Hotărârea nr. 40/2020

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

 

This file has been cleaned of potential threats. To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

 

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

 

1d5433d1aed2af7479b1b588ec1ad397ff2a3a1d80a38a9ac67a5582e64f3d07


 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea închirierii, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de

Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 16555/1 din 21.01.2020 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 16555/2 din 21.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Locuințe, Spații Comerciale propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea închirierii, prin licitație publică a unui număr de 7 spații cu altă destinație decât aceea de locuință/ spații comerciale, gestionate de Municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar,

            Având în vedere propunerile Comisiei de analiză a solicitărilor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă/comerciale aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea (conform Procesului Verbal nr. 465572 din 13.12.2019), privind demararea procedurii de închiriere prin licitație publică a spațiilor devenite libere,

            Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 1236 din 20.12.2016, conform cărora, începând cu data de 01.01.2017, prețurile de pornire la licitațiile pentru închirierea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință sau a spațiilor comerciale se stabilesc la nivelul tarifelor de închiriere rezultate din Rapoartele de evaluare întocmite pentru spațiile respective,

           Luând în considerare prevederile art. 333 alin. (5), coroborate cu art. 362, alin. 1 și 3 din O.U.G. nr. 57/2019,

      Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate al Consiliului Local

            În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „d”, alin. (7) lit. „q”, respectiv art. 139 alin. (3) lit. „g” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

            Art. 1. Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a unui număr de 7 (șapte) spații cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale, gestionate de municipiul Oradea prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, devenite libere de contract, cuprinse în Anexa 1, parte integrantă a prezentei Hotărâre.

            Art. 2. Se însușesc Rapoartele de evaluare întocmite de societatea Evalmob S.R.L., pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință/spații comerciale menționate în Anexa 1 la prezenta Hotărâre.

            Art. 3Se aprobă Documentația de atribuire, conform Anexei 2, parte integrantă a prezentei Hotărâri.

            Art. 4. Contractele de închiriere vor fi încheiate pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

            Art. 5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar. 

            Art. 6.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

- Primarul Municipiului Oradea;

- Direcția Economică – Biroul Decontări Contracte;

- Direcția Patrimoniului Imobiliar -  Serviciul Locuințe, Spații Comerciale.

- se publică pe www.oradea.ro

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 40

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

                                                                                                             Anexa nr. 2 la HCL nr. 40 din 28.02.2020                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

            D O C U M E N T A Ț I E    D E   A T R I B U I R E

aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință/spațiu comercial, proprietate privată a _____________,

înscris în CF _____________ Oradea, având nr. cadastral ___________

situat în mun. Oradea, str. _____________ nr. _____

 

 

 

 

 

 

C U P R I N S

 

 

 

I.     FIȘA DE DATE A PROCEDURII

II.    CAIET DE SARCINI

III.   FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE

IV.   CONTRACT DE ÎNCHIRIERE – model orientativ


 

FIȘA DE DATE A PROCEDURII

PRIVIND ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE DECÂT ACEEA DE LOCUINȚĂ/SPAȚIU  COMERCIAL,

PROPRIETATEA _________________,

înscris în CF ___________________ - Oradea,

situat în mun. Oradea, str. ____________________ nr. _____

 

I.        INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZATORUL

Municipiul ORADEA , cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 - 437.000, int. 126

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract: consilier Lucreția Pețan

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei municipiului Oradea - www.oradea.ro, secțiunea Licitații.

 

II.       OBIECTUL CONTRACTULUI

Închirierea spațiului altă destinație decât aceea de locuință/spațiu comercial, compus din: ___________________________- Su =         mp,  Sc =            mp și terenul aferent, situat în municipiul Oradea, str.                              _________________,nr.        , judeţul Bihor.

 

III.     CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

Pentru a participa la licitaţie, ofertantul trebuie să depună oferta la sediul Primăriei municipiului Oradea (registratură), până la data limită pentru depunere stabilită în anuntul procedurii, două plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care vor conține următoarele documente:

 

a.       Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta, numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia şi va conţine:

 

A.      Pentru persoana juridică română

1)      documente de certificare a identităţii si calităţii ofertantului :

     Fișa ofertantului, conform Anexei nr.1;

     Declarația de participare la licitaţie, conform Anexei nr. 2;

      certificatul de înregistrare, emis de Oficiul Registrului Comerţului- copie;

      certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, original sau copie, din care să rezulte următoarele:

 • ofertantul nu este în faliment;
 • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfăşura activităţi economice;
 • sediul social;
 • administratorul ofertantului.

      copie după statutul şi actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele adiţionale semnificative;

      declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu se află în dizolvare, insolvenţă, faliment sau lichidare -  original, potrivit formularului  - Anexa nr. 3, însoţită de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice şi a actului său de identitate;

      împuternicire, în original, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate;

      certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că persoana juridică nu are datorii faţă de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

      cazier fiscal - eliberat de ANAF, care să ateste că persoana nu are înscrise infracţiuni de evaziune fiscală, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

 

 


             certificat/adeverinţă privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează unităţii ­ administrativ teritoriale unde îşi are sediul, care să ateste că persoana juridică nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

             bilanţ financiar-contabil pentru anul fiscal precedent, semnat şi parafat.

             declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor, potrivit formularului - Anexa nr. 4.

 

2)      documente de certificare a plăților necesare pentru participarea la licitație :

      dovada achitării taxei de participare la licitaţie, în cuantum de 100 lei, (sumă care nu se restituie);

      dovada depunerii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de ____________lei, echivalentul a două chirii lunare.

 

B.    Pentru persoana juridică străină – se depun toate documentele prevăzute la lit. A, traduse, după caz,  în limba română de un traducător autorizat, precum și

      scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent, în original şi în traducere legalizată;

 

C.    Pentru persoana fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprindere familială (IF)

1.documente de certificare a identităţii şi calităţii ofertantului :

•     Fișa ofertantului, conform Anexei nr. 1;

        Declarația de participare la licitaţie, conform Anexei nr. 2;

        act de identitate - copie;

        copie după certificatul de înregistare, autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz,

        împuternicire notarială în original/copie legalizată, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate;

    declaraţie pe proprie răspundere a PFA, II sau a reprezentantului IF că nu se află în dizolvare, insolvenţă, faliment sau lichidare -  original, potrivit formularului  - Anexa nr. 3.

        certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că nu are datorii faţă de bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie;

        certificat/adeverinţă privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează unităţii ­ administrativ teritoriale unde îşi are domiciliul care să ateste că nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie.

        declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor, potrivit formularului - Anexa nr. 4.

        Notă: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de către ofertant.

 

              2)    documente de certificare a plăților necesare pentru participarea la licitație :

•      dovada achitării taxei de participare la licitaţie, în cuantum de 100 lei (sumă care nu se restituie);

•      dovada depunerii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de _______ lei, echivalentul a două chirii lunare.

 

b)PE PLICUL INTERIOR, care va conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului precum sediul acestuia, după caz, potrivit formularului - Anexa nr. 5.

Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.

 

 

IV.    PREZENTAREA OFERTEI

 

1. Limba de redactare a ofertei

Limba română

2. Modul de prezentare a ofertei financiare

Oferta financiară va fi exprimată ferm, în lei, pentru spațiul comercial, compus din: ___________________ - Su = _______ mp,  Sc = _____ mp și terenul aferent, situat în municipiul Oradea, str. ______________, nr.____, judeţul Bihor.

3. Garanţia de participare

1. Garanţia de participare la licitaţie constă în echivalentul a două chirii lunare(se calculează pornind de la prețul minim de închiriere).

2. Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă îşi retrage oferta înainte de începerea licitaţiei, în oricare dintre etapele acesteia.

3. Locatorul este obligat să restituie, la cerere, ofertanţilor garanţia de participare în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câştigător.

4. Ofertantul declarat câştigător va pierde garanţia de participare dacă nu se prezintă să încheie contractul în termenul prevăzut în prezentul Caiet de sarcini.

4. Clarificări

1.    - Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

2.    - Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet şi fară ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

5. Modul de prezentare a ofertei

a)  Adresa la care se depune oferta: registratura Primăriei municipiului Oradea Piața Unirii nr. 1.

b) Data limită pentru depunerea ofertei:__________  ora ______

c)  Mod de prezentare

Ofertele cuprinzând dovada constituirii garanţiei de participare, documentele de calificare, propunerea financiară se vor depune în plicuri sigilate, separate astfel:

 

- PLICUL EXTERIOR: - va conţine documentele  de calificare  şi se va inscripţiona "Documente de calificare", numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia MENTIONÂNDU-SE CLAR:

„”  LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUN. ORADEA, STR. _____________ NR. _____

•         A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE _____________ ORA ______”

 

- PE PLICUL INTERIOR, care conţine oferta propriu - zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz, şi va conţine Formularul de ofertă semnat de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări.   

