiunile și documentele supuse CFP.

E co<itact@a<3aro

T +^0)0359.389399

F +4(0)0259.433063

W www.Mltoro


CUI RO 24734055 f 105/2814/12 U 2003

BANCA TRANSH-VAMIAiucursata Orate»

’ 10100 Oradea. Bihor, slr Prtaâridnr. 3. parter

agenția de dezvoltare locala oradea sa


/dlo


Audit Intern

Potrivit Dispoziției Primarului Municipiului Oradea nr. 4145/16,12.2015, activitatea de audit public intern pentru Societatea Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. este efectuată de către compartimentul de audit public intern de la nivelul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Oradea, în conformitate cu art. 11, lit. f) din Legea nr. 672/2002.

Acest compartiment desfășoară activitățile de audit intern conform:

 • • planului strategic multianual de audit intern aprobat prin dispoziția Primarului Municipiului Oradea;

 • • planului de audit Intern anual;

 • • Legii 672/2002 republicată, privind auditul public intern;

 • • H.G. nr.1086/11,12.2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern;

 • • Normele metodologice proprii,

Principalele tehnici și instrumente utilizate în desfășurarea auditului intern:

 • •   interviul pentru lămurirea de aspecte legate de organizarea și desfășurarea activităților;

 • •   testarea pentru urmărirea detectării erorilor sau iregularităților;

 • •   eșantionarea pentru analiza întocmirii documentelor și efectuarea plăților;

 • •  observarea fizică în vederea formării unei păreri proprii privind modul de întocmire și emitere a documentelor;

 • •   liste de verificare pentru a stabili condițiile pe care trebuie să le îndeplinească frecare domeniu auditabil;

 • •   liste de control;

 • •  chestionare;

 • •   FIAP-uri întocmite pentru-fietare disfuncționalitate constatată

Audit financiar extern

Prin Hotărârea nr. 24/21.12.2017, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a numit auditorul financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. 140/6742/2008, având C.U.I. 23720027, Sediul Social Str. Buzești, Nr. 61, Bl. A6, Sc. 1, Et. 6, Ap. 41, Cod postai 011013, Sector 1, București, fiind încheiat în acest sens Contractul de audit nr. 263/22.12.2017.

în urma verificărilor și monitorizărilor efectuate, comitetul de audit a constatat îndeplinirea cerinței privind independența auditorului financiar extern.

Conform prevederilor Q.S.G.G. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităților publice, Societatea Agenția de Dezvoltare Locală. Oradea SA are îndeplinite obligațiile prevăzute

CUI 80 24734055 J05/2814/12 112ffi»

T *4(0} 0359.889 389

F +-V£»025?.40a 663


BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO84BmO0SOÎ2O3>aO17Bxx

41QOT Oradea. Bihor, str PrimSrfei, nr. 3, parter

de acest ordin și are întocmite registrele riscurilor (pe compartimente și pe ADIO) precum șt procedurile specifice activităților desfășurate.

în ceea ce privește sistemul de management al riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională, acesta a fost întocmit prin evaluarea locurilor de muncă de către Societatea Brănișcan Consulting S.R.L., societate specializată și autorizată în acest domeniu.

De asemenea, comitetul de audît a constatat existența procedurilor pentru organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești și a evidenței analitice și sintetice a elementelor patrimoniale. Organizarea gestiunilor de valori materiale și bănești aste conformă cu Legea nr.22/1969, asigurându-se reflectarea în evidențele sintetice și analitice ale societății a tuturor elementelor patrimoniale.

în cadrul Societății Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A., evidența contabilă a fost condusă în conformitate cu normele legale în vigoare, înregistrările fiind efectuate pa bază de documente justificative, fiind respectate principiile și metodele contabilității.

Societatea asigură conducerea, evidența și păstrarea tuturor registrelor obligatorii, cu respectarea modului de completare, păstrare și arhivare.

în conformitate cu prevederile art.5i, aiin.(l), lit.d) din O.U.G. 109/2011 actualizată privind guvernârița corporativă a întreprinderilor publice, raportul comitetului de audit șl raportul de audit anual, vor fi făcute publice pe pagina de internet a întreprinderii publice prin grija Consiliului de administrație.


