Hotărârea nr. 400/2020

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății

la data de 31.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 255821/12.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 255825 din 12.05.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.2019.

Având in vedere:

 • •  Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA conform căruia Municipiul Oradea este acționar majoritar al societății Compania de Apă Oradea SA, în proporție de 99,993%,

 • •  HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 • •  Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •  OUG nr. 109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • •  Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat si completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin (2), lit. a), alin (3) lit. d), art. 139 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2019 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului administratorilor din anexa 3.

www.oradea.ro

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul-Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A. și societatea Compania de Apă Oradea S.A..

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economică

 • •  Reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Compania de Apă Oradea S.A.

 • •  Societatea Compania de Apă Oradea S.A.


  CONTRASEMNEAZĂOradea, 28 mai 2020 Nn 400

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi .pentru' și 5 voturi .împdrivâ’

www. o rade a ro

erte«w/;


Mari Contribuabili care depun bilanțul Ia București

Sucursala’.....       '             .


fiii . ■       ■ ■ITifi^ *-'3x. ~. -■<■.■■■■.■■';.■—Tr-.-.. —ln.^r^?~j.'.z'.TyL-~-'’,..T^l.~<-..CÎL.- -          - —.                   ' - *

Activ net mai micde 1/2 din valoarea capitalului subscris


Entitatea | COMPANIA DE AP A ORADEA SA


gs


Județ

jBihor


Sector


Strada ,     .

fouiUUZAMHRESCU


Număr din rcgistrui r.omerțufui


J 05/14/1991

'' “ ȚpYma do proprieteie


flW- • 4


24.02.20 " Tip situație financiară: BL!

Suma de control!


12 000.800


Scara


telefon


| Cod unic de înregistrare

Iii

7

6

0


12-Socletatl cu capitel Inte^aî de stat                                                                                                                       .                                    j

:                                  Activitatea preponderenta (cod si denumire clasă CAEN) ......

MdO apta re», tratare» p distribuția apei

Activitatea preponderenta efectiv desfășurată (cod sî denumire clasa CAfcN)

Captarea, tratarea șr distribuția apri                                                                                                                                                        h

Situații financiare anuale


_____________

(entități ăl căror exercițiu financiar coincide cu anul calendaristic)


I     Ent&îțl mijlocii, mari rientftlțf d»

p fotmupuWk_________ i


. Entități de j


rn!ațjți rpr-cf

, Hicfowliiăii


ptriMc


>—i i . eritSSjilereare au optat pentreun Manric»ftndariațit,tf^27dinL<!!?eccp7itBȘtfrtdft'lnr,a2/’799J .


P|. X persoanele juridice aflate tn 1kNdaro,potrMttiegff


  ■■Ji’ JtMw’WIJ*-V’l ilrStpinot SAjMCti

BPB^nând5f>ați^ulEiK>nornicEuropean


Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute la pct.9 alin .(4) din Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.802/2814, ca modificările și completările ulterioare, al căror exercițiu financiar corespunde cu anul calendaristic FIO- BILANȚ

F20 - CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

F30 - DATE INFORMATIVE

F40 - SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZATE


Indicatori:


Capitaluri - total


Capital subscris


Profit/ pierdere74.957343;


12.000.800


15,782 2l3


administrator;


ÎNTOCMIT]
Numele sf.prenumeie _ .... _         .............. ....     .

^PANOIU JUUANNA                                               |

Calitatea

!11-DIRECTOR ECONOMIC                                            ț

Semnătura,______ ...   _                  ■,   ____________

Nrxie înregistrare in organismul profesional

L.......              "            ... _J


jJulianna

iPanoiu

’^^Semfia^a'sKtrQnica


DSgltelly Xîgneii ty Jullwwis Panolu DM:t--RO,m Jutâtona Pauntu,

glwnNamp* 2 ti liant ta, Mt^ftandu I Jale: JtKKWM 1S «307:57 +03 W


i EntitateaaweoMigațialegalădeăiKiitareasitințiikirfinanctereamHte?

C DA]țî: nu]

■ Entitatea a optat voluntar pentru auditarea situațiilor finandâre anuale?

C PÂ li NU j

| Situațiile financiare anuale au fost aprobate potrivit legii £3

AUDITOR

Nume si prenume auditor persoanafizică/ Denumire firma de audit iURESTON ROMANIASRl. .


Formular VALIDAT I


Nr.de înregistrate in Registrul ASFAAS [17/200


, QF/CUI

[8025 zfă 0


FIO-pag. 1

BILANȚ

la data de 31.12.2019

Cod 10                                                                             -lei-

Denumirea elementului                 i

î Nr.

rd.

Sold la:

*

Ufbmwld r de Gîku! se refere la Nr.rd. din coLBî

1 îNr.M.

OMFP nr.3781/ 70)9

01.01.2019

!

31.12.2019

|                                       A

j B

1

2

■Â." ACTIVE IMOBILIZATE

11. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1 -Cheltuieli de constituire (ct.201 -2801)

or

01

2.Chettuieiile de dezvoltar e (ct203 2803-2903)

ti/

02

1

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare și aițe imobilizări* necorporale (ct. 205 + 208 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

: 03

03

347.908

461.8471

4. Fond comercial (ct.2071-2807)

04 ’

• 04

.......1

5Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale , (ct 206-2.806-2906)

05

05

6. Avansuri țct.4094 - 4904)

06

06

TOTAL (rd-01te06)

07

07

347.908

461.847

fj. IMOBIL IZĂRI corporali-

1. t erenuri și construcții (ct.211 + 212 - 2811 -2812- 29H - 2912)

OS

08

822227.358

82.949.312

2. Instalații tehnice și mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

09

09

14.657.044

14542.2541

.....  .            î:

3. Alte instalații, utilaje șî mobilier (ct. 214 4 224 - 2814 - 2914)

10

10 '

156.954

130.5961

4, Investiții imobiliare (ct 215 - 2815 - 2915)

, It '

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231-2931)

-.............  . -                                 -------- Ail!|                                     -     --   - - ......  .   __________f

12 '

p2 ?

99.487.498

115274.643

6.investitii imobiliare in curs de execuție (ct. 235-2935)

13

13

............

7Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (ct. 216-2816-2916)

14

14

8.Active biologice productive (ct2î7+227-2817-2917)

15

15

9. Avansuri (ct. 4093 - 4903)

16

16

j.       TOTAL (rd. 08 ta 16)

iz :

17

196.528.854

212.896.SC

I iii. IMOBIL iZÂRi FINANCIARE

1. Acțiuni deținute ia filiale (ct. 261 - 2961)

,s 1

18

2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 -2964)

19

19

3. Acțiunile deținute la entitatile asociate si ta entitatile controlate in comun (ct. 262+263-2962)

20

20

4. împrumuturi acordate entităților asociate si entitatiior controlate in comun (ct. 2673 + 2674 - 2965)

21

21

I

1

5. Alte titluri imobilizate (ct. 265 + 266-2963)

22 :

22

!

6. Alte împrumuturi

(Ct. 2675* + 2676* + 2677 + 2678* + 2679* - 2966* - 2968*)

23

23

TOTAL (rd. 18 ta 23)

2-9

24

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07 +17 + 24)

2S

25

196.876.762

213.358.652

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

i                                                                                             FIO - pag. 2 •

1, Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 +/- 308 +321 + 322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958- 398)

26

595.859

I

1.551.638)

■ 2. Producția tn curs de execuție (ct. 331 + 332 + 341 +/- 348* - 393 - 3941 -3952)

) 27

27

3. Produse finite șl mărfuri (ct. 345 + 346 + 347 +/- 348*' + 354 + 356 + 357 +' 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/■■ 378 - 3945 - 3946- 3947 - 3953 - 3954 - 3955 -: 3956 - 3957 - 396 - 397 - din ct. 4428)

23

28

: 4; Avansuri (ct 4091-4901}

29

29

TOTAL (rd. 26 la 29}

+0

30

595.859

1351.638

li. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mal mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.)

...... . -

1. Creanțe comerciale 1 > (ct 2675* + 2676 *+ 2678*+2679* - 2966* - 2968* + 4092 + 411 + 413 + 418 - 4902-491)

31

31

H.481.056

12.004367

2. Sume de încasat de ia entitățile afiliate (ct. 451 ** - 495*)

32

32

3. Sume de încasat de la entitățile asociate sî entitatiie controlate in comun ■ (ct 453** -495*)

33

33

4. Alte creanțe (ct. 425+4282+431 **+436** + 437**+ 4382+ 441**+4424+ din Ct.4428*®+ 444**+445+446** +447* *■+4482+4582+-4662+ 461 + 473** - 496 + 5187)

34

3.659.602

1.985.545

5. Capital subscris și nevărsat (ct. 456 -495*)

35

35

6. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar (ct. 463)

36

35a

(301)

>

TOTAL (rd. 31 Ia 35 : 35a)

37

36

15.140.658

13.990.412

III. INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

1. Acțiuni deținute la entitățile afiliate (ct. 501 - 591)

88

37

2. Alte investiții pe termen scurt

(ct. 505 + 506 + 507 + din ct. 508 - 595 - 596 - 598 + 5113 + 5114)

39

38

31.310.260

31.062.230

TOTAL (rd. 37+ 38}

40

39

31.310.260

31.062.230

; IV. CASA Șt CONTURI LA BĂNCI

î(din ct. 508+ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

<

40

24331.499

18.084.339

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40}

42

41

71.378.276

64.688.619

G CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rf A3+44)

43

42

130.179

343.256

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (din ct.47 1*)

44 .

43

130.179

343.256

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (din ct. 471 *)

4S

44 .

D. DATORA: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE lNTR-0 PERIOADA DE PANA LAI AN

1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct 161 +1681 -169}

46

45

•           .......... ‘         • 1

1

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 +1622 +1624 +1625 + 1627+ 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

8.208.030

8.400.349

3. Avansuri încasate In canto! comenzilor (ct. 419)

48 :

47

163.479

264.988

4. Datorii comerciale - furnizor! (ct. 401 + 404 + 408)

49

48

13.352.387

9.667.904

5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 40S)

50

49

6.Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451 ***)

51

50

7. Sume datorate entităților asociate si entitatiior controlate in comun (ct. 1663+1686+2692+2693+ 453***)

52

51

1

FIO-pag. 3

] 8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale Ret. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421+ 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + .431*** + 436*“+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*’* + 444*** + 446”* + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 4661 + 473*** + 509 + 5186 .{+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

53

h

52

2.814.770

3.299.290

TOTAL (rd. 45 la 52)

i

53

24.538.666

21.632.531

E. ACTIVE CIRCULANTE NM/DATORII CUfflENTE NETE (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

-88.352393

-53.729.029

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

5fi

55

108.524.369

159.629.623

G. DATOR»: SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE 1 AN

i 1.împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 +1681 -169)

57

56

2. Sume datorate instituțiilor de credit (ct. 1621 +1622 + 1624 +1625 + 1627 +1682 + 5191 + 5192 + 5198)

SS

57

32.820.796

24.634.909

3. Avansuri încasate în contul comenzilor (cL 419)

59

58

4. Datorii comerț iale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

60

59

4    5. Efecte de comerț de plătit (ct 403 + 405)

61

60

f 6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 +451***)

62

61

i'    7. Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun

(Ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453***)

63

62

1

8. Alte datorii, incl usiv datoriile fiscale și datoriile privind asigurările sociale (Ct. 1623 +1626+16Z+1687 + 2695 + 421 +423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + .431*” + 435"* +437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*’* + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 4581+462+4661+ 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195+5196 + 5197)

64

63

i

1

TOTAL (rd.SBIa 53)

65

64

32.820.796

24.634.909

H. PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru beneficiile angajatilor (ct 1515+1517)

66

65

20.000

282)00

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66 j

■■

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512+1513 + 1514 + 1518)

68

67

16.508.449

4.536.826

TOTAL(rd.65fa 67)

69

68

16.528.449

4.564.8261

I. VENITURI ÎÎ4 AVANS

I 1. Subvenții pentru investiții (ct.475)(rd. 70+71)

70

69

134.452312

151.807.437?

Sume de reluat Intr-o perioada de pana la un an (ct 475*)

71

70

134.452.212

96.334.892

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 475*)

77

71

55.472.545;

2. Venituri înregistrate în avans (ct. 472) (rd.73 + 74)

73

72

869970

793.481 j •

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

869 970

79.3.481 ț

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 472*)

75

74

î 3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienți (ct 478)(rd.76+77)

76

75

i

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct 478*)

1

77

76

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 478’)         l 7S

.. . . ____..................................... _L

77

• Fond comercial negativ (ct2075)

-79

78

]

• TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

135.322.1821

152.600.918

3. CAPITAL $t REZERVE

. (.CAPITAL

——H

/•• •                                                                                                                                           '          1 ...... --.IU -                    ...... <i

1»Capital subscris vărsat (ct 1012)

91 |

80 ■!

__J

12.000.800

12.000.800


|    2, Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

ș *

81

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

: 83

82

4. Patrimoniul institutelor naționale de cercetaredezvoltare (ct. 1018)

8-!

t 83

5 Alte elemente de capitaluri proprii (1031)

85

84

TOTAL (rd. 80 Ia 84)

«5

85

12.000300

12.000.800

H. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

87

86

!

IR. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

88 •

(87

4.237305

4.094,5201

IV. REZERVE

, .......... 1

1. Rezerve legale (ct 1061)

8?

88

2.400.160

2.400.160

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

90

•»

3. Alte rezerve (ct 1068)

- '.............-       ■ ...                       ......- 2.L...........:.......... ■                 ................

91

90

33.951.165

39.991.853

1 TOTAL (ni. 88 ta 90}

92

91

36351325

42.392.013

Acțiuni proprii (ct. 109)

93

92

:i 1

j Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct 149)

95

94

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTATțÂ)      SOLD C (ct. 117)

96

95

545.006

687.791

SOLDDfct. 117)

97

96

0

0

: VL PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

SOLD C(ct. 121)

«8

97

6.040.688

15.782.2191

SOLDD (ct. 121)

99

98

0

0

Repartizarea profitului (ct. 129)

fOO

99

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 05+86+87+91-92+9344+93-96 +97-98-99)

101

.....i

100

59-175.124

.Lu.unnr-..

74.957.343:

Patrimonl ui p u bile (ct. 1016)

102

101

........... i

—......  i

Patrimoniul privat (ct 1017) 21

103

102

CAPITALURI -TOTAL («Li 00+1 Ol+102} (kL25+41+42-S3-64-68-79)

104

103

59.175.124

74.957343


Suma de control FIO; 334.1862522 /    2,64795


*} Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

■»»«) Solduri creditoare ale conturilor respective.


II Sumde Jnsafce ta ausl rend șl preluate din contul 2675 ia 2679 reprezinți creanțele aferente contractefcir de ItMShKj financiar șl altor contracte asimilate, precum țl alte creanțe tmohS Va te. scadente Intr-o portoadâ mal mici de Ilfunl.

2) Se va completa de către entitățile cărora le rurrt Incidente prevedere OnfinuM mhiWrelul ffnanrelot publice șl al mlnUtruiul delegat pentru buget ni.668/2014 pentru «probarea Precizărilor privind întocmirea șl actuafaurea Inventarului centralizat ni birruuilor Imobile proprietate privată a statului $ a drepturilor reale supuse Inventarierii, cu modrimarile șl completării? ulterioare


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
CONTUL DE PROFIT ȘI PIERDERE

la data de 31.12.2019

Cod 20

F20 - pag. 1

- Ici-

Denumirea indicatorilor

i

L

i

Nr.

Exercițiul financiar

s

ele cataif se refera la Kr.cd. din col.B)

Nr.rd.

OMFP rtf378i;

2019

rd.

2018

2019

1

i

A

B

1

2

1. Cifră de afaceri netă (rd. 02+03*04+06)

os

01

71.617.204

75.889.182

Producția vândută (ct.701+702+703+704+705+706+708)

02

02

71.614.946

75.888J.21

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707)

03

03

2.258

961

Reduceri comerciale acordate (ct. 709)

04

04

95

Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct.7411)

05

06

i 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.711+712)

r“~SoldC

06

07

•• _____________•.....

j Sold D

07

08

3. Venituri din producția de Imobilizări necorporale si corporale {   (ct.721+722)

08

09

1,263.552

1.065.625!

4. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct 755)

■ - —•...........-£      ______ _________ . —  .________ -  I  ... ... ...... . .      .

09

■ w

5. Venituri din producția de investiții Imobiliare (ct, 725)

W :

! n .

6. Venituri din subvenții de exploatare

(Ct. 741 2 + 7413 + 7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

11 :

12

92.421

7. Alte venituri din exploatare (<±751+758+7815)

13

5.122.593

4.370.376

-din care, venituri din subvenții pentru investiții (ct.7584)

13

14

4.525.072

3.708.18^'

-din care, venituri din fondul comercial negativ (ct.7815)

14 '

: 15 ■

V—-

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. Ol +07-08+09+10+11 +12+13)

15 .

16

78.003.349

81.417.604

8. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

16

s 17

12.704.228

6.825.820

Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)

17

18

351.616

283.963

b) Alte cheltuieli externe (cu energie și apă)(ct605)

ra j

19

6.733.409

7.782.731

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.6O7)

fS

20

1.973

300

Reduceri comerciale primite (ct. 609)

20 '

21

j

9. Cheituieii cu personalul (rd. 23+24)

21 \

22

28,019,282

32.120.384

a) Salarii și indemnizații (ct641+642+643+644)

22

23

27.268.583

31.260.155

b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+646)

23

24

750,699

860.22Sîj

10.a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale șl necorporale (rd. 26-27)

24

25

7.771.251

7.618.61 gj

i a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6817+ din ct.6818)

f                                                                                                                              .....-

25 :

26

7,895.265

7.667.085?

J                          j

r -               ■■-------------------.........................................................               .

! al) Venituri (ct.7813 + din ct.7818)

26 ;

■ ' 1

27

124.014

48,467|

; b) Ajustări de valoare privind activele circulante (rd. 29 -30}

27 <

28

-3.382.936

2.896.496|-

j

F20 - pag. 2

b.1) Cheltuieli (ct.654(6914 + dinct.6818)

29

4.28.3.851

13.316734

b.2) Venituri (ct.754+7814 + dfn ct.7818)

29

30

7.666787

10.420.238

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 ia 37)

30

31

15.927779

17.171.592

’ 11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(Ct.611+612+613+fi14+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

31

32

14.542.735

15.496344

11.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speeialefct. 635 + 6586")

32

33

1,170.495

1.185.865

11.3, Cheltuieli cu protecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

48.749

82.865

11.4 Cheltuieli din reevaluarea Imobilizărilor corporale (ct. 655)

.. , .

,s4

35

.....____________ . .

1 1.5. Cheltuieli privind calamitățile și alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

11.6, Alte cheltuieli (ct,651 + 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

165.800

406.318

■......r.h'eftuieiî c-u dobâfrzHe- rie-mfifran-țare-fnfegîstrerte-de-efitîtățlle radiate din

■         ctft.ti             L.jc-£ j-.’.cz+rs_t*vn       uiev        Iaza                                                   1

l'Xjv titridi ytvr >“»C5r jî     *•.,       aii rf! QtJiururC? VvT ’* ’Os. IVr 53“           țt. CiOCrti J

38

L

Ajustări privind provizioanele (rd.40-41)

J7

39

1.989.679

-11.963.622

-Cheltuieli (ct.6812)

38

40

2.834.001

609.899

Venituri («7812)

39

: 41 '

844.322

12.573.521

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 17 Sa 20 - 21 +22+25+28+31+39)

40

42

70.116.281

62736782

PROnTUl SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE:

- Profit (rd. 16-42)

41

43

7.887,068

18.681.322

- Pierdere (rd. 42 -16)

42

44

0

0

12, Venituri din interese de participare (ct.7611+7612+7613)

43

45

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

44

46

.           rm rniyrr-nr.niwj.u..                            , 1        .                • u un i»?. i .1 j>i . .i j ji ..i.Uu.. .             rv            , 1

, 13. Venituri din dobânzi (ct, 766)

45

47

440.346

501.653

- din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

4i>

48

■ 14. Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418}

47

49

t-

15. Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768+7615)

48

50

249.659

267.457:-

- din care, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

49

51

’ “1

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 45+47+49+50)

50

52

690.005

769,110

16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare deținute ca active circulante (rd. 54 - 55)

57

53

jj

-Cheltuieli (ct.686)

52

54

_

- Venituri (ct.786)

53

55

f ț

.       .................4

; 17. Cheltuieli privind dobânzile (ct.666)

54

56

1.969,553

1.903.552Ș

{      - din care, cheltuielile în relația cu entitățile afiliate

55

57

1

ș 18, Alte cheltuieli financiare (ct.663+6641665+667+668)

56

58

243.763

331,469;

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+53)

2.213316

2.235.0211

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCtAR(Ă):

- Profit (rd. 52-59)

58

60

0

- Pieidere (rd. 59 - 52)

59

61

1.523.311

1.465.911 ■

+

F20-pag.3

i VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

78.693354

82.186.714]

CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

61

63

• &

: O>

i £

JN

IX i ■

;___J

64.971303

[19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT (A):

- Profit (rd. 62-63)

62

64

6.363.757

17.215.411

—i

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

o!

120, Impozitul pe profit (ct.691)

64

66

323.069

1.433.192

! 21. Impozitul specific unor activități (ct. 695)

.. 65

67

; 22. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct.698)

66

68

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

j         Profit (rd. 64-65-66-67-68)

tfZ

69

6.040.688

15.782219

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68- 64)

68

70

P© [ f 1 -'S'-ț

1

1 î î •


Suma de control F20: 12mmJĂ££6652§47?5


•) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFP 3781/2019)- se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stabilite potrivit legislație» muncii, care se preiau din rulajul debitor al contului 621 .Cheltuieli cu colaboratorii', analitic .Colaboratori persoane fizice’.

La rândul 32 (cf.OMfP 3781/2019)- in contul 6586 .Cheltuieli reprezentând transferuri ți contribuții datorate in baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri și contribuții datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal.


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,
SemnăturaFormular

VALIDAT
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA.
Cont: R041BRDE050SV03433450500         E-mail: apacanal@apaoradea.ro

Capital social:       12-000.800 RON           Website: hitp://www.^pac>ra$iea.ro

ROMÂNIA, BIHOR, ORADEA 410202, STR. DUILIU ZAMFIRESCU NR. 3

Compariimentul Contabilitate Nr, 12340 din 15.04.2020

Repartizarea profitului aferent anului 2019

In conformitate cu art.19, alin.(3) și alin.t'4) din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a pct.421 și pct.423, alin.(l) din OMFP nr. 1802'2014, precum șt a a Ordonanței nr.64/2001, cu modificările și completările ulterioare, profitul net în sumă de 16.082.219 lei aferent anului 2019 se repartizează pe următoarele destinații legale:

participarea salariaților la profit în sumă de 300.000 lei, pentru caro s-a creat provizion în anul 2019;

repartizare la surse proprii de finanțare (fondul IID) în sumă de 15.782.219 lei.

X?

Directoț -General Ing. Qvîdiu GAVRA

■ .z 2"'


Director Economic Ec.JulwmaPĂNOHîȘef compartiment

Ec. Adelina NEGRU


OG' AN


HaportCansiiiifl d&Aibiihilwraite 31J 2,2019

Cuprins

L PREZENTAREA SC. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA,....,*,__________________.... 3

II). ACTIVITATEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE......................................

HI). ACTIVITATEA ECONOMICĂ..,...,.....,..........™,........   .6

 • IV) .CONT ROLUL INTERN AL SOCIETĂȚII,14

 • V) . ACTIVITATEA DE DEZVOLTARE,,..,,,,,,    ............................ 15

 • VI) . ACTIVITATEA TEHNICO-OPERAȚIONALĂ      „,,21

 • VII) . ACTIVITATEA COMERCIALĂ,,,,,,  .......    ,...,28

 • VIII) .DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ.,................        .,.,3»

 • IX). ACȚIUNI SOCIAL EDUCATIVE           .......................................,,,,,,.37

 • X).EVENIMENTE ULTERIOARE,,,.

 • XI). INDICATORI DE MANDAT,,,,,,,..

  4!


$-■

Roport Censiiiitl {ie Adinitustra/ie 31. 12,2019

L PREZENTAREA S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA SA

S.C. Compania de Apă Oradea SA, cu sediul în Oradea str. Duiltu Zamflrescu nr. 3, cu un capital social de 12 000.800 tei iși desfășoară activitatea în baza legii 31/1990 republicată privind sodetățite comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/20OS și a Legii 241/2006.începând cu dala de 0107.2009 Campania este operator regional, 8 comune din Zona MeUopofitahă devenind acționari.

Operatorul de servicii deține licență de operare clasa 2 nr. 3551 din 2101.2016 pentru serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare în aria bazinului hidrografic Crișul Repede (potrivit Ordinului nr. 22/21.01 2016) emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Servi căile Comunitare de Ulifițăți Publice.

S C. Compania de Apă Oradea SA deține certificate SRAC și IQ NET pentru:

sistemul de management al calității conform SR EN ISO 90012008;

sistemul de management de mediu Conform SR EN ISO 14001:2005;

- sistemul de management de sănătate și securitate ocupaționalâ conform OHSAS 180012007.

Compania de Apă Oradea este prima dintre companiile de stat sau private din România care a obținut acreditarea sa In domeniul achiziții din partea Chartered institute of Procurement and Supply firmă de certificare recunoscută pe plan internațional pentru cea mai bună practică în materie de lansare, derulare și urmărire achiziții.

W' S^/C^tM,de.Ad^stmtie 3Li2:^»

Aceste certificate pentru Sistemul de Management Integrat reprezintă garanția pentru desfășurarea întregii activități conform cerințelor de calitate, de mediu, de sănătate și securitate ocupațtenalâ respectând standardele recunoscute în domeniu.

Capacități de exploatare

Compania de Apă Oradea, cu o experiență de 120 ani în domeniul alimentă^ cu apă, exploatează în prezent următoarele capacități-

 • •  Stații de captare - tratare - pompare apă potabilă: 8 stații, din care în Oradea

- 5 stații cu o capacitate teteță cte 2.100 1/s captare-lratare-pompare apă potabilă;

 • -  Rețete de transport și distribuție apă 1.355 km. din care

o 702 Km - în mediul urban (654Km - Oradea), o 653 Km - în mediul rural.

 • •  Stații de repompare apă potabilă; 142 stații, din care în Oradea 84 de stații de repompare pentru apă potabilă;

 • -  Branșamente apă - 51,490 buc, din care

o 29.560 buc- în mediul urban (26.810 buc - Oradea);

o 21.930buc-in mediul rural

Rețele canat menajer 762 km, din care;

o 535Km în mediul urban (495 Km * Oradea);

o 227 Km în mediul rural

.* Rețele canal pluvial 366 km. din care 345 km- Oradea
 • -  Racorduri canalizare menajeră 37.024 buc. din care.

o 26 460 buc în mediul urban (23.900 buc - Oradea).

o 10.564 buc în mediul rural

Stații de pompare în sistemul de canalizare -131 stații

c Canalizare menajeră -122 stații, din care 33 slatii în Oradea c Canalizare pluvială 9 stații în mun. Oradea.

 • -  Stații de epurare - 6. din care stația de epurare din Oradea cu o capacitate de epurare mecano-biologrcă-tediara a apelor uzate de 2.200 l/s.

Raport Consiliat tte At^nlnistt'&tSe 31J 2.2019

Populație deservită în anul 2019

feW.^agga>j^ogg£^;

254 983 locuitori (97.2 % din populația rezidentă) 214.041 locuitori (81,6 % din populația rezidentă)


Alimentare eu apă:

Canalizare:

înmun Oradea:

Alimentare cu apă:

Canalizare:


184 440 locuitori (99.9% din populația rezidentă) 174792 locuitori (94,8 % din populația rezidentă)

Structura de personal la 31.12.2019 este următoarea:575

00,00 %


0,52% 28.70%: '1.39% 6M>%:


j'Cpnducare (conrraclde rn^toal).. _

; Fasonai TEȘA? •. / ____

[Maiștri;, •;       ____ ' ..........'......

■ Muncitori

UUACiMLAȚe^

Consiliul de Administrație al SC Campania de Apă Oradea a fost numit pnn HCL hr. 500/22.07,2017 în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile ari. 29 dm OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Ședințele Consiliului de Administrație se desfășoară lunar, președintele Consiliului de Administrație convocând Consiliul de Administrație și stabilind Ordinea de zi.