Plicul exterior conţinând plicul interior, se va sigila şi se va depune la sediul autorităţii contractante în termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

6. Posibilitate retragerii sau modificării ofertei

 

 

 

  Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră cad în sarcina persoanei interesate;

  Ofertele sunt declarate întârziate dacă sunt depuse la altă adresă decât cea menţionată în caietul de sarcini sau după data și ora limită stabilite.

7. Deschiderea ofertelor

Data, ora si locul deschiderii ofertelor:

_____________________ ora __________ la sediul Primăriei municipiului Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, etajul II – Sala de ședinte a Direcției Patrimoniu Imobiliar

Condiţii pentru participanţii la sedinţa de deschidere:

- reprezentanţii firmelor ofertante, vor participa la sedinţa de deschidere a ofertelor pe baza unei împuterniciri emise de reprezentantul legal al ofertantului.

 

 

V.              Criteriile de atribuire al contractului de închiriere sunt:


 

 A) cel mai mare nivel al chiriei;

 B) capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

 C) protecţia mediului înconjurător;

   D) condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

 

 • Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte după cum urmează:

1.     cel mai mare nivel al chiriei - 40%;

2.     capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - 30%;

3.     protecţia mediului înconjurător - 20%;

4.     condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat - 10%.

 

·        Este declarant câștigător ofertantul care a oferit chiria cea mai mare.

 

·        În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire: capacitatea economico-financiară a ofertanţilor. În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire: protecţia mediului înconjurător. În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire: condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.


 

VI.    INSTRUCŢIUNI  PRIVIND  ORGANIZAREA  ŞI  DESFĂŞURAREA  PROCEDURII  DE ÎNCHIRIERE

 

Procedura de licitație se va desfășura în 2 etape:

 

Etapa I. Procedura de deschidere a plicurilor și stabilirea ofertelor calificate pentru etapa a doua.

-          În data și ora stabilită în anunţul privind demararea procedurii de licitaţie pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenţi membrii Comisiei de evaluare şi ofertanţii.

-          Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor.

-          În partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate a fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestuia a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

 

-          După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţa publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conţin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentaţia de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

-          Sunt considerate oferte valabile și se califică ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini.

-          După analizarea conţinutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menţionează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate şi motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul - verbal se semnează de către toţi membrii Comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

-          În baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmeşte, în termen de 1 zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.

-          În termen de 3 zile lucrătoare de la primirea raportului Comisiei de evaluare, autoritatea contractantă informează în scris, cu confirmare de primire, ofertanţii ale căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

-          Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor, cel puţin două oferte să fie valabile. În cazul în care, în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

 

Etapa II. Procedura de evaluare a ofertelor și atribuirea contractului de închiriere

-          Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal menționat mai sus, de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

-          Comisia de evaluare stabileşte punctajul fiecărei oferte, ţinând seama de ponderile prevăzute în Caietul de sarcini, din prezenta documentație. Oferta câştigătoare este oferta care a oferit chiria cea mai mare. În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru următorul criteriu de atribuire care are ponderea cea mai mare, iar în cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire care are ponderea cea mai mare după acesta.

-          Pe baza evaluării ofertelor, secretarul comisiei de evaluare întocmeşte procesul-verbal care trebuie semnat de toţi membrii comisiei.

-          În baza procesului-verbal, comisia de evaluare întocmeşte, în termen de o zi lucrătoare, un raport pe care îl transmite autorităţii contractante.

-          Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare           

-          Autoritatea contractantă va informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora. În cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • va informa ofertantul câştigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.
 • va informa ofertanţii care au fost respinşi sau a căror ofertă nu a fost declarată câştigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

 

VII.  ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAŢIE

             Anunţul privind demararea procedurii de licitaţie se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, precum şi pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunţul de licitaţie se va trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

             Termenul limită de depunere a ofertelor este ____________, ora ______la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

      Ședința publică de deschidere și evaluare a ofertelor se va desfășura în data de _________, ora ______ în Sala de Ședințe a Direcției Patrimoniu Imobilar - Piața Unirii nr. 1, et. II.

 

VIII.              INFORMAŢII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de închiriere va conține clauze, conform modelului orientativ anexat – Anexa 6 .

                       

                                                                                                                           APROBAT

                                                                                                                                          Ilie BOLOJAN 

 

                                                                                                                                                 Primar

            Nr.  

            Data:

 

 

C A I E T   D E    S A R C I N I

privind închirierea, prin licitaţie publică deschisă, a spațiului cu altă destinație/spațiu comercial,

proprietatea ________________

înscris în CF ________________Oradea, având nr. cadastral _____________

situat în mun. Oradea, str. ________________ nr. _____

 

 

Art. 1 OBIECTUL ÎNCHIRIERII

 

1.1.             Închirierea spațiului cu altă destinație/spațiu comercial - proprietatea _______________, înscris în CF____________  Oradea, având nr. cadastral _________, situat în mun. Oradea, str. _____________ nr. ___ a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. _______ din ____________,

1.2.             Spațiul cu altă destinație/spațiul comercial este compus din: _______________________ în suprafață utilă totală de _______ mp,  suprafață construită de ______  mp și terenul aferent.

1.3.             Spațiul va fi folosit, conform destinației, în baza contractului de închiriere.

1.4.             Spațiul nu va putea fi subînchiriat.

 

 

Art. 2. CONDIȚII GENERALE ALE LICITAȚIEI

 

2.1               OBLIGAŢIILE PRIVIND PROTECŢIA MEDIULUI

 

(1)      - Locatarul are obligaţia de a obţine avizele de mediu şi de a respecta legislaţia în vigoare privind protecţia mediului pe toată durata contractului de închiriere.

(2)      - Locatarul este obligat, pe toată durata închirierii, să nu utilizeze spaţiul pentru depozitarea deşeurilor din categoria celor periculoase, toxice, explozive, menajere, provenite din construcţii, din toaletarea pomilor sau curăţarea şi întreţinerea spaţiilor verzi ori provenite din diverse procese tehnologice care fac obiectul unor tratamente speciale autorizate de direcţiile sanitar-veterinare sau de autorităţile de mediu, precum şi a deşeurilor de orice natură.

(3)      - Nerespectarea clauzei de la alin. (2) duce la încălcarea obiectului contractului şi ca urmare contractul va înceta, fără nici o altă formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanței de judecată, în baza unei notificări transmise de către  locator, în acest sens. Încetarea contractului va produce efecte de la data stabilită în notificare, urmând ca pe cheltuiala locatarului să se aducă imobilul închiriat la starea iniţială în care a fost predat. În această situaţie locatarul va avea la dispoziţie pentru aducerea în starea de la momentul predării bunului închiriat, un termen de cel mult 15 zile.

 

2.2  CONDIȚII DE EXPLOATARE A IMOBILULUI-CLĂDIRE

 

(1) – Imobilul ce urmează a fi închiriat va fi utilizat de către locatar pe toată durata contractului, în condiţiile prevăzute în contract, urmând ca la încetarea contractului să fie restituit, în deplină proprietate, liber de sarcini, administratorului bunului.

(2) - Pe toată perioada contractului de locaţiune este interzisă modificarea destinaţiei pentru care s-a încheiat contractul.

(3) - Orice investiţie sau amenajare care este necesară spaţiului închiriat se va realiza numai în baza şi după obţinerea acordului scris al locatorului şi exclusiv pe cheltuiala locatarului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

Art. 3. DURATA ÎNCHIRIERII

Contractul de închiriere va fi încheiat pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

 

Art. 4. ELEMENTE DE PREŢ

4.1. Preţul de pornire al licitaţiei pentru închirierea spațiului cu altă destinație/comercial, situat în mun. Oradea, str. ________ nr. ___, stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______ din __________, este de _____ lei/mp/lună.

 

4.2. Ofertanţii la licitaţie vor achita:

- taxa de participare la licitaţie în valoare de 100 Lei;

- garanţia de participare la licitaţie se stabilește, potrivit art. 334 alin. 5, la nivelul contravalorii a 2 (două) chirii, respectiv ________ lei.

 

4.3.    Garanţia pentru participare poate fi constituită prin:

                       - ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr.  RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

 

4.4.   Pentru ofertantul care adjudecă licitaţia, garanţia de participare se va restitui doar după depunerea garanție pentru neplata chiriei, în echivalentul chiriei licitate pe un trimestru. Încheierea contractului de închiriere este condiționată de constituirea garanției de neplata chiriei.

 

4.5. Taxa de participare se constituie prin:

                      - ordin de plată în contul organizatorului licitaţiei, respectiv contul nr.  RO02TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487

                      - numerar la casieria organizatorului

       *  Această taxă reprezintă un venit al organizatorului şi nu se mai restituie ofertanţilor sau potenţialilor ofertanţi (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câştigat sau nu licitaţia).

 

4.6. Pentru participanţii care nu câştigă licitaţia, garanţia se va restitui, la cerere.

4.7. Cererea de restituire a garanţiei va cuprinde în mod expres contul şi banca la care urmează a fi virată suma  respectivă.

