Hotărârea nr. 401/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societăţii Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcţiune

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcțiune

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 256928 din 13.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 256999/13.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a unor active fixe aflate în administrarea Societății Oradea Transport Local S.A., în vederea scoaterii acestora din funcțiune, având o valoare totala de 91.293,09 lei,

Ținând seama de O.G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităților administrativ - teritoriale;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2), lit. cj, lit. d), alin. (6), lit. a), alin. (7) lit. n), art. 139, alin (3), lit. g), art. 361 alin. (2) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a următoarelor active, în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării.

Nr. crt.

Denumirea activului fix

Nr. de inventar

Cod de clasificare

Data dării in funcțiune

DNU (luni)

Valoare de inventar (lei)

1

Clădire stație de redresare Cicero

10008

1.3.1.

Ianuarie 1980

480

71.136,57

2

Transformator redresor

20008

2.1.16.3.1.

August 1978

240

4.792,23

3

Transformator redresor Cicero

20009

2.1.16.3.1.

August 1978

240

8.619,25

4

Instalație de redresare cu cristal Siliciu

20010

2.1.16.3.2.

Iunie 1976

240

6.676,09

5

Transformator de forță Cicero (100KVA) ’

830004

2.1.16.3.1.

Februarie 1977

192

68,95

TOTAL

91.293,09

Art.2. După transmiterea documentelor justificative privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe prezentate la art. 1, atât Municipiul Oradea cât și societatea Oradea Transport Local S.A., își vor actualiza corespunzător evidențele contabile/extracontabile prin încheierea unui act adițional la contractul de delegare nr. 122/C2/01.05.2019.

Art.3. Sumele din valorificarea activelor fixe rezultate în urma casării acestora constituie, potrivit legii, venituri ale bugetului local al Municipiului Oradea.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Direcția Economică și societatea Oradea Transport Local S.A.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Primarul Municipiului Oradea

  • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

  • •   Direcția Management Proiecte cu finanțare Internaționala

  • •   Direcția Economică

  • •   Direcția Tehnică

  • •   Oradea T ransport Local S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu A|îr

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 401

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"