în anul 2019 au avut loc 12 ședințe de Consiliu de Administrație. în care s-au analizat următoarele teme

 • • BVC pe anul 2019 și rectificare BVC pe anul 2019

 • •  Mod'ftcare și actualizare Regulament Intern

» Aprobare Politici contabile

 • • Aprobare plan de mentenanță pe anul 2019

 • •  Aprobare Norme de decontare a cheltuielilor de deplasare a personalului aflat în delegare

 • • Negociere CCM pe anul 2019.

Comifud Ae A^nintsti‘£ffie "3 l.l 2.20/9

 • •  Analiza și aprobarea Rapoartelor tXriâcIoratulUi- pe anul 2018 șl trimestrial pe anul20l9. ■

 • •  Raportul comitetului de nominalizareși remunerare pe anul 2018.

 • • Analiza și aprobarea activități de administrare a Companiei pe anul 2018 și semJ2019

 • •  Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2018 și repartizarea profitului

■. riieb. '                                             . .

 • •  Modificare șt completare Act constitutiv.

 • •  Modificare Organigramă.

 • •  Propunere de casări mijloace fixe din patrimoniul public și propriu.

 • •  Propunere de casare obiecte de inventar.

 • •  Propunere de modificare a indicatorilor de performanță

 • •  Propuneri scăderi din debit

 • •  Aprobare tarife conexe serviciului public de alimentare cu apa și canalizare

 • •  Aprobarea reorganizării Sucursalei Beiuș în vederea diminuării pierderilor .financiare'

 • •  Aprobarea prelungirii contractului de închiriere a unui spațiu cu destinație cabinet medical din Oradea, str. Dunărea nr. 18

III); ACTIVITATEA ECONOMICĂ


Colectam a, monitorizarea și gestiunea eficientă a veniturilor în vederea constituirii resurselor necesare modernizării serviciului astfel încât să asigure un grad înalț de satisfacție a beneficiarilor în condițiile păstrării prețurilor șl tarifelor sub pragul de suportabilitate a celor mal dezvoltate categorii de cetățeni din aria deservită,

/fujxwt Canvilin!de Admlnhtrafie 31.1220)9

;-. Analizarea veniturilor. a costurilor și a rezuftetului final, găsirea celor mai adecvate metode de maximizare a veniturilor, de reducere a costurilor șt de îmbunătățire a rezultatelor financiare

- Constituirea resurselor pentru plată datoriei externe aferente creditelor asumate prin programele de investiții cu cofinanțare europeană,

Situația pațrinionhilul ^pctetățli

CEvolufte activator si pasivelor

«.Capital soda!

Valoarea capitalului sedai subscris și vărsat este de 12.C00.800 tei. reprezentând un număr de 1.200.080 acțiuni cu o valoare nominală de 10 tei / acțiune fără să sufere modificări față de 31.12.2012.

Capitalul soctei subscris și vărsat este deținut în prapotțte de 99,993336 % de către Consiliul Local Oradea , celelalte 8 unități adminislrativ-teritoriale deținând-0,000833 % fiecare.

AnMzand evoluția activelor imobilizate se constate creșterea lor ca urmare a investițiilor reafezate de Companie in anul 2019 atat din fonduri externe cat si surse proprii.

e.Creanțe și datorii

Conform datelor înregistrate în evidența contabilă la data de 31 decembrie 2019 creanțele societății sunt următoarele :

Creanțeleau scăzut cu 7,60 % față de nivelul înregistrat la 1 ianuarie 2019 lei ca urmare a încasării TVA de rambursat.

Datoriile pe termen scurt ( cu scadență de plată până la un an) sunt:

împrumuturi și datorii asimilate

8 208.030

8.400:349

102,34

Garanții

690.463

705.934

102,24

Furnizori

13.3S2.387

9667.904

7241

Impozit pe salarii

158 725

178.476

112,44

Datorii în legătură cu personalul

611.365

715.686

10728

Asigurări sociale

858.126

959 516

111,82

TVA de plată

0

0

Impozit pe profit

0

37.665

Alte datorii pe termen scurt

659.570

967.001

155,68

Datoriile scad In principal ca urmare a rambursării creditului pe POS Mediu . Compania de apă Oradea nu înregistrează datorii către Bugetul de stat seu Bugetul focal, achitându și toate obligațiite de plată privind serviciul datoriei externe în suma șl la termenele stabilite în contractele de împrumut Încheiate cu B£RD

d. Analiza emrtuhii de profit și pierdere

Compania a realizat pe parcursul anului 2019 următoarea structură a veniturilor și cheltuielilor:

a

Rajfaft Consiliul (te dfitwf«ferw/ie J /. /Z 2019

Venituri din exploatare

Cheltuieli dm expioalare


Venituri financiare

Cheltuieli financiare


i Venituri totale Cheltuieli totale81 417.604


62.736.282


769.110


2213.316 1    2 235 021


82 186 714

64~971 303


..Se constata o creștere a veniturilor cu 4,38% si economii la costuri de 10,53% Ca urmare profitul realizai este de 17.215,411 tei

^Performanțele financiare ale societății

Activitățile financiare șl cele de analiză economică sunt activitățile de bază prin intermediul cărora sunt stabilite politica și strategia organizației In domeniul economico-financiar. ■          ■ .             '

în cadrul SC. Companiei de Apă Oradea S A. t activitatea financiară și de analiză economică asigură mecanismele necesare pentru întocmirea bugetului de venituri șt cheltuieli atât la nivelul societății, cât și la nivelul fiecărui centru de cost. Simultan, prin procesele specifice activității financiare și de analiză economică sunt controlate fluxurile financiare principate de încasări și plăți desfășurate fa nivelul societății și este realizată o analiză financiară asupra situației economice a acesteia, pe baza indicatorilor de iichjditates solvabilitate șl a indicatorilor de patrimoniu.

Activitatea financiară și de analiză economică este complementară activității de contabilitate, existând operațiuni concrete care sunt divizate între personalul încadrat la nivelul celor doua verigi organizatorice. De buna funcționare a activității financiare șt de analiza economică a SC Companiei de Apa Oradea S A. depinde acuratețea deciziilor de natură economică adoptate de către managementul societății

ka

Kkx Raport Cons.iliul <7? Adm itâsbufie 31.12. 2019

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli

Bug^ttui de vemturi si cheltuieli al Companiei de Apa Oradea SA este unul dintre instrumentele de baza cu ajutorul căruia se dimensionează resursele financiare, se asigura echilibrul financiar și se sintetizează rezultatele întregii activități, astfel încât aceste rezultate să fie orientate spre direcțiile care asigură venituri sporite, sursa certă de finanțare a programului investițional lansat de companie în baza strategiei de dezvoltare durabilă a capacităților de producție; a întregului sistem de alimentare cu apă și canalizare. - '

în sinteză. evoluția bugetului de venituri șl Wtuteli pentru anul 2019 se prezintă, după cum urmează:

INDICATORI

Nr. rd.

Plan 2019

Realizări 2019

î

1

5

6

VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3)

1

80.690.000

82.186714

Venituri din exploatare

2

80.240,000

81.417 605

Vemturi financiare

3

450.000

769.110

CHELTUIELI TOTALE (rd. 4 » rd. 5 + rd. 11)

4

77.690.000

64.971.303

Cheltuieli de exploatare, d>n care:

5

75440.000

62 736.282

A

+

cheltuieli cu bunuri ți servicii

25.7

69.0

00

25.769.000

■22.586W

3

cheltuieli ou impozite, laxe șl văisfiminte asimilate

909

500 0

9.095 000

i

C

cheltuieli cu personalul, din care:

32.4

86.0

00

32 485.000

32.151.184

D

alte cheltuia li de exploatare

8.09

0.00

0

8 090.000

-1 056 954

Cheltuieli financiare

12

2 250.000

2 235021

REZULTATUL BRUT (prof i tipie rdcre)

3.00

0.00

0

3.000.000

17.215.411

Creșterea profitului teta de nivelul planificat se daloreaza

Creșterii veniturilor intr-un procent de 1,08% teta de nivelul planificat

&

■ Raptwl Consl/M & Administrație 3112,2019

-. Finalizării anumitor procese pe programul de Coeziune in valoare de 10.298.416 lei si reluarea sumelor aferente provizionuîui constituit la venituri

In structura bugetului aceste venituri din provizioane se regăsesc ia capitolul de cheltuieli si diminuează cheltuielile.

Optimizarea fluxului de numerar

Pentru optimizarea fluxului de numerar s-a realizat analizarea continuă a evoluției ratei de colectare In vederea identificării din timp a tendințelor negative care pot reprezenta un risc pentru fluxul de numerar al companiei.

în vederea recuperării debilelor restante s-a acționat pa mai multe căi,

 • •  transmiterea de somații repetate;

 • ♦  propunerea pentru sistarea prestator la abonați cu datorii mai vechi de 60 de zile;

acționarea in judecată.

Astfel pentru neplata la scadență a facturilor de apă - canal au fost trimise

13.238 de somații către cKențli restanțieri, iar pentru sistarea prestațiilor au fost propuși un număr de 5058 de benef<ciari.

Ca urmam a neachîlârâ debitelor s-au întocmii 209 de dosare de acționare ta instanță pentru beneficiari rău platnica cu debite mai vechi de 90 de zile și 16 dosare de faliment.

Dificultăți deosebite în vederea recuperării debitelor restante se înregistrează ta cazul agenților economici față de cam s-a deschis procedura de insolvența. La da la prezentei există 87 de agenfi economicita kisolvență sau procedură de faliment

Gradul de încasare al clientiîor pentru anul 2019 este de 95.97%Jara luna decembrie scadent în ianuarie 2020 aspect care certifică creșterea eficienței vânzărilor din perspectiva încasărilor și a asigurării surselor de finanțam pentru companie.

Indicatori

Indicatori de rentabilitate

Realizările înregistrate la principalii indicatori ar activității economice a SC Compania de Apa Oradea SA, conform execuției BVC pe anul 2019, se prezintă astfel:

Raparl Cânsflhitdte 44wtnt’ifrație 31. 12.2&19

Nr.crt

Denumire Indicelor

UM

Realizat

CAO

2018.

Realizat

CAO

2019

1

Rata de rentabilitate economica

%

2.37

6,18

2

Rata de renlabWte a exploatării

%

2,94

671

3

Rata de rentabilitate financiara

%

10,75

22,97

:_______._

Nivelul profitului realizat în anul 2019 a asigurat valori pozitive ale ratei rentabilități» economice, ratei rentabilității exploatării și ratei rentabilității financiare pe total companie șr Oradea.

 • 1. Indicatori de lic hidităto

  Lichiditate si capital de lucru

  31-Dec-2O18

  31DCC-2019

  1. Rata lichidității curente

  Active curente

  71.508.455

  65.031.875

  Obligații curente

  •.,24.538.666

  21.632.531

  (A/8)

  2,91

  3,01

  2. Rata rapida a lichidității

  Active curente

  71.508.45S

  65.032.875

  Stocuri

  595J859

  ■ 1551.6384

  Obligații curente

  24.S38.666

  21.632.532

  (A-BJ/C

  2,89

  2,93 (

  •”-5> ;

  î

Indtcatoail Itchidil&fii oferă;

•••.* garanția accparW datoriilor curente din activele curente.

- capacitatea unității de a controla capitalul circulant și activitățile sale comerciale de bază.

>.                solvabjlilate:

SOLVABILITATE

31-Doc-2018

31-Dec-2019

1. Rata datoriei

Total obligații (Ă)

57.359.462

46267.440

Total active țB)

268.385217

278,390.527

Mi________________

21,37%

________16,62%

Rata îndatorării mascara cat la suta din totalul fondurilor provine din surse atrase Valorile înregistrate arata proporția redusa a fondurilor provenite din împrumut, fapt ce asigura pentru Companie stabilitate financiara pe termen lung.

Indicatori prevăzut! in contractele de împrumut <• BERO

Indicator

Cerința mfnlmă/maxlmâ

Realizat

Grad de acoperire al serviciului datoriei (DSCR)

■■

minimă

1.20

1,85

Gradul minim de colectare

minimă

.                   Ij       .

90,0%

99,5

indicatorul Paterii financiare totate/EBITDA

maximă

4.50

1,09

SC Compania de Apă Oradea SA nu a înregistrai datorii față de furnizori, bugetul de stat sau bugetele tocate, reușind să asigure necesarul de resurse financiare pentru funcționarea compactei, derularea programelor de investiții și plată la termene a datoriei externe aferente creditelor accesate în cadrul programelor cu cofinanțare Europeană,

Kupa»i Camifiulde jldmiHîsiiuite 3IJ2. 20/9


Controlul intern reprezintă ansamblul masurilor dispuse de calm conducerea societății si implementate de către inkeg personali»! cu privire la structura organizatorica, procedurile, metodele, tehnicile si Instrumentele aplicate m scopul atingerii obiectivelor organizationate, inclusiv ansamblul formelor de control exercitate !a nivelul companiei.

Controlul intern contabil și controlul financiar preventiv al societății se aplică în vederea asigurării unei gestiuni contabile și a unei urmăriri financiare a activităților sate pentru a răspunde obiectivelor definite și vizează;

 • > asigurarea conformității informator contabile ș» financiare cu regulile aplicabile acestora;

 • > aplicarea instrucțiunilor elaborate de conducere în legătură cu aceste informații;

 • > protejarea activelor;

>■ prevenirea și detectarea fraudelor și neregulilor contabtte și financiare;

 • >  fiabilitatea informafiilor difuzate și utilizate la nivel intern în scop de control în măsura în care ele contribuie te elaborarea de informații contabile și financiare publicate.

Sistemul de control fotem/managenal și implicit managementul riscurilor sunt evaluate periodic. La sfârșitei fiecărui an este organizată acțiunea de actualizare a riscurilor, respectiv întocmirea Registrului Riscurilor și de asemenea acțiunea de autoevaluare a sistemului de control intem/managerial la nivelul tuturor structurilor CAO Comitetul de management al riscurilor, desemnat de directorul general prin decizie managerială, întocmește anual Registru* Riscurilor CAO, iar Structura C IM sintetizează și prelucrează datate rezultate din autoevaluare și determină gradul de

tinL-S-r*

faptul Ctmsilhd de Adotbddratle 3Î. /2 2()/9

conformitate a sistemului de control tnfem/manageriai CAO cu cele 16 de standarde de control intern.

Toate aceste date sunt cuprinse în Raportul asupra sistemului de control mtem/managerial te data de 31 decembrie care se aprobi prin semnarea acestuia de către directorul general CAO, în conformitate cu principiul responsabilității manageriale, se transmite odată cu situația financiară anuală șî se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de legislație

Situațiile financiare sunt auditate de un auditor financiar cate-și desfășoară activitatea potrMl Standardelor internaționale de Audit șl cu respectarea prevederilor contractului încheiat în acest scop cu Societatea.

V>. ACTIVITATEA de DEZVOLTARE

> inVESTIȚ»

Activitatea de investii a Companiei este structurate pe două d»rec|ri

 • A. Proiecte pentru exploatarea șt funcționarea în condiții optime a sistemului de alimentare cu apă și canalizare, repararea, reabilitarea și modernizarea acestuia - cu finanțare din Buget Local și Surse Proprii ala Companiei

 • B. Proiecte de Extindere â sistemului de alimentare cu apă și canalizare - prin programe cu accesare de fonduri externe.

Activitatea de investit s-a desfășurat cu respectarea cerințelor impuse de:

 • ♦  -strategia de reducere a pietdertfor de apă,

 • *  -strategia ds protecția mediului

Mii' tel

fe*' fatpori t'ami/iu! tte Admitiisfmtif M,J2,2&19

Nr.

Crt.

Sursa de finanțare

Plananuai 2019

Total CAO din care:

Realizări an 2019 Total CAO din care:

%

1

Surse proprii

22,073

19.641

88,99

- reabilitări si dotări

11,868

9.520

80.22

-rambursare datorie externa

16.150

10.118

99.69

- coeziune

55

* ■ r

5,46

2

Buget local

7.457

6.195

83,08

- reabilitări

7.186

5.950

82,80

- coeziune

271

245

90.41

3

Alte surse (coeziune}

23

23

100

4

Fonduri nerambursabiie (coeziune)

7.692

6.114

79,49

5

Buget de stat -coeziune

2.603

■ ■—■—

2.404

92,36

6

Credite externe

(coeziune)

940

820

87,24

Total

40,788

35.197

86.30

Probleme întâmpinate pe parcursul derulării contractelor care au determinat prelungirea duratei c'e execuție a lucrărilor:

 • -  nefaclurarea lucrărilor pe programul de coeziune lucrările fazate

« stadiul fizic realizat-80.76%

■ facturat la nivelul de-65,67%;

lucrări decalate pentru stabilirea soluției tehnice de către proiectant;

 • -  lucrările care sunt condiționate in execuție de realizarea altor investite in paratei nu au putut atinge stadiile fizice planificate ex. Deviere rețele edilitare pasaj Magheru.

Kt-' Rapoi t Consiliul             ie 31.12.2819

• LUCRĂRI DE INVESTIȚII FINANȚATE DE LA BUGETUL LOCAL Șl SURSE PROPRII

Pe pa»cursul anului 2019. în municipiul Oradea s-au realizat și sunt în curs de derulare lucrări de reabilitare și extindere a rețelelor de apă și canalizare finanțate din surse proprii și surse de ia bugetul tocai, astfel:

Lucrări executate cu finanțare de la bugetul local;

 • -  Valoarea realizata cu TVA - 5.950.351,62 lei:

 • -  Lungimi ufilitafi executate - Apa - 2.262 ml; CM* 1.477 ml; CP * 1.565 mi, din care:

o Lucrări de reabilitare: Apa -1.JBQB ml; CM -631 mt CP-1.565 ml;

o Lucrări de extinderi : Apa -454 ml;CM -646 ml; CP -0 ml

Lucrările s-au executat pe următoarele străzi:

o înlocuire retoa de apa pe str Octavian Goga st extindere rețea apa pe str. Herberi Spencer;

o Extindere rețea apa si canalizare menajera pe str, Fagarasului;

o Extindere rețea de apa si canalizare menajera str. Spartacus nr. 50, locuințe pt tineri destinate închirierii specialiștilor din sanatate,

o Relocare rețete apa, relele canalizare menajera si rețete canalizare pluviala te Plate Bobatne»;

o SPAU str. Calea Bihorului ir» zona Depou CFR:

o Extindere rețea de apa si canalizare menajera str Ghe. Pitut. tronson cuprins Intre str Macutei-Catea Bih#Ukri;

o Stafie de pompare ape pluviale II si branșament electric pe str Calea Bihorului;

o Deviere rețete edilitare pasaj Magheru,

Lucrări executate cu finanțare din surse proprii:

 • > Valoarea realizata fara TVA - 4.305.930,22 tei:

 • > Lungim» utilitari executate - Apa 5.636 ml; CM - 309 ml; CP ~ 200 ml, din care

o Lucrări de reabilitare: Apa - 499 ml; CM - 309 ml; CP - 200 mi;

o Lucrări de extinderi: Apa - 5.137 ml; CM - 0 ml; CP - 0 ml

Lucrările executate sunt următoarele:

o Reabilitare rețea de canalizare menajera pe str. Ghe. Doja btoc Z3, Oradea;

o Alimentare cu apa Piața Ferdinand pentru module de termuficare; înlocuire șl extindere rețea canal menajer str. A. D, Xenopol, bretea dinrie str. A. D. Xenopd și str. Chimtei;

o Extindere rețea apa si CM pe str. Ceyrat;

Ku/K>rf CffHyiliiil deAd»ilnisirtiție J/./2 20/V

o Reabilitata rețetelor de apa. canalizare menajera si pluviala pe str. Mîhai Enmnescu;

0 Instalație automata de filtrare cu cărbune activ;

o Echipament automat de deferizare cu piroiuzita.

o Instalație de pompare cu sistem de cforinare;

o Executiesubtravereare prin foraj orizontal dirijat;

o SP BAL CE SCU-Tablou de automatizare sa fie comandat de țraductor de nivel hidrostatic cu rotirea celor 4 pompe dotat cu PLC cu integrare in SCADA existenta;

o Reabilitare 35 SH Iniocuke tablouri automatizare la grupuri de pompare apapotabila GrunrffosHydro2000;

o Lucrări de remediere fisuri la rezervoarele de beton existente de 2x200 mc din localitatea Tartan;

o înlocuire sistem climatizare (Compartiment UIP) si refacere structura tavan;

o ' ■ Proiectare st implementare sisteme de securitate obiective CAO-Oradea;

o Sistem de climatizare pentru Agenția Comerciala:

înlocuire conducte pentru 4st razi. Sex Iii Pus cari u;

înlocuirea rețetei de canalizare menajera existenta din beton Drt 300 mm pe str. Panait Cerea;

o Extindere rețea de apa blocuri sociale str. VolUrire.

o Branșament apa sic Abraham Lincoln 23;

Branșament apa str. Ateea Ștrandului nr. 5.

Branșament apa str. Ardealului nr. 5;

o Branșament apa str C. Clujului/C. Tinerelului;

o Branșament apa str Ogorul ui-pasaj CFR;

c Branșament apa str. 8-dul Decebai/Primariei;

c Branșament apa str Ec. Varga 7;

o Branșament apa str. Hack Halast Gyula:

Branșament apa sțr. Piața Unârea-ctenwa Biserica cu Luna;

o Branșament apa str. Piața Unirea-cismea Vulturul Negru;

o Branșament apa str. Piața Urnrea-Bransament Fântâni Arteziene; Branșament apa str. Piața Urwea-V. Alecsandri;

0 Branșament apa ștr. Piața Unirea-lndependentei;

6 Branșament apa str. Piatra Craiului 53/H si 53/1;

o Branșament Podgoria 87/A;

o Branșament Plate Ghioceilor 7.8.9.10,11;

Branșament ThurzoSandor 14/A,

o Branșament Călea Bihorului 71/A;

g Branșament Podgoria 30.

. Branșament apa sfr. Thomas Mano nr. 9/X.

o Branșament apa str. Podgoria nr. 36/E;

g Branșament apa str Podgoria nr. 43/C;

o Branșament apa strdoan Bușita nr. 3;

.o Branșament apa"W. îoari Bușita nr. 10, Branșament apa str. Podgoria rir. 27/A;

Raport Constfiaf. de AdvtbiKtraiie 31.12.2019

o Branșament apa sfr. Podgoria nr. 37/B

o Branșament apa slr. Piatra Craiului nr. 129/A;

Branșament apa ste. Podgoria nr. 35/A;

Beius:

Lucrări executate cu finanțare dm surse proprii:

Valoarea realizata tara TVA “ t i 09,947.59 lei:

Lucrările executate sunt::

o Reabilitare branșamente (1253 buc);

o Rețea apa, canal pe str. Arinilor si rețea canal pe str. Horea si C. Porumbescu;

o Rețea canalizare menajera pe str. Pescarilor;

g Servicii de proiectare șl implementare sisteme de alarma

Ținea:

lucrări executate cu finanțare din surse proprii:

Valoarea realizata fara TVA -295.781.80 lei:

Lucrările executate sunt::

o Extindere rețea canalizare pe str. Ștefan cel Mare/270 ml;

o Servicii de proiectare si implementare sisteme de alarma, Ținea;

Hidiselu de Sus

Lucrări executate cu finanțare din surse proprii:

Valoarea realizata fere TVA -388.991,15 tei:

Lucrările executate sunt:

o Extindere sistem de alimentare cu apa in localitate a Sumugfe

Tifeagd:

Lucrări executate cu finanțare din surse proprii:

Valoarea realizata fera TVA- 53950,00 lei

lucrările executate sunt: Instafetie pentru deznisipare (șnec+jgheab) la SE Ti’eagd

8). Programe de investiții cu finanțare din Fonduri de Coeziune

în perioada 2013 - 2019 $-a derulat Programul Operațional Sectorial de Mediu cu finanțare din Fonduri de coeziUn, program care include proiectele:

-Extinderea și modernizarea infrastructuri de apă șl apă uzată in județul Bihor

de Afifiiifihtiaîie $/./2.26/9

-Extinderea ratei de conectare la serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Oradea șr comunele Nojorid.Oșofhet Sântandrei, Sânmartin. Uneai Ineu și Copăcel (cu finanțare din economi»)

bazarea Proiectului Extinderea și modernizarea infrastructurii de apâ șl apă uzata în județul Bihor

In cadrul acestui Program s-au finalizat 22 contracte de lucrări

în 2019 au mal fost in derulare trei contracte fazate (extindem, finanțam pe POiM), dintre care doua au fost finalizate;

 • - CL8 R ~ Extinderea si leaWwea sistemelor de apa si canalizare in tocalitalile Santandrei. Patota/Girisul de Crfe si Tartan - finalizat

 • - Ct 16 - Extindere relele de apa si canalizare in localitățile Pale» si Saldabagiu de Munte - finalizat;

 • - CE11R2 - Extinderea si reabilitarea rețelelor de apa si canal in zona de S-E Oradea -in derulare

Lucrări recepționate in perioada 2013 - 2019 in Aria de Operare

prin Programul POS Mediu + Economii ♦ Fașare

An

Rețea APA (aduefiune + distribuție)

Rețea Canal (conducte* refulare) (m)

Nr.

branșa mente (buc.)

Nt racorduri (buc.)

Stații pompare apa uzata

Statie pompare apa

Săttede

epurare

1

2013

13 878

11.728

1041

933

59

7

■. .

3 [

' 1

2014

14 341

21263

451

938

2015

38 067

18.260

504

Ș 1.236

[..2016

59307

96.276

1755

i 32

2017

73.306

63.111

3.220

3.083

2016

14.569

18 119

303

420

2019

15.076

15 376

366

36$

228.538

244.136

7.640

10.877

59

7

3

_

De menționat este că aceste; proiecte de investiții s-au derulat cu contribuția financiară a Companiei asigurată printrun credit BERD asumat deCAO în valoare totală de 38.121000 tei

Următorul Program ca finanțare europeana pe care il va miplemta Compania de Apa Oradea va fi: Programul Operațional Infrastructura filate „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in Bihor* in valoare estimata de 108.286.990 Euro.

la data de 13 Iunie 2019 s-a semnat eu consultantul Contractul de servicii rw. 28352 - “Sprijin pentru pregătirea apiicafier de finanțare si a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regionalde dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din județul Bihor in perioada 2014 - 2020**. Prestatorul acestui contract este asocierea dintre SC jNTERDEVELOPMENT SRL, SC SEARCH CORPORATION SRL și SC FIHARA CONSULT SRL reprezentată de liderul SC INTERDEVELOPMENT SRL. Acest consultant are obligația de a livra / asigura. Mașter Planul actualizat, studiul de fezabilitate, aplicația de finanțare, documentafite de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări si furnizare, activități de informare si publicitate. asistenta tehnică din partea protectantuIuL

Prin Implementarea în anul 2019 a investițiilor mal sus menționate, s-au realizat următorii indicatori fizici:

❖ Ritmul de extindere a rețetei preluate in administrare

Indicator - Aria de operare

UM

2017

2018

2019

Apă

Km/an

68.7

94,7

64

....... ........  canal ___.

Km/arr

42,5

42,2

..... 4?

•>' Branșarnente/Racorduri existente

Indicator Arta de operare

UM

2017

2018

2019

Apă

Nr.

45.450

48.535

51.490

Canal

Nr.

31.231

34 417

37.024

VI). ACTIVITATE^ ȚEHNICQ-OPERATION ALĂ

Raport Consiliul i^ A<iinhihtr(țfie 3i. 12.31&39


> CALITATEA APEI

Laboratorul de Apă Potabilă este acreditat RENAR cu Certificat de acreditare nr. LI 764 și, conform politicii și obiectivelor sistemului de management al calității definite în Manualul Calității, s-a stabilit, implementat și menținut un sistem de management al calității conform standardului în vigoare SR EN ISO 17025/2005 privind cerințele generate pentru competența laboratoarelor de încercări și etatenări în măsura necesară. Laboratorul de Apă Potabilă și-a păstrat înregistrarea te nr. 452 f 27.06.2019 in Registrul laboratoarelor pentru monitorizarea calității ape» potabile în conformitate cu Ordinul nr. 764 al Ministerul Sănătății;

Re parcursul anului 2019 s-au efectuat analize pentru firmele de construcții care au schimbat rețele da distribuite a apei potabile, agenți economici și persoane fizice care au dorit să-și cunoască calitatea apei din sursele proprii în valoare de 43.260,74 tei.