4.8. Garanţia de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.


 

Art. 5 ORGANIZAREA ŞI DEFĂŞURAREA LICITATIEI

5.1. Licitaţia publică se va iniţia prin publicarea unui anunţ de către autoritatea contractantă în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, pe pagina sa de internet ori prin alte medii ori canale publice de comunicaţie electronice.

5.2. Anunţul de licitaţie va cuprinde cel puţin următoarele elemente:

1)      informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum:

-   denumirea;

-   codul de identificare fiscală;

-   adresa;

-   datele de contact;

-   persoana de contact;

 

 

 

2)           informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;

3)           informaţii privind documentaţia de atribuire:

-   modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia documentaţiei de atribuire;

-   data - limită pentru solicitarea clarificărilor;

4)             informaţii privind ofertele:

-  data - limită de depunere a ofertelor;

-  adresa la care trebuie depuse ofertele;

-  numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă;

5)            data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;

6)             instanţa competentă în soluţionarea eventualelor litigii şi termenele pentru sesizarea instanţei;

7)             data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate în vederea publicării;

 

          5.3. Anunţul de licitaţie se va trimite spre publicare cu cel puţin 20 de zile calendaristice înainte de data - limită pentru depunerea ofertelor, incluzând în termen şi ziua în care el începe să curgă şi ziua când se împlineşte.

          5.4 (1) La licitaţie se poate înscrie orice persoană juridică, română sau străină, persoană fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprindere familială (IF) care îndeplineşte,cumulativ, următoarele condiţii:

-          a plătit toate taxele privind participarea la licitaţie, inclusiv garanţia de participare;

-          a depus oferta sau cererea de participare la licitaţie, împreună cu  toate documentele solicitate în documentaţia de atribuire, în termenele prevăzute în documentaţia de atribuire;

-          are îndeplinite la zi toate obligaţiile exigibile de plată a impozitelor, a taxelor şi a contribuţiilor către bugetul consolidat al statului şi către bugetul local;

-          nu este în stare de insolvenţă, faliment sau lichidare.

(2) Nu are dreptul să participe la licitaţie persoana care a fost desemnată câştigătoare la o licitaţie publică anterioară privind bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale, dar nu a încheiat contractul, din culpă proprie. Restricţia operează pentru o durată de 3 ani, calculată de la desemnarea persoanei respective drept câştigătoare la licitaţie.

5.5. (1) Licitaţia  se va desfăşura  în data de           , la sediul Primăriei municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1, municipiul Oradea, judeţul Bihor.

(2) În ziua stabilită pentru licitaţie, respectiv data de _________ ora ___, comisia de evaluare numită prin Dispoziţia Primarului municipiului Oradea, se va întruni având asupra ei documentaţia de atribuire.

(3)  Nu este valabilă oferta cuprinzând un preţ mai mic decât cel aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______din ___________ . După încheierea licitaţiei, ofertanţii şi comisia de licitaţie vor semna procesul-verbal privind desfăşurarea licitaţiei, în care se vor consemna rezultatele ambelor etape ale licitaţiei.

        5.6. Persoana interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire, cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data limită stabilită pentru depunerea ofertelor.

5.7. Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depăşească 5 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

  5.8. - Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin două oferte valabile.

 


      

Art.6. REGULI  PRIVIND OFERTELE

                6.1. Ofertele se depun la sediul autorităţii contractante – Primăria municipiului Oradea, str. Piața Unirii nr. 1 în  două  plicuri  sigilate:

                  *  unul  exterior care va conţine documentele prevăzute în Documentația de atribuire

                   ** unul interior care va conţine oferta propriu - zisă semnată de ofertant şi documentele prevăzute în Instrucţiunile privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor.

 

6.2.  (1) Pe plicul exterior se va indica obiectul licitaţiei pentru care este depusă oferta:

„”  LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI CU ALTĂ DESTINAȚIE/SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUN. ORADEA, STR. ________________ NR. _____

•         A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE _____________ ORA ______”

 

 (2) Plicul exterior va trebui să conţină:

a)   o fişă cu informaţii privind ofertantul şi o declaraţie de participare, semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b)   acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorității contractante;

6.3  Pe plicul interior, care conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi sediul social al acestuia, după caz.

6.4             Persoana interesată are obligaţia de a depune oferta la adresa şi până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunţul procedurii.

6.5              Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forţa majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

6.6              Ofertele depuse la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei-limită pentru depunere vor fi returnate ofertanţilor fără a fi deschise.

6.7              Fiecare exemplar al ofertei trebuie să fie semnat de către ofertant.

6.8              Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

6.9             Ofertantul are obligaţia de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire. Ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor prevăzute în documentaţia de atribuire sunt descalificate.

6.10                     Ofertele se redactează în limba română.

6.11                     Perioada de valabilitate a ofertei: până la semnarea contractului de închiriere a spaţiului.

6.12                     Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită.

6.13                     Conţinutul ofertelor trebuie să rămână confidenţial pană la data stabilită pentru deschiderea acestora, urmând a se lua cunoştinţă de conţinutul respectivelor oferte numai după această dată.

6.14                     Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului­ verbal prevăzut la alin. (16) de către toţi membrii comisiei de evaluare şi de către ofertanţi.

6.15                     Sunt considerate oferte valabile ofertele care îndeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute în caietul de sarcini al licitației.

6.17.                     În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu au fost depuse cel puţin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura şi să organizeze o nouă licitaţie.

Art.7. PROTECTIA DATELOR

            Fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei închirieri, autoritatea contractantă are obligaţia de a asigura protejarea acelor informaţii care îi sunt comunicate de persoanele fizice sau juridice cu titlu confidenţial, în măsura în care, în mod obiectiv, dezvăluirea informaţiilor în cauză ar prejudicia interesele legitime ale respectivelor persoane, inclusiv în ceea ce priveşte secretul comercial şi proprietatea intelectuală.

Art.8. COMISIA DE EVALUARE

          8.1. La nivelul autorității contactante se organizează o comisie de evaluare numită prin Dispoziţie a Primarului municipiului Oradea, care adoptă decizii în mod autonom şi numai pe baza criteriilor de selecţie prevăzute în instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei.

8.2. Comisia de evaluare este compusă dintr-un număr de 5 membri. Fiecare membru al comisiei de evaluare are desemnat un supleant.

8.3. Preşedintele comisiei de evaluare şi secretarul acesteia sunt numiți dintre reprezentanţii autorității contractante în comisie

8.4. Fiecare dintre membrii comisiei de evaluare beneficiază de câte un vot. Persoanele invitate beneficiază de un vot consultativ.

8.5. Deciziile comisiei de evaluare se adoptă cu votul majorităţii membrilor.

   8.6. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii trebuie să respecte regulile privind conflictul de interese potrivit art. 321 din O.U.G. nr.57/2019.

 8.7. Membrii comisiei de evaluare, supleanţii şi invitaţii sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii.

8.8. În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare sesizează de îndată autoritatea contractantă despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile, dintre membrii supleanţi.

8.9. Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare datorită unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.

         8.10. Atribuțiile comisiei de evaluare sunt:

a)   analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şI documentelor cuprinse în plicul exterior;

b)   întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia;

c)   analizarea şi evaluarea ofertelor;

d)   întocmirea raportului de evaluare;

e)   întocmirea proceselor-verbale;

f)     desemnarea ofertei câștigătoare;

         8.11. Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

         8.12. Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentației de atribuire și în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

        8.13. Membrii comisiei de evaluare au obligația de a păstra confidențialitatea datelor, informațiilor și documentelor cuprinse în ofertele analizate.

 

    Art.9. CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE

       9.1 Pentru a participa la licitaţie, ofertantul trebuie să depună oferta la sediul (registratura) Primăriei municipiului Oradea, până la data limită stabilită în

 
anunț, în două plicuri  sigilate, unul exterior și unul interior.

      9.2. PE PLICUL EXTERIOR se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta

 

”LICITAŢIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU ÎNCHIRIEREA SPAȚIULUI COMERCIAL SITUAT ÎN MUN. ORADEA, STR. ________________ NR. _______.

