Hotărârea nr. 40/2020

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

1d5433d1aed2af7479b1b588ec1ad397ff2a3a1d80a38a9ac67a5582e64f3d07


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de

Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 16555/1 din 21.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16555/2 din 21.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui număr de 7 spații cu altă destinație decât aceea de locuință/ spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar,

            Având în vedere propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă/comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 465572 din 13.12.2019), privind demararea procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiilor devenite libere,

            Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1236 din 20.12.2016, conform cărora, începând cu data de 01.01.2017, prețurile de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință sau a spațiilor comerciale se stabilesc la nivelul tarifelor de închiriere rezultate din Rapoartele de evaluare întocmite pentru spațiile respective,

           Luând în considerare prevederile art. 333 alin. (5), coroborate cu art. 362, alin. 1 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019,

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, respectiv art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract, cuprinse în Anexa 1, parte integrantă a prezentei Hotărâre.

            Art. 2. Se însușesc Rapoartele de evaluare întocmite de societatea Evalmob S.R.L., pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale menționate în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

            Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

            Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

            Art. 6.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- Direcția Economică – Biroul Decontări Contracte;

- Direcția Patrimoniului Imobiliar -  Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

- se publică pe www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 40

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                   ANEXA NR.1 la  HCL nr. 40 din  28.01.2020

MUNICIPIUL ORADEA

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

         Adresă spațiu

         Suprafață Utilă

Tarif /mp/lună

Prețul minim

al închirierii

1.

Str.Primăriei nr. 26,ap.4

12 mp

17,03 lei/mp.

204,36 lei

 

 

2.

 

 

Str.Primăriei nr. 34

Total suprafață utilă:

327,15 mp, din care:

- zona de acces din stradă: 63.51 mp;

 

- zona de acces din curtea interioara: 66,98mp;

 

- Anexă cu acces din curtea interioară:45,80mp;

 

- Subsol cu acces din curtea interioară:176,86mp

 

 

 

27,07 lei/mp.

 

 

13,53 lei/mp.

 

 

13,53 lei/mp.

 

 

6,77 lei/mp.

 

 

4 442,45 lei

3.

Str.Duiliu Zamfirescu, nr.8

89,40 mp

38,71 lei/mp.

3 460,67 lei

4.

Str.Vasile Alecsandri nr. 21, ap.4A

29,28 mp

19,29 lei/mp.

564,81 lei

5.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.17/A

23,67 mp

17,15 lei/mp.

405,94 lei

6.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.5

19,57 mp

15,73 lei/mp.

307,83 lei

7.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.6

28,67 mp

11,53 lei/mp.

330,56 lei

 

 

    Consilier

Lucreția Pețan