în anul 2019, in conformitate cu planul de monitorizare de control și audit al calității apei potabile, s-au efectaut anafize conform tabelului de mai jos

Nr.

ort

Indicator

Teste

Organoleptice

Teste microbiologice

Teste fizico* chimice

1

Nr. total de teste

8717

. f4525

49582

2

Nr. Ieste conforme

8390

14525

45339

3

Nr teste necontorme

317

0

740

4"

procente

96.24%

i(H)%

98.50%

Raport Consifatl de Administrație 31.32,2019

Laboratorul de Apă Uzată este acreditat RENAR, conform Certlfic^ului de acreditare nr. Lt 764.

în 24-25 mal 2019 a fost efectuat de către RENAR auditul de supraveghem 2 precum și evaluarea în vederea tranziției la cerințele noii versiuni a standardului SR EN iSOriEC 17025 2018. S*a realizat tranziția la noua versiune a standardului, condiție obligatorie în vederea menținerii acreditării în cadrul Laboratorului se efectuează determinări pentru țin. număr de 31 tipuri de indicatori pentru apâ uzată și 7 tipuri de «idicatori pentru nămoluri

Teste efectuate in 2019 pt monitorizarea caislatii efteentului stațiilor de epurare din aria de operare:____    . .                   ,_____

SEAU Oradea

SEAU

Ttaca

SEAU

Beius

seau

Tifeaad

SEAU CMacea

| SEAU

Cofa

Total

Numărul to tal de teste:

2245

160

231

190

117

2975

Număr total de conformitate

2226

155

226

186

71

30

'I • “1

2894

Procent conformități:

99,2

96,9

97,8

97.9

60,7

93,7

97.3

Alte teste efectuate in 2019.

 • -  monitorizare canale piuvtale 2600 determinări (Oradea+Beius)

 • - monitorizare agenti economici 2300 determinări (Oradea+Tinca+Titeagd+Beiuș)

 • -  prestări servicii anaize ape uzate pentru clienți externi (contracte șș comenzi): 653 probe. 3950 determinări facturi in valoare de 244.170 tei

> CAPTARETRATAREAPÂ

Obiectivul sectorului este asigurarea contewilății calitative și cantitative a serviciului prestat. Aceasta presupune pomparea apei potabile - care îndeplinește condițiile de potabilitete din Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile, complectată cu legea 311/2004 -în rețeaua primară a municipiului Oradea, la presiunea necesară.

în semestrul 12019 s-au pompat următoarele cantități de apă țm3):

Uzina

S.P.1

S.P.2

S.P.3

S.P.4

S.P.5

Total

î Vctum pompa l (m*}

2 447 660

4.726410

1.372,830

2.729.400

0

8 276 300

Medie zilnicăfmVzij

L 13523

9.538

~ 7.584

15 080

b

45.725

Mapafi ('tHisitiul Admiinstr^ie I /. Î2.2&J&.

Din această cantitate, de la S.P 5 s-a repompat, la o presiune superioară cefei din rețeaua orașului, spre Sânmarth Bâte Fetei și cartierul Grigorescu un volum da. 1063 300 m3 (medie zilnică de 5.875 rrP).

Cantitatea de apă pompată provine din următoarele sursa:

 • > - subteran - 6.893.384 m3 -83.35% din total

 • > ■ - suprafață - 1.377.916 m3 -16,65% din total

Destinația volumului de apă pompată a fost următoarea:

 • > - apă pompată către popidațte - 5.811.383 m3 - 70,22% din total

 • > - apă pompată către agenți economici - 2.464.917 m3 - 29.78% din total

 • > REȚELE APĂ

Sectorul Rețele Apă are ca misiune furnizarea continuă a serviciMot de arimentere cu apă către toțiconsumatorii respectând indicatorii de calitate si eficientă.

In anu( 2019 activitatea Sectorului Rețete Apă s-a axat în principal pe1

 • > Remedierea avariilor survenite pe rețeaua publică de alimentare cu apă, punandu-se accent si pe scurtarea timpului de înlervenyte;

>• Spălarea rețelelor de transport si distribuție a apei;

 • > întreținerea si exploatarea cișmelelor publice, fântâni arteziene si instalat» de ingat spatii verzi;

 • > Efectuarea controlului rețetelor de apă fa vederea depistării pierderilor,

în anul 2019:

• In mun. Oradea, >au efectuat 1.412 intervenții pe rețdete de distribuție

» avariție pe rețelele ds distribuite a apei 1,310;

 • *  pe contorizare 97:

 • •  pe stetiide hidrofoare 5

in Wn Beius, s-au efectuat 513 intervenit in sistemul de distrîburie

 • ♦  avarii pe rețete 219

% pe contorizare 290

*■ pe stafii de hidrofoare 4

Rajtârț Consiliul de Administrație 3l.J2.2Ql 9

Prin prin rețeaua publică de canalizare se asigură:

 • > colectarea, transportul si evacuarea apelor de canalizare (ape uzate menajere si industriale, ape meteorice);

 • > colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale si asigurarea funcționalitățiiacestora;

evacuarea apelor pluviale si de suprafață din intravilanul îocaiitartilor

In anul 2019 in mun. Oradea s-au efectuat

- 2 543 intervenții pe rețeaua de canalizare

4.1.58 ctecctfmatari si vidanjori

în anul 2019 in mun. Beius s-au efectuat

853 intervenții pe rețeaua de canalizare.

-■ 630 decolmatari si vidanjau

> ȘTAIlOOfIMARB

Stafia de Epurare are rolul de a prelua și epura apa uzată menajeră și industrială din municipiul Oradea și unele zone; limitrofe. Stația de Epurare este de tip mecano-biologic si terțiar iar «fluentul stației este deversat în râul Grisul Repede.Statîade Epurare a fost dimensionata pentru o capacitate de 2200!/s(7920mc/h).

Stația de Epurare cuprinde următoarele obiective tehnologice:

 • 1. -stația de recepție ape uzate din vidanjate

 • 2. treapta mecanică: camera de intrare, grătare rare, grătare dese, deznisipetor, separator de grăsimi, decantoare primare, stații pompare nămol primar. îngroșătoare de nămol și stație pompare apă epurată mecanic

 • 3. treapta biologică: bazine de aeram, decantoare secundare, stații de pompare nămol activ, ingrosatoare de nămol

 • 4. treaptă terțiara: reducerea fosforului total si azotului

 • 5. fermentatoare de nămol, gazometre

 • 6. stafie de ingrosare si deshidratare mecanica a nămolului fermentat

 • 7. hambare pentru uscarea si depozitarea nămolului deshidratat

 • 8. centrata termica (doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice și termice si doua cazane pentru producerea de energie termică)

 • 9. lagune de stocare ape pluviale

 • 10. iazuri biologice

Consiliul de Â&tfaisMttte 31. /?. 3&M

Statia de recepție ape uzate din vidanjare

in anul 2019 in mun. Oradea au fost realizate activitatt de vidanjare defalcate astfel.

Activitate

........—.......................

mc vidanjați

Vidanjare abonați casnici

6.200 mc

Vidanjare agent! economici

18.601,17 mc

Decolmatare desfundare si spalare canale

356 ore prestate

Jctals.          ' i ■

UBOWmc

Statia de recepție ape uzate din vidanjate a preluat in cursul antdui 2019 o cantitate de 24.801, V mc încasările fiind in valoare de 578.444 tei cu TVA(pret/mc =24.99 tei)

Treapta mecanică:

S-ou preluat si epurat mecanic 16.806 mii mc apa uzata menajera si industriala.

S-au colectat si depozitai deșeuri reținute la gratare (grătare rare șl dese) -151,84 tone.

S-au colectat si depozitat descriu reținute la desnisipator (0 compartknente cu doua poduri desni&ipatoare) -193,98 lene

S-au colectat si depozitat deșeuri reținute la separatorul de grăsimi (toate cele 3 compartimente ate separatorului de grăsimi) - 1,207 tone.

Treapta biologică:

S-au tratat și epurat biologic 16 806 mit mc apa uzata, parametrii ia evacuare incadrandu-se in NTPA001

Centrata termica (doua grupuri de cogenerare pentru producerea energiei electrice si termice si doua cazane pentru producerea de energie termica)

In anul 2019 s-a funcțional cu cete doua grupuri de cogenerare cu care s-a produs 1.320 029,97 kWh (2018 - 884 508,98 kWh) energie electrica si 1 525.367,97 kWh (2018 -1.022.099,27 kWh) energie termica.

S a mai produs energie termica 3234.190,96 kWh (2018 - 2 210 247 22 KWh) cu cele doua cazane care funcționează iot cu brogaz.

Total energie termica produsa; 4.759 558,93 kWh (2018 - 3232.346,49 kWh)

XL*'’

echivalentul a 4.095,23 Gcal (2018 - 2781,18 Gcal) care reprezintă reducerea costurilor cu 1.158.885 lei (2018 - 720.853lei) la pretai de 1 Gcal = 283 tei (2018 1 Gcal * 259,19 tei).

Menționam ca Sectorul Epurare folosește pentru menținerea in funcțiune a fluxului tehnologic, exciusiv energia termica produsa in regim propriu Energia electrica si energia termica produsa in regim propriu, a fost folosita pentru menținerea in funcțiune utilaje lor din fluxul tehnologic, pentru încălzirea nămolului din fermentatoare, pentru încălzirea corpurilor administrative si a apei calde menajere

In cursulanului 2019 ta Epurare s-a consumat 5.001.416 kWh energie electrica (2018 -5 217.357 kWh) astfel:

 • - consumul de ta SC Electrica SA 3.681.376 kWh (2018 -4,332.848 kWh)

 • - energie electrica produsa in regim propriu (grupuri decogenerare) 1,320 039,97 kWh (2018 884.508,98 kWh), ceea ce reprezintă reducerea costurilor cu 26,39% (2018 -16.95%) adica 514.815,59 lei (2018 - 346.727,52 tei).

Menționam faptei ca in cursul anului 2019 s-au obfinut 1.108 (2018 - 721) certificate verzi Preta! rrenlm al acestora ește de 139,5089 tei/cv (2018 -136,8129 tei/cv) ceea ce inseamna 154.575,86 tei (2018 - 98.642,10 fes)

> MEîRQLQGIE

laboratorul de metrologie din cadrul Companiei de Apa Oradea S A. executa verificați metrologice pentru mijloace de măsurare (contoarele de apa rece) proprii societății cu diametre nominale cuprinse intre Onom.= I5mm si Dnom.-200mm. Laboratorul este autorizat in conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO/CEI 17025.2005.

Activitatea laboratorului în 2019:

 • ♦  Contoare de apa rece verificate metrologic: 4475 buc.

 • ♦  Contoare de apa rece reparate si întreținute: 8795 buc.

 • ♦  Contoare de apa rece expertizate (reclamate) 32 buc. (din care 4 reclamata justificate)

$

fij^***s

Raport Consiliul rfe Admiaislmfie 3 f , 12.201 &


Obiectivele strategice îndeplinite în 2019 în acest domeniu au fost

■- modernizarea și îmbunătățirea serviciilor oferite cliențilcr CAO

- orientarea către client prin creșterea gradului de satisfacție pentru serviciile livrate

Producția fizici facturată pe 2019 comparativ cu anul 2018 este redată în tabelul alăturat:

NR.

CRT.

SERVICIU/ BENEFICIARI,

UM

TOTAL FACTURAT 2018

TOTAL FACTURAT 2019

0

;________L

2

5

1

APĂ

1

Agenți economici

mc

2.716.386

2 728.665

2

Instituții

mc

1.189.425

1.215.256

3

Casnici

mc

9 053 007

9.294.914

TOTAL

inc

12.9S8.818

13,238 835

I

_

II

QANAL+POLUAT.+VlD.

■ 1 ;

Agenți economia

mc

5472.129

4.363416

2

Instituții

mc

î.324.393

1,282.133

3 ;

Casnici

mc

8.065 828

8355.232

TOTAL

mc

14,562.350

14.0-00 481

L

III

METEO+GEO

' < ■

Ageriți economici

mc

2,473.563

2448.881 |

2 I

Instituții

mc

1.729.918

1.501.955 ;

I 3"

Casnici

mc

3.071.527

3006.385 ;;

TOTAL

mc

7.275.008

6.657.221

TJîk' Raparl Consiliul tfe Administrație M 12,281$

Comparativ cu anul 2018 se constata o creștere a cantității de apa potabila facturata cu 2.1%?

 • > AViZg

In cursul anului 2019, prin Compartimentul Comunicare Clfenti, Avizareau fost eliberate 4754 avize .Structura pe categorii de avîze se prezinte astfel:

 • - avize de coexistenta 1908buc;

 • - avize definitive (faamare/racordare, extinderi,devieri rafale apa-canal) 2518 buc;

• avize pentru separare de branșament 321 buc, avize vidanjate 7 buc.

 • > Achiziționarea sl montarea fa nivel de branșament a contoarelor cu telechire.

La sfârșitul anului 2019, din cele 48.400 de contoare de branșament aflate în adm niskarea Companiei de Apă, 29.900 de contoare au fost înlocuite cu contoare cu telecitife, urmând ca restul de 18.500 contoare sâ fie înlocuite în perioada următoare Precizăm că municipiul Oradea este integrai contorizat cu apometre cu telecitire.

Legislația europeana Directiva Consiliului 911271/EEC din 21 mai 1991 privind epurarea apelor urbane reziduale, modificat# și completat# de Directiva Comisiei

98/i5/EC in 27 februarie 1998. este baza legală a legislației comunitara în domeniul descărcăm apelor uzate si prevede obligația utriizatoritor de a se racorda fa sistemul centralizat de canalizare.

- Un indicator de monitorizare a conformării fa legislația europeana ii reprezenta si raportul dintre numărul racordurilor administrate de Companie pe baza de contract ss numărul total de racorduri fanctionafe. Acest indicator a crescut in -mun; Oradea de ta 88,4% in 2018 fa 92.3% in 2019. In ceea ce privește restul ariei de operare, indicatorul

w*' Hctpoi! Conciliu de Adiftim^roiie 2.2019

a fost cte 60.4% in 2018 si a crescut la doar 64,9% in 2019 - cu toate eforturile depuse de Companie pentru asigurarea serviciului tfe canalizare in zona administrata.

>■ '^gEgpaâ!^^

Prin comparație cu anul 2018, este de remarcat scăderea numărului de .reclama^ primite din partea consumatorilor referitoare la echipamentele de măsură, parametrii apei furnizate si gradul de asigurare continuă în furnizare, după cum rezultă din tabelul alatwat

Nr. crt.

Indicator de performanță

Realizat

2018

Realizat 2019

t}.

Numărul anual de reclamații privind echipamentele de măsurare

272

I

îl).

L .

Numărul de sesizări privind parametri apei fumiz ate (Q, P, caritatea apei)

763

668

, HI).

Numărul de reclama^ privind facturarea (citirea, facturarea și încasarea contravalorii serviciilor prestate)

161

72

i

IV).

Numărul de reclamași privind gradul de asigurate con tinuăîn furnizare

ți». '

6247

v).

Numărul de sesizări scrise, altele decât cefe prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului

162

164

TOTj

u

8.4T8

T334

Pentru a veni în întâmpinarea cerințelor citenților săi, Compania a comandat in 2017 un Studiu de piață privind satisfacția cliențitor ~ Studiul a fost efectuat de a firmă acreditate in domeniu pe un eșantion de 1.024 de subiecți din toate localitățile deservite cuprinse în Aria de operare. Concluziile și recomandările studiului au fost implementateîn activitatea Companiei si in anul 2019.

Vlttl.DectARATIE NEHNANCIARA

„w

CortsîiiulĂdmiftfxiwate 3Li2.2019

S C. Compania de Apă Oradea SA, i își desfășoară activitatea în baza Legii 31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentara cu apă și de canalizare și OUG 13/2008 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 și a Legii 241/2006

începând cu data de 01.07.2009 Compania este operator regional. 8 comune dm Zona Metropolitană devenind acționari.

Operatorul de servicii deține licență de operare clasa 2 nr. 3551 din 21,01.2016 pentru serviciul public de alimentam cu apă și de canalizare în aria bazmului hidrografic Crișul Repede (potrivit Ordinului nr. 22/21.012016) emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice.

S.C. Compania de Apă Oradea SA deține cert ficate SRAC și IO NET pentru sistemul de management al calității conform SR EH ISO 9001:2015; șrstemut de management de mediu conform SR EH IS014001:2015; sistemul de management de sănătate și securitate ocupațională conform OHSAS180012008

Referitor ia dezvoltarea, performanța și impactul activității CAO privind aspectele de mediu, sociale șî de personal, combaterea corupției și a dării de mită prezentăm următoarele informații:

 • 1.Protecția Mediului.

Politica integrală (ediția nr 6 valabilă din martie 2017 ) enunță principiile de calitate, mediu, securitate și sănătate ocupațională în spiritul cărora conducerea CAO se angajează să și desfășoare activitatea

Politica include angajamentul pentru protecția mediului, prevenirea poluării, utilizarea rațională a resurselor, minimizarea pterd^rrlcr și conservarea resurselor, de asemenea, include angajamentul pentru îmbunătățirea performanțelor privind securitatea și sănătatea ocupațională. reducerea nivelului de risc de îmbolnăvire și accidentare profesiorraiă, precum și angajamentul pentru îndeplinirea obligațiilor de conformare la cennțele de calitate, de medki și de sănătate și securitate ocupațtonală.

Pentru a asigura implementarea acestor principii asumate în cadrul sistemului de management sunt implementate proceduri de sistem, inclusiv proceduri specifice managementului de mediu, care stabilesc cadrul pentru identificarea și gestionarea aspectelor de mediu pe activități; identificarea cerințelor legale de protecția mediului și evaluarea conformării la aceste cerințe; precum și proceduri specifice managementului de sănătate ș* securitate în muncă.

jmoacț^ mediu

ftypMt ('otisilhJtk             MJ2,.2QMt

Impactul generat de activitățile desfășurate de CAO (capteretfratare apă brută; transport? distribuție apă potabilă; canalizare menajeră/pluvială; epurare apă uzată) asupra factorilor de mediu se poate rezuma astfel:

Natura activităților de bază derulate afectează factorul de mediu apă prin: extragerea de''volume de apă din frcaticfepe de suprafață; utilizarea melcdetar/tehnotogiilor de tratare (clorinare cu efor gazos); pierderi de apă din rețetele de transport la avarii; evacuarea de ape pluvîate din sistemul de canalizare pluvială în emisari, exfiftrafir din rețetele de canalizare menajeră; evacuarea de ape epurate în emisari Tehnologiile aplicate minimizează acest țip de impact: apă brută captată este tratată și contorizată, apa uzată este colectată prin sisteme de canalizare și este epurată W stație de epurare, mai apoi este descărcată în emisar servind mai apoi ca apă brută pentru alți benetoiari, apa uzată este tratată corespunzător în stații de epurare conforme ceea ce face ca apele uzate epurate descărcate în emisar să nu polueze mediul

Volum captat de apă brută și volum evacuat do apă uzată epurată, In omlsar, in anul 2018:

Apă brută captată (mc)

Apă uzată colectată și epurată (me)

P .        16.277.600___________

_ 18.^6.917.22_

Pentru emisiile atmosferice din stații de epurare și centrale termice se calculeazătunar emisiile atmosferice de poiuanți gaze cu efect de seră și se întocmește. Decfârațfe priwnd oW^țâ/e /a FondiM pentru tnețfiir.

j Emisii de poluan|i în aer în anul 2019 ]

țSCk“....." | ~......." ”•.......1.66tonei

■f NO*              ......." 2.328.19 tone]

I cor*.....L £'6"321,637one j

[cH4 ’ “ț ■ ............./........68^98 tone!

Deșetmte rezultate dîn activitatea curdMă, dfci șTdifi procesate fehtfeîdgfeă (nămoluri din bazinele de îmbogățire; nămoluri în exces de ta stațiile de epurare; deșeuri de moloz, pământ și pietre de ia săpături; deșeuri de ta curățarea rețelelor de canalizare) pot genera poluarea solului Hm! managementul de mediu și aplicarea reglementărilor legate specifice, gestiunea deșeurilor implementată de CAO limitează impactul asupra sofutui, deșeurite generate fiind deșeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic, deșeuri valorificate prin societăți autorizate, deșeuri colectate selectiv și vatortfioale prin societăți autorizate, deșeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii, nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea utilizării în agricultură.

Raport Coniiliuhte Atlmlnbtrafie 3t.1 22&19

i.’-i         ■ ■!>      ■ ■i!id i; si ;•

Deșeuri eliminate prin depozitare în depozit ecologic

569,07 tone :

Deșeuri valorificate prin societăți autorizate

13.60 teme 1

Deșeuri colectate selectiv și valorificate prin societăți

11,68 tone i

autorizate

Deșeuri valorificate prin utilizare în scopuri proprii

8.515,60 tone

Nămoluri epurare depozitate în hambare în vederea i utilizării în agricultură _          ________'       _

6.535,15 tone f


Pioducetea energiei din surse regenerabile - biogazul - obținut prin fermentarea nămolului provenit de la epurarea apelor uzate menajere și industriale duce la susținerea dezvoltării durabilă, precum și reducerea poluării mediului înconjurător, cauzată de emisiile poluante și de gazele cu efect de seră.

Rapor

t anu

iai Biogaz șl Energie produsă

în: 2018

Biogaz produs

Energie electrică produsă

Energie termică produsă

______837 282 mc

1.320.029,97 kW

4 759.558,93 kW

în conformitate cu cerințele managementului de mediu, pentru activitățile derulate de CAO care pot genera Impact asupra factorilor de mediu sunt identificatei periodic aspectele de mediu. Procedura prevede metodologia de identificare, înregistrare și evaluare a acestor aspecte, rezultând Lista aspectelor de medte CAO cu un număr de 110 aspecte de mediu dintre care 53 suni aspecte semnificative care generează un impact negativ crescut asupra mediului, aspecte gestionate la nivelul actMtăților care te generează.

tn ceea ce privește sustenabilitatea, prin toate programele de dezvoltare și investiții ale CAO se asigură dezvoltarea durabilă, urmârindu-se reducerea impactului de mediu generat de activitățile companiei. Obiectivate generate de management cuprind șl obiectivele de mediu, prin implementarea acestora se urmărește controlul asupra aspectelor semnificative de mediii identificate șt reducerea riscurilor asupra mediului înconjurător, deziderate atinse printr-o serie de investii (alocare resurse) M lucrări și utilaje tehnologice performante.

 • 2. Managementul riscurilor

CAO a implementa! un sistem de management al riscurilor, impus prin standarul 8 de control Intern Managementul riscurilor, conform căruia anual sunt actualizate și reevaluate riscurile identificate cuprinse în Registrul riscurilor.

vQfe»’' RaporlCotixilitild»A^J}iniiftraîle3Jd2.29i9

Pentru â asigura managementul riscurilor s-a făcut o inventariere a procesefor/aclivităților pentru care au fost identificate riscuri potențiale, acestea au fost evaluate conform matricei(tarifor și au fost identificate acțiuni cofectwe/preveniive prin care se asigură ținerea sub control a riscurilor. Alături de uscurife operaționale, în anul 2018 au fost identificate riscuri privind realizarea obiectivelor generate de management, precum și '.riscuriprivind securitatea, sănătatea muncii, riscuri privind situațtâe de urgență, riscuri privind protecția mediului. Riscurile simt centralizate pe categorii de riscuri șl cuprinse în Registrul riscurilor.:

Managementul riscurilor este un proces continuu și repetitiv. Pot fi identificate oricând noi riscuri. iar registrul riscurilor este actualizat anual, în cadrul unei acțtant coordonate de Comisia de monitorizare CIM. Registrul riscurilor CAO identificate în anul 2019 și care urmează a fi gestionate pe parcursei anului 2020 cuprinde un număr de 560 de riscuri; astfel riscuri operaționale 505 (18 riscuri clasate, 68 acceptate, 404 controlate și 15 semnificative), riscuri privind realizarea obiectivelor 33 (27 controlate și 6 semnificative). riscuri ssm/su 15 (13 controlate șl 2 semnificative), riscuri de mediu 7 (7 controlate). Profilul de risc calculat pentru CAO în anul 2019 este 81 %

Indicatori chele de performanță neftaancteră

La nivelul Companiei de Apă s a implementet programul de urmărire și raportare unitară a indicatorilor de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare. ■

Acești indicatori se raportează trimestrial Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală șt anual în Raportul de activitate -pentru analizarea parametrilor realizai șr compararea acestora cu cei prezentați în perioadele anterioare. Indicatorii au fost stabiliți conform Normativului pentru exploatarea și reabilitarea conductelor pentru transportul apei și sunt incluși în Contractai de delegare a gestiunii serviciului, cu valori specifice pentru fiecare localitate în parte.

indicatorii de performanță pentru serviciile de alimentare cu apă și de canalizare ău fost preferați șl din perspectiva sistemului de management integrat, pentru măsurarea șr evaluarea realizării obiectivelor specifice și a performanțelor privind angajamentul de îmbunătățire continuă și sunt Cuprinși în Lista indicatorilor de performanță:

 • 3. Aspecte sociale si de personal

  • 3.1 Dialogul social

Raporturile de munca stabilite intre Compania de Apa si angajata acesteia se desfasoara cu respectarea prevederilor legale, precum si in condițiile negociate prm Contractai Colectiv de Munca in vigoare.

V- > Jtapprl C6n$ith4de.A(foilntânifie 51.12.2019

Din punct de vedere social conducerea Companiei urmărește menținerea anei reiate de colaborare constrwtjva cu Sindicate! societății, bazandu-se pe legislația in domeniu, prin:

<■ stabilirea st implementarea de diferite facilitat! pentru iod angajat», in funcție de potențialul societății si riecesftatite identificate',

- urmărirea stării de sănătate a angajalitor prin efectuarea periodica de controate de specialitate

sprijinirea angajatitor si a familiilor acestora când sunt in situata dificile

acordarea de bonuri de masa ele

Politicile sociale ale Companiei de Apă Oradea sunt îndreptate către Stakeholderii interni $ externi.

Stakeholderii inteml sunt reprezenta^ de ansamblul persoanelor și entităților care inleracționează în mod direct cu CAO, carp condi^onează și sunt condiționate de activitatea strategică, tactică și operațională și care tși desfășoară activitatea în cadrul CAO. Adunarea Generală a Acționarilor, Consiliul da Administrație, satariații,

StakehoMerii externi sunt reprezentați de ansamblul persoanelor și entităților care interacționează în mod direct cu CAO, dar care nu desfășoară activitate conhnuă la nivelul acesteia; Utilizatorii Organisme de reglementare, Asociații patronate și profesionale, Administrația publică șl factorii legislativi, Organisme finanțatoare. Consultanți, alte instituții ai atfibuții în sfera de activitate apăcanal

O atenție deosebită este acordată de conducerea Companiei de Apă în direcția reglementării relațiilor cu stakeholderii cheie. în sensul respectării principiilor guvernantei corporative, fiihd implementate masuri de comunicare și de asigurare a transparenței procesului de management

Promovarea în continuare a abordării centrate pe client, drept premisă a îmbunătățirii calității serviciilor furnizate

înțelegerea permanentă a nevoilor clientului și reconsiderarea continuă a serviciilor furnizate șl a procesetor. din această perspectivă.

Continuarea procesului de educare a comportamentului ecologic al clfențitor cu impact indirect asupra reducerii cheltuielilor de exploatare.

Asigurarea unui nivel optim al ratei de soluționare a reclam ații lor, precum și al vitezei de răspuns la redamații/petițft, în scopul de a asigura creșterea nivelului de satisfacție ăl consumatorului.

 • 3,2 Aspecte privind drepturile omului

La nivelul societate este aprobat si oomunteat saîariatitor Codul etic al Companiei de Apa Oradea care cuprinde prevederi referitoare la ; comportamentul si conduite salariatelor. conflictul de interese, integritatea profesionala etc.in baza acestora a fost constituita ca instrument de tratare a neregulilor. Comisia de etica care are armatoarele atribute:


fâtyțori Corniifal.df! 4dotini9fraiie 31.12.2019

- acorda asistenta tuturor angajatitor cu privire te aspectele etice( nelămuriri privitoare la problemele de etica) din cadrul societalti;

. îndruma salariate privind problemele mizate si» canafeeaza spre soluționarea problemelor aparutepe cate amiabila si spre prevenirea încălcării prevederilor Codului Etic;

 • 3.3 Aspecte de personal

• ’ S@rvscit*t de Resurse Umane asigura aplecarea in mod eficient a proceselor si instwmenteiot specifici cu respectarea legislației in vigoare

Structura organizatorica a Companiei este tip piramidal, aslgurandu-sa astfel o drcutetie optima a ftexurifor informațional intre managementul superior si structurile decizizîonale&au de execuție din nivetefe inferioare.