A NU SE DESCHIDE PÂNĂ LA DATA DE _____________ ORA ______”

 

 

 

 

a)     PLICUL EXTERIOR va trebui să conțină următoarele documente:

Pentru persoana juridică română

1.documente de certificare a identităţii si calităţii ofertantului :

    Fișa ofertantului, conform Anexei nr.1;

    Declarația de participare la licitaţie, conform Anexei nr. 2;

     certificatul de înmatriculare, emis de Oficiul Registrului Comerţului - copie;

     certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerţului, eliberat cu cel mult 30 zile înainte de data deschiderii ofertelor, original sau copie, din care să rezulte următoarele:

 • ofertantul nu este în faliment;
 • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfăşura activităţi economice;
 • sediul social;
 • administratorul ofertantului

     copie după statutul şi actul constitutiv al persoanei juridice, cu actele adiţionale semnificative;

     declaraţie pe proprie răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice că nu se află în dizolvare, insolvenţă, faliment sau lichidare -  original, potrivit formularului  - Anexa nr. 3, însoţită de copie a dovezii privind calitatea sa de reprezentant legal al persoanei juridice şi a actului său de identitate

     împuternicire, în original, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate;

     certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că persoana juridică nu are datorii faţă de bugetul de stat, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

     cazier fiscal - eliberat de ANAF, care să ateste că persoana nu are înscrise infracţiuni de evaziune fiscală, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

                        certificat/adeverinţă privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează unităţii­ administrativ teritoriale unde îşi are sediul, care să ateste că persoana juridică nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie legalizată;

 

              un bilanţ financiar-contabil pentru anul fiscal precedent semnat şi parafat.

        declaraţie pe propria răspundere a administratorului firmei, din care să rezulte că în ultimii 5 ani nu a fost condamnat, printr-o hotărâre rămasă definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru corupţie, pentru fraudă şi/sau pentru spălare de bani;

   declaraţie pe propria răspundere a administratorului firmei privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor, potrivit formularului - Anexa nr. 4.

* Notă: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de către ofertant.

 

2.documente de certificare a plăților necesare pentru participarea la licitație :

            dovada achitării taxei de participare la licitaţie, în cuantum de 100 lei, (sumă care nu se restituie);

                  dovada depunerii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de ______ lei, echivalentul a două chirii lunare

 

B Pentru persoana juridică străină – se depun toate documentele prevăzute la lit. A, traduse, după caz,  în limba română de un traducător autorizat, precum și

     scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent, în original şi în traducere legalizată;

 

 

C.Pentru persoana fizică autorizată (PFA), întreprindere individuală (II), întreprindere familială (IF)

1.documente de certificare a identităţii şi calităţii ofertantului :

•     Fișa ofertantului, conform Anexei nr. 1;

        Declarația de participare la licitaţie, conform Anexei nr. 2;

        act de identitate reprezentant - copie;

        copie după certificatul de înregistare, autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz,

        împuternicire notarială în original/copie legalizată, acordată persoanei care reprezintă ofertantul în cadrul procedurii de licitaţie publică, însoţită de copie a actului său de identitate;

    declaraţie pe proprie răspundere a PFA, II sau a reprezentantului IF că nu se află în dizolvare, insolvenţă, faliment sau lichidare -  original, potrivit formularului  - Anexa nr. 3.

        certificat de atestare fiscală, eliberat de ANAF, care să ateste că nu are datorii faţă de bugetul general consolidat, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie;

        certificat/adeverinţă privind plata taxelor şi impozitelor locale care le datorează unităţii ­ administrativ teritoriale unde îşi are domiciliul care să ateste că nu are datorii, valabil la data deschiderii ofertelor - original sau copie.

        declaraţie pe propria răspundere privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor, potrivit formularului - Anexa nr. 4.

        Notă: Toate documentele se vor semna pentru conformitate, olograf, de către ofertant.

 

              2)  documente de certificare a plăților necesare pentru participarea la licitație :

•     dovada achitării taxei de participare la licitaţie, în cuantum de 100 lei (sumă care nu se restituie);

•     dovada depunerii garanției de participare la licitaţie, în cuantum de _______ lei, echivalentul a două chirii lunare.

 

b)PE PLICUL INTERIOR, care va conţine oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului precum sediul acestuia, după caz, potrivit formularului - Anexa nr. 5.

Nu sunt admise completări ulterioare ale documentaţiei de calificare.

 

 

9.3. (1) Garanţia de participare la licitaţie este obligatorie şi se stabileşte Ia nivelul contravalorii a două chirii, respectiv ________ lei.

(2) Ofertantul va pierde garanţia de participare dacă îşi retrage oferta înainte de începerea licitaţiei, în oricare dintre etapele acesteia.

(3) Locatorul este obligat să restituie, la cerere, ofertanţilor garanţia de participare în termen de 5 zile lucrătoare de la desemnarea ofertantului câştigător.

(4) Ofertantul declarat câştigător va pierde garanţia de participare dacă nu se prezintă să încheie contractul în termenul prevăzut în prezentul Caiet de sarcini.

 

 

 

 

Art.10. MODUL DE DESFĂŞURARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE

         10.1.        Locatarul are obligaţia de a exploata în mod direct bunul imobil, care face obiectul închirierii, fără a putea subînchiria sau cesiona unei alte persoane, în tot sau în parte, bunul închiriat.

10.2.                   Locatarul nu poate veni cu acest bun imobil în contracte de asociere.

10.3.                   Criteriile de atribuire a contractului de închiriere sunt:

a)  cel mai mare nivel al chiriei (preţul cel mai mare/lună);

b)  capacitatea economico-financiară a ofertanţilor;

c)  protecţia mediului înconjurător;

d)  condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat.

10.4.                   Ponderea fiecărui criteriu se stabileşte în documentaţia de atribuire şi trebuie să fie proporţională cu importanţa acestuia apreciată din punctul de vedere al asigurării unei utilizări/exploatări raţionale şi eficiente economic a bunului închiriat. Ponderea fiecăruia dintre criteriile prevăzute la alin.(1) este de până la 40%, iar suma acestora nu trebuie să depăşească 100% şi se stabileşte astfel:

a)     pentru preţul cel mai mare/lună (ofertă financiară) - 40 puncte;

b)     pentru capacitatea economico-financiară a ofertanţilor - (document emis de unităţi bancare/declaraţii bancare/adeverințe/alte documente din care să reiasă disponibilitățile bănești ale ofertantului) - 30 puncte;

c)     pentru protecţia mediului înconjurător (Declaraţie privind respectarea reglementărilor referitoare la protecția mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor – Anexa nr. 4) - 20 puncte;

d)     pentru condiţii specifice impuse de natura bunului închiriat (declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că ofertantul nu este în stare de dizolvare/lichidare/insolvenţă/faliment; activitatea sa nu este condusă de un administrator judiciar și nici nu este suspendată; nu face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute anterior; a îndeplinit obligaţiile de plată impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România – Anexa nr. 3)  - 10 puncte.

10.05. (1) Este declarant câștigător ofertantul care a oferit chiria cea mai mare.

(2)    În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.b (capacitatea economico-financiară a ofertanţilor). În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.c).

 

10.6                     Algoritmul de calcul pentru criteriile menţionate mai sus este următorul:

-          Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin. 10.4 lit.a, punctajul Pn se acordă astfel:

b)    Pentru cel mai mare nivel al chiriei oferat se oferă Punctajul maxim alocat de 40 de puncte.

c)    Pentru celelate chirii ofertate, punctajul Pn se calculează proportional, astfel: Pn=(nivel n/nivel maxim ofertat)x40 pct;

 

-       Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.b:

a)      Pentru cel mai mare nivel al disponibilităţilor băneşti se acordă punctajul maxim alocat de 30 puncte.

b)      Pentru celelalte punctajul D(n) se calculează proporţional, astfel: D(n) ( Nivel n/ Nivel maxim disponibilități banesti prezentate) x 30 pct;

 

 

-     Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.c)

Punctajul se acordă astfel:

•     dacă ofertantul prezintă dovada privind protecţia mediului (Anexa nr. 4) - se acordă 20 puncte.

•     dacă ofertantul nu prezintă dovada privind protecţia mediului (Anexa nr. 4) se acordă 0 puncte.

 

-     Pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.d)

Punctajul se acordă astfel:

•     dacă ofertantul prezintă documentul aferent acestui criteriu (Anexa nr. 3)  se acordă 10 puncte.

•     dacă nu prezintă documentul aferent acestui criteriu (Anexa nr. 3) se acordă 0 puncte.

 

10.6. (1) Este declarant câștigător ofertantul care a oferit chiria cea mai mare.

(2)    În cazul în care există punctaje egale între ofertanţii clasaţi pe primul loc, departajarea acestora se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.b (capacitatea economico-financiară a ofertanţilor). În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.c). În cazul egalităţii în continuare, departajarea se va face în funcţie de punctajul obţinut pentru criteriul de atribuire prevăzut la alin.10.4, lit.d).

10.7. Autoritatea contractantă are obligaţia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câştigătoare.

10.8 Anunţul de atribuire trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:

a)   informaţii generale privind autoritatea contractantă, precum: denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, datele de contact, persoana de contact;

b)   data publicării anunţului de licitaţie în Monitorul Oficial al României, Partea a VI a;

c)   criteriile utilizate pentru determinarea ofertei câştigătoare;

d)   numărul ofertelor primite şi al celor declarate valabile;

e)   denumirea/numele şi sediul/adresa ofertantului a cărui ofertă a fost declarată câștigătoare;

f)    durata contractului;

g)   nivelul chiriei;

h)   instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței;

i)    data informării ofertanţilor despre decizia de stabilire a ofertei câştigătoare;

j)    data transmiterii anunţului de atribuire către instituţiile abilitate, în vederea publicării.