CUI 80 247340551JO5C814/ IZ 112CK3S BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea jtO843TRU505QM®2P8Q178>a

4101000.«jea,Bi'nnr.str Primăriei nr.S.pwter

£ cnntacț&Kfcira

T +4W) 03$?.!RWl»?V

F t4CT0259-40aS63

vV w-ww.aâso.coRaportul anual cu privire ta remunerația si alte avantaje acordate administratorilor si directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA în cursul anului 2019

In conformitate cu ort 55 alin 2 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa,comitetul de nominalizare si remunerare din cadrul consiliului de administrație elaborează un raport anual cu privire la remunerațiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportul prevăzut este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit ort. 40 alin. (1) din ordonanța si cuprinde cel puțin informații privind;

 • a) structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile si componentei fixe;

 • b) criteriile de performanta ce fundamentează componenta variabila a remunerației, raportul dintre performanta realizata si remunerație;

 • c) considerentele ce justifica orice schema de tonusuri anuale sau avantaje nebanesti;

 • d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

ej informat» privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fara justa cauza.

Având In vedere prevederile OUG109/2011 in cursul anului 2017 a fost lansata procedura de selecție a directorului general al Agenției de Dezvoltare Locală Oradea SA. In urma derulării procedurii comitetul de remunerare si audit a selectat directorul general al societății în persoana dnei Silaghi Alina Teodora. In data de 01.08.2017 a fost semnat contractul de mandat nr. 222/01:08.2017, contract care stipulează structura remunerației, aceasta fiind formată din;

 • •  o parte fixa in cuantum net lunar de 4.400 lei;

 • •  o parte variabilă în cuantum de 100% lei.

în ceea ce privește criteriile de performanta, acestea au fost aprobate prin HCL nr.984 din 27 noiembrie 2017 după cum urmezâ:

Indicator ds performantă

Ponderi

ICP financiar:

20%

| ICP operaționali

10%

ÎCP orientali către servicii publice

20%

ICP responsabilități specifice activității de guvemanță I coiporativă

50%

CUI RO 247349551JO5/2814/12112008 BAKCATRANSIWAMIAsucursala Oradea ROS^TRLOJSOiaOSPBGlTSKM

41 OîOOOradM, Biber, str. Primăriei, nr. 3, parter

E CM«S£t^«dlO.FS

T. +-HOȘ O359.0W389

F +4(0)0259.408.863

INDICATORI DE PERFORMANȚĂ ÎN SARCINA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA

Nr.crt

Indicator

Formula de calcul

nivel propus

nivel realizat

ponderi

1

Indicatori financiari 2056

20

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale, față de furnizori și alți creditori

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

Olei restanțe

Olei restanțe

5

1.2

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu satariați

1,300

3,585

5

1.3

Investiții din surse proprii (SP)

Valoarea investițiilor din surse proprii

700,000

2.422.560

10

7.

Indicatori tehr.ico-operaționaii 10%

10

2.1

Gradul de ocupare al EBP 1, II, III

Suprafața

contracta ta/suprafata totala

85

83,2

5

2.2

Construirea de spații locative

Nr de locuri utilizabile

60

60

3

2.5

Creșterea numărului de investitori atrași

Contracte noi semnate

95

98

5

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice 20%

20

3.1

Număr de avarii si defecțiuni

nr sesizări înregistrate

1

0

5

3.2

Implementare proceduri control intern

întocmire proceduri,

Urmărire proceduri, punerea lor in aplicare, efectuare audit financiar

100%

100%

5

3.3

Realizarea planului de masuri

■ — -            --«țVHne». —    - - ~       y

100%

100%

10

4

Indicatori privind implementarea guvemanței corporative 50%

50

4.1

Transparența privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG 109/2011

100%

100%

10

4.2

Elaborarea și prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale și anuale privind execuția mandatului de către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanța societății și perspectivele sale strategice

respectare termene din OUG 109/2012

100%

100%

20

CUI RO 24734055 ÎJ06/28W1211 ax»                                                                g contort®admro

BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea                                                                         Ț +4țOJ G35î>,8B?.3S9

R084BTRLQ0501202î’80178m                                                                            F +4(050259.400^63

4101000radea, Bihw sfr. Primăriei, nr.3. parter                                                               W imArt

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGA


100%     100%      20


PLAN DE MĂSURI

Nr.crt.

indicator

formula

nivel propus

nivel realizat

1

Susținerea școlii profesionale, si a Scolii Internationale Oradea

Creșterea numărului de elevi la invata-mantul dual, creșterea numărului de elevi la ISO

155/30

379/47

2

Construcția de hale - in regie proprie sau prin terți

suprafață hale-mp

2000

6600

3

Obținere licența de distribuție energie electrica in EBP II si EBP III

Obținere Autorizație ANRE

EBP III

EBP III

4

Execuție drum acces, iluminat public, rețea de electricitate EBP II SI EBP Iii

pv recepție

Nu se aplica

Nu se aplica

5

Extindere drum acces, iluminat public, rețea de electricitate EBP II

pv recepție

EBP II

EBP II

în ceea ce privește considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești, acestea sunt legate de specificul activității societății și de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare în Oradea prin intermediul societății. Având în vedere obținerea unor rezultate foarte bune, considerăm justificată acordarea unui premiu egal cu cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract. Plata efectivă a acestui premiu se vb face după aprobare® bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

Avantajele nebănești de care beneficiază directorul general conform contractului de mandat sunt următoarele:

 • -   utilizarea in interes de serviciu, pe durata programului de lucru, a unui autoturism aflat in proprietatea societății, autoturismul fiind în permanență la dispoziția personalului tehnic responsabil cu intervențiile de urgență;

 • -   utilizarea în interes de serviciu a unui telefon aflat In proprietatea societății.

în ceea ce privește eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate- nu s-a stabilit nimic in acest sens.

E contKt@adio.ro

T +4(010359^89.389

F +<•) 0259.408 963

W www.3ura.io


C Ui RO 247340551 JOS'2914/12112008

BANCA TRANSILVANIA sucursala Ottto

RO84BTRia>S0i2Cl2PE3170>a

4 10100 Oraâ&s Siiwr, sir. Primârtei. iw. 3, Pilier

A3LQ

W» «{Mf* oppartîMtfJW v

în ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fera justa cauza, acestea sunt următoarele:

 • -   durata contractului: 02.08.2017-01,08.2021;

perioada de preaviz negociată: 45 de zile în cazul renunțării directorului la mandat;

 • -   cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justa cauza: cuantumul unei indemnizații lunare așa cum a fost ea stabilită prin contract.

în ceea ce privește remunerațiile membrilor CA, acestea au fost stabilite prin HCL 190/30.03.2017 și sunt în cuantum net lunar de 700 lei/membru, indiferent de numărul de ședințe desfășurate într-o lună. Această sumă reprezintă componenta fixă, partea variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adițional în baza indicatorilor financiari și nefinanciari, conform prevederilor legale.

Ținând cont de cele prezentate anterior, cheltuielile efectuate și aprobate în anul 2019 de către Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA în legătură cu contractul de mandat al directorului general și contractele de administrare ale membrilor CA au fost următoarele:

 • - cheltuieli cu remunerația directorului general: 177,79 mii lei (brut);

 • - cheltuieli indemnizații membri CA: 71,82 mii lei (brut).

Comitetul de nominalizare și remunerare

din cadrul CA. alAgei■are Locali Oradea SACU» RO 24734055! J05Z28W12 îl 2CO3


E contrctgadkuo

T +4(0) O35S.889.389

F +4«Ș 0259.408.863

1

A se vedea, ta acest sens, prevederile pct. 349 din reglementările contabila, potrivit cărora sumele depuse sau lăsate temporar de către acțtorari/aroda# la tfcpazjjta entității, precum ț! dobânzile aferente, calculate ta condtțtae fegH, se înregistrează ta crmtabffltate In conturi distincte (contul 4551 .Acționari/ asocia# -canturi curante*, respectiv contul 4556 -Acționari/asocia# - dobânzi fa conturi curente'),