Prin acțiunile întreprinse, Compania susține tot* salariatil in atingerea potențialului tor maxim si'« incurajeaza te dezvoltarea profesionala^n acest scop,-suntem intr-un proces continuu de monitorizare atenta, anafea si imbunatatire a procedurilor interne pentru a asigura adaptarea salariatifor la cerintelee societății

Cerințele privind competenta personalului sunt stabilite in fisele postului.

'Conduce tea. Companiei asigura condițiile necesare per^ru instruire si perfecționare continua in profesiile in care acliveaza, dar si pentru protecția mediului si a cartelate si securitate ocupallonale. Cea mai importanta resursa necesara pentru atingerea obiechveior sunt angajate bine pregalte profesional, motivați, integri si echipați corespunzător.

 • 3.4 Aspecte legate de promovarea egalitarii de sanse intre barbari si femei

. Relațiile de munca din cadrul Companiei funcționează pe baza principiului egalitate de tratament fata de toti salariate.

Conducerea Companiei Isl.propune sa asigure respectarea cerințelor legislației naționale si comunitare cu privire la egalitatea de sanse, inclusiv respectarea drepturilor la munca pentru toîi salariate si asigurarea egalitate de sanse între femei si barbati

Pentru personalul existent, conducerea societății promovează egalitatea in reiatele de munca prin instituirea in reiatele de munca prin Instituirea unor reguli privind respectarea principiului nediscriminarii st înlăturării oricare» forme de incateare a demnitate,

3 5 Aspecte tegate de secuntatea $i sănătatea în muncă

In cadrul Companiei de Apă Oradea s-au identificat și evaluat riscurite de accidentare și îmbolnăvire profesional specifice locurtlor și posturilor de muncă.

&

Raport C&itvțfitil & Admimstwti ie J/ /2 2019

Pentru fiecare loc de muncă/post de lucru s-a calculat nivelul de risc global ai acestuia și In funcție de nivelul respectiv s-au trasat măsuri tehnice, organizatorice și igienico-sanitare pentru îmbunătățea condițiilor de muncă șl eliminarea sau diminuarea riscului de producere â accidentelor și incidentelor în cadrul companiei.

în urma evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională s-a întocmii un Pian de prevenire și protecție ta nivelul companiei cu masurile tehnice, organizatorice și igienicc-sanitare care trebuie implementate pentru crearea unui loc de muncă sigur pentru toțr angajații companiei. Acest plan de prevenire și protecție se actualizează anual și ori da câte ori esta cazul dacă apar modificări în structura companiei și te locurile de muncă.

Instruirea, conștientizarea, informarea și consultarea angajaților este primordială pentru companie în ceeea ce privește un toc de muncă sigur și care să nu te pună în pericol viața și siguranța acestora.

GAP are înființat un Comitet de securitate șt sănătate în munca format din angajator, reprezentanții acestuia, medicul de întreprindere și reprezentanții angajaților. Prin acest Comitet SSM se face informarea șt consultarea angajațllor periodic pe linie de prevenire și protecție.

Sănătatea angajaților este un alt factor important penrtu companie și din această cauză se asigură periodic un contrei medical tuturor angajaților, specific tocurilor de muncă în care aceștia își desfășoară activitatea.

Pe lângă analizate medicale periodice se mai efectuează determinările de noxe ta tocurile de muncă pentru a se verifica dacă nu au apărut modificări sau riscuri noi care să pună în pericol securitatea șl sănătatea angajator.

Angajați! companiei în funcție d® specificul locului de muncă beneficiază de echipamente de protecție, materiale igienico-sanitare, alimentație de protecție șt echipamente de muncă conforme care să nu te .pună în pericol securitate ș» sănătatea.

IX). ACȚIUNI SOCIAL EDUCATIVE
 • •  Compania de Apă Oradea a continuat și în anul 2019 campania lansată sub stoganut „Salvează apa «- Salvează planeta”, campanie destinată în primul rând pubiicuîui tânăr - prietenii apel. în săptămâna intitulată Școala Altfel, sute de cops* au efectuat vizite la Uzinele de Apă și Stația de Epurare unde li s-au prezentat procesele tehnologice și s au distribuit materiale promoțîonate,

 • •  Ziua Mondială a Apei se sărbătorește -anual în data de 22 martie. în 2010 Compania de Apă Oradea a transformat Ziua Mondială a Apei infi-o săptămână de sărbătoare. Astfel, în perioada 18 - 22 Martie 2019 s-a desfășurat o campanie de

ZL.

fe/wv C«H.w?rW de Athtițristițafc 3M2.2&19

informare și educare destinată celor ,3.200 elevi din clasele 0 - IV din toate unități!© administrativ teritoriale aflate în aria de operare a CAO din Zona Metropolitană Oradea. Au avut loc întâlniri la școlile din aria de operare: Ceica, Drăgeșfi, Lăzâreni. Copăcei; Vârciorog. Oșorhei, Tileagd, Kojorid, Sântandrei, Ineu de Cnș, Hidișetu de Sus, Șânrrtarfin. Paleu. Reprezentanți» Companiei de Apă Oradea au distribuit în total 3,200 de pachete etevîtor dîn ciclul primar, pachete conținând rechizite personalizate |» dulciuri.

 • •  Swimathon 201S - A devenit deja o tradiție participarea Companie» de Apă Oradea ta evenamentul Svrimathon organizat de către Fundația Comunitară Oradea pentru spr^mireă unor cauze sociale. Anul acesta am reușit să aliniam la sfertul compeiîttet două echipe de înotători CAO Seniori și CAO Juniori, care au in componență salariați ai Companiei și copii al acestora CAO SENIORI a susținut proiectul "Mașină magica - achiziția unui microbuz pentru transportul copiilor cu sindrom DOWN*\ CAO JUNIORI a susținut proiectul "Tabăra Ywppl pentru copiii cu boli oncologice și familiile lor”.

 • •  Târgul locurilor de muncă și orientare în carieră - la evenimentul organizat în zilele de 23 și 24 octombrie au participat peste 2.500 elevi de clasa a VUI - a din Oradea și județ, la standul Companiei s-au prezentat oferte pentru meseriile de msiafetor. electronist și electrician de exploatare joasă tensiune.

 • •  în luna decembrie 2019 s-a dat startul Sărbătorilor de Iarnă sub sloganul "Bucuria este adevăratul dar al Craciunului’‘, Beneficiarii acestor acțiuni au fost

c Cei 200 de copii Wați te    fundației HOSPiCE EMANUEL

Copiii de la Centrul da plasament nr. 2 de pe șir. Feldtoarei care au primii jucării și pachete cu dulciuri din partea CAO

X).EV£N*MBNT£ ULTERIOARE

In data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de cbronavirus ca fiind pandemfe, iar Presendintete României a decretat stare de urgenta in data de 16 martie 2020. Pentru a răspunde amerăntarii potențial grave reprezentate de COVID19 ta adresă sanatatii publice, autoritatife Guvernamentale romane au luat masuri pentru a fine sub control epidemia, inclusiv introducerea de restricții privind circulația transfronteltera a persoanelor, restricții privind intrarea vizitatorilor străini sr ,btocareah anumitor industrii, pana la noi evoluții afe situației. In mod specific, liniile aeriene au suspendat transportul de persoane din si către tari afectate de criza COVtD 19, și au fost. închise scofife, universitățile, restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeete si bazele sportive, magazinele cu excepția magazinelor alimentare si a

Xufwi Cotrttfiid (te Atfotbiirtrtrtte31,12,2019

farmaciilor., In plus, marii producători din industria auto au decis sa închidă operațiunile atat in Romanșa, cat si in alte tari europene.

Impactul economic la nivel mal larg a acestor evenimente include:

 • •  Perturbarea operațiunilor comerciale si a activitafii economice din Romania, cu un efect in cascada asupra lanțurilor de aprovizionare;

 • •  Perturbări semnificative a activității in anumite sectoare, atat in Remania, cat si pe piețele cu dependenta mare de un lanț de aprovizionare străin, precum si perturbarea afacerilor orientate către export care depind in mare măsură de pletele externe, Sectoarele afectele includ comerțul si transporturile, sectorul călătoriilor și turismul, divertismentul, producția, construcțiile, comerțul cu amănuntul, asigurările, educația si sectorul financiar;

 • •  Scăderea semnificativa a cererii de bunuri si servicii nee seni ia le,

 • •  Creșterea incertitudinii economice, reflectate în volatilitatea crescute a preturilor activelor și a ratelor de schimb valutar.

începând cu data de 21 martie 2020, au intrat in vigoare o serie de ordonanțe de urgente emfee de Guvernai Remaniat cu privire la anumite masuri econoice si fiscal-bugetare pentru a contracara efectele negative afe epidemiei de COVID 49 asupra companiilor

SC COMPANIA DE APA ORADEA isî desfășoară activitatea în sectorul de alimentare cu apa si de canalizare care nu a fost afectat în mod semnificativ de epidemia de COVID49. In săptămânile anterioare datei aprobării situațiilor financiare operațiunile Companiei nu au fost întrerupte. Pe baza informator disponibile publicului la data ta care aceste situații financiare au fost autorizate pentru a fi emise, conducerea a luat în considerare evoluția potențială a epidemiei și impactul său așteptat asupra Companiei și asupra mediului economic în care își desfășoară activitatea inclusiv măsurile luate deja de guvernul român și de guvernele din alte țări.

SC COMPANIA DE APĂ ORADEA SA a întreprins toate măsurile necesare ca activitatea de furnizare a apel potabile și de canaflzare să nu aibă de suferit din cauza acestei situații excepționale

 • *  Toate stațlrte de tratare a apei au suficiente stocuri de materiale și substanțe utilizate în procesele de potabilizare. Stocuri de substanță și echipamente de rezervă au fost făcute și ta stațife de epurare, astfel încât, caMatea apei deversate să respecte condiție de mediu.

 • •  Consumul apei de ia robinete este sigur, calitatea apei furnizate fiind strict monitorizată in laboratorul propriu, în baza unui program stabilit în comun cu

Rțiport Ctînsiliiil de ĂtfmwMrdtte 3i, 12,2019

Direcția de Sănătate Publică Bihor, reztiHatele analizelor fiind postate pe pagina de internet a sOCîeUțit.hllp://viWY.apmxăd€atr<»/'indvxlhiml

 • ♦  Personalul este instruit pentru situațifte excepționale ce pot apărea pe fondul unei eventuale extinderi a focarelor de coronaviruș, scopul fiind acolade a asigura continuitatea serviciului

 • *  Implementarea programului de hicru de te domiciliu pentru personalul administrativ, precum și pentru personalul IT

Pe baza informațiilor disponibile tn prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actuali al Companiei 'șl având în vedere acțiunîte inițiate de către conducere^ nu anticipăm un impact negativ direct Imediat și semnificativ ăt epidemiei Cowi - 19 asupra Companiei, asupra operațiunilor, poziției financiare și rezultatelor operaționale ale acesteia.

Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca perioadele de carantină prelungită, o intensificare a severități acestor măsuri sau un impact negativ secundar al acestor măsuri asupra mediului economic in care operăm să aibă un efect negativ asupra Companiei și asupra poziției financiare și a rezultatelor operaționale ate acesteia, pe termen mediu și pe termen mai lung. Continuăm să monitonzăm îndeaproape situațiile și vom răspunde pentru a atenua impactul unor astfel de evenimente 0 circumstanțe pe măsură ce apar.

Nr. ert


Jtifpon Consilfâ rfe Ad^iniA^fh JĂ ZZ 2919

Xlb IHDigATQRI DE MANDAT


Indicatorii de performanta financiari si nefifianciari privind activitatea SC Compania de Apa SA pentru mandatele 2017 - 2021 au fost aprobat! prin HCL nr 985 din 27 J 1.2017. Realizarea indicatorilor pentru anul 2019 se prezintă astfel:


Nivel

Indicatori de performanta                   , . U planificat

t ,       ., . . Formula rie calcul

f pondere indicator)                          M pentru

anul 2019


Nivel realizai la 31.12.

2019


Procent

la Punctaj


sfarsil


H.~ J Indicatori financiari (20 %)__

|     îndeplinirea ob'igâțiior către

11 bugefete publice, fonduri speciale, i     fațade furnizori șhrlțîcreditori (2)


plata tuturor obligațiilor in termenul legal


Perioada de încasare a creanfefor săMI ,Cfenti7 cifra .( comerciale (fără cjfențr incerț!)(4 %j tfe arifeceri * nr.zae 4•*


1.3


Productivifetea muncă (6 %)* ■


cifra de afaceri / nr. jteî / : mediu «aferiati. ■ pal; /

■       -. jan


Wdimsaferiati.


Investițsi din surse proprii (SP k4 exctl.i.D.) în axelarecu soticfânle

■ PM<X6 %) _ '    _

Acțiuni do resfxmsaMftate soctala

- <?%) _

L Indicatori îehnico-operationall

^£10%) ________ ■ ■'______

„ . (fontinuitetea serviciului cu apa

• ’ ^1%)

2 2 Reducerea num arului de personal

■ • ’ ouprins triorganigrama, fe special țmtori indii denr


valoarea investițiilor mii din surse proprii lei


□re sișl, sub preș. / % ore ale perioadei r


reducerea a 30 de


■n


0fe restante

0tei

‘ . .restanta

4S

44.5-2

120

131.30j

4.0CO

5.350

ICO

' 280

©as

99

'io

y___2


100


26,55;


4,30


109.42     6,?®


8,03


280    " 5,6


100,511

l


7,52


1.01


100,          4:

___________■.. .J


2.3
ȘresA.<4 <r


ocaliLprelitate


■ ■

Populația deservita canalizare


pctp.racofdJaJ

. pep.din ariaj leșerv.


fK racorduri canalia/ rr racorduri


81 BS.4


85.4


82,7


10&.43


88,84


Ok&


0,40


- > .Implementarea aplicație» UE-


Grafic da .■ implementare


Advat&e crosutentai Pt apfcafe dd flnantart


CE


_ . Pișrderjfe din rețeaua de.transport ' si distfibulfe a apei (1 %)


visturn pfenig | _ lungime r^tea/ tar. i ..

.. gfedte.pertoaja


nc/k


17.2


--------. .

■ "d. ' 151.4.3


1.5T


serviciilor (20


3ț1 Calitatea apei jxstabfe (3 %) .■


' teste prflarseteptice j. Gr ad de conformare

: teste .iiztcG-fihtmîce


m.dte masuri (17 %)■         ._, ; ...

’tndlcaiori privind implementarea ■

Guvernantei .corporativa

WW ’      - ;j ..          £

* transparenta privind publicare-pe Respectare pagm proprie■ de-intemeta . .^efmendln OUG. 'cbSgaWcHderapoitare(2(i%i■     i1O9/2Oil'- '

.    Respectarea t&ntfiltwHaWdr   . Jd in orantet de • '.


32


Elaborarea si prezentarea fapMelQr'tnrrtestrâte, semestnafe' st anuala privind execuția,

.    mandafutui ■ de ©șțps" CcnsilM de

Adm! r ii$irat ie, «drfcrttt legislației, fhciusiv prîwrid performanta -sqctet&Uț Si perspeclrvete. safe shategrcd.


jll


Cucerea la indeștațre a Mferafitar țiin qcmdact de AGAțaC^) _______ ^șntaw___


TOTAL


100


IOD


9698.5


wt, w*


so


10Q


1CJ 100


20»


■100.

W

10,

din contract de

Cantate

1

1(XI

■     100

MG

.

E

100

100

100

112,19
Rap&rt CwtsilMțte Administrație31.12.21)1^

Realizarea Planului de masuri

Nn crt

Indicator

Formula do calcul

;      Nivel

planificat pentru anul 2019

Nivel realizat la 31.12.2019

Procent la sfarsit de an

Pune ta]

1 ■ rWdtttAjff'

Calitatea apei potabde 4%

Identificarea

implementare

a de soluții

1L012019 implementarea unei soluții ta nivel de zona ps'ot

ICO

100

4

1 1

Pierderile din rețeaua de transport st dist ributie

Grafic de implementare masuri stabilite in Strategiade reducerea pierderilor

31.12.2019 «Montarea a 2.000 contoare cu telecitire, - 5%

-Contoare montate 3.40»

. ■

170.45

"8,5

r

CT 4ȘptȚr.

13%

Modernizare 20 ST. Hrdrcfor 4%

- modernizat?

35 ST

.7"

a

}______________________i

Reabilitare 5 km rețete apă 4%

7.11

142,2

5.88


SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ia Situații Financiare

Pentru exerritiuHnchoiathi 31 decembrie 2019

[Toate sumele suntexprimate-in „tei", .daca'nu este specificat altfel] ■ - MU                  1 i!MMiiiiiw;-"'ri ■.riMWrin—-i uirniiiiMun-r—a.;t[ii taur >— _..m i.iin- —•;n i-JiJiir'

NOTELE EXPLICATIVE LA SITUAȚIILE FINANGARE INDIVIDUALE ANUALE

PENTRU ANUL ÎNCHEIAT LA 31 DECEMBRIE 2019

întocmite in conformitate cu Ordinyl Ministrului Finanțelor Publice ai Romanței nr. 1802/2014.

DD-QUFd J:

M2


r        o

5C Compania de Apa Oradea SA

Note explicative Io Situații Financiare

Pentru exercițiu! încheiat la 31 decembrie 2019

fTaate sumele sunt expfimbte ** .iei" «foi» nu este specificat altfefj

—— - /■ -■-JTI r -■ '-■—■;■! -O-W- ,[i’ I riirr ,r •,»** n-fa——— ifai —5? ryi J.fa i i i Mur v ■ i ■ *n r i ' . ...i            *■■■■> —      1 r, im-.        '         ■!■!■■■■■ ■iiwih        »i,. na.. , ^11. ■ .r , t.wi 11 1 fa ■■■■■r           ............ r. j— 1 ■■■>! ib

NOTA I. ACTIVE IMOBILIZATE

Principalele elemente <fe active imobilizate din bilanțul aferent anului 2019 $e prezintă astfel:

vioareibruta


Oeprecfer» {amortltare ti ajustări)

Valoarea neța


' :.......... ”'”l---

Etamente de solve


SoWMl ianuarie 201®


OMIS**


Reduceri


SokttaSl


2019


; &8$recta*»* 1 -Soidtal I înregistrator* ’ deduceri

UnW#ta20L9 j‘ torsul ■ ewtittaluî


«o reluări


SoW ta 31 ctataitrdwta 2019


Sold ta 1 tanuirta 2019


. Iota ta 31

’ ■ decenibrie •

!    2819


_0

Wm


I 234.209.843


3 j *«1*2-3


i Concesiuni, brevete, acențe, mărci ■ | tomerctate dr^eiuri »■ «bw welsre i <1-295


32-M0.829 i 9.684.857 • 256^76,805 '■   3733*^1

P ” -T~ ~p— - -


7.6670»? ;


1.573.01$


39539»


139.44$


172 492


257.113


224 iDfi I


£40307 r 421.003.    2.286^32 ; _ 2.375.233


- 91861 i .   421.003


Z049.C91


90.795


23?. 7*1 1


■; Terenuri ct2111          .

j Cori$tru<t» țt. 212          •

’ Instalați teftrw®, mijloace de

j trans&o1!, arwnata'și.pUntoUi ct213

' Mt>bil*r, asîiraterl tarotifta,

■ echipamenw de protecție • wuonfor umane si rrtatoriple șe arte activ®

, corpotoie tt.214


L2M9Ș9


3S.04S.S2S


44.875.419


I mo fctîwin corporale în curs d?


240.807 ;    4J1.003 i 1-683.430      1.51S.718

________      ____^.0,î___1.2C89S9

■ 5877.382'1  2.130389    3S7^21"


4030^29


4jțm«4 14j6S,17Ș L 4j»!l»7.i. 3C-21S.37Ș.


563.987 '


14.570 |


11-838 i

*■»     A,,' > iU»!


566.669


: «7 4233


125,864


3.050520


43973S4


25.481


I

40.928 1 ’ ’ 11.’888 I


99 &S0 Q24   21845-505


6.055.4:1______115.430.U9 i_______ 1Ș2 526


$1.413


2.221.SȘ3

_____o J ...                                             ;

7.05S.468   824)18399   81740-353.1


347-908


*61.647


33-549S53 ,14.657 044 j S4 MZ 254 ț


*36-073 ,    1^-9M ;    135,596


155.476 ! 90487.498 11$.274643


TbUdcotwata


231.331217 i 32.32CUa2 j 9.263454 ; 254.09S.37S 1


3M08J63 L


7 $40J19    1.152.012     41.296.S70 196.526354 j 21Z.396.80S


no- <Od'5

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative la Sftuatil Financiare

Pentru exercițiul încheiat fa 31 decembrie 2019

floare sumele sunt exprimate in „Lei", daca nu este specificat altfel!

Activele imobilitate ia 31.12.2019, în sumă de 213.358.652 fel reflectă:

 • > valoarea bunurilor deținute în patrimoniul propriu al companiei în sumă de 97.622.162 !et Acestea sunt înregistrate în evidența contabilă conform Catalogului privind clasificarea duratelor normale de funcționare â mijloacelor fixe dte 30.11.2004* valoarea de înregistrare fiind valoarea justă determinată în baza HG nr, 1553/2003 privind reevaluarea imobilizărilor corporale;

 • > imobilizări necorporale in suma de 461.847 lei

 • > investițiile în curs de execuție în sumă de 115.274.643 tei.

La data de 31.12,2019, S.C Compania de Apă Oradea S.A. are constituit ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuție în sumă de 155.476 tel pentru proiectele aferente lucrărilor de Investiții din surse proprii mal vechi care nu au fost implementate pana la data prezentelor situații financiare,

Imobîfizărite corporale și necorporale sunt revizuite pentru a se stabili dacă s-au depreciat cri ? câte ori există evenimente sau circumstanțe care arată că valoarea rămasă a acestora e posibil so-riu fie recuperată. Atunci când valoarea ramasă a unul activ depășește valoarea recuperabilă a acestuia, este recunoscut un cost cu deprecierea pentru elementele prezentate ta cost.

Valoarea recuperabilă este cea măi mare dintre prețul net de vânzare și valoarea de utilizare. Prețul net de vânzare este suma ce ar putea fi obținută din vânzarea acestuia totr-o tranzacție de piață, te timp ce valoarea de utilizare este valoarea prezentă a fluxurilor viitoare ce se estimează să fie obțtnute din folosirea în continuare a unui activ șl din ieșirea acestuia ia sfârșitul vieții Iul otite. Sumele recuperabile se estimează pentru fiecare activ în parte, sau, dacă nu este posibil, pe unitate generatoare de numerar.

Oeprederile recunoscute te anii anteriori pol fi reluate pe venituri atunci când se constată că evenimentele ce au dus te recunoașterea deprecierii pentru un activ au încetat sau sau diminuat.

Pentru celelalte active necorpwale și corporale, având în vedere contextul actual al pieței în care iși desfășoară activitatea, ca și alțr factori interni și externi, Societatea a analizat valoarea contabF netă înregistrată la data bilanțului pentru aceste imobilizări depreciabile, pentru a evalu^ posibilitatea existenței unei deprecieri a acestora, ce ar putea atrage înregistrarea unui provizion pentru depreciere- luând în calcul evoluția pieței în anii anteriori care s a menținut și te 2019, dar și rezultatele operaționale superioare obținute și gradul de utilizare a capacităților de producție pe parcursul anului 2019, Societatea consideră că nu este necesară înregistrarea unui provizten pentru deprecierea echipamentelor de producție.

Pentru amortizarea mijloacelor fixenecorporate și corporale compania utilizează metoda liniară.

Cheltutefite cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate te cheltuielile din exploatare în momentul efectuării lor, iar îmbunătățirile care duc ța mărirea duratelor de viață șati a valorii activelor sunt capitalizate.

Mijloacele fixe de natura patrimoniului public nu sunt recunoscute te bilanț.

Hi> ăi. w. j.

J 42.


SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ta Situat» Financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019

{Toate sumele surit exprimate în ^teiZdaca nu este specificat altfel]

Costurile îndatorării {dobânda aferentă împrumuturilor contractatei nu este capitalizată în valoarea mijloacelor fixe, ci este recunoscută ca și cheltuială financiară a perioadei.

Campania a finalizat investiții asupra unor bunuri realizate în cadrul programelor rle investiții finanțate din fonduri publice, fire conformitate cu prevederile Legii 51/2005 bunurile realizate în cadrul programelor de investiții ale unităților administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale, dacă sunt finanțate din fonduri publice.

NOTA 2. PROVIZIOANE PENTRU LITIGII, RISCURI $1 CHELTUIELI

U data de 31.12.2019, SC Compania de Apă Oradea SA are constituite provizioane pentru litigii în sumă de 4.564,826 lei detaHâțe astfel:

 • 1. provirion pentru alte litigii cu persoane juridice în care Compania are calitate de pârâtă în sumă de 4.236.826 lei;

 • 2. provirion pentru pensii în sumă de 28.000 lei;

 • 3. provizkm pentru participarea salarlațllor la profit în sumă de 300.000 iei.

Structura provizioanelor pentru litigii se prezintă astfel:

Explicație

L                                     ■ ■

Sold la 31 decembrie 2618

Transfer in cont

Transfer din cont

Sold ta 31 decembrie ; 2019 . .1

litigiu cu CARTEL BAU SA

11.658.277

11.6S8.277

0

Alte litigii

4.620.172

665.245

281.899

‘ 4.236.8261

: Provizian pentru pensii conform CCM

20.000

20.000

28.000

28000

! Provtz'on pentru participarea sriariațitor fa profit

230.000

''

230.000

300.000

300.000

Total

.. 15,528.449

12.5T1522

609.899

4.S64.826

O parte din provizioanele înregistrate ia data de 31 decembrie 2018 pentru alte litigii au fost reluate la venituri ca urmare a soluționării proceselor respective aflate in desfășurare la sfârșitul anulu» trecut.

Astfel, au fost reluate la venituri de-a lungul anului 2019:

provlzîonul constituit pentru litigiul cu Min.Mediului șt Schimburilor Climatice în sumă de 603.002 lei;

provizlonui constituit pentru litigiul cu 5.C. CARI EL BAU SA pe programul POS Mediu în sumă de 11.658.277 lei, reprezentând pretenții în urma rezilierii contractului de către S.C. Compania de Apă Oradea $ A

provizfomri pentru participarea salariațltor la profit in suma de 230.000 tei;

•* provizîonul pentru beneficiile la pensionare conform CCM io suma de 20 000 lei;

- alte provizioane în suma de 52.243 lei

DU-O! Ed. J:

42


Creșterea provizfoneter in 2019 are legătură cu actualizarea obligațiilor izvorâte din procesul cu BREXXON DOS S.A în sumă de 280.281 lei, constituire» provizionulut pentru beneficiile la pensionare conform CCM tn suma de 28.000 lei, provizion pentru participarea salar iațtfor te profit în suma de 300.000 tei șt alte litigii în sumă de 1.618 tei.

NOTA 3. REPARTIZAREA PROFITULUI

Udata de 33.12.2019, Compania a înregistrat un profit brut de 17.215.411 tei, impozitul pe profit este de 1.433.192 iei, rezultând un profit net de 15.782.219 tei.

Repartizarea profitului

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2018

Exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019

Rezultat reportat de repartizat la începutul exercițiului financiar

0

0

Profit net de repartizat:

6.2M688

16 082 219

- rezerva legală

.        .        0

0

• rezultat reportat

0

Q

- rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile

0

j

o ;

- participarea salanatilor la profit

230.000(*)

300.0001*}

- repartizare la Fondul HD

0

o

Profit nerepartizat rezultat reportat nerepaflizal la sfârșitul exercițiului financiar inclusiv rezultatul curent_____________,______________________ _____

_________6.270.688

15.782.219

in anul 2019. Compania a înregistrat un profit net în valoare de 16.082.219 tei care va fi repartizat după aprobarea situațiilor financiare astfel.

-:■ {^participarea salariațiter te profit în sumă de 300.000 lei pentru tare s-a constitui ptovizson in anul 2019;

a repartizare la fondul UD conform legislației în vigoare în sumă de 15,782.219 tei.

Soldul contului 1065 s-a transferat in contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare*’ conform Ordinului nr. 1802/2014.

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ia Situații Financiare

Pentru exercițiul Încheiat la 31 decembrie 2019

/Toate sumefc swt exprimate în,.tei", daca nu este specificat altfel}

NOTA 4. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE

Obiectul de activitate al S.C Compania de Apă S A. Oradea j reprezintă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și gestiunea serviciului public de canalizare.