10.9. Autoritatea contractantă are obligaţia de a informa ofertanţii despre deciziile referitoare la atribuirea contractului în scris, cu confirmare de primire, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

10.10  Autoritatea contractantă are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de închiriere în situaţia în care se constată abateri grave de la prevederile legale care afectează procedura de licitaţie sau fac imposibilă încheierea contractului.

(2) În sensul prevederilor alin.(1), procedura de licitaţie se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiţii:

a)  în cadrul documentaţiei de atribuire şi/sau în modul de aplicare a procedurii de licitaţie se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din O.U.G. nr.57/2019;

b)  autoritatea contractantă se află în imposibilitatea de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311 din O.U.G. nr.57/2019.

 (3)       Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunica, în scris, tuturor participanţilor la procedura de licitaţie, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligaţiilor pe care aceştia şi le-au creat prin depunerea ofertelor, cât şi motivul concret care a determinat decizia de anulare.

10.11 (1) Contractul de închiriere cuprinde clauze de natură să asigure folosinţa bunului închiriat, potrivit specificului acestuia.

(2) Contractul se încheie în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii.

(3) Neîncheierea contractului într-un termen de 20 de zile calendaristice de la data împlinirii termenului prevăzut la alin. 10.10, poate atrage plata daunelor-interese de către partea în culpă.

(4) Refuzul ofertantului declarat câştigător de a încheia contractul poate atrage după sine plata daunelor-interese.

(5) În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, procedura de licitaţie se anulează, iar autoritatea contractantă reia procedura, în condiţiile legii.

(6) Daunele-interese se stabilesc de către tribunalul în a cărui rază teritorială se află sediul autorităţii contractante, la cererea părţii interesate, dacă părţile nu stabilesc altfel.

(7) În cazul în care autoritatea contractantă nu poate încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător din cauza faptului că, ofertantul în cauză se află într-o situaţie de forţă majoră sau în imposibilitatea fortuită de a executa contractul, aceasta are dreptul să declare câştigătoare oferta clasată pe locul doi, în condiţiile în care aceasta este admisibilă.

(8) în cazul în care, în situaţia prevăzută la alin.(7), nu există o ofertă clasată pe locul doi admisibilă, se aplică prevederile alin.(5)

 

Art. 11. REGULI PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

11.1. Pe parcursul aplicării procedurii de licitaţie organizatorul are obligaţia de a lua toate măsurile pentru a evita situaţiile de natură să determine apariţia unui conflict de interese şi/sau manifestarea concurenţei neloaiale. Nerespectarea prevederilor se sancţionează potrivit dispoziţiilor în vigoare.

11.2. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi ofertant sub sancţiunea excluderii din procedura de licitaţie.

11.3. Nu au dreptul de a fi implicate în procesul de verificare a ofertelor, următoarele persoane:

a)  soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu ofertantul;

b)   soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea inclusiv cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, persoane juridice, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

c)   persoane care deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi sau persoane care fac parte din consiliul de administraţie, organul de conducere ori de supervizare al unuia dintre ofertanţi, terţi susţinători sau subcontractanţi propuşi;

d)   membri în cadrul consiliului de administraţie/organului de conducere sau de supervizare al ofertantului şi/sau acţionari ori asociaţi semnificativi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al II-lea, inclusive, ori care se află în relaţii comerciale cu persoane cu funcţii de decizie în cadrul entităţii contractante.

11.5. Persoanele care sunt implicate direct în procesul de verificare/evaluare a ofertelor trebuie să păstreze confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către ofertanţi a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare.

 

 

 

Art. 12 -  INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

12.1. Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de închiriere - în cazul în care nu se poate ajunge la o înţelegere amiabilă - precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

12.2 Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicţie se află sediul locatorului.

 

Art. 13 -  DISPOZIȚII FINALE

 13.1.   Prin înscrierea la licitaţie, toate condiţiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră însuşite de ofertant.

13.2.  Drepturile şi obligaţiile părţilor, executarea şi încetarea contractului răspunderea contractuală şi rezolvarea litigiilor se vor stabili prin contractul de locaţiune (închiriere), încheiat conform legislaţiei în vigoare.

Anexe:

Anexa 1: Fișa ofertantului.

Anexa 2: Declarație de participare.

Anexa 3: Declaraţie pe proprie răspundere.

Anexa 4: Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor.

Anexa 5: Formular de ofertă

Anexa 6: Contract de închiriere- model orientativ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         ANEXA  NR. 1

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

FIŞA OFERTANTULUI

aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă, a spațiului cu altă destinație/spațiului comercial, proprietatea _______________________

înscris în CF _____________________, având nr. cadastral ____________

situat în mun. Oradea, str. ______________________ nr. _____

 

                                               

1) Ofertant ________________________________________________________________

2) Sediul societăţii sau adresa ________________________________________________

3) Telefon ________________________________________________________________

4) Reprezentant legal _______________________________________________________

5) Funcţia ________________________________________________________________

6) Cod fiscal ______________________________________________________________

7) Nr. Înregistrare la Registrul Comerţului ______________________________________

8) Nr. Cont _______________________________________________________________

9) Banca _________________________________________________________________

10) Capitalul social  (mil. lei) ________________________________________________

11) Cifra de afaceri  (mil. lei) ________________________________________________

12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale –dacă este cazul ___________________________

13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale ____________________________

-                                                        

-           

-           

 

 

 

Data ____________                                                            Ofertant

                                                                                               _________________                                                                                                               

                                                                                                          L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            ANEXA  NR. 2

 

 

DECLARAŢIE DE PARTICIPARE

 

aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică, a spațiului cu altă destinație/spațiu comercial, proprietatea_____________

înscris în CF ____________________, având nr. cadastral ___________

situat în mun. Oradea, str. _________________ nr. _____

 

 

 

 

Către, _______________________________________________

 

 

             Urmare a anunţul publicitar apărut în publicaţia _______________________din data de_______________

 

 

Prin prezenta,

___________________________________________________________________________________________

                                             (denumirea/numele și prenumele ofertantului)

 

manifest intenţia fermă de participare la licitaţia publică deschisă pentru închiriere, prin licitaţie publică deschisă, a spațiului cu altă destinație/spațiu comercial proprietatea _________________înscris în CF _______________, având nr. cadastral _____________ situat în mun. Oradea, str. ______________ nr.______,

organizată în şedinţă publică la data _______________ ora _______ de către Municipiului Oradea.

        

               Am luat cunoştinţă de condiţiile de participare la licitaţie, a condiţiilor pentru încetarea contractului, a condiţiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanţiei de participare la licitaţie, prevăzute în Documentația de atribuire şi îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condiţiile stabilite.

      

              La locul, data şi ora indicată de dumneavoastră pentru şedinţa publică în numele meu va participa dl._______________________________________, posesor al CI/BI Seria____, Nr.___________, împuternicit prin Procura Notarială nr.________, din data de____.____._____, emisa de_____________________________________, să mă reprezinte şi să semneze actele încheiate cu această ocazie.

 

 

 

 

  Data ____________                                                                               Ofertant

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                        ANEXA 3

 

                                                                                                                                      

                                                              DECLARAȚIE

 

 

                 Subsemnatul(a) _________________________________________________________________

(se inserează numele persoanei juridice),

în calitate de participant la procedura de licitaţie publică pentru închirierea ________________________

organizată de Municipiul Oradea în data de ___________________________________________________

declar pe proprie răspundere că :

a)  nu sunt în stare de dizolvare/lichidare/insolvenţă/faliment, activităţile mele nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b)  nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a);

c)  mi-am îndeplinit obligaţiile de plată impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România ;

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem_

Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

 

 

Reprezentant legal,

 

 

 

(semnătura  autorizată şi ştampilă)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

                                                                                                                                ANEXA  NR. 4

 Operator economic/persoană fizică

______________________________

 

 

 

 

Declaraţie privind respectarea reglementărilor referitoare la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă, normele de apărare împotriva incendiilor

 

 

                            Subsemnatul _______________________, reprezentant împuternicit al (denumirea şi sediul ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea aplicate faptei de fals în acte publice, că mă angajez să prestez activităţi în cadrul bunului imobil închiriat, pe toată durata contractului de închiriere, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor de apărare împotriva incendiilor.

                            De asemenea, declar pe proprie răspundere că la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile care îmi revin cu privire la protecţia mediului, securitatea şi sănătatea în muncă şi a normelor de apărare împotriva incendiilor.

 

 

Data completării

________________

 

 

 

 

 

                                                                                                              Operator economic/persoană fizică

 

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ANEXA NR. 5

 

 

 

FORMULAR DE OFERTĂ

aferentă procedurii de închiriere, prin licitaţie publică deschisă, a spațiului cu altă destinație/spațiu  comercial proprietatea______________

înscris în CF __________________, având nr. cadastral ___________

situat în mun. Oradea, str. __________________ nr. ____

 

 

 

                 Cu privire la spațiul cu altă destinație/spațiu comercial situat în localitatea ORADEA, str. __________________________, nr. _____, bl.______, sc._______, et.______, ap. ______, județ/sector __________________, înscris în CF nr. ___________, cu număr cadastral _______________, ce urmează a fi închiriat în data de ________, orele ________, la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA – PIAȚA UNIRII NR. 1.

 

 Oferta mea de închiriere pentru spațiul comercial scos la licitație este de _______________________lei/mp/lună.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    ----------------------------------

 

                                                                                                                                        L.S.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                      ANEXA 6

                                                                                                                                     

 

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

MODEL ORIENTATIV

 

 

                 În temeiul prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, ale Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.  _____ din __________precum   şi   ale Procesului-verbal de licitaţie nr. _____  ____    s-a încheiat prezentul contract de închiriere.

 

 

CAPITOLUL I

PĂRŢI CONTRACTANTE

 

MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în _______________________________________ , având C.I.F. ..............., cont IBAN ................. deschis la ..................., reprezentat legal prin dl. ..................- Primar, al cărui drept de semnătură a fost delegat d-lui ................  – Director executiv al Direcţiei Patrimoniu Imobiliar - conform dispoziției nr. ........, în calitate de ADMINISTRATOR/ LOCATOR, pe de o parte

            și

 

__________________________, având sediul în mun. Oradea, str…………,nr…….., având C.I.F…………  reprezentată legal prin ..............., în calitate de LOCATAR, de de altă parte,

 au convenit, de comun acord, cunoscând prevederile legale în vigoare, asupra următoarelor clauze:

Art. 1 - Obiectul contractului

(1) Contractul are drept obiect închirierea bunului imobil, având destinaţia de spaţiu comercial, situat în municipiul Oradea, ………., înscris in C.F ………… Oradea, proprietatea  Statului Român, aflat în administrarea Municipiului Oradea.

            (2) Imobilul are o suprafaţă totală de  ……….  mp. din care:

                    a) spaţiul propriu –zis ………………… mp.

                    b) terenul aferent spaţiului prevăzut la lit. a)  mp.

(3) Bunul închiriat nu este grevat de sarcini.

(4) Predarea de către Locator şi preluarea de către Locatar a bunului închiriat se va efectua pe bază de Poces verbal de predare-preluare, semnat de reprezentanţii părţilor contractante, care va deveni parte integrantă a prezentului contract. Procesul verbal menţionat va prevedea starea în care se predă şi se preia bunul închiriat.

(5) Lucrările necesare amenajării şi întreţinerii bunului închiriat se vor realiza de către locatar.

(6) Orice investiţie majoră care s-ar realiza în imobilul închiriat se va opera cu acordul locatorului şi exclusiv pe cheltuiala locatarului

Art. 2 - Destinaţia bunului

Bunul este destinat pentru desfăşurarea următoarelor activităţi:

a) fapte de comerţ:  ______ mp, din care alocat activităţilor:

                   - producţie: _____________mp;       

                   - prestări servicii: ________ mp;

                   - comerţ: _________ mp;

                   - alte fapte de comerţ: _________ mp;

 

             b) alte activităţi decât cele prevăzute la lit. a):    mp, din care alocat activităţilor:

- cu caracter politic:      mp;

- sindicale: __________ mp;

- cu caracter umanitar: _______mp;

- socio- profesionale: ________ mp;

- alte activitati: _________    mp.

Art. 3 – Profile de activitate

Conform destinaţiilor prevăzute de art. 2, profilele de activitate ale bunului sunt următoarele :

a)  ___________________________________     mp;

b)   ___________________________________    mp;

c)   ___________________________________    mp;

d)   ___________________________________    mp;

e)   ___________________________________    mp;                                                   

                            TOTAL :                         mp.

Art. 4 – Durata contractului

(1) Durata contractului este de…………..;                      

(2) Contractul intră în vigoare la data de …………şi expiră la …………..              

(3) Durata contractului poate fi modificată prin acordul părţilor.

 

 

Art. 5 – Obligaţiile părţilor

(1)      Locatarul are următoarele obligaţii:

a) să preia bunul închiriat, în starea tehnică în care acesta se găseşte, de la administrator, în maximum 30 de zile de la încheierea prezentului contract;

b) să folosească bunul conform destinaţiilor şi profilelor de activitate existente la data încheierii contractului, ori, după caz, solicitate de acesta în scris şi acceptate de administrator;

c) să achite administratorului, chiria în cuantumurile, prin modalităţile şi la termenul stabilit prin prezentul contract;

d) să încheie contracte de prestări servicii, în calitate de beneficiar, cu prestatorii de utilităţi (energie electrică, energie termică, apă caldă, apă rece, salubritate, etc.), potrivit legii şi să îşi îndeplinescă obligaţiile contractuale faţă de aceştia. În situaţiile prevăzute de art. 9, alin. 6, din prezentul contract (referitoare la rezilierea contractului de închiriere), obligaţiile curente şi restante ale chiriaşului faţă de prestatorii de utilităţi rămân în sarcina acestuia pentru perioada în care a utilizat spaţiul închiriat;

e) să efectueze, potrivit legii, toate lucrările de întreţinere şi reparaţii necesare bunului, pentru folosinţa în scopul pentru care a fost închiriat;

f) să asigure bunul închiriat, potrivit legii;

g) să folosească bunul închiriat cu buna credinţă, ca un bun gospodar;

h) la încetarea contractului, să predea administratorului bunul (cu excepţia cazului prevăzut de art.10);

i) să constituie garanţia pentru neplata chiriei, echivalentă cu chiria datorată pe un trimestru.

j) să încheie contract de închiriere cu noul proprietar în situaţia în care imobilul va fi restituit potrivit legislaţiei în vigoare.

k) să nu schimbe destinatia imobilului, fără acordul prealabil al administratorului (locatorului);

l) să nu aducă modificări de construcţie la imobilul închiriat (compartimentări, modificări ale structurii de rezistenţă, etc.), să nu modifice cursul reţelelor de utilităţi, fără acordul prealabil al administratorului;

m) să permită accesul administratorului (locatorului) în spaţiul închiriat, pentru efectuarea de măsurători, relevee, expertize tehnice, studii, etc;

n) să permită accesul administratorului (locatorului) în spaţiul închiriat, pentru a se controla modul în care este folosit şi întreţinut imobilul închiriat, precum şi pentru efectuarea unor lucrări care cad în sarcina administratorului;

o) în conformitate cu prevederile art.9 din Legea 307/2006 :

- să cunoască şi să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor

- să întreţină şi să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea incendiilor

- să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităţilor pe care le organizează sau le desfăşoară

- să aducă la cunoştinţa proprietarului/administratorului orice defecţiune tehnică ori altă situaţie care să constituie pericol de incendiu.

 (2)      Administratorul are următoarele obligaţii:

a)   să predea bunul, în stare tehnică în care acesta se găseşte, chiriaşului după semnarea contractului;

b)   să confere chiriaşului dreptul de folosinţă asupra bunului;

c) să asigure chiriaşul împotriva oricăror evicţiuni ce s-ar putea produce din partea terţilor, privind proprietatea bunului ;

d) să preia bunul, de la fostul chiriaş la încetarea contractului, în baza unui proces-verbal de predare-primire cu excepţia cazului în care contractul încetează conform art.10.

La obligaţiile prevăzute de pct. (1) şi (2) se adaugă orice alte obligaţii prevăzute de prezentul contract şi de lege - după caz - cu aplicabilitate în domeniul spaţiilor cu altă destinaţie.

Art. 6 – Chiria

a) Pentru folosinţa spaţiului, chiriaşul datorează administratorului, trimestrial, chirie, respectiv, lunar, taxă clădire şi teren, în cuantum de ................lei/trimestru.

b) Chiria se indexează, de drept, anual, cu indicele de inflaţie prognozat aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadenţă a anului următor conform indicelui de inflaţie real  comunicat de Institutul Naţional de Statistică – Baza de indexare a chiriei este ____________;

c) Chiria se facturează în ultima decadă a celei de a doua luni din trimestru .

d) Chiria se achită în patru rate egale, până la data de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie, şi 15 decembrie inclusiv, dată la care factura devine scadentă;

e) În caz de neplată a chiriei la termenele scadente se vor percepe majorări de întârziere în cuantumul legal stabilit pentru creanţe fiscale;

f) În caz de neprimire a facturii, chiriaşul îl va sesiza de urgenţă pe administrator. Neprimirea facturii nu îl exonerează pe chiriaş de plata chiriei.

g) Plata chiriei se efectuează prin virament bancar sau în numerar la casieria Primăriei Municipiului Oradea;

h) Chiriaşul datorează administratorului chirie până la data de întâi a lunii următoare celei în care se predă spaţiul pe bază de Proces Verbal;

i) Chiria se modifică şi în cazurile schimbării destinaţiei sau a profilului de activitate, începând cu data comunicată de către administrator;

j) Plata taxei pe clădire şi teren se va face lunar până la data de 25 a lunii următoare pe perioada valabilităţii contractului de închiriere, conform art. nr. 455 şi nr. 463 din Legea 227/2015, privind Codul Fiscal;

k) Modificările ce intervin în raporturile contractuale, sub aspectul scopului închirierii, suprafeţei închiriate, etc., atrag după sine şi modificarea cuantumului chiriei percepute, de la data acceptării în scris a acestora de către administrator;

 

Art. 7 – Lucrări

(1) In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului contract, chiriaşul va executa, pe cheltuiala sa, toate lucrările de întreţinere şi reparaţii necesare.