Nr. crt.

i ■                      -                                             ■■ ■                      ■                                      ■ . ' •.                                '                                       ■                            ' 1 ' - ■

Indicatorul

Exercițiul precedent

Exercițiul curent

Evoluție %

.....

Cifra de afaceri netă

71.617 204

75.889.182

< 5,9734

2 j

Costul bunurilor vândute șl al serviciilorprestate (*♦•51-____._. —_i

56706.626

60.491017

' ♦6,67.% •'

r 3 "

Cheli ufelile activitățiide bază

51.244035

49870.581

-2,68%

4

Cheltuielile activităților auxiliare (inclusiv provizioane)

.....- „ ...... 0.

5

Cheltuielile indirecte de producție

5.462.591

.

10.620.436

* 94.42%

6

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete (1-2)

14.910 578

15.398.165

♦ 3,27 % ■

L?._

Cheltuieli generale de administrație

11409,655

14.208.887

♦ 5,96'%

□ș

Alte venituri din exploatare

6.386.145

5.528.422

-13,43%

Lij

Rezultatul din exploatare___              ___

7.887.068

18.681322

J-136,86 %

Pnn comparație se poate observa că cifra de afaceri a crescut tr» anul curent eu aprox. 6 % datorită creșterii producției vândute urmare extinderii activității prin preluarea unor noi rețele de ia entitățile administrativ teritoriale, a actualizării/indexărn prețurilor. precum și a modernizării rețelelor existente.

Cheltuielile activității de bază au scăzut cu aprox 3 % ca urmare a-

 • -   monitorizării permanente a «zgurilor;

 • -   reducerii cheltuielilor cu materiile prime și materialele consumabile prin finalizarea implementării tu municipiul Oradea a înlocuirii contoarelor clasice cu contoare cu tetecitîre.

NOTA 5. SITUAȚIA CREANȚELOR $1 DATORIILOR

Creaniekj-Ucietăyj

Creanțele in sumă de 13 990.412 lei la 31.12.2019, reprezentând sumele de încasat de companie de la dienți și alți debitori, sunt structurate astfel:

Descriere

Soldla 31 decembrie 2018

Sold la 31 decembrie 1 2019

Creanțe comerciale

11.481056

12.004.867]

Alte creanțe

3.659.602

■ 1.985.545 j

L_________________ Tota|____________________

15.140.658

■      - -J-. -           II

Î3”990.412|

DO ♦n.'BTj;

Pag. fr 43

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative la Situatil Financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2013

frpptestwete sunt exprimate in „tei*, daca ntr este specificat diifelf

Creanțele comectiate sunt formate din: Descriere


 • -   Ciienți

 • -   Client i incerți sau în litigiu

' Cfiențt facturi de întocmit

• Ajustări pentru deprecierea Q^ciȘr^^ti.,........

Total


31 decembrie 2018 9.061.084

 • I. 595 230 2.419.972

JL5SSZșoi~

 • II. 481.056


31 decembrie

2019

9.269.716

1.540.191

2-735.151

JLM059D

12.004.867


Cele mai mart debite la 31.12.2019 sunt înregistrate de către:

 • 1. S.C l ermoficare S.A. în sumă de 264.545 le*;

 • 2. Comuna Ofcea in sumă de 128.744lei

La data de 3112.2019, S.C.Companra de Apă Oradea SA are constituit ajustări pent^ deprecierea creanțelor - dienți în sumă de 1.640.191 lei (2018:1 595.230 teîj pentru dienții aflaț» în judecată și în insolvcnță- Mișcările în ajustările pentru depreciere a creanțelor au fost următoarele;

Descriere

Soldla 31 decembrie 2018

r soîd la 1 31 decembrie 2019

Lai ianuarie

<282.190

1.595.230

Creșteți în timpul anului

527.025

438.941

Sume trecute pe cheltuială

2.774.415

23.233

Reversări in timpul anului

3.213.985

393.980!

Creanțe reactivate

3.081

0

La 31 decembrie _____________

1395.230

1.640191

Alte creanțe sunt formate din:

31 decembrie

Descriere

31 decembrie

2018

2019

- Debitori diverși

9.445.055

12.144.649

- Alte creanțe sociale

104.355

107 773

- Subvenții de încasat (PO5 Mediu)

1.713102

838.389

* TVA de recuperat

791.305

255.220

- TVA neexîgibilâ

328.526

236.065

- Impozit pe profit plătit in plus

137.919

0

• Ajustări pentru deprecierea

creanțelor - debitori diverși

(8.957.950)

(11701.523)

Dnbân?i de încasat

........... ^7790 _

...10^972

Total

3.659.602

1.985.545

în categoria Debitorilor diverși în sumă de 12.144,649 lei la 31.i2.2O19 sunt cuprinse;

■> penalitățile de întârziere calculate pentru depășirea duratei de execuție către S.C OMS' ROMÂNIA SJLL în sumă de 1.119,120 de lei;

 • > penalitățile de întârziere calculate către S.C. KIAT GROUP CONSTRUCT S.R.L. în sumă de 4.804,358 tei;

 • > valoarea corecțiilor financiarestabilite de Autoritatea de Management pentru firma KEViEP SRL Debrecen privind măsura ISPA în sumă de 2.887.459 lei;

 • > CARTEL BAU S.A.În sumă de 2890,576 tei;

 • > alte debite în sumă de 443.126 tel

Subvențiile au scăzut față de nivelul înregistrat ta 1 ianuarie 2019 ca urmare a încasării sumelor din cererile de rambursare a valorii lucrărilor de investiții derulate prin programele gestionate în PCHM.

U data de 31.12.2019, S.C Compania de Apă Oradea SA. are constituit ajustări pentru deprecierea creanțelor - debitori diverși în sumă de 11.701.523 tei (2018:8.957.950 tei) formate din:

 • > penalitățile de întârziere calculate pentru depășirea duratei de execuție către SX. OMS ROMÂNIA S.R.L în sumă de 1.119.120 lei;

 • > penalitățile de întârziere calculate către S.C. MAT GROUP CONSTRUCT SR.L în sumă de 4.804.368 lei;

 • > provlzKXi pentru litigiul cu SX. CARTEL SAU S A. pe programul POS Mediu în sumă de 2.890 576 lei, reprezentând pretenții în urma rezilierii contractului de către SX. Compania de Apă Oradea S. A.;

 • > valoarea corecțiilor financiare stabilite de Autoritatea de Management pentru firma KEVIEP SB0L Debrecen privind măsura ISPA te sumă de 2.887,459 fer.

Mișcările te ajustările pentru depreciere a creanțelor diverse au fost următoarele

Descriere

Sold la 31 decembrie 2018

Sold ta 31 decembrie 2019

Lai ianuarie

13.153.313

r 8.957950

Creșteri în timpul anului

147.003

2890.576

î Sume trecute pe cheltuială

0

o

i Reversâri în timpul anului

4 342 366

147.003

i Creanțe reactivate '

0

• 3

[ia. 31 decembrie           _____

8.957.950

jix?oy?3î

OO* 0J: W 3,

l’Ug. S +2


DatprHteșpdetățil

Datoriile în sumă de 46.267,440 lei la 3112.2019, reprezentând datoriile ce trebuie achitate în termen mai mic de 1 an, respectiv mai mare de 1 an, sunt detaliate astfel:

Descriere •

31 decembrie

2019

Exigibilitate

Sub lan

Peste l an

i Sume datorate instituțiilor de credit

33.035.258

8.400,349

24.634.909

ț Datorii comerciale

9.667,904

9 667.904

0

? Avansuri încasate în contul cHențiior

264.988

264.988

0

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șl datoriile privind asigurările sociale

3.299 290

3.299.290

0

|™     Tata       _____

46.267.440

21632.531

24.634.909

Datoriile în sumă de 57.359,462 lei la 3î 12.2018, reprezentând datoriile ce trebuie achitate termen mai mic de 1 an, respectiv mai mare de 1 an, sunt detaliate astfel:

| . . . ■

Descriere

L_ ■•■•■•■•.•......■■• . . • ■ ■                     ■ , .....            _

31 decembrie

2018

Exigibilitate

Sub l an

Peste 1 an

Sume datorate Instituțiilor de credit

41.028.326

8,208030

32,820 796

Datorii comerciale                                ’

13.352.387

13.352 387

Avansuri încasate în contul diențitor

163.479

163.479

o.

Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale și datorite privind asigurările sociale

2.814.770

2,814.770

0

TQtol '

57.359462

i4S38:666

32.820.796

Sumele datorate Instituțiilor de credit în valoare de 33.035.258 fel la 3112.2019 reprezintă valoarea creditelor externe contractate de companie. 5.C. Compania de Apă Oradea S.A are contractate doua credite BERO pe termen lung, detaliate astfel: 1 Creditul BERD in sumă de 12.000.000 euro, in conformitate cu Contractul de împrumut inchei<_ intre S C, Compania de Apă Oradea S.A. și Banca Europeană de Reconstrucție șl Oervohăre pentru cofinanțarea programului "extinderea rețetei de apă și canalizare în Municipiul Oradea'*, contractat în anul 2007.

Sumele în sold la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

Descriere

EUR

LEI

Creditul BERD pe termen lung

0

0

Creditul BERD partea curentă

1050,887

5.022,504

Opb|ndadejplătit

____„1&384

Total

1.053,185

5.033.488

DO* 01 IM. 3;

2. Creditul BERD în sttrrră de 36.131.200 tei pentru cofinanțareaprogramuiiti «.Extinderea și fflddcmlwef infrastructurii de apă șt apă uzată In județul Bihor'", în cadrul Frogramutul Operațional Sec torial Mediu * Axa Prioritară i «Extinderea și modernizarea ■sistemelor de apă și apă uzată" contractat în anul 2013.

Sumele in sold la 31 decembrie 2019 se prezintă astfel:

Descriere                                                                111

Creditul BERO pe termen lung                                   24.634.909

Creditul BFRD pe termen scurt                                     3.284.654

Total                                                      28X01.770

re


Dororit/e comercfofe reprezintă datoriile companiei față de/furnizori, având următoarea componență:

Descriere                                      31 decembrie 31 decembrie

■.2018            2019

•  Furnizori pentru activitatea deproducție               1,426.209         1.16^.548

.-  Furnizori de imobilizări                                 9.797.111         5.371.013

•■ furnizori.-" facturi pesosite -........     , .........       J?» 129.067__________.... 3.128.343

Tot»!                                             13.352.387        9X57,904

Alte datorit, inclusiv datoriile fiscafe''fi dator«te privind asigurările sociale^ reprezentând obligațiile de plată față de salariațî, fonduri speciale, bugetul local, bugetul aslgurăritor sociale de stal și de sănătate, sunt formate din:

Descriere.

31 decembrie

31 decembrie

2018

2019

Datorii în legătură cu personalul

611.365

715.686

Contribuția de asigurări sociale șl de sănătate

8C6X14

901.824

Contribuția a^gotbrie de muncă

51,512

■■■'5.7X92.

Impozitul pe salarii

158 725

178476

impozitul pe profit

. O'

37 665

TVAneexigțbil

27W1

. 231611

Fonduri speciale - taxe șt vărșămînte -asimiiațe'

32.832

■' 47.186

Garanții de bună execuție

690.463

705X34

Creditori d»vf-<<i

/ 189.16b-

■ 421216

Total

2.814.770

3.299290

în ca tegoria Creditorilor diverși in sumă de 423.216 lei, I# 31.12 .£019 supt cuprinse garanțiile de participare ta licitație, precum și aîțî creditori.

Sumele încasate in pluș de la client» în urma regtdariz&rH consumului în valoare de 264.988 lei sunt pfeientăte în cadrul poriției «Avansuri încasate în contul comebrifor ■ ■

NOTA 6. PRINCIPII, POLITICI Șl METODE CONTABILE

Politicile contabile aplicate în aceste situații financiare sunt prezentate în cete te urmează •

A, Politici contabile

Politicile contabile aplicate la S.C.Compania de Apă Oradea Ș.A. reprezintă principiile, bazele,, convențiile, regulile șl practicile specifice aplicate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale, precum și reguli pentru conducerea contabilit^ii la '$£. Compania de Apă Oradea SA

Regulile și tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile respectă legislația națională tn ansamblul său, precum și a celei care reglementează aspecte specifice.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea unor informații finanda anuale care $â îndeplinească următoarele caracteristici calitative fundamentale:

 • a) relevanța - informațiile financiare relevante sunt cele care au capacitatea de a ajuta utilizatorii de informații în luarea deciziilor. informațiile financiare relevante au capacitatea de a ajuta utilizatorii de informații în luarea deciziilor dacă au valoare predictivă, valoare de confirmare sau ambele.

h) reprezentarea exactă - situațiile financiare anuale descriu fenomenele economice în cuvinte șr cifre. Pentru a fi o reprezentare exactă, o descriere trebuie să fie completă, neutră și fără erori.

Utilitatea informațiilor financiare este amplificată de alte caracteristici calitative, și anume;

 • a) comparabilitatea - informațiile sunt mult mat utile dacă put fi comparate cu informații similare despre alte entități și cu Informații similare despre aceeași entitate aferente unei alte perioade sau date,

b> verificabititatea * ajută în a asigura utilizatorii că informațiile reprezintă exact fenomenele economice pe care își propun să le reprezinte, Verificabilitatea poate fi directă și Indirectă,

 • - verificarea directă se referă la verificarea unei valori sau a altor reprezentări prin observa*

directă;

 • - verificarea indirectă se referă la verificarea intrărilor pentru un modei, o formulă sau o altă

tehnică șl la recalcularea rezultatelor prin utilizarea aceleiași metodologii.

 • c) oportunitatea - înseamnă că informațiile sunt disponibile factorilor decizional pentru ta aceștia să ia decizii în timp util

 • d) inlel;g<biiitatea - clasificarea, caracterizarea și prezentarea în mod clar și concis a informațiilor le fac pe acestea inteligibile.

Caracteristicile calitative amplificatoare trebuie maximizate în măsura în care acest lucru este posibil. Totuși, caracteristicile calitative amplificatoare, fie individual, fie In grup, nu pot face informațiile utile dacă respectivele inform ații sunt kelevante sau nu supt reprezentate exact.

Modificările de politici contabile pot fi determinate de:

 • a) inițiativa entității, caz în care modificarea trebuie justificată în notele explicative la situațiile financiare anuale. Modificarea de politică contabilă ta Inițiativa entității poate fi determinată de;

- o modificare excepțională interveniU în situația entității sau te contextul economicofinanciar în care aceasta își desfășoară activitatea;

* obținerea unor informații credibile și mar relevante.

 • b) o decizie a unei autorități competente șl care se impune entității (modificare de reglementare), caz în care modificarea nu trebuie justificată în notele explicative, cl doar menționatăfo acestea.

Nu se consideră modific.ăriale politkifor contabile.

 • a) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacțw, alte evenimente sau condiții care diferă, ca fond, de celecare au avut locanterkx,

 • b) aplicarea unei politici contabile pentru tranzacții, alte evenimente sau condiții care nu au avut foc anterior sau care au fost nesemnificative.

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege șau are ca rezultat informații mai relevante sau mat credibile referitoare la operațiunile enității.

în cazul modificăriiunei politici contabile, entitatea trebuie să menționeze în notele explicative natura modificării politicii contabile, precum șl motivele pentru care apucarea noii politici contabile oferă informații credibile și mai relevante, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei șl tendința reală a rezultatelor activității entității.

a. Corectarea erorilor contabile

Erorile constatate în contabilitate se pot referi fie I» exercițiul financiar curent, fie la exercițiile financiare precedente. Corectarea erorilor se efectuează la data constatării tor.

Definiție:

Erorile din perioadele anterioare sunt definite ca omisiuni și declarații eronate cuprinse în situațiile financiare ale entității pentru una sau mal multe perioade anterioare rezultând din greșeala de a utiliza sau de a nu utiliza informații credibile tare:

 • 1. erau disponibile la momentul la care situațiile financiare pentru acele perioade au fost probate spre a fi emise;

 • 2. ar fi putut fi obținute în mod rezonabil șl luate fo considerare la întocmirea șt prezentarea acestor situații financiare anuale.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare -a politicilor contabile, ignorării Sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

Erorile din perioadele anterioare se referă inclusiv la prezentarea tronai» a informațiilor în situațiile financiare anuale.

Corectarea erorilor aferente exercițiului financiar curent se efectuează pe seama contului de profit și pierdere»

Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiifor financiare precedente se efectuează pe seama rezultatului reportat. Erorile nesemnificative aferente exercițiîlor financiare precedente se corec tează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, erorile nesemnificative pot fi

corectate pe seama contului de profit șî pierdere. Erorile nesemnificative sunt cele de natură să nu influențeze informație financiar-contabile.

Se consideră că o eroare este semnificativă dacă aceasta ar putea influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza situațiilor financiare anuale Analizarea dară o eroare este semnificativă sau nu, se efectuează în context, având în vedere natura sau valoarea individuală sau cumulată a elementelor.

Corectarea erorilor aferente exercițiilor financiare precedente nu determină modificarea situațiilor financiare ale acelor exerciții.

în notele explicative la situațiile financiare trebuie prezentate Informați cu privire la natura erorilor constatate și perioadele afectate de acestea,

C. Estimările

Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, unele elemente ale situațiile financiare anuale nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implică raționamente bazate pe cele mai recente informații credibile avute la tfIspozițîe.

Societatea ut Mizează estimări pentru determinarea:

cliențîior mcerți și ajustărilor pentru deprecierea creanțelor aferente;

• valorii provizioanelor pentru riscuri șl cheltuieli de constituit la sfârșitul exercițiului financiar pentru litigii.

0. Evenimente ulterioară datei bilanțului

Definiție:

Evenimentele ulterioare datei bilanțului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile^ care au foc între data bilanțului șl dau la care situațiile financiare anuale sunt autorizate pentru . , emitere,

O-*

Pot fi identificate două tipuri de evenimente ulterioare datei bilanțului:

a| cele care fac dovada condițiilor care au existai fa data bilanțului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanțului conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale;

b| cele care oferă Indkațil despre condiții apărute ulterior datei bilanțului. Aceste evenimente ulterioare datei bilanțului nu conduc la ajustarea situațiilor financiare anuale.

In data de 11 martie 2020, Organizația Mondială a Sănătății a declarat epidemia de coronavirus ca fiind pandemie, iar Președintele României a decretat stare de urgență în data de 16 martie 2020.

Pentru a răspunde amenințării potențial grave reprezentate de COVI049 la adresa sănătății publice, amorităț»ie Guvernamentale rămâne au luat măsuri pentru a ține sub contrei epidemia, inclusiv introducerea de restricții privind circulația transfiontalieră a persoanelor, restricții privind intrarea vizitatorilor străini și „blocarea"' anumitor industrii, până la noi evoluții ale situației. In med specific. liniile aeriene au suspendat transportul de persoane din și către țări afectate de criza COVIO 19, șl au fost închise școlile, universitățile, restaurantele, cinematografele, teatrele, muzeele și bazele sportive, magazinele cu excepția magazinelor alimentare și a farmaciilor. în plus,

marii producători din industria auto au decis să închidă operațiunile atât în România, cât și în alte țări europene.

impactul economic ia nivel mailarg» acestor evenimente include:

:* Perturbarea operațiunilor comerciale șia activități» economice din România, cu un •efect &» cascadă asupra lanțurilor de aprovizionare;

 • •  Perturbări semnificative a activității în anumite sectoare, atât în România, cât șipe piețele cu dependența mare de un lanț de aprovizionare Străin, precum -șl. perturbarea afacerilor orientate către export care depind în mare masuri de piețele externe. Sectoarele afectate include comerțul și transporturile, sectorul călătoriilor și turismul, divertismentul, producția, construcțiile, comerțul cu amănuntul, asigurările, educația și sectorul financiar;

 • •  Scăderea semnificativă a cererii de bunuri și servirii neesențiale;

 • •  Creșterea incertitudinii economie®, reflectată în volatilitatea crescută a prețurilor activelor și a ratelor de schimb valutar.

începând cu data de 21 martie 2020, au Intrat în vigoare o serie de ordonanțe de urgență emise de Guvernul României ■cu privire I» anumite măsuri economice și fiscaî-bugetare pentru a contracara efectele negative ale epidemiei de COVfO-19asupra companiilor,

SC Compania de Apă Oradea S-A. îsf desfășoară activitatea In sectorul de alimentare o» apă și de canalizare care nu ș fostafectat -în mod semnificativ de epidemia de COVIO-19, in săptămânile anterioare datei aprobării situațiilor financiare operațiunile Companiei nu au fost întrerupte Pe baza Informațiilor disponibile publicului la data la care aceste situații financiare au fost autorizate pentru a fi emise, conducerea a luat îh considerare evoluția potențială a epidemiei și impactul său așteptat asupra Companiei și asupra mediului economic in care își desfășoară activitatea, inclusiv măsurile luate deja de guvernul român și de guvernele din alte țări.

SC Compania de Apă Oradea Ș.A. a întreprins toate măsurile necesare ca activitatea de furnizare a apei pot «italie șl de canalizare să nu aibă de suferii din cauza acestei situații excepționale:

 • *  Toate stațiile de tratare a apei au suficiente stocuri de materiale și substanțe utilizate în procesele de pdtabiUzare. Stocuri de substanță și echipamente de rezervă au fost făcute și la stațiile de epurare, astfel încât, calitatea apei deversate sâ respecte condițiile de mediu; Consumul apel de la robinete este sigur, calitatea apel furnizate fiind strict monitorizată în laboratorul propriu, tn bazewul program stabilit în comun cu Direcția de Sănătate Publică Bihor; rezolutele analizelor fiind postate pe pagina de internet a societății, http://wwwapaoradea.ro/index.html;

 • *  Personalul este instruit pentru situațiile excepționale ce pot apărea pe fondul unei eventuale extinderi a focarelor de coronariruș, scopul fiind acela de a asigura continuitatea serviciului;

 • *  Implementarea programului de lucru de la domiciliu pentru personalul administrativ, precum și pentru personalul IT.

Pe baza informațiitor disponibile în prezent publicului, a indicatorilor cheie de performanță actual» ai Companiei și având în vedere acțiunile Inițiate de către conducere, nu anticipăm un impact negativ ..direct' imediat și semnificativ al epidemiei Covid l9 asupra Companiei, asupra operațiunilor, poziției financiare șl iezuit ațelor operaționale ale acesteia.

i)ri- tii: 14 i;                                                                                                           ' l'ap U 4?

Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca perioadele de carantină prelungită, © intensificare a severității acestor măsuri sau un impact negativ secundar al acestor măsuri asupra mediului economic în care operăm $1 aibă un efect negativ asupra Companiei șf asupra poziției financiare și a rezultatelor operaționale ale acesteia, pe termen mediu ți pe termen mai lung.

Continuăm să monitorizăm îndeaproape situațiile șl vom răspunde pentru a atenua impactul unor ast fel de evenimente șl circumstanțe pe măsură ce apar.

CONCEPTE DE BAZA

Pnnclplulcontinuitățil activității

Situațiile financiare sunt elaborate, de regulă, pornindu-se de la prezumția că societatea îg desfășoară activitatea pe baza principiului continuității activității. Acest principiu presupune că societatea își continui în mod normal funcționarea, fără a intra In stare de lichidare sau redute semnificativă a activități*.

Compania nu are intenția și nici nevoia de a-și lichida sau de a-șs reduce în mod semnificativ activitatea; dacă o astfel de intenție sau nevoie există, s-ar putea să fie nevoie ca situațiile financiare să fie întocmite pe o bază diferită de evaluare și, în acest caz, vor fi prezentate informațiile referitoare la baza utilizată.

Principiul permanenței metodelor

Politicile contabile șl metodele de evaluare trebuie aplicate in mod consecvent de la un exercițiu financiar ta altul.

Principiul prudenței

La întocmirea situațiilor financiare anuale, recunoașterea și evaluarea trebuie realizate pe o bază prudentă șs, în special:

aj în contul de profit și pierdere poate fi inclus numai profitul realizat la data bilanțului;

 • b) sunt recunoscute datoriile apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al wv exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și datV' întocmrrli acestuia;

 • c) sunt recunoscute deprecierile, indiferent dacă rezultatul exercițiului financiar este pierdere sau profit Înregistrarea ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se efectuează pe seama .conturilor de cheltuieli, indiferent de impactul acestora asupra contului de profit și pierdere.

Principiul contabilității de angajamente

Situațiile financiare sunt elaborate conform contabilității de angajament Efectele tranzacțiilor șl ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc (și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit} și sunt înregistrate în contabilitate și raportatele situațiile financiare ale perioadelor aferente.

Trebuie să se țină cont de veniturile și cheitufefile aferente exercițiului financiar, indiferent de data încasării veniturilor sau data plății chdtufelilor. înregistrarea în aceste conturi se efectuează pe baza documentelor care atestă livrare a bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

Principiul intangtblfității

Bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercițiului fiandar precedent. în catul modificării politicilor contabile ii ai corectării unor erori aferente perioadelor precedente, nu se modifică bilanțul perioadei anterioare celei de raportare.

Principiul evaluării separate a dementelor de activ și de datorii

Componentele elementelor de active și de datorii trebuie evaluate separat.

Principiul necompensariî

Orice compensare între elementele de active șî datorii .sau între elementele de venituri șt cheltuieli este interzisă. eventualele compensări între creanțe și datorii față de aceeași entitate efectuate tu respectarea prevederilor legale pot fi înregistrate numai după contabilizarea creanțelor șî veniturilor, respectiv a datoriilor și cheltuielilor corespiruătoare. în notele explicative se prezintă valoarea brută a Creanțelor șî datoriilor care au Făcut obiectul compensării.

Principiul contabilizării și prezentarea elementelor din bilanț și din contul de profit șl pierdere ținând seama de fondul economic al tranzacției sau al angajamentului In cauză.

Respectarea acestui principiu are drept scop înregistrarea In contabilitate șl prezentarea fidelă a operațiunilor eccnomico-finandare în conformitate cu realitatea economică, punând în evidență drepturile șl obligațiile, precum șl riscurile asociate acestor operațiuni.

Evenimentele și operațiunile economico-financiare trebuie evidențiate în contabilitate așa cum acestea se produc, în baza decumentetor justificative. Forma juridică a unui document trebtite să fie în concordanță cu realitatea economică. Atunci când există diferențe între fondul sau natura economică a unei operațiuni sau tranzacții și forma sa juridică, entitatea vă înregistra în contabilitate aceste operațiuni, cu respectarea fondului economic al acestora.

Principiul evaluării la cost de achîriție

Elementele prezentate in situațiile financiare se evaluează, de regulă, pe baza principiului costului de achiziție sau at costului de producție.

Princip

Entitatea se poate abate de la cerințele cuprinse in prezent ele reglementări referitoare ia prezentările de Informații șl publicare atunci când efectele respectării lor sunt nesemnificative.

POLITICI Șl METODE CONTABILE

Situațiile financiare anuale au fost întocmite în conformitate cu Legea contabilității m. 82/1991, republicată și cu prevederile cuprinse în OMFP nri. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare aferente exercițiului 2018, au fost efectuate în acord cu respectarea principiilor contabile prezentate de Reglementările contabile conforme cu Directivele europene, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014.

Politicile cdrrtabKe aprobate respectă conceptele ț» principiile cuprinse-M reglementările contabile aplicabile începând cu 01.01.2015 s-au aplicat principiile contabile generale prezentate în OMFP

nr. 1802/2014, conform cărora elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează în conformitate cu aceste principii, conform contabilității de angajamente, astfel încât efectele tranzacțiilor # ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc, inclusiv pentru dobânzile aferente perioadei, indiferent de scadența acestora.

Situațiile financiare au fost întocmite pe bana balanței de verificare întocmite fa 31 decembrie 2019

Potrivit art.,3 din Legea contabilității nr, 82/1991, contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională. Contabilitatea operațiunilor efectuate In valută se ține atât în moneda națională, căt și valută.

Contabilitatea este organizată și condusă atât ta sediul social, cât șl' la punctul de lucru șț la sucursală.

înregistrările în evidența contabilă se fac cronologic și sistematic, pe baza înscrisurilor ce dobândesc calitatea de document Justificativ care angajează răspunderea persoanelor care bau întocmit conform reglementărilor contabile în vigoare.

Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate pot dobândi calitatea de document justificativ numai în condițiile în care furnizează toate mformațlife prevăzute de OMfP hr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare anuale se evaluează, in general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului de producție,

Evoluarea fadata intrării în societate

U data intrării în societate, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

 • a. la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;

 • b, la cost de producție - pentru bunurile produse In entitate;

c la valoarea de aport, stabilită în urma evaluării ~ pentru bunurde reprezentând aport la capitalul social;

d, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

fvaloarea cu ocaela inventarierii

Evaluarea cu ocazia inventarierii a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii se face potrivit prevederilor OMFP nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și a normelor emise in acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea fa încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ șl de pasiv do natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale ia valoarea de Intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

în acest scop, valoarea de intrare se compari cu valoarea stabilită pe bata inventarierii, denumită valoare de Inventar, în acest car, se vor avea în vedere, printre altele: pentru elementele de activ, diferențele constatate în minus între valoarea de Inventar șl valoarea contabilă netă a dementelor de activ se înregistrează în contabilitate pe seama unei atnortUirHupltmcntare, în cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibilă sau se efectuează o ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci când deprecierea este reversibilă, aceste elemente menținându-se, de asemenea, ta valoarea lor de intrare.

Prin valoare contabilă netă se înțelege valoarea de intrare, mal puțin amorțlmea și 'afustMe pentru depreciere sau pierdere de valoare, cumulate

Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferențele constatate m plus între valoarea de inventar și valoarea de intrare a etementetar de pasiv de natura dator Mor se înregistre ază în contabilitate, pe seama elementelor corespunzătoare de cfatorii.

Evaluarea ia data ieșirii din entitate

ța dau ieșirii din enriw sau la darea h consum, bunurile se evaluează și se -scad din gestiune la valoarea for de Intrare sau valoarea ta care sunt înregistrate fa contabilitate.

POUTICI CONTABILE PRIVIND ACTIVE IMOBILIZATE

Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice viitoare Șl deținute pe o perioadă mai mare de un an.

Beneficiile economice viitoare reprezintă potențialul de a contribui, direct sau Indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie către entitate.

Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile tor trebuie să fie alocate pe parcursul perioadelor cu benefici» pentru entitate (duratade viață utilăj.

Activele imobilizate sunt clasificate în bilanț fa trei categorii principale .*

 • - imobilizări necorporale;

 • - imobilizări corporale;

-imobilizărifinanciare.

Imoblfizăriie cuprinse în activul bilanțului sunt în mod exclusiv bunuri sau drepturi reale la care societatea este proprietară.

SX. Compania de Apă Oradea S.A. evidențiază separat categoriile de imobilizări cu destinații, nătură și mod de utilitare diferite. Componentele ce fac parte dintr-un echipament complex care au durate do utilitate specifice, diferite de echipamentul considerat ta întreg șl tare pot fi evaluate și utilizate de sine stătător vor fi evidențiate contabil,, amortizate, depreciate și evaluate separat.

Dacă nu este posibil să se estimeze separat modul de utilizare sau valoarea justă a componentei, atunci activul In cauză va fi prezentat gtobăl, în cadrul categoriei de imobilizări pe care o deservește.

în vederea înțelegerii politicilor contabile privind activele imobilizate, trebuie avute fa vedere următoarele concepte-cheie:

Durata de viață «015 - perioada în care un activ este prevăzut a fi disponibil pentru utilizare de către entitate sau numărul unităților produse sau al unor unități similare ce se estimează că vor fi obținute de entitate prin (dosirea activului respectiv.

Costul - suma plătită în numerar sau echivalente de numerar sau valoarea justă a oricărei cantraprestațH efectuate pentru» achiziționa sau construi urt activ.

Valoarea justă. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunăvoie între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții cu prețul determinat obiectiv. în determinarea valorii juste, acolo unde V3 fi cazul, se va apela la evaluator» autorizați Estimarea valorii de piață se efectuează pe baza informațiilor de pe piață, disponibile public Ia finele exercițiului financiar, și a variatelor metode tehnice de evaluare, în funcție de fiecare tip de activ în parte. Deși metodele de evaluare utilizate sunt cete mai adecvate, rolul major B joa raționamentul profesional în interpretarea rezultatelor evaluării, deoarece nu brice diferența <fe" valoare rezultată din reevaluare este semnificativă și producătoare de efecte în situațiile financiare

Valoarea contabilă. Valoarea la care un activ este recunoscut după scăderea amortizării cumulate și a oricăror pierderi cumulate din depreciere

Amortizarea. Alocarea sistematică a valorii amortizabile a unui activ pe durata sa de viață idilă; ■

Valoarea reziduală. Valoarea estimată pe care o entitate o va obține din cedarea unui activ, după scăderea costurilor de cedare estimate (presupunând că activul are deja vechimea și se găsește în starea preconizată la sfârșitul duratei sate de viață utilă).

Valoarea amortizabilă, Costul unui activ sau altă valoare cârd a fost substituită costului, minus valoarea reziduală a activului

Preț net de vânzare. Suma obținută din vânzarea unul activ primr-o tranzacție desfășurată în condiții obiective, minus costurile de cedare.

Activele imobilizate sunt prezentate fa bilanțul contabil la valoarea contabilă, aceasta fiind reprezentată de costul de achiziție istoric diminuată tu amortizarea cumulată până la aceea dat " precum ș» cu ajustărite cumulate dfa depreciere.

Costul de achiziție este egal cu prețul de cumpărare, taxele nerecuperabrte, cheltuielile de transport aprovizionare șl ahe cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv.

Costurile îndatorării, respectiv cheituielite financiare cu dobânzile și diferențele de curs aferente dobânzii privind împrumuturile, care sunt direct atribuibite achiziției, comțrucției sau producției activelor pe termen lung nu sunt capitalizate ța parte din costul acelui activ, Diferențele nefavorabile de curs valutar aferente împrumuturilor care au finanțat activele pe termen lung nu sunt incluse in valoarea contabilă a activelor aferente.

investițiile de natura patrimoniului public finanțate din surse publice (alocații bugetare) se evidențiază în contul 212 "Construcții", ta momentul transferului în patrimoniul publc se scade din acest corni cu diminuarea fondurifor și, concomitent, se înregistrează în contul înafara bilanțului 8038‘ Bunuri publice primite în administrare, concesiune și cu chirie5'.

Prin contractul de concesiune; Compania în calitate de operator înregistrară șt urmărește evidență patrimonmlui public tuturor localităților cuprinse in Aria Delegării In contul 8038.

Cheltuielile cu întreținerea și reparațiile mijloacelor fixe sunt evidențiate în cheltuiește din exploatare în momentul efectuării lor Jarîmbunătățit ife care duc la mărirea duratelor de viață sau a valor ii activelor sunt capitalizate.

Mijloacele fixe de natura donațiilor (racorduri, branșamente) se înregistrează în contul Wara bilanțului 8038 "Bunuri publice primite în administrare, concesiune șl cu chirie".

Evaluarea imobilizărilor corporale la data bilanțului se efectuează la costul ajustat cu modificări semnificative, dacă este cazul# așa cum sunt ele prevăzute în O.M.f.P.nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile flnantiare anuale consolidate, mal puțin amortizarea șl ajustările cumulate din depreciere, aceasta fiind valoarea justă h data reevaluării.

Politica de amortizare a imobilizărilor corporale

Amortizarea se calculează la valoarea de intrare# prin metoda liniară de-a lungul duratei de utilizare economică, conform Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, pe baza Catalogului privind clasificarea și duratele normale de furuțîonare a mijloacelor fixe elaborat conform HG nr.2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratelenormate de funcționare a mijloacelor fixe.

Amortizarea imobilizărilor corporale se calculează începând cu luna următoare punerii în funcțiune șl până ta recuperarea Integrală a valorii lor. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Societatea nu takirfează șț mi înregistrează amortizare pentru imobilizările corporale de natura patrimoniului public primite în administrare (pentru a fi utilizate de operator fa vederea realizări* serviciilor de apă-canal) anexă la contractul de delegare încheiat cu Asociația de Dezvoltare Inter comunitară "APAREGIO".

Pentru cakulul amortizării se fofoseșțe metoda de amortizare Ijtiiarâ. Duratele de viață folosite, conform Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, sunt prezentate mal jos:

*

Clădiri și construcții

24-50 ani

Rețele de apă și branșamente

24 ani

Rețete de canal și racorduri

32 ani

Echipamente

5 20 ani

Mijloace de transport

5ani

Tehnică de calcul

3 ani

*

Mobilier și echipament de birou

3-15 ani

.Software

3 ani

Modificările pcMnd amortizarea pot avea loc în următoarele situații:

• erori în previziunile inițiale;

 • - schimbări ale condițiilor de exploatare;

 • - încheierea perioadei de exploatare;

 • - ameliorări fiscale.

Terenurile nu se amortizează.

Cedarea și casarea

O imobilizare corporală trebuie scoasă din evidență fa cedare sau casare, atunci când niclun beneficiu economic viitor nu mai este așteptat din utilizarea sa ulterioară.

Câștigurile sau pierderile obținute în urma casării sau cedării u*rei Imobilizări corporale trebuie determinate ca diferență între veniturile generate de scoaterea din evidență și valoarea sa neamortizată, inclusiv cheltuielile ocazionate de aceasta și trebuie prezentate la venituri s* cheltuieli, după caz, în contul de profit și pierdere.

Evaluarea ieșirii prin casare sau prin alte modaOtățl a imobilizărilor se face la valoarea contabilă.

Valoarea rămasă neamortizată este trecută pe cheltuieli la dată scoaterii din foncțiune.

Piesele șl subansamblele care rezultă din dezmembrarea imobilizărilor corporale simt evaluate la valoarea de utilitate și încadrate la categoriile corespunzătoare de stocuri-piese de schimb.

Scoaterea din evidență a mijloacelor fixe se face pe baza aprobării în Consiliul de Administrație șl a documentației de casare, respe«ivde valorificare pentru fiecare mijloc fix în parte.

Câștigul sau pierderea care rezultă din derecunoașterea unui element de imobilizări corporale va fi indus(ă) țn profit sau pierdere. Câștigul sau pierderea $e determină ta fiind diferența dintre încasările nete la cedare, daci există, șl valoarea contabilă a elementului cedat sau casat.

Concesiuni

Pentru exercitarea dreptului de operare asupra sistemului public de alimentare cu apa șt" canalizare, precum și pentru gestiunea serviciului public de alimentare cu apă șl canalizare, operatorul datorează lunar, bugetului local, redevența. Valoarea redevenței este stabilită ca o sumă fixă lunară pentru fiecare autoritate delegată la semnarea protocolului de predare primire primire a serviciului public de alimentare eu apă șl de canalizare.

Redevența lunară este o sumă fixă stabilită prin acordul părților reprezentând 0,20 % din valoarea de inventar a Bunurilor de retur (fără zecimale) de la data semnării Contractului de Delegare a gestiunii.

7

Valoarea redeveoței astfel stabilită rămâne fixS pentru întregul an financiar și constituie sursa de alimentare a Fondului 1.1.0. conform O.U.G. nr.l 98/2005. actualizată, privind constituirea, alimentarea șl utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilfi din partea uniunii Europene.

Imobilizări în curs de execuție

imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile neterminate efectuate în regie proprie sau de constructori. Acestea se evaluează la costul de producție sau costul de achiziție, după caz. Imobilizările corporale fo curs de execuție șe trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestor», după caz.

Politici contabile privind reevaluarea

Se efectuează reevaluarea imobilizărilor corporale existente ta sfârșitul exercițiului financiar, la uri interval de 3 ant

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face h valoarea justă de la dăța bilanțului. Valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate, de profesioniști Calificați în evaluare, membri ai AMEVAR (organismul acreditat în domeniul evaluării).

Dacă un activ imobilizat este reevaluat, toate celelalte active din grupa din care face parte trebuie reevaluate.

Diferența dintre valoarea justă rezultată In urma reevaluării șl valoarea la cost istoric la care eră evidențiată imobilizarea trebuie prezentată la rezervadin reevaluare, in contul 105 „Rezerve din reevaluare". / '

Imobilizări necorporale

îfi cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

 • •  cheltuielile de constituire;

 • •  cheltmehle de dezvoltare;

 • •  concesiunile, brevetele, licențele, mărcile comerciale, drept urile și activele similare, cu excepția cefor create intern de societate;

 • •  active necorporsle de explorare și evaluare a resurselor minerale;

 • •  fondul comercial pozitiv

 • •  alte imobilizări necorporale;

 • •  avansuri acordate pentru imobilizări necorporale;

Concesiunile, brevetele; licențele, mărcilecomerciaie, drepturile și activele similare, achiziționate sau dobândite pe alte căi, se înregistrează în conturile de imobilizări necorporaie la costul de achiziție sau valoarea de aport, după caz.

în cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuleHor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare și se evidențiază în contul 205 „Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare'.

Amortizarea acestor cheltuieli înregistrate ea imobilizări necorporale se înregistrează pe perioada pentru care societatea are dreptul de a utiliza rețelele respective, dacă această durată este specificată în contractele încheiate sau, dacă nu este Stabilită o asemenea durată, pe durata de viață a instalațiilor de utilizare de la focul de consum.

rM>-oi;Kd.k                                                                                    ftir. li'-iă-

Avansuri șîaîte imobslizărinecorporaîe

în cadrul avansurilor șl altor Imobilizări necorporale se înregistrează avansurile acordate furnizorilor de imobilizări necorporale, programele informatice achiziționate de la terți pentru necesitățile proprii de utilizare.

Programele informatice, precum șl celelalte imobilizări necorporale înregistrate la "Alte imobilizări necorporate", se amortizează pe durata prevăzută pentru utilizarea ior. Licențele do utilizare a programelor informatice se contabilizează și amortizează separat,

POLITICI CONTABILE PRIVIND CREDITELE EXTERNE

înregistrările trăgeritor ți rambursărilor de rate se fac la data tranzacțiilor, la cursul BNR din ziua respectivă, eventualele diferențe de curs valutar față de costul Istoric la care au fost înregistrate împrumuturile - ce sunt evaluate succesiv h finele fiecărui exercițiu financiar, în raport cu cursul BNR de la 31 decembrie - afectează cheltuielile sau veniturile Companiei.

Pentru dobânzile aferente creditelor externe contractate, eșalonarea sumelor datorate se face anual, în funcție de graficulde restituire a ratelor de împrumut, prevăzut în contractele semnate.

POLITICI CONTABILE PRIVIND SUBVENȚIILE PENTRU INVESTIȚII * BUGET LOCAL $1 BUGET DE STAT , '

Alocațiile bugetare primite pentru investiții în vederea achiziționării de mijloace fixe de natura patrimoniului public surrt nerambursabile ți sunt evidențiate în conturi de subvenții fiind înregistrate în contunlede patrimoniu atunci când mijloacele fixe sunt puse în funcțiune.

Constituirea (primirea) acestora, în conformitate cu planurile de investiții anuale se face distinct pe tipuri de finanțare* capitole de finanțare distincte și surse de finanțare distincte (buget local Ș* buget de stat), precum și pe lucrări de investiții particularizat. Consumarea acestor alocații se face prin achitarea facturilor de furnizori aferente. La recepția lucrărilor din aceste surse în patrimoniul public, se stinge cuantumul alocației primite cu valoarea lucrărilor de investiri executate.

Amortiza rea mijloacelor fixe finanțate din alocații bugetare nu este recunoscută în rezultați exercițiului, drept urmare nu există venituri de recunoscut pe durata de funcționare a mijloacelor' fixe.

POLITICI CONTABILE PRIVIND PROGRAMELE DE FINANȚARE EXTERNĂ NERAMBURSABILE -FONDURI DE COEZIUNE

Sarcinile, responsabilitățile, procedurile de lucru, precum și monografia contabilă referitoare la implementarea proiectului sunt evidențiate în manualul de proceduri elaborat în acest scop. Pe toată perioada de derulare a Proiectului, Compania va ține evidența cantabilă folosind conturi analitice distincte, prin efectuarea de înregistrări contabile separate, cronologic pentru toate tipurile de surse de finanțare, fofosind o codificare adecvată a tuturor tranzacțiilor, în baza documentelor pi 1 mare originale.

Contabilitatea proiectelor finanțate din subvenții se ține distinct, pe fiecare proiect, sursă de finanțare, potrivit contractelor încheiate.

MXOfifd. 3;                                                                        Pa$,jj 42

Cheltuielile privind salariile personalului UtP aferent programelor externe vor fi incluse în valoarea investiție» pr^ecletor.

POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE

Stocurile sunt înregistrate în contabilitate la o valoare egală cu costul de achiziție Costul de achiziție include, ca și în carul activelor imobilizate, prețul de cumpărare, dar nu include taxele nerocuperabîle, cheltuielile de transport * aprovizionare și alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea în stare de utilitate sau intrarea în gestiune a bunului respectiv, acestea sunt înregistrate pe cont urile de cheltuieli.

înregistrarea în contabilitate a intrării stocurilor se efectuează la data transferului riscurilor p beneficiilor. în general, datele de transfer al controlului, de transfer «d proprietății și de livrare coincid. Totuși, pot exista decalaje de timp, de exemplu, pentru*, bunuri recepționate pentru care nu s-a primit încă factura, care trebuie înregistrate în activele cumpărătorului.

în acest seris, este necesar să se asigure:

a) recepționate» tuturor bunurilor materiale intrate în entitate și înregistrarea acestora la locurile de depozitare;

b| în situația unor decalaje între aprovizionarea șl recepția bunurilor care se dovedesc a fi în med cert in proprietatea entității. se procedează astfel:

■ bunurile sosite fără factură se înregistrează ca intrări in gestiune atât la tecul de depozitare, cât șl în contabilitate, pe baza recepției și ă documentelor însoțitoare, prin utilizarea contului 408;

- în căzui bunurilor achiziționate în valută însoțite doar de avu de însoțire a mărfii, urmând ta factura să sosească ulterior, cursul valutar utilizat la înregistrarea în contabilitate este cursul de la data recepției bunurilor:

Reducerile comerciale acordate de furnizori și înscrise pe factura de achiziție diminuează costul de achiziție al stocurilor. în situația în care dtecounturile comerciale sunt înscrise pe o factură distinctă față de factura de achiziție se înregistrează în contabilitate pe seama cheltuiefilor de exploatare.

ta Ieșirea din gestiune stocurUd se evaluează șl înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei f lFO, primul Intrat - primul ieșit. Potrivit metodei "primul intrât - primul ieșit", bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări flot). Re măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează ta costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologici.

Contabilitatea stocurHOr ieține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent conform căruia în contabilitate se înregistrează toate operațiunile de intrare ș» ieșire, ceea ce permite stabilirea și cunoașterea tn orice moment a stocurilor, atât cantitativ, cât și valoric.

Stabilirea ieșirilor de stocuri în cursul perioadei are ia bazăinventar ferea faptică a stocurilor la sfârșitul perioadei

pD Ok&M; ' ’                  ’                                '             Pțg'M'42.

Activele de natura stocurilor nu trebuie reflectate în bilanț ta p valoare mai mare decât valoarea care se poate obține prin utilizarea sau vânzarea Ier. te acest scop, valoarea stocurilor se diminuează până la valoarea realizabilă netă, prin reflectarea unei ajustări pentru depreciere.

Ajustările pentru pierderile de valoare pentu stocurile tara mișcare se constituie la 3 luni pentru cele cu o vechime mal mare de un an.

POLITICI CONTABILE PRIVIND DISPONIBILITĂȚILE BĂNEȘTI

Contabilitatea disponlbîlită|ilbr aflate în bănci/casierie și a mișcării acestor», ca urmare a încasărilor șl plăților efectuate, se ține distinct în tei șl »n valută.

Conturile curente te bănci se dezvoltă în analiUcpe flecare bancă.

Dobânzile de încasat, aferente disponibilităților aflate în conturi te bănci, se înregistrează distinct / în contabilitate.

Dobânzile de plătit și osie de încasat, aferente exercițiului financiar în curs, se înregistrează la cheltuieli financiare sau venituri financiare, după caz.

Operațiunile privind încasările și plățile te valută se înregistrează în contabilitate la cursul de schimb valutar, comunicat de Bancă Națională a României, de la data efectuării operațiunii respective.

la finele fiecărei luni, dispcmibiiltățîle te valută se evaluează te cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională aRomânie? din ultima zl bancară a lunii în cauză. Diferențele de curs înregistrate se recunosc în contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar, după caz.

Sumele te numerar, puse te dispoziția personalului sau a terților, ta vederea efectuării unor plăți în favoarea entității, se înregistrează distinct te contabilitate (contul S42 “Avansuri de trezorerie"), te cazul plăților te valută suportate din avansuri de trezorerie, cheltutelite se recunosc te contabilitate la cursul din data efectuării operațiunilor sau ta cursul din data decontării avansului.

Sumele reprezentând avansuri de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până ta data bilanțului, se evidențiază în .contul de debitori diverși (462 "Debitori diverși”) sau creanțe în legătură cu personalul (4282 "Alte creanțe te legătură cu personalul), în funcție de natura creanței.

POLITICI CONTABILE PRIVIND TERTIi

Datoriile societății se evidențiază în contabilitate pe seama conturilor de terți.

Contabilitatea terților asigură evidența datoriilor și creanțelor entității te relațiile acesteia cu furnizorii, clientfi, personalul, asigurările sociale, bugetul statului, debitorii și creditorii diverși.

în contabilitatea furnizorilor și dienților se înregistrează operațiunile privind cumpărările, respectiv livrările de mărfuri și produse, serviciile prestate, precum și alte operațiuni similare efectuate

DDOI.Ed.3,


lhț,2£42

Drepturile de personal se înregistrează in contabilitate cu reținerea contribuțiilor și impozitelor aferente stabilite potrivit legislației în vigoare.

Decontările cu personalul cuprind drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din fondul de salar», indemnizațiile pentru concediile de odihna, precum și cele pentru incapacitate temporară de muncă, plătite din fondul de salarii, primefereprezentând participarea personalului te profit, acordate potrivit legii.și alte drepturi in bani șî/sauin natură datorate de societate personalului pentru munca prestată.

In vederea înregistrării primelor reprezentând participarea personalului fa profit, acordate potrivit legii, societatea recunoaște ca provizion costul previzionat al acestora atunci ți numai atunci când:

 • a) societatea are o obligație le&afâ sau implicită de a face astfel de plăți ca rezultat al evenimentelor anterioare; și

 • b) poate fi făcută o estimare certă a obligației.

Provizionul urmează a fi reluat în exercițiul financiar în care se acordă aceste prime.

Sumele datorate și neachitate personalului, inclusivlmfemnizațide pentr u concedife ne efectuate sau concediile de odihnă pentru care potrivit legii există obligația compensării acestuia în bani, se înregistrează la finele exercițiului financiar ca alte datorii în legătură cu personalul.

PDUTiCI CONTABILE PRIVIND CREANȚELE

Conturile de creanțe reprezinți sume datorate de clieuți pentru bunuri sau servicii oferite în cursul norrmd af operațiunilor de activitate.

Creanțele S.C. Companiei de Apă Oradea S A. sunt clasificate astfel:

o.cmwfe comerciale, care se compun din:

 • -  creanțe dienți, care sunt reprezentate de valoarea vânzărilor facturate către dienți $1 neincawite; .

dienți încet ți, care sunt reprezentate de creanțele cu risc de wîncasare major;

clienți - f acturi de întocmit, care sunt reprezentate de vânzările încă nofacturate;

 • -  furnizori debitori, care se referă la avansurile plătite furnizorilor de bunuri și servicii;

b creonțe necomerciate, care se compun din:

 • -  creanțe în legătură cu personalul, care sunt reprezentate de avansuri chenzinale;

 • -  alțe creanțe; în legătură cu personalul, care se referă la bunuri sau avansuri acordate angajaților;

 • -  creanțe cu privire te impozitul pe profit, care se referă la impozitul pe profit plătit în plus față de suma datorată;

alte creanțe fiscale, care se referă la alte impozite și taxe plătite în plus față de sumele datorate;

 • *  TVA de recuperat;

 • *  TVA neexigibil din achiziții nefacturate încă:

 • -  debitori diverși, asociate altdr creanțe față de terți;

Creanțele sunt prezentate în bftenț la valoarea istorică. Contabilitatea dienților, a celorlalte datorii și creanțe se ține pe categorii, precum și pe fiecare persoană fizică sau juridică.

ntJ-Oî.l d. k

Creanțele față de cHențti pentru care, până la finețe lunii, nu au fost întocmite facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 418 “Cilențî •facturi de întocmit"), pe baza documentelor care atestă livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor,

Creanțele incerte se înregistrează distinct în contabilitate (contul 4118 ''Clîenți incerți sau în litigiu* sau în contun analitice ale conturilor de creanțe, pentru alte creanțe decât dienții).

Toate creanțele neîncasate, chiar daca serviciul de alimentare cu apă sau de canalizare a fost Sistat, impun acționarea rău-platnicului în justiție.

în scopul prezentării în situațiile financiare anuale, creanțele se evaluează la valoarea probabilă de încasat. Atunci când se estimează ca o creanță nu se va încasa integral, în contabilitate se înregistrează ajustări.

Ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare se constituie lunar pentru;

 • •  creanțele acționate în instanță

 • -  creanțele pentru care este declarată procedura de deschidere a insolvențet și au facturi curente și neachitate mai vechi de 30 zile de la data scadentei;

» creanțele mai vechi de un an .

Creanțele neîncasate vor antrena recunoașterea unor pierderi în situațiile financiare numai dacă este certă imposibilitatea de a încasa respectiva sumă si numai după ce societatea a întreprins toate acțiunile care se impun în aceste cazuri:

 • -   urmărirea în justiție a respectivului rău platnic și obținerea unei sentințe definitive, Cererea falimentului respectivului debitor;

 • -   cazul debitorilor rarfiați;

 • *  cazul debitorilor decedați, conform Codului Fiscal, creanța nu mal poatefi recuperată de lamoștenitori,

Aceste creanțe neîncasate prescrise vor fi înregistrate de fiecare dată la pierderi din creanțe.

POLITIC! CONTABILE PRIVIND DATORIILE

Datoriile în lei sunt prezentate în bilanț la valoarea istorică. Evidența datorilor pentru activitatea de producție se ține distinct de cea de investiție, pe fiecare furnizor și fiecare factură în parte.

Datoriile se clasifică în datorii pe termen scurt și datorii pe termen lung;

Datoriile pe termen scurt sunt sumele care trebuie plătite rntr-o perioada de până la 1 an. o datorie trebuie clasificată ca datorie pe termen scurt, denumită șl datorie curentă, atunci Când;

 • a) se așteptă să fie decontată în cursul normal al ciclului de exploatare ai entității; sau

 • b) este extgibdă în termen de 12 luni de la data bilanțului.

Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datori» pe termen lung. Datoriile pe termen lung surit sumele care trebuie plătite întro perioadă mai mare de 1 an.

Datoriile către furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, până la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidențiază distinct în contabilitate (contul 408 ‘Furnizori - facturi nesosrte"), pe bata documentelor care atestă primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.

POLITICI CONTABILE PRMND EVALUAREA CREANȚELOR $1 DATORIILOR ÎN VALUTĂ

In vederea aplicării regulilor privind contabilizarea operațiunilor în valută, creanțele și datoriile exprimate în tei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute, sunt asimilate elementelor exprimate în valută;

O tranzacție în valută trebuie înregistrată inițial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Națională a României, de la data efectuării operațiunii.

Diferențele de curs valutar care apar cu ocazia decontării creanțelor și datoriilor în valută la cursuri diferite față de cete la care au fost înregistrate Inițial pe parcursul lunii sau față de cete la care sunt înregistrate în contabilitate trebuie recunoscute în luna te care apar, ca venituri sau cheltuieli din diferențe de curs valutar.

Atunci Când creanța sau datoria te valută este decontată te decursul aceleiași luni în care a survenit, întreaga diferență de curs valutar este recunoscută te acea lună.

Diferențele de valoare care apar cu ocazia decontări» creanțelor și datoriilor exprimate te tei, te funcție de un curs valutar diferit de cel la care au fost înregistrate inițial pe parcursul lunii sau față de cele la care sunt înregistrate te contabilitate trebuie recunoscute te terța te cana apar, la alte venituri sau cheltuieli financiare. Atunci când creanța sau datoria este decontată te decursul aceleiași luni te care a survenit, întreaga diferență rezultată este recunoscută te acea fană.

la finele fiecărei luni, creanțele și datoriile te valută se evaluează la cursul de schimb al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României din ultima zi bancară a lunii în cauză.