 (2) Chiriaşul va executa pe cheltuiala sa, de îndată după intrarea în vigoare a prezentului contract următoarele lucrări exterioare:

a) repararea şi refacerea căilor de acces şi împrejmuirilor;

b) repararea şi refacerea racordurilor stradale la utilităţi: apa rece, canalizare, energie electrică, apă caldă, energie termică, telecomunicaţii.

Lucrările vor fi executate în strictă concordanţă cu prevederile legii, inclusiv cu Hotărârile Consiliului Local ale municipiului Oradea şi vor fi avizate şi confirmate, în scris de către administrator.

(3)  Lucrările înterioare pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, ridicarea gradului de confort sau nivelul calităţii serviciilor (placare de gresie, faianţă, marmură, tapete, lambriuri, tavane false, zugrăveli, vopsitorii, modernizarea iluminatului, modernizarea grupurilor sociale, microclimat) se efectuează pe cheltuiala chiriaşului.

 (4) Lucrările de întreţinere şi reparaţii se efectuează de către chiriaş, pe cheltuiala sa, ori de câte ori este necesar.

 (5) Lucrările care, potrivit legii, pot fi executate numai cu acordul proprietarului, vor fi executate numai după prealabila obţinere a acordului comunicat în scris, respectiv, numai în condiţiile prevăzute de acesta.

 

Art. 8 – Răspunderea contractuală

(1) Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea cu întârziere sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor contractuale ori prevederilor legii, partea în culpă datorează celeilalte părţi, după caz:

a) majorări de întârziere;

b) daune interese;

(2) Majorările de întârziere se datorează pentru :

a)  neplata la termenele scadente sau în cuantumurile stabilite a chiriei;

b) neexecutarea la termenele scadente, în cuantumurile prevăzute, sau conform normelor de calitate minime prevăzute de lege, a lucrărilor prevăzute la art. 7.

Majorările de întârziere se datorează, în cuantumul legal prevăzut pentru creanţe fiscale,  începând din prima zi ulterioară scadenţei până la data plăţii inclusiv.

Pentru recuperarea obligaţiilor bugetare restante, datorate în baza prezentului contract, se vor aplica procedurile de executare silită stabilite prin O.G nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; 

Majorările de întârziere se calculează şi se încasează de drept, fără prealabilă notificare.

(3) Daunele - interese reprezintă :

a) paguba efectivă ;

b) câştigul nerealizat ;

Constituie paguba efectivă:

a) contravaloarea distrugerilor pricinuite bunului, actualizată cu rata inflaţiei;

b) contravaloarea chiriei  neachitate la termen, actualizată cu rata inflatiei ;

Constituie câştig nerealizat:

a) echivalentul chiriei trimestriale;

b) echivalentul dobânzii bancare medii practicate de B.N.R., aplicată la echivalentul chiriei.

In urma rezilierii contractului din culpa exclusivă a chiriaşului, acesta va datora administratorului pentru perioda dintre data încetării de drept a contractului de închiriere şi până la părăsirea efectivă a spaţiului, daune interese.

(4) Daunele - interese se datorează la solicitarea părţii interesate.

Constituie cauze exoneratoare de răspundere, dacă sunt constatate şi comunicate potrivit legii  următoarele:

a) forţa majoră;

b) cazul fortuit;

c) starea de necesitate;

Nu constituie cauze exoneratoare de răspundere:

a) lipsa capacităţii de plată;

b) greva;

c) lichidarea judiciară

Art. 9 – Modificarea, suspendarea şi încetarea contractului

(1) Orice modificare a clauzelor contractuale, se va face prin incheierea unor acte adiţionale.

(2) Suspendarea contractului are loc în cazurile prevăzute de art. 8, alin. (4), la cererea expresă a chiriaşului, formulată în condiţiile legii.

(3) Suspendarea contractului nu operează în cazul în care , la data producerii evenimentelor în cauză, chiriaşul era în întârziere privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

(4) Contractul încetează, după caz, în vreuna din următoarele situaţii:

a) expirarea duratei acestuia ;

b) acordul partilor;

c) denunţarea unilaterală a contractului ;

d) vânzarea bunului către chiriaş ;

e) rezilierea în condiţiile art.9 alin.6 şi art.9 alin.8 din contract

f) alte situaţii -expres prevăzute de lege.

(5) Denunţarea unilaterală a contractului poate fi făcută de către oricare dintre părţi, potrivit prevederilor prezentului contract.

(6) Contractul încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, în cazul în care chiriaşul se găseşte în una sau mai multe din următoarele situaţii:

a) a subînchiriat bunul;

b) a cedat folosinţa bunului unor terţi;

c) a folosit bunul împreună cu terţi, prin asociere cu aceştia, fără acordul scris al administratorului;

d) nu a folosit, în fapt, bunul, timp de 2 luni;

e) a schimbat destinaţia ori profilul de activitate al bunului, fără  acordul scris al administratorului;

f) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a chiriei, inclusiv majorările de întârziere aferente, timp de 2 (două) trimestre consecutiv;

g) a întârziat cu 3 luni efectuarea lucrărilor prevăzute la art.7;

h) nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute la art. 5, alin. (1), lit.b) din prezentul contract în termen de 60 de zile caledaristice;

i) nu achită chiria, conform art. 6, alin.(9), alin.(10) şi alin.(11) din prezentul contract;

j) nu desfăşoară activitate în spaţiul închiriat în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la data eliberării contractului;

k) se găseşte în reorganizare judiciară ;

l) neplata către agenţii economici prestatori de servicii a contravalorii serviciilor facturate;

m) neconstituirea garanţiei  prevăzută art.5, lit.j);

n) neasigurarea bunului închiriat în termen de 6 (şase) luni de la data încheierii prezentului contract;

o) neefecutarea lucrărilor prevăzute de art. 7 din prezentul contract;

p) nu încheie contract de închiriere cu noul proprietar în situaţia restituirii imobilului în natură şi în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

q) chiriaşul nu permite accesul administratorului (locatorului) în spaţiul închiriat, pentru efectuarea de măsurători, relevee, expertize tehnice, studii, etc., pentru a se controla modul în care este folosit şi întreţinut imobilul închiriat, precum şi pentru efectuarea unor lucrări care cad în sarcina administratorului.

(7) Contractul încetează prin denunţarea unilaterală a acestuia, de către chiriaş, cu prealabila notificare a administratorului, făcută cu o lună înainte de data încetării contractului, în situaţia în care chiriaşul renunţă la contract. În cazul nerespectării termenului prevăzut pentru notificarea administratorului, chiriaşul este obligat la plata în favoarea administratorului a unei sume de bani reprezentând contravaloarea folosinţei spaţiului pentru o perioadă de 30 de zile, calculată în conformitate cu prevederile contractului.

(8) Contractul încetează prin denunţarea unilaterală a acestuia, de către administrator, cu prealabila notificare a chiriaşului, făcută cu o lună înainte de data încetării contractului, în situaţia în care interesele publice sau cerinţele urbanistice impun eliberarea spaţiului

(9) Contractul încetează de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, în situaţia în care administratorul (locatorul) urmează să desfăşoare activităţi de conservare, restaurare şi repunere în valoare a imobilului în care este situat spaţiul închiriat

(10) În cazul neexecutării sau a executării necorespunzătoare de către chiriaş a obligaţiilor sale contractuale, altele decât cele menţionate la art. 9 alin.6, devine aplicabil acelaşi pact comisoriu expres, prevăzut la art. 9 alin.6, contractul încetând de plin drept, fără punere în întârziere, fără orice formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată.

(11) Contractul încetează în cazul în care bunul este văndut chiriaşului, de la data intrării în vigoare a contractului de vânzare-cumpărare.                       

Art.10 – Cumpărarea bunului de către chiriaş

În situaţia în care potrivit dispoziţiilor legale în vigoare se va proceda la vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie, chiriaşul beneficiază de dreptul de preemţiune la cumpărare, dacă legea specială prevede astfel.

Art. 11 – Diferende, litigii

(1) Părţile vor încerca să soluţioneze pe cale amiabilă orice diferende ce s-ar ivi între ele, având drept obiect prezentul contract.

(2) În cazul în care părţile au efectuat procedura prealabilă judecăţii prevăzută de alin. (1), dar nu au reuşit soluţionarea diferendelor ivite, partea interesată se va putea adresa justiţiei.

(3) Litigiile dintre părţi altele decât cele prevăzute la art. 9, alin. (6), alin. (8), alin. (9) si alin. (10) se soluţionează de către instanţele judecătoreşti, potrivit dreptului comun.

(4) În cazurile prevăzute la art.9 alin. (6), alin. (8), alin. (9), alin. (10), evacuarea se va face pe cale administrativă, prin dispoziţia primarului municipiului Oradea, dacă chiriaşul nu eliberează şi predă spaţiul administratorului, în termenul prevăzut în notificarea de evacuare.

Art. 12 – Predarea-primirea bunului

(1) Predarea-primirea bunului se efectuează în max. 30 zile de la semnarea contractului de către ambele părţi, respectiv în ultimele 5 zile ale duratei contractului.

Predarea-primirea bunului se consemnează în proces-verbal de predare-primire.

 

Art. 13 – Dispoziţii finale

(1) Constituie anexe la contract, procesul-verbal de predare-primire (anexa nr.1), fişa suprafeţei spaţiului cu altă destinaţie (anexa nr. 2), fişa de calcul a chiriei (anexa nr.3), precum şi modul de constituire şi utilizare a garanţiei (anexa nr. 4).

(2) Prezentul contract constituie titlu executoriu fiind înregistrat la organele fiscale competente.

 (3) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către ambele părţi şi încetează potrivit dispoziţiilor sale şi prevederilor legii.

Prezentul contract s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare, din care câte 1 (un) exemplar pentru fiecare parte, a câte 14 pagini.

 

 

 

 

 

 

  TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE                               LOCATAR

   MUNICIPIUL ORADEA                                      

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                                                          

                    Anexa nr. 1 -

parte integrantă din contractul de închiriere

                                                                      înregistrat sub nr...... din ............

 

 

PROCES – VERBAL

de predare-primire a spaţiului cu altă destinaţie

din  ORADEA, ………………………., 

1. În conformitate cu contractul de închiriere înregistrat sub nr...... din ........ se încheie prezentul proces-verbal de predare–primire între:

MUNICIPIUL ORADEA, prin reprezentantul său legal ........... - Primar al cărui drept de semnătură a fost delegat d-lui ..........  – Director executiv al Direcţiei Patrimoniu Imobiliar - conform dispoziției nr....., care predă

Şi

 SC.................. în calitate de chiriaş, care primeşte în folosinţă spaţiul cu altă destinaţie, având încăperile şi dependinţele aşa cum sunt specificate în fişa suprafeţei închiriate (anexa nr. 2 al procesului-verbal).

2. Inventarul şi starea în care se predă şi se primeşte spaţiul cu altă destinaţie sunt următoarele:

a – pereţii, duşumelele şi tavanele (tencuieli, zugrăveli, vopsitorii, tapete, parchet, etc)   : pereţi din cărămidă, pardoseala parchet şi ciment ;

b – uşile, ferestrele (vopsitoriile, încuietorile, drukerele, broaştele, jaluzelele, cremoanele, geamurile, galeriile, etc ........................................... ;

 c. – instalaţia electrică (prizele, întrerupătoarele, comutatoarele, locurile de lampă, aplice, tablouri electrice, globurile, candelabrele, etc.)………………………….   

d – instalaţia de încălzire (radiatoare, convertoare, conducte aparente, sobe, centrală termică propie, etc.

e  – instalaţia sanitară (cazan, baie, cadă, duşuri, vase, scaune şi capace, wc, bideuri, chiuvete, lavoare, spălătoare, bucătării, robinete, etc.): 1 vas WC cu instalatie complete bună. .

f – altele neprevăzute mai sus (dulapuri în perete, mobilier, aragaz, sobe metalică de gătit, etc.) : nu.

   

3. SC ...........  în calitate de chiriaş se obliga să execute în conditiile art.7. din prezentul contract următoarele lucrări: lucrări întreţinere a spaţiului potrivit art. 5 lit. e) din prezentul contract.  

                          

4. Prezentul proces-verbal s-a întocmit astăzi ................ în două exemplare, din care unul a fost predat chiriaşului.

 

 AM PREDAT,                                                                                   AM PRIMIT    

titular al dreptului de administrare                                                    Locatar ………..

                                  

                                                                                  

 

 

 

 

                       

                              - Anexa nr. 2 -

                                                                        parte integrantă din contractul de închiriere

                                                                                     înregistrat sub nr........... din ..............

 

FIŞA

SUPRAFEŢEI SPAŢIULUI COMERCIAL, ÎNCHIRIAT ÎN:

 

municipiul (oraşul, comuna ) Oradea, ………., a) apartamentul -  b) incalzirea  da c) apa curenta ..............;  d) Instalaţia electrică ........; e) construite din ...……………

 

 

                                    Date privind spaţiul cu altă destinaţie închiriat

 

Nr.

Crt.

1       Destinaţia spaţiului

 

 

Suprafaţa

(mp)

2       În folosinţă

Exclusivă

Comună

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL GENERAL

 

 

 

 

 

 

 

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE                                LOCATAR

 

_________________________________                      _______________________

           

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

- Anexa nr. 3

      parte integrantă din contractul de închiriere

                                                                              înregistrat sub nr....... din ......................

 

 

Constituirea, utilizarea şi restituirea garanţiei pentru neplata chiriei

constituită conform art. 5, lit. j) din contractul de închiriere

înregistrat sub nr....... din ..................

 

Garanţia pentru neplata chiriei se constituie în suma care să reprezinte echivalentul chiriei datorate pe un trimestru – în momentul încheierii contractului,  prin deschiderea unui cont bancar  -  închis pentru chiriaş, deschis pentru administrator – purtător de dobândă.

Dobânda aferentă garanţiei rămâne la dispoziţia administratorului pe perioada derulării prezentului contract.

Încheierea contractului de închiriere este condiţionată de constituirea garanţiei pentru neplata chiriei.

Dovada pentru constituirea garanţiei este ordinul de plată însoţit de extrasul de cont eliberat de unitatea bancară la care s-a deschis contul, documente justificative ce urmează a fi prezentate la închierea contractului de închiriere, constituind anexă la acesta.

Utilizarea garanţiei pentru neplata chiriei, precum şi a dobânzilor aferente acesteia, se va face în următoarele situaţii:

- neplata la scadentă a chiriei trimestriale;

- neplata majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a sumelor datorate în baza prezentului contract;

- chiriaşul nu respectă obligaţiile prevăzute în prezentul contract;

Restituirea garanţiei  pentru neplata chiriei, se face în următoarele situaţii:

- contractul de închiriere a încetat în situaţiile prevăzute de art. 9, alin. (4) din contract;

Restituirea garanţiei constituite se va face la încetarea contractului de închiriere în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de predare-primire al spaţiului cu altă destinaţie de către chiriaş, prin virament bancar, de către administrator.

Garanţia se pierde în întregime atunci când chiriaşul se află în situaţiile prevăzute de art. 9, alin. (6) din contract, fiind utilizată cu prioritate de către administrator la recuperarea datoriilor restante ale chiriaşului faţă de administrator.

Neconstituirea garanţiei la data încheierii contractului de închiriere atrage după sine neîncheierea acestuia de către  administrator.

 

 

TITULAR AL DREPTULUI DE ADMINISTRARE                                            LOCATAR

                            

      _________________________                                                                                        

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR                                                                                                   ANEXA NR.1 la  HCL nr. 40 din  28.01.2020

MUNICIPIUL ORADEA

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt.

         Adresă spațiu

         Suprafață Utilă

Tarif /mp/lună

Prețul minim

al închirierii

1.

Str.Primăriei nr. 26,ap.4

12 mp

17,03 lei/mp.

204,36 lei

 

 

2.

 

 

Str.Primăriei nr. 34

Total suprafață utilă:

327,15 mp, din care:

- zona de acces din stradă: 63.51 mp;

 

- zona de acces din curtea interioara: 66,98mp;

 

- Anexă cu acces din curtea interioară:45,80mp;

 

- Subsol cu acces din curtea interioară:176,86mp

 

 

 

27,07 lei/mp.

 

 

13,53 lei/mp.

 

 

13,53 lei/mp.

 

 

6,77 lei/mp.

 

 

4 442,45 lei

3.

Str.Duiliu Zamfirescu, nr.8

89,40 mp

38,71 lei/mp.

3 460,67 lei

4.

Str.Vasile Alecsandri nr. 21, ap.4A

29,28 mp

19,29 lei/mp.

564,81 lei

5.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.17/A

23,67 mp

17,15 lei/mp.

405,94 lei

6.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.5

19,57 mp

15,73 lei/mp.

307,83 lei

7.

Str.Vasile Alecsandri nr.10, ap.6

28,67 mp

11,53 lei/mp.

330,56 lei

 

 

    Consilier

Lucreția Pețan