Diferențele decurs înregistrate se recunosc te contabilitate la venituri sau cheltuieli dte diferențe de curs valutar, după caz-

Prevederile de mai sus se aplică șl creanțelor ți datoriilorexprimate fa lei, a căror decontare se face fa funcție de cursul unei valute. în acest car, diferențele înregistrate se recunosc în contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, după car.

POLITICI CONTABILE PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

Taxa pe valoarea adăugată pentru achizițiite din România și pentru livrările de buriurî sau prestările de servicii efectuate te România se determină șl se înregistrează te contabilitate cu respectarea prevederilor Legii nr.227/2015 • Cod fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Nu se deducetaxa pe valoarea adăugată pentru investițiile finanțate de la bugetul de stat sau de la bugetul local, dar care nu aparțin persoanei impozabile.

DD-OLU. k

POLITICI CONTA8ILE PRIVIND CAPITALUL Șt REZERVELE

Componența capitalurilor proprii ale $£, Compania de Apă Oradea ȘA este următoarea:

 • - capital social;

* diferențe din reevaluare;

'-rezerve tegate;

 • - alte rezerve;

 • - rezultat reportat;

rezultatul exercițiului (profit si pierdere).

Conturile de capitaluri proprii ale S C, Compania de Apă Oradea S.A. reflectă în bilanț rezultatul diferenței dintre activele și datoriile din bilanț ale respectivului exercițiu financiar. Conform acestui concept, capitalul este sinonimcu activele nete sau cu capitalurile proprii ale societății.

SC. Compania de Apă Oradea'S. A» elaborează ți raportează un document de sinteză care reflectă variațiile capitalurilor proprii dintr-un exercițiu financiar — „Situația modificări# capitalurile proprii*, fiind preocupată în permanență de menținerea capitalul financiar ți fizic de care dispune?

Societatea nu aplică ajustarea la inflație a capitalurilor proprii. Se efectuează însă reevaluări periodice ale activelor, precum țl actualizări ale valorii datoriilor, pentru a oferi o imagine fidelă asupra activității.

Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. Companiei de Apă Oradea S A. se va întruni după închiderea exercițiulu! financiar, dar nu mai târziu de data de raportare a situațiilor financiare elaborate. Cu această ocazie se vor decide și destinațiile profitului net/modalitățr de acoperire a pierderilor aferente.

Distribuirea dividendelor, precum și toate celelalte destinații de repartizare a profitului net se vor opera contabil în exercițiul financiar în cate Adunarea Generală a Acționarilor decide această acțiune, fiind considerate evenimente ulterioare datei bilanțului, care nu impun ajustări contabile pentru anul încheiat.

S.C Compania de Apă Oradea SA. fiind societate comercială cu capital integrat de staf repartizează profitul net înregistrat ta sfârșit de an, se efectuează conform OUG nr. 64/2001 actualizată șl actului constitutiv al societății.

Propunerea privind repartizarea profitului se avizează de Consiliul de Administrație și se aprobă de către Adunarea Generală a Acționarilor.

Capital

Capitalul este reprezentat de capitalul social al entității. Capitalul social subscris șî vărsat se înregistrează distinct tn contabilitate, pe baza actelor de constituire a persoanei juridice și a documentelor justificative privind vărsăminteie de capital-

Rezerve d/n reevaluare

Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizărilor corporale trebuie reflectat tn debitul sau creditul contului "Rezerve din reevaluare" după caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizărilor corporale,

DD 0.1: lid 5,                                                                            hag^-42

Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuată numai în limita soldului creditor existent ți numai fa condițiile prezentate la capitolul «Active imobilizate".

Rezervei* din reevaluarea imobilizărilor corporale au caracter nedistribirbil.

Alte rezerve

Contabilitatea rezervelor se ține pe categorii de rezerve:

- rezerve legate;

• rezerve statutare sau contractuate;

-alte rezerve,

Rezervele legale se constituie anual din profitul entității, te limitele $1 cotele prevăzute de lege. Acestea pot fi utilizate numai te condițiile prevăzute cte lege.

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net ăl entității, conform prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve pot fi constfadte facultativ pe seama profitului net pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărâri» adunării generate a acționarilor sau asociaților, cu respectare» prevederilor legate.

POLITICI C0NTAWLE PRIVIND VENITURILE DIN EXPLOATARE

Contabilitatea vemttmlor conform legii contabilității nr. 32/1991 art. 3, pct 1 se ține pe (eteri de venit uri, grupate după natura tor, astfel:

a) venituri din exploatare;

bj venituri financiare.

Veniturile din exploatare cuprind:

• venituri din prestări d* servicii;

venituri din producția de imobilizări, reprezentând costul lucrărilor efectuate de entitate pentru ea însăși, care de înregistrează ca imobilizări corporale;

< alte venituri din exploatarea curentă» cuprinzând penalități contractuale, precum ți alte venituri din Exploatare,

Cifra de afaceri netă, fa sensul prezentelor reglementări, se calculează prin însumarea veniturilor rezultate din livrării*de bunuri și prestările de servicii ți alte venituri din exploatare, mat puțin reducerile comerciale acordate cltențllor,

Veniturile din reluarea provL’ioanetor, respectiv a ajustărilor pentru depreciere sau pierdere de valoare se evidențiază distinct, fa funcție de natura acestora.

Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite, respectiv a ajustăriîor pentru depreciere sau pierdere de valore se efectuează prin înregistrarea la venituri fa cazul fa care nu se mai justifică menținerea acestora, are loc realizarea riscului sau cheltuiala devfae exigibilă.

Conform Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.Sl/2006 (secț. a 3-a, ®rț 41ri art 42) și Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Hotărârea nr.

SC Compania de Apa Oradea SA

liote explicative la Situării Financiare

Pentru exercițiul încheiat fa 31 decembrie 2019

/Toore sumele sunt exprimate in „lei", daca nu este specificat altfel]

..          •                                                                                                                            'I                                                          ■                        .

562/31.07.2007 a Consiliului local al Municipiului Oradea (cap. I X și anexa III } furnizarea sau prestarea unui serviciu de utilități publice se realizează pe baza unui contract încheiat intre operator și utilizatorul direct. Contractul de furnizate sau de prestare a serviciului constituie actul juridic prin care se reglementează raporturile dintre operator și utilizator cu privire la furnizarea/prestarea, utilizarea , facturarea și plata unui serviciu de utilități publice.

Facturarea se face la sfârșitul lunii pentru toți consumatorii Tarifele de apl și canalizare care se aplică înțepând cu 31,12*2010 se aprobă de către Asociația de Dezvoltare Intereomunitară APAREGIO Pentru diferența de apă consumată între momentul citirii și momentul facturării în conturile de venituri se înregistrează producția estimată fanar de către Compartimentul Facturare pentru care nu a fost întocmită încă factura în contul 41Ă "Cfienți - facturi de întocmit" indiferent de data încasării veniturilor.

Veniturile realizate în exercițiul financiar curent, dar tare privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct în contabilitate la venituri fa avans în contul 472,

Având în vedere prevederile art 42 „Principiul separației între activitățr din Dispozițiile generale ale Contractului de delegare, contabilitatea analitică a veniturilor include un nivel minim de detaliere pe activități: apă și canalizare, precum și pe Oradea, Beiuș, Ținea șl Zona Metropolitană împreună cu alte localități preluate.

în baza Hotărârii Consiliului de Administrație, veniturile realizate din furnizarea de servicii de către Operator, altele decât din activitatea de bază, se repartizează pe activitatea de apă și canalizare fa procent de 50 % pe fiecare activitate,

POLITICI CONTABILE PRIVIND COSTURI DE EXPLOATARE /CONTABILITATEA DE GESTIUNE

Cheltuielile societății reprezintă sumele plătite sau de plătit pentru;

 • •  consumuri de stocuri;

 • •  lucrări executate și servicii prestate de care beneficiază societatea;

 • •  cheltuieli cu personalul;

 • •  executarea unor obligații legale sau contractuale;

 • •  provizioanele;

 • •  amortizările;

 • •  ajustările pentru depreciere sau pierdere de valoare,

Contabfiitatea cheltuielilor conform Legii contabilității nr.82/1991 se ține pe feluri de cheltuieli, după natura lor, astfel*

 • a) cheltuieli de exploatare;

 • b) cheltuieli financiare.

Conturile sintetice de cheltuieli care cuprind mai multe elemente cu regim de deductibilitate fiscală diferită se dezvoltă în analitice, astfel încât fiecare analitic să reflecte conținutul specific.

Cheltuielile efectuate în exercițiul financiar curent, dar tare privesc exercițiile financiare următoare, se înregistrează distinct fa contabilitate fa cheltuieli în avans fa contul 471.

Având în vedere prevederile art. 42 „Principiul separației We activftățr" din Depozițiile generale ale Contractului de. delegare, contabilitate analitică a cheltuielilor include u» nivel minim de detaliere pe activități: apă jf canalizare, precum și pe Oradea, Bwș, Ținea șl &ma Metropolitană împreuna cu alte localități preluate,

Potrivii prevederilor art.1, alin,(l} din legea contabilității nr.82/1991, organizarea și conducerea contabilității de geșfiune se realizează prin utilizarea conturilor din clasa a B*».- Astfel, cheltuielile se clasifică în*. cheltuieli directe, indirecte, generale și auxiliare.

înregistrarea operațiunilor privind colectarea și repartizarea chehuiehlcr pe centre de cost se realizează cu respectarea prevederîter cuprinse în Ordinului Ministrului Finanțelor Publice AM826/2ȘO3,

Contabilitatea costurilor de exploatare se efectuează prin repartizarea acestora pe centre de cost șl pe cele 10 articole de cakulatie.

Pentru centrul decosț Canal cheltuielile se evidențiază separat pe canat menajer și pluvial.

înregistrarea operațiunilor privind colectarea șl repartizarea chel Meldor pe centre de cost se realizează cu respectarea prevederilor acestui ordin, astfel:

 • 1. Cheltuielile generale de administrație ale unor compartimente care deservesc întreaga activitate a Campaniei (Resurse Umane, Achiziții Publice, Consilieri - relații publice. Audîl Public intern, Conducere, Informatică, Control financiar de gestiune, Modelare pierderi Gi$, Juridic, Dispensar, UtP PdS MEDIU Fonduri coeziune} se repartizează asupra 'activității tuturor localităților din Aria Delegării proporțional cu ponderea producției vândute în cursul lunii de fiecare în parte în totalul producției vândute de Companie;

 • 2. Cheltuielile generale de administrație ale unor compartimente care deservesc activitatea localităților din Aria Delegării fără localitatea Beluș (Contabilitate, Financt.u-analize economice, Abonați, Facturare-cttiri-consumuril se repartizează proporțional cu ponderea producției vândute în torsul lunii de fiecare în parte în totalul producției vânddte tare cuprinde producția vândută a acestora;

I, Cheltuielile generale de administrație ale unor compartimente care deservesc activitatea localităților din Aria Delegării fără localitățile Beluș și linca (Contracte, Comunicare clienți, avizare, Administrativ, tehnic) se repartizează, proporțional cu ponderea producției vândute în cursul lunii de fiecare in parte în totalul producției vândute care cuprinde producția vândută a acestora;

 • 4. Cheltuielile ocazionate de Sectorul Utilități Regionale care deservește activitatea îocaîitățllor din Aria Delegării fără locafitățlte Oradea, Beiuș șî Tlnca se repartizează ptopurțional cu ponderea producției vândute în cursul lunii de fiecare în parte îri totalul producției vândute care cuprinde producția vândută a acestora;

Cheltuielile astfel repartizate asupra activității localităților din Aria Delegării se repartizează asupra activități de apă și canalizare proporțional cu ponderea cheltuielilor directe colectate în cursul lunii de flecare centru de cost în parte, în totalul cheltuielilor directe.

Cheltuielile generale ale Sectorului Utilități Regionale care deservește activitatea localităților din Aria Delegării fără localitățile Oradea, Beiuș și Ținea se repartizează în procent de 60 % asupra activității de apă Și 40 % asupra activității de canalizare.

 • 5. Cheltuielile directe șl Indirecte ale compartimentului S.S.M.Mediu - Calitate apă care deservește activitatea localităților din Aria Delegării se repartizează în procent de 60 % asupra activității de apă și 40 % asupra activității de canalizare.

 • 6. Cheltuielile generale ale Punctului de lucru Ținea șl ale Sucursalei Beiuș se repartizează a*vpra activității de apă șî canalizare proporțional cu ponderea cheltuielilor directe colectate în cursul lunii de fiecare centru de cost în parte, în totalul cheltuielilor directe.

 • 7. Cheltuielile auxiliare ocazionate de sectorul Transport din cadrul localități» Oradea care deservește întreaga activitate a Companiei se repartizează asupra activității de apă și canalizare ale tuturor localităților din Aria Delegării proporțional cu timpul de funcționare a parcului auto pe fiecare centru de cost/toc^litate din Aria Delegării, exprimat în ore.

& Cheltuielile auxiliare ocazionate de sectorul Transport din cadrul sucursalei Beiuș care deservește atât activitatea de apă, cât șl activitatea de canal se repartizează în procent de 50% pe fiecare activitate,

POLITICI CONTABILE PRIVIND IMPOZITUL PE PROFIT

impozitul pe profit curent se calculează pe baza profitului impozabil prin respectarea Legii nr. 227/2015 Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, precum șt a Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal.

în contabilitate, profitul sau pierderea se stabilește cumulat de la începutul exercițiului financiar ș. se determină ca diferență între veniturile și cheltuielile exercițiului. Rezultatul definitiv af" exercițiului financiar se stabilește la închiderea acestuia și reprezintă soldul final al contului de profit și pierdere. Pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri impozabile.

Repartizarea profitului

Repartizarea profitului net se înregistrează în contabilitate pe destinații, după aprobarea situațiilor financiare anuale. Repartizarea profitului se efectuează în conformitate cu prevederile Ordonanței nr.64/2001, cu modificările Șl completările ulterioare, a Ordinului nr. 49/2008

Evidențierea in contabilitate a destinațiilor profitului contabil se efectuează după adunarea generală a acționarilor sau asociaților care a aprobat repartizarea profitului, prin înregistrarea sumelor reprezentând dividende cuvenite acționarilor sau asociaților, rezerve și alte destinații, potrivit legiL

De asemenea, în bata art. 17.1 din Actul Constitutiv al SC Companiei de Apă Oradea SA, Consiliul de Administrație ai firmei înaintează spre aprobare Adunări» Generale a Acționarilor Bilanțul contabil anual, Raportul Administratorului și repartizarea profitului net.

Sumele reprezentând rezerva legală constituită din profitul exercițiul» financiar curent, în baza prevederilor OMFP fir.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu dicectiveîe europene și a Codului Fiscal se înregistrează prin articolul contabil 129 "Repartizarea profituiuț'» 1061 "Rezerve”,

în situațiile financiare ale exercițiului pentru care se propun prime reprezentând participarea personalului ta profit, contravaloarea acestora se reflectă sub formă de provizion, cheltuiala rezultând din serviciul angajatului. Provizionul urmează a fi reluat In exercițiul financiar în tare se acordă aceste prime.

Prafitul contabil rămas după această repartizare se preia la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde urmează a fi reparfizat pe celelalte destinațH hotărâte de adunarea generală a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale.

închiderea conturilor 121 "Profit sau pierdere" și 129 "Repartizarea profitului’* se efectuează la începutul exercițiului financiar următor celui pentru care se întocmesc situațiile financiare anuale. Ca urmare, cele două conturi apar cu soldurile corespunzătoare, în bilanțul întocmit pentru exercițiul financiar la care se reteră situațiile financiare anuale.

în contul 117 ‘"Rezultatul reportat” se evidențiază distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la începutul exercițiului financiar Curent, a rezultatului din contul de profit șl pierdere al exercițiului financiar precedent precum și rezultatul reportM provenit din corectarea erorilor Contabile,

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar și cel reportat, din rezerve, prime de capital și capital sriclal, potrivit hotărârii adwrării generate a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale. în lipsa unor prevederi legate exprese, ordinea surselor din care șe aeuperâ pierderea eontăbW esteta Wydtote adunării generale a acțiohăritor sau asociaților, respectiv a consiliului de administrație.

în căzui corectării de erori tare generează pierdere epntpblll reportată, aceasta trebuie acoperită înainte de efectuarea bricârei repartizări de profit,

POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE

Provizioanele se «mstitute pentru elemente cum sunt:

aj iirigli, amenzi și penalități, despăgubiri, daune șl alte datorii incerte;

 • b) prime ce urmează a se acorda personalului în funcție de profitul realizat, potrivit prevederilor legate sau contractuale;

 • c) alte provizioane.

  P® .14’4’


DO-Oh fcd. v

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ia Situații financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019

{Toate sumele sunt exprimate in „Lei^doco rw este specificat altfel}

Contabilitatea provizioanelor se ține pe feluri, In funcție de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost constituite. Provirioănek vor fi utilizate numai pentru scopul pentru care au fost inițial recunoscute.

Provizioanele se evaluează înaintea determinării impozitului pe profit, tratamentul fiscal al acestora fiind cei prevăzut de legislația fiscală. Codul Fiscal

Valoarea recunoscută ca prwizion constituie cea mai bună estimare la dată bilanțului a costurilor necesare stingerii obligației curente.

Provizioanele trebuie să fie strict corelate cu riscurile și cheltuielile estimate. Pentru stabilirea existenței unei obhgațH curente la data bilanțului, trebuie luate în considerare toate informațiile disponibile. Inclusiv cele care apar între data bilanțului și data aprobării situațiilor financiare anuale

Provizioanele se revizuiesc la data fiecărui bilanț și se ajustează pentru a reflecta cea mar bună estimare curentă.

în cazul h care pentru stingerea unei obligații nu mai este probabilă o ieșire de resurse, prwirionul se anulează prin reluare lă venituri.

NOTA 7.    ACȚIUNI Șt OBLIGAȚIUNI

SC. Compania de Apă Oradea SA, cu se diu l în Oradea stn DuUiu Zamfirescu nr. 3, cu un capital social de 12.000.800 lei își desfășoară activitatea în baza Legii nn31/1990 republicată privind societățile comerciale, a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și OUG nr.13/2008 privind modificarea șl completarea Legii nr. 51/2006 $1 a Legii nr 241/2006.

începând cu 1 martie 2006, Regia a fost reorganizata în S.C Compania de Apa Oradea SA. La 31.12.2015, Compania avea uri capital social de 12.000 mii lei, din care 11960 mii lei aport în natură reprezentând mijloacele fixe ale Societății și 40 mii lei aport în numerar.

Societatea nu a contractat împrumuturi prin emiterea de obligațiuni. De asemenea, nu deține acțiuni sau părți sociale ta alte entități.

NOTAg. INFORMAȚII PRIVIND SALARI AȚII, ADMINISTRATOR» Șl DIRECTOR»

Nu există obligații contractuale cu privire la plata pensiilor către foștii directori.

Nu s-au acordat avansuri și credite directorilor fit timpul exercițiului financiar 2019. Numărul mediu de salariatți aferent exercițiului financiar 2019 este de 57B.

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ia Situații Financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie Z019

(Toate sumete suntexprimate in „ Lei*, daca au este specificat altfel

Cheltuielile cu personalul efectuate în 2019 sunt in sumă de 32.120.384 lei, din care.

 • > Salarii; 27.577.255 lei,din tare salariul directorului general a fcst în sumă de 223.740lei; '

 • > tichete de masă și tlchele cadou de sănătate 13.682.900 lei;

 • > cheltuieli cu asigurările ^ protecția socială: 860.229 lei.

NOTA 9. CAICUUH. PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCtARI

1-

“ â* M» o”

MtXcZOU

1. Rata IfchWati generale

Active curente

Obligații curente

65.031.875

21.632.531

71.5OB.4S5

24538.666

m..............      ____________'.....■_________

3^1

< 231

ij .........»............

2. Rata rapida a lichidității

Active carențe

Stocuri

Obligat» curente

61.031 8>*1

1 $51638 71632.531

n.508 455

S968S9

M 53 8.666

» .. ...................... ..

2.93

239

.

3. Perioada Încasării ct'enlilnr

Creanțe comerciale (Al

Cifra de afaeeri neta (8)

UW4.867

75 889.182

11481.056

71.617.204

W&P3a5*tdt

58

58

4. Perioada imobftfearft «tocurilor

Stocuri (Aj Cifra de afaceri

jMl-638

595^59

71617.204

(A/M*36S’W ____________________________________

î

' 1

5. Perioada Mhîtarii furnlzori'or

OatwH comerciale <A) Cifra de afaceri neta (B)

9,667.904

75.WJ82

11352.38?

71617 204

|A/Bț*365-rfe

_____________«U

68

Rata lichidității generate:

 • -  valoarea recomandată acceptabilă • in jurul valorii de 2;

 • -  oferă garanția acoperirii datorilor curente din activele curente.

flata rapidă a lichidității:

• reflectă capacitatea activelor circulante, concretizate în creanțe șl trezorerie de a-șj onora datoriile exigibile pe termen scurt

UD- 01; ®p:


Psg. 42

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative la Situații Financiare

Pentru exercițiulÎncheiat la 31 decembrie 2019

/rodte sumele sunt exprimate in „Lei", daca nu este specificat altfel]

Perioada încasării cfienților:

calculează eficacitatea persoanei juridice în colectarea creanțelor sate;

- exprimă numărul de rile până la data la care debitorii «și achită datoriile către persoana juridică.

Perioada achitării furnîtorîfor

aproximează numărul de zile de creditare pe care persoana juridică îl obține de I» furnizorii săi;

In mod ideal ar trebui să includă doar creditorii comerciale

2> Ihdțcațori^Bjolv^Hițațe:

31-^-2018

SOLVABIlfTATF

ll-DK’2019

1. (tata datoriei

Total obligații (AJ Total activă (B)

46267.440

278390.527

57.359.462

268.38S.217

1 A/8

1^6298

«37*

2. Levier financiar

Capitalul propriu (A)

Total active mat puțin datorii curente nete (B)

74.9573*3

255.964.515

$9.175,124

244.716322

A/B                                                   29,28%

24,18

1

3. Rata acoperirii dobanrii

Profit inainte de dobânzi Si impozit (Aj Oobanda (&}

19:11063

1.901552

■ 83333.10

1.96&SȘ3

A/B- Ori

10,04

. «33

4. fquîty retîo

Datorii financiare (A) Acti ve totale (B)

33.035.258

228.390.527

41.028.826

268.385. «7

1U87X

1S.29H

Indicatorul privind acoperirea dobânzilor:

- determină de câte ori persoana juridică poate achita cheltuielile cu dobândă;

> cu cât valoarea indicatorului este mar mică, cu atât poziția persoanei juridice este considerata mai riscantă.

3. țqdkatpri.dejyojRțabllitate - exprimă eficiența persoanei Juridice în realizarea de profit din resursele disponibile:

ROFff ABILITATEA si aWamîmua cmhiaukaâ

3Mx4l»

JlDK-2018

LtficisM» «antalului di»»c«ibil

; Profit. înainte de dobânzi si impozit (A}

Căpiță! disponibil (Bj

mtiiw.

99 592 252

8.3Î3.31O

91 995-920

JV8 ■ ... ..        . ..          ' .         ____________

19,20%

9,06%

2. r.fklenl®c»pît3Mui propriu

Pt<»f»ț«ui net fA) /»pM?ro?'MȘL „...___„     ...... ... .'

15.782 219

74.9SJ34Î

6.040.688

59.175424

Ă/B          ..

21,05%

10,21%

3. Rata profHuîwî operatîonat

Profit înainte de dobânzi si iraoori; (A} Vemtun din exptoatăre (B)

19.118.961

BL417.6C4

8.331.310

78.003349

21,48%

10,68%

4. Rata proîitutvi net

Profitulnet |Aj

VenSturi totale|B)

15.782.219

82 188 214

6.040688

78693 354

M <. ...    .

19,20%

7,68%

S/ftata activelor total»

Profit ioarnte de dobawirt ci impozit (A) Total active țBJ

19418.968

278390.527

8 333. MO

268.385,217

A/8

MȚ*

MP*

Rentabilitatea capitalului angajat ;■•

- reprezintă profitul pe care® obține persoana juridică din banii investiți în afacere;

• capitalul angajat se referă la banii investiți în persoana juridica atât de către acționari, cât și de creditorii pe termen lung. Include capitalul propriu șt datoriile pe termen lung sau active totale minus datorH curente.

Marja brută din vânzări

Profitul brut din vânzări 18.681322

.....-----------x ICO •            x 100 « 24.62

Cifra de afaceri             75.889482

0 scădere a procentului poate scoate th evidență faptul că societatea nu este capabili să îșl controleze costurile de producție sau să obțină prețul de vânzare optim.

- ,a*                      --:' 11^1^--l l    l ~~ÎT    M—I ™»~- j                  ~nBr‘* ---:--■                                               -- ..

E>I>Qț; £4.3:                                                                                Pap 38 42

NOTA 10. ALTE INFORMAȚII

a) Informațiicu privire ta prezentarea întreprindem

5.C. Campania de Apă Oradea S.A își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 31/1990 republicată prsvind societățile comerciale, a Legii nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, a Legii nr. M1/200& privind serviciul de alimentare cu apă $i de canalizare și OUG nr.13/2008 privind modificarea șî completarea legii nr. 51/2006 și a legîinr. 241/2006,

S C; Compania de Apă S A Oradea, s-a înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr, 105/14/1991, deținând certificatul de înregistrare fiscală - cod fiscal 80 54760.

Sediul social este în Oradea, Str. Duiliu Zamfirescu nr.3. Societatea are o sucursală m municipiul Beiușși puncte de lucru la următoarele adrese:

 • a) în municipiu! Oradea:

 • > Calea Clujului, nr. 186

 • > Șoseaua Borșului, km 5

 • > Stradă Petru Rarej, nr.1/B

 • > Strada Andrei Mureșanu, nr.Z

 • >  Strada Barcăuliii, nr. 2

 • b) în comuna Ținea, localitatea Ținea, strada O^mbravei, nr.S

 • c) in comuna Sânmartin, localitatea Sânmartin, la parterul blocuîui D18

Obiectul 'de activitate al 5X Compania de Apă S.A. Oradea 8 reprezintă gestiunea serviciului public de alimentare cu apă și gestiunea serviciului public de canalizare.

Capitalul social al $X. Compania de Apă Oradea S A este de 12 000.800 lei din care:

 • •  ll.960.0G0 lei aport în natură

 • •      40.800 lei aport în numerar

Societatea are capital integral public reprezentând aport al Autorităților Locale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "APAREGK)"

în data 11 septembrie 2009, s-a încheiat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor pubtice de alimentare cu apd șl canalizare între S.C Compania de Apă Oradea SA, în calitate de Operator" și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APARTGK0" în calitate de "Autoritate d elegantă". în baza acestui contract i se transmite Campaniei dreptul exclusiv de a presta serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare pe Aria de Competență Teritorială a Autorității Deiegante

Pentru a se îndeplini din punct de vedere bistituționai condițiile impuse de accesarea Fondurilor de Coeziune, s-a procedat la extinderea Ariei de operare, care în prezent cuprinde următoarele tocalități:

 • •  Oradea

 • #  SânmartIn ’Sânmartin, Băile Felix, Băile iMai, Rontău, Haieu, Betfia, Cordău,Cihe<|

 • *  Ținea (linca, Gurbcdiu, Gtrișu Negru, Râpa)

 • #  Șântandrel (Sânțandrel, Balota)

 • •  Nojorid (Nojorid, Leș, livada)

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative ia Situații financiare

Pentru exercițiul Încheiat la 31 decembrie 2019

/Toate iucnefe sunt exprimate in „Lei”, daca nu es te specificat altfel}

•: Cșorhei (Ojorhei, Fughlu,Alparea, Cheriu, Fetcheriu)

 • •  Gjriju de Crij(Girișu de Criî.Tărian)

Bcius (Beiuș,Delant)

' * Hidrei (HWișeta de Sus> Hid($e!u deJos, Mierlău, Slnteiec)

 • •  Drâgești (Orăgeștt Tă$ad, Dicăriești)

 • •  Ceka (Ceica, Bucium)

 • •  Pateu

 • •  Tileagd (Titecus, Poșoloaca}

 • •  Vâfdorog (Fâșca)

 • •  aicea (Okea, Călacea, Ucuriș)

 • •  Ineu (Ineu, Husasău de Ctiș. |

 • •  Copăcel

 • •  Lâzâreni (Lăzăf erit, Calea Mare )

 • •  Cofa (Cefa, Inand)

 • •  SScădat (Săcădat).

Prin extinderea Ariei de operare a crescut numărul utilizatorilor deserviți.

b} Informații privind relațiile întreprinderii cu alte unități tn care deține titluri de participare SX. Compania de ApS SA. Oradea - nu deține acțiuni în alte firme.

c) Cifra de afaceri - prezentarea acesteia pe sectoare economice j/ tipuri de piețe de desfacere SX. Compania de Apă SA. Oradea a realizat în an ui 2019 o cifră de afaceri de 75.889.182 M, detaliată pe activități astfel:

 • •  apă                    44.423.848 le)

- canal                  29 074.876 lei

 • •  reparații conducte         118.071 lei

 • •  contorizare                 14.228 iei

 • • . vidanjate                  491 628 tei

 • •  diverse taxe              1.766.531 lei

d| Cdfxt fi canturile bM. Hepatite bancare pe termen scurt

■Caș»^■■ conturile 4â ■bărtctXuprhd dl^nibilMițife Mhețtî ale cdmpanW b M.1&20IS. $î $unt detaliate astfel:

Ctescrlere

Soldla îl decembrie 2018

Soldla

31 decembrie

2019

Disponibilități în'casă M bancă

13.470.262

13.861.949,

Disponibil fond coeziune

1    10.861.237

4.222,390j

| Depozite bancare

31.310.260

31,062.230]

Tata*__________________

5S.641.759

49.146,569]

Depozitele bancare sunt constituite pe termer» de 1-6 luni.

SC Compania de Apa Oradea ȘA

Note exptkattve la Sltuatri Financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sume/e sunt exprimate in „lei ' > daca na este specificat altfel}

Numerarul restricționat se prezintă astfel:

Descriere

Sold la 31 decembrie 2018

Sold fa 31 decembrie 2019

Fondul IID numerar îa bancă

1648X032

16943,737

Contul serviciul datoriei externe pt credit BERD HI

2.580.992

2.605.408î

1 Contul serviciul datoriei externe pt credit BERD iV

1.705467

2.065.391 î

• Garanție de concesiune

333.000

333-000;

: Cauțiune Banca Transilvania

1.337.629

'     .         ■     ■ _■ . Total                    ______

22440.820

21.947.536'

Fondul pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea mijloacelor fixe -* 1.1,0. reprezintă un cont de rezervă înființat în cadrul Programului pentru Dezvoltarea Utilităților Municipale etapa a Iba în scopul asigurării resurselor financiare necesare companiei pentru onorarea obligațiilor privin^ serviciul datoriei externe conform Acordului cfe împrumut BERD, precum șl pentru întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea mijloacelor fixe aferente sectorului alimentării cu apă și tratării apelor reziduale.

Conform legislației In vigoare, fondul i.i.D. are următoarele surse de alimentare:

 • > alocații de la bugetul local care vor fi cel puțin echivalente cu toate sumele din impozitul pe profit primite de autoritatea locală de la companie ;

 • > redevența privind mijloacele fixe de natura patrimoniului public utilizate de către companie;

 • > sumele provenind din capitalizarea lunară a dobânzii bonificate la sumele depozitate în ' Fondul 1X6.;

 • >  o sumă cel puțin egală cu partea din profitul net păstrată pentru întreținerea, înlocuirea șj dezvoltarea mijloacelor fixe;

' ■ > cu TVA -ul plătit din fondul UD.

 • d) Stocuri

Stocurile Companiei se prezintă astfel:

Descriere

«----...----- —

31 Decembrie

2018

31 Decembrie

2019

Materiale auxiliare

1040.962

1.091.294

Combustibili

21.078

28 376

Piese de schimb

234.990

1466,380

;Materiale de natura obiectelor de inventar

57.017

8 504

Ajustări de valoare privind deperecierea materialelor

-758488

-842.93^

t                             Total

599.859

1.551638

!*) Creșterea se datorează achiziționării contoarelor cu teledtke în cursul anului 2019 pentru municipiul Beiuș șl puse în funcțiune tn anul 2020.

SC Compania de Apa Oradea SA

Note explicative la Situat!I Financiare

Pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2019

(Toate sumefe sunt exprimate in „tei", doco nu este specificat aitfelj

 • e)Taxare

Toate sumele datorate Statului pentru taxe și impozite au fost plătite sau înregistrate la data bilanțului Sistemul fiscal din Romanța este în curs de consolidare și armonizare cu legislația europeană, putând exista interpretări diferite ale autorităților în legătură cu legislația fiscală, care pot da naștere la impozite, taxe și penalități suplimentare* In cazul în care autoritățile statului descoperi încălcări ale prevederilor legale din Remania, acestea pot determina după caz. confiscarea sumelor în cauză, impunerea de obligații fiscale suplimentare, aplicarea unor amenzi, aplicarea unor majorări de întârziere {aplkate lă sumele de plată efectiv rămase). Prin urmare, sancțiunile fiscale rezultate din încălcări ale prevederilor legale pot ajunge la sume importante de plată către stat.

Compania consideră ta și*a achitat la timp șl în totalitate toate taxele, impozitele, penafitățîie și dobânzile penalizatoare, în măsura m cate a fost cazul.

In România, exercițiul fiscal rămaperdeschis pentru verificări o perioadă de 5 ani.

Director ^cncnl ■                     Director economic

Ing. OvkJiu GAVRA                     Ec. Jufianna PÂNOIU

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT                   £

Către Acționarii

SC Compania de Apa Oradea SA

Raport cu privire la auditul situațiilor financiare

Opinie

 • 1     Am auditat situațiile financiare anexate ale societarii SC Compania de Apa Oradea SA [“Societatea"], cu sediul social in Municipiul Oradea, 5TR. D. ZAMHRESCU, Nr. 3, Județ Bihor care cuprind bilanțul contabil la data de 31 decembrie 2019, contul de profit si pierdere, situația modificărilor capitalului propriu si situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul incheiat la aceasta data precum si un sumar al politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

 • 2      Sițuatiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifica astfel:

• Activ fiet/Capitaluri proprii:                74,957.343 (ei

<* Rezultatul net al exercițiului financiar:     15.782.219 Lei, profit

 • 3 In opinia noastre, cu excepția efectelor posibile ale aspectului descris în secțiunea „Baza pentru opinia cu rezerve" din raportul nostru, situațiile financiare anexate prezintă fidel, sub toate aspectele semnificative poziția financiară a Societății la data de 31 decembrie 2019, și performanța sa financiară și fluxurile sale de trezorerie aferente exercițiului încheiat (a data respectivă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Bazele opiniei cu rezerve

 • 4      Conform contractului colectiv de munca, Societatea acorda angajați Lor beneficii La pensionare. In conformitate cu articolul 381 din OMFP 1802/2014 astfel de operațiuni îndeplinesc criteriile de recunoaștere a unui provizion. Societatea nu a angajat specialiști in domeniu (actuari) pentru a stabili valoarea provizioanelor pentru pensii. La data de 31.12.2019 si 31.12.2018, Societatea a estimat empiric valoarea acestui provizion insa fara a tine cont de prevederile OMFP 180272014. In consecința, nu suntem in măsură sa determinam cu exactitate valoarea acestui provizion la 31.12.2019, respectiv 31.12.2018. Opinia noastră de audit exprimata pentru anul 2018 conține o rezerva similara.

 • 5     Am desfasurat auditul nostru in conformitate cu Standardele Internationale de Audit (“ISA"), Regulamentul UE nr. 537 al Parlamentului și al Consiliului European (in cete ce urmează „Regulamentul”} si Legea nr. 162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre in baza acestor standarde sunt descrise detaliat in secțiunea “Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți fata de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde internaționale de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în Romania, inclusiv Legea, si ne-am îndeplinit

165 Splniul Unirii, TN QfFkes 1, 7ih fltsor, 3rd Dtskid, Ruclwresl, Romonio î. +-40 71 316 66 &8 | F 4 40 21 316 66 99 J aHice^?kîPston.rt> | www.kre5iun.jci Mcnrto q{ Kro<Jcw International, 0 global nelwork oi independent ocxounfrng firms

responsabilitățile etice conform acestor cerințe si conform Codului ÎESBA. Credem ca probele de audit pe care le-am obtinut sunt suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra.

Evidențierea unor aspecte

 • 6   Fara a exprima alte modificări dorim sa atragem atentia asupra următoarelor aspecte:

 • [a]    Societatea raportează in cadrul poziției bilantiere Imobilizări corporale in curs de execuție, obiective in curs finanțate din surse publice si proprii in suma de 2.961 mii lei, pentru care nu au fost alocate fonduri in anul 2019, nu prezintă mișcare pe perioada exercițiului curent si pentru care nu au fost alocate fonduri in anul 2020 conform planului de investiții pentru anul 2020. Finalizarea acestor obiective depinde de alocările de surse bugetare puse la dispoziția Societarii de către unitățile administrative teritoriale. Situațiile financiare nu conțin nici o ajustare care ar fi necesara in situația in care obiectivele de investiții menționate mai sus nu ar primi finanțare necesara.

 • [b]    La 31 decembrie 2019, Societatea a finalizat, recepționat si utilizează active imobilzate aferente lucrărilor de investirii derulate in cadrul programelor de investirii finanțate din fonduri publice de investirii rip POS MEDIU. In conformitate cu prevederile legii 31/2006 bunurile realizate in cadrul programelor de investirii ale unitarilor administrativ-teritoriale aparțin domeniului public al unitarilor admînistrativ-teritcriale, daca sunt finanțate din fonduri publice. Atragem atentia ca aceste active imobilizate, avand o valoare neta de 23.928 mii lei realizate din surse de la bugetul de stat, bugetul local si fonduri europene, nu au fost predate Consiliilor Locale la 31.12.2019, si sunt incluse in situatfile financiare ale Societarii in pozitia Imobilizări corporale. Aceste imobilizări vor fi predate Consiliilor Locale ulterior, pe măsură îndeplinii formalităților de predare. Menționam ca aceste mijloace fixe au fost recepționate in lunile iunie si septembrie 2019. De asemenea, atragemen atentia asupra faptului ca Societatea prezintă in cadrul Imobilizărilor corporale investirii realizate in cadrul programelor POS Mediu in valoare de 40.702 mii pentru care nu s-au efectuat lucrări in ultimul an.

 • [c]    Societatea este implicata in diverse litigii ce ar putea antrena ieșirile semnificative de numerar in cazul unor decizii finale nefavorabile. In situația materializării riscului legat de pierderea litigiilor, exista incertitudini cu privire la capacitatea Societarii de a-si achita datoriile ce decurg din aceste litigii si implicit cu privire la capacitatea Societarii de a*si continua activitatea de exploatare in condiții normale, fara sprijing din partea acționarilor.

fd] Evoluția situației legata de virusul SARS-COV2 are un impact profund asupra sanatatii oamenilor si asupra societarii noastre in ansamblu, precum si asupra performantei operaționale si financiare a organizațiilor si in ceea ce privește evaluarea capacitatii de a continua pe baza principiului continuării activitatii. Situația se modifica zilnic, ceea ce duce la o incertitudine inerenta. Impactul acestor evoluții asupra Companiei este prezentat in nota 10 la situațiile financiare consolidate. Opinia noastra nu este emisa cu rezerve in legătură cu acest aspect

Aspecte cheie de audit

 • 7     Aspectele cheie de audit sunt acele aspecte care, in baza raționamentului nostru profesional, au avut cea mai mare importanta pentru auditul situațiilor financiare ale perioadei curente. Aceste aspecte au fost abordate in contextul audituluf situațiilor

165 Splaiul Unirii, TN OHi«s 1, 7th floor, 3td District, Bucharest, Romanic

T +40 21 316 66 88 ] F +40 21 316 66 99 | office@kra8lon.ro [ www.taericm.io Msmber of Kroston internațional, a global netwoik of înde ident occountins fim»

4flk KRESTON                                   Knowlng yw

W ’RQMAMA

financiare in ansamblu si in formarea opiniei noastre asupra acestora si nu oferim o opinie separata cu privire la aceste aspecte cheie.

Aspecte cheie de audit

1. Recunoașterea veniturilor

A se vedea Nota 4 si Nota 10

Politica de recunoașterea a veniturilor este prezentata in Nota 6 si in manualul politicilor contabile.

în conformitate cu iSA, exista un risc implicit in recunoașterea veniturilor, datorat presiunii pe care conducerea o poate resimți in legătură cu obținerea rezultatelor planificate

Din postura de unic furnizor de servicii de livrare de apa potabila si canalizare in localitățile pe care le deservește, Societatea realizează venituri in baza intelegilor contractuale cu clientii sai - persoane juridice, asociații de proprietari si persoane fizice.

Veniturile sunt recunoscute cu periodicitate si au la baza citiri de apometre sau estimări ce consemnează consumurile de apa la client.

 • 2. Ajustări de valoare pentru creanțe comerciale si alte creanțe

Asa cum este prezentat in Notele la situațiile financiare, creanțele comerciale sunt înregistrate la cost amortizat mai puțin ajustări de valoare.

Datorita specificului industriei in care activeaza, Societatea inregistreaza ajustări de valoare semnifcative pentru creanțele deținute

Exista un risc ca aceste creanțe sa fie înregistrate ta valori mai mari decât valoarea recuperabila, datorita aplicării inadecvate a politicilor contabile de stabilire a ajustărilor.

 • 3. Provizioane pentru litigii

Modul de abordare in cadrul auditului____

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

 • • Evaluarea principiilor de recunoaștere a veniturilor in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014, cu precădere secțiunea 4.17.1 Venituri, si in raport cu politicile contabile ale Societarii;

 • • Testarea existentei si eficacității controlului intern, precum si efectuarea de teste de detaliu in scopul verificării înregistrării corecte a tranzacțiilor;

 • • Examinarea acurateței estimărilor efectuate de Societate sau a celor de efectuat, pentru respectarea principiului independentei exercitiilor, avand in vedere condițiile de , Livrare a apei si prevederilor contractuale referitoare la modalitatea de facturare a serviciilor;

 • • Testarea pe baza de eșantion a soldurilor de creanțe comerciale la 31.12.2019 prin transmiterea de scrisori de confirmare.

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

 • *  Am analizat politica aferenta ajustărilor de valoare pentru creanțe de rezonabilitate;

 • •  Am recalculat vechime creanțelor luând in calcul data scadenta;

 • •  Am analizat daca ajustările de valoare înregistrate de Societate sunt in conformitate cu politica contabila;

 • ♦  Am obtînut scrisori de la juriștii interni ai Societarii si de la avocatii externi ai acesteia, am verificat portalul de justiție si de insolvente, pentru a analiza daca exista exista cazuri in care clientii Societății se afla in insolventa sau faliment;

 • *  Pentru clientii cu vechime considerabila, in faliment sau in insolventa am analizat daca ajustările de valoarea înregistrate sunt

, suficiente             __

Procedurile noastre de audit au inclus, printre altele:

i 65 Spfetal Unirii, TN Otfîces ’ r 7sh flpnr, 3rd Dislrict, Budrarasf, Romonîa

T +40 21 316 66 89 j F +4021 31666 99 | officserf^kreston.ro J www.krestonjxi

Member of Kreston Intematicnal, o gfobcrt network of independent accounting finns

Potrivit notelor la situațiile financiare, Societatea este implicata in diverse litigii atat ca parat, cat si ca reclamant.

Stadiul litigiilor face obiectul unei evaluări complexe, întrucât Societatea are numeroase litigii, multe aflandu-se in stadiu neclar sau nefiind soluționate.

Conducerea Societarii efectuează analize periodice asupra stadiilor acestor litigii, si, pe baza consultării cu juriștii acesteia, decide asupra necesității recunoașterii provizioanelor sau a prezentării acestora in situațiile financiare.

Acest proces implica procese semnificative din partea conducerii si un nivel ridicat de subiectivitate.

Apectul cheie de audit in aceasta privința se refera la aplicare adecvata a estimărilor unor eventuale provizioane, care implica raționamente profesionale semnificative si ipoteze din partea conducerii cu privire la rezultatele posibile ale acestor litigii si cuantificarea potențialelor obligații, acolo unde este cazul.


Am obtinut scrisori de la juriștii interni ai Societarii si de la avocatii externi ai acesteia, am verificat portalul de justiție si de Insolvente, pentru a analiza stadiul fiecărui litigiu si sansele de succes;

Pentru fiecare litigiu semnificativ am purtat discuții cu reprezentantul juridica al Societarii si am evaluat impactul asupra situațiilor financiare, pe care apoi l-am coroborat cu evaluarea clientului;

Am analizat ipotezele si estimările Societății cu privire la litigii, inclusiv obligații recunoscute sau obligații contingente prezentate in situațiile financiare. Am evaluat probabilitatea unui rezultat negativ al litigiilor si siguranța estimărilor aferente obligației respective.


Alte informații - Raportul administratorilor

 • 8 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea si prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare si raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastra cu privire la situațiile financiare nu acopera si aceste alte informații si cu excepția cazului in care se menționează explicit in raportul nostru, nu exprimam nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

In legătura cu audîtul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat ta 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este sa citim acele alte informații si, in acest demers, sa apreciem daca acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obtinut in timpul auditului, sau daca ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit si raportam daca acesta a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP rsr. 1802/2014, punctele 489-492.

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate in cursul auditului situațiilor financiare, in opinia noastra:

a) Informațiile prezentate in Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt in concordanta, in toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

b} Raportul administratorilor a fost întocmit, in toate aspectele semnificative, in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014, punctele 489-492.

165 Sffoiul Unirii, TN Office, 1, 7th flaor, 3id District, Ovdianst, Romuri»

1 140 21 316 66 88 | F +40îl 316 66 99 | offica@kicston.ro | www.heslon.ro Member ol Kreston tntcrnatiorwl, a fllobol rwfwoik of independent acr.ourrtlntj firms

4B KRESTON

snowîng


1 IM

In plus, in baza cunoștințelor si înțelegerii noastre cu privire ia Societate si ia mediul acesteia, dobândite in cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat ta data de 31 decembrie 2018, ni se cere sa raportam daca am identificat denaturări semnificative in Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect

Alte aspecte

 • 9      Acest raport este adresat exclusiv acționarilor Societății in ansamblu. Auditul nostru a fost efectuat pentru a putea raporta acționarilor Societarii acele aspecte pe care trebuie sa le raportam intr-un raport de audit financiar, si nu in alte scopuri. !n măsură permisa de lege, nu acceptam si nu ne asumam responsabilitatea decât fata de Societatea si de acționarii acesteia, in ansamblu, pentru auditul nostru, pentru acest raport sau pentru opinia formata.

 • 10    Situațiile financiare anexate nu sunt menite sa prezinte poziția financiara, rezultatul operațiunilor si un set complet de note la situațiile financiare in conformitate cu reglementările si politicile contabile acceptate in tari si jurisdicții altele decât Romania. De aceea, situațiile financiare anexate nu sunt întocmite pentru uzul persoanelor care nu cunosc reglementările contabile si legale din Romania inclusiv Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 cu modificările ulterioare.

Responsabilitățile conducerii si ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 11 Conducerea Societarii este responsabila pentru întocmirea situațiilor financiare care sa ofere o imagine fidela in conformitate cu OMFP nr. 1802/2014 si pentru acel control intern pe care conducerea il considera necesar pentru a permite întocmirea de situării financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare.

 • 12     in întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabila pentru evaluarea capacitatii Societarii de a-si continua activitatea, pentru prezentarea, daca este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității si pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează sa lichideze Societatea sau sa oprească operațiunile, fie nu are nicio alta alternativa realista in afara acestora.

 • 13    Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiara a Companiei.

Responsabilitățile auditorului intr-un audit al situațiilor financiare

 • 14    Obiectivele noastre constau in obținerea unei asigurări rezonabile privind măsură in care situațiile financiare, in ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de frauda, fie de eroare, precum si in emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastra. Asigurarea rezonabila reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului ca un audit desfasurat in conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativa, daca aceasta exista. Denaturările pot fi cauzate fie de frauda, fie de eroare si sunt considerate semnificative daca se poate preconiza, in mod rezonabil, ca acestea, individual sau cumulat, vor influenta deciziile economice ale utilizatorilor, luate in baza acestor situării financiare.

 • 15 Ca parte a unui audit in conformitate cu iSA, exercitam raționamentul profesional si menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea: ♦ Identificam si evaluam riscurile de denaturare semnificativa a situațiilor financiare, cauzata fie de frauda, fie de eroare, proiectam si executam proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri si obținem probe de audit suficiente si adecvate pentru a furniza o baza pentru opinia noastra. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de frauda este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune intetegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false si evitarea controlului intern.

 • •      înțelegem controlul intern relevant pentru audit, in vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fara a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

 • •      Evaluam gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate si caracterul rezonabil al estimărilor contabile si al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •      Formulam o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității si determinam, pe baza probelor de audit obținute, daca exista o incertitudine semnificativa cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societarii de a-si continua activitatea. In cazul in care concluzionam ca exista o incertitudine semnificativa, trebuie sa atragem atentîa in raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, in cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, sa ne modificam opinia. Concluziile noastre se bazeaza pe probele de audit obținute pana la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea sa nu isi mai desfasoare activitatea in baza principiului continuității activității.

 • •      Evaluam in ansamblu prezentarea, structura si conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, si măsură in care situațiile financiare reflecta tranzacțiile si evenimentele care stau la baza acestora intr-o maniera care sa rezulte într-o prezentare fidela,

14 Comunicam persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificata si programarea in timp a auditului, precum si principalele constatării ale auditului, Inclusiv orice deficiente ale controlului intern pe care le identificam pe parcursul auditului.

15 De asemenea, furnizam persoanelor responsabile cu guvernanta o declarație cu privire la conformitatea noastra cu cerințele etice privind independenta si le comunicam toate relațiile si alte aspecte care pot fi considerate, in mod rezonabil, ca ar putea sa ne afecteze independenta si, unde este cazul, masurile de siguranța aferente.

 • 16 Dintre aspectele pe care le-am comunicat persoanelor însărcinate cu guvernanta, stabilim acele aspecte care au avut o mai mare importanta in cadrul auditului asupra situațiilor financiare din perioada curenta si, prin urmare, reprezintă aspecte cheie de audit. Descriem aceste aspecte in raportul nostru de audit, cu excepția cazului in care legislația sau reglementările împiedica prezentarea publica a aspectului respectiv sau a cazului in care, in circumstanțe extrem de rare, consideram ca un aspect nu ar trebui comunicat in raportul nostru deoarece se preconizează in mod rezonabil ca beneficiile interesului public sa fie depășite de consecințele negative ale acestei comunicări.

KRESTON

<nowing ■ *■


Raport cu privire la alte dispoziții legale si de reglementare

 • 17 Am fost numiți de Adunarea Generala a Actionarilor/nr 1 din27.03.2020 sa auditam situațiile financiare ale Compania de Apa Oradea SA pentru exercițiul financiar încheiat ta 31 Decembrie 2019. Durata totala neîntrerupta a angajamentului nostru este de 5 ani, acoperind exercițiile financiare încheiate la 31 Decembrie 2015 pana la 31 Decembrie 2019.

 • 18 Confirmam ca:

• Opinia noastră de audit este in concordanta cu raportul suplimentar prezentat Comitetului de Audit al Societății, pe care l-am emis in aceeași data in care am emis si acest raport. De asemenea, in desfasurarea auditului nostru, ne-am pastrat independenta fata de entitatea auditata.

* Nu am furnizat pentru Societate serviciile non audit interzise, menționate la articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul UE nr.537/2014.


București, 15 Aprilie 2020


Kreston Remania SRL

Splaiul Unirii, 165, TNO1, etaj 7, sector 3, București Înregistrat in Registrul public electronic cu nr. 17

Nume Auditor/Partener: Cojocaru Mihaela-Carm^n

înregistrat in Registrul public electronic cu nr. 1871

165 Spkstwl Unirii, TN Offices 1,    flocn; 3rd Dlsh ici, Bueharoțf, Romqnia

T +40 21 316 66 68 | F + 40 21 316 66 99 (                 | vww.kreston.fo

Member of Kreston iHternotional c globnl nelwwk of independent accountîng firma

■HIIKHUIIIIMM al CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

SC COMPANIA DE APA ORADEA SA

RAPORTANUAL

2019

1/4

Raportul anual este întocmit în conformitate cu prevederile ari. 55 (2) din OUG nr. 109 / 2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Consiliul de Administrație al SC Compania de Apă Oradea a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociaților nr. 2/2017 , în urma selecției membrilor Consiliului de Administrație în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

în concordanță cu prevederile art. 140 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de administrație poate crea comitete consultative formate din cel puțin 2 membri ai consiliului și însărcinate cu desfășurarea de cercetări și cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. în domenii precum audibil, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor și personalului sau nominalizarea de candidați pentru diferitele posturi de conducere.

Avînd în vedere prevederile art. 140 2 din Legea nr. 31 / 1990 și art. 34 din O.U.G. nr. 109! 2011, la nivelul S.C. Compania de Apă Oradea S.A., Consiliul de Administrație a aprobat constituirea următoarelor comitete consultative, ca organe de lucru ale Consiliului de Administrație:

•COMITETUL de NOMINALIZARE și REMUNERARE

•COMITETUL de ALTOIT.

Comitetul de nominalizare și remunerare este un comitet permanent, cu funcție consultativă, subordonat direct Consiliului de Administrație al Companiei de Apă Oradea S.A. și are atribuții de evaluare, consultare și elaborare de propuneri în domeniul nominalizării membrilor pentru funcții de conducere precum și a remunerării acestora. Pentru nominalizarea componenței comitetului de nominalizare și remunerare, societatea respectă prevederile art. 34 alin. (4) din O.U.G. nr. 109/2011.

Din comitetul de nominalizare și remunerare fac parte; dl. Oros Claudiu, dna Giurca Mina, dl. Fonoage Vasilc. dl. Lezeu Petra, dl Teodorof Claudiu-Radu.

Prin Hotărârea Consiliului de Administrație, conducerea societății a fost delegată dlui Ovidiu Gavra - director general ,dnci Julianna Pănoiu - director economic și dlui Gheorglie Popa director tehnic , numiți în funcție în baza art. 35 din OUG 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Exercitarea funcțiilor de mai sus se face în baza contractelor de mandat pentru o perioadă de 4 ani, respectiv 01.09.2017 - 31.08.2021, în schimbul unei indemnizații fixe lunare și/sat» variabile.

Remunerația membrilor Consiliului de Administrație:

în conformitate cu prevederile art. 37 din OUG 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice:

 • (1) Remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, a membrilor consiliului de supraveghere este stabilită de adunarea generală a acționarilor In structura ți limitele prevăzute la alin. (2) si (4).

 • (2) Remunerația membrilor neexecutivi ai consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă. Indemnizația fixă nu poate depăși de două ori media pe ultimele 12 luni a câștigului salariat mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate înregistrat de societate, la nivel de clasă conform clasificației activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii. Componenta variabilă se stabilește pe baza unor indicatori de performanță financiari și nefinanciari negociați și aprobați de adunarea generală a acționarilor, diferiți de cei aprobați pentru administratorii executivi, determinați eu respectarea metodologiei prevăzute la ari. 31 alin, (5) și care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societății și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Cuantumul componentei variabile a membrilor neexecutivi nu poate depăși maximum 12 indemnizații fixe lunare.

Conform Hotărârii Adunării Generale a Asociaților SC Compania de Apa Oradea SA nr. 2/2017,

„Indemnizația netă lunară pentru fiecare membru al Consiliului de administrație este de 700 lei".

Structura indemnizației lunare arc o componentă fixă, nu are alte componente variabile constând într-o cotă de participare la profitul net ai societății, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare.

Remunerația directorilor

în conformitate cu prevederile art. 38 din OUG 109 / 2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice:

 • (1) Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori.

 • (2) Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la ari. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.

Remunerația lunară a acestora este formată dintr-o indemnizație fixă in cuantum de 8.000 lei net pentru directorul general, 7.000 lei net pentru directorul economic și 7.000 lei net pentru directorul tehnic.

Componenta variabilă este de 3.200 LEl/lună net pentru directorul general, 2.500 LEI/lună net pentru directorul economic și 2.500 LEI/lună net pentru directorul tehnic.

Directorii nu au beneficiat de vreo schemă de boinisuri anuale sau avantaje nebănești în exercițiul financiar 2019, nu au beneficiat de scheme de pensii suplimentare sau anticipate sau altă formă de remunerare, nu au fost prevăzute daune-interesc pentru revocare fără justă cauză a contractelor de mandat.

TEODOROF CLAUDIU-RADU