Hotărârea nr. 4/2020

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru reţeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru reţeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru rețeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de

persoane prin curse regulate

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 3145 din 10.01.2020 și Raportul de specialitate nr. 3147 din 10.01.2020, întocmit de Compartimentul Transport Public Local din cadrul Direcției Tehnice, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea avizării anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru rețeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

Luând în considerare adresa nr. 475871 din 20.12.2019 prin care Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio solicită avizarea avizarea anexelor 2.1.1 (programul de transport pentru rețeaua de tramvaie) și 2.1.3 (programul de transport pentru rețeaua de autobuze) la contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate;

În conformitate cu prevederile:

 • -    art. 16 alin.(1), 17 alin.(1) litera c), 18 alin.(1) litera d) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor publice de transport persoane în unitățile administrativ-teritoriale modificată prin Legea 328/2018;

 • -    art. 22 alin.(4) din Legea nr. 51/2006, republicată, privind serviciile comunitare de utilități publice;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin.(7) lit. n), art. 139 alin.(1) privind Codul Administrativ aprobat prin O.U.G. nr. 57/2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă avizarea programului de transport pentru rețeaua de tramvaie, anexa 2.1.1 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 1 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă avizarea programului de transport pentru rețeaua de autobuze, anexa 2.1.3 la contractul de delegare a gestiunii servicului de transport local de persoane prin curse regulate, potrivit anexei 2 la prezenta hotărâre care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Direcția Tehnică

 • •   Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Transregio

 • •   Poliția Locală Oradea

 • •   Direcția Economică

 • •   SC Oradea Transport Local SA

 • •   Se publică în Monitorul Oficial al județului Bihor și se afișează pe site-ul www.oradea.ro.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Filimon Teofil Laviniu

Oradea, 14 ianuarie 2020 Nr. 04


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila

Anexa 2 la HCL. 04 din 2020


Anexa 2.1.3 la Contractul de delegare

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE AUTOBUZ CURSE REGULATE LA NIVELUL A.D.I. TRANSREGIO

Linia Numar statii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

10

13(16) Statii/dus;

13 (15) statii/întors;

15,5 km (17,7 km)

Dus: Str. Seleusului - Calea Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - str. Independenței - str. T. Vladimirescu - str. Lapusului -str. Meșteșugarilor - str. Barcăului - str. Greierului - P-ța Devei - str. Hațegului - str. Ep I. Darabant - str. Mâgheranului - str. Belșugului - str. H. Ibsen ( sens giratoriu);

întors: str. H. Ibsen - str. O. Densușianu - Ep. I. Darabant - str. Hategului - P-ța Devei - str. Greierului -str. Barcaului - str. Meșteșugarilor - str. Lapusului -str.Oneștilor-str. Ștefan Octavian Iosif -Bdul. Decebal-str. Iuliu Maniu-str. Traian Moșoiu-Piața 1 Decembrie-str. Dimitrie Cantemir-str.Muntele Găina-str. Războieni-str.Seleușului.

55-100 locuri/unitate de transport

5:00

-6:00

6:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-15:30

15:30

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Complex Seleușului

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

30’

30’

60’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

30’

30’

30’

30’

30’

60’

5:00

22:10/22:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:27- 6:27*

6:27-21:00

Prima în cursă de la Densușianu

Ultima de la Complex Seleușului în cursă/garaj

60’

60’

5:27S

6:27D

21:00/21:25

*În zilele de duminică nu se circulă în intervalul 5:27-6:27

11

13 statii /dus;

11 statii/întors;

14,50 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- bdul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. Vamii - Gara Episcopia;

Intors: Gara Episcopia - str. Vamii - str. Matei Corvin -bdul. Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrală;

100-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

4:30

-5:30

5:30

-7:30

7:30

-12:30

12:30

-17:30

17:30

-21:30

21:30

-22:50

Prima în cursă de la Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

30’

20’

30’

20’

30’

40’

4:30

22:50/23:28

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

4:30-21:30

21:30- 22:50

4:30

22:50/23:28

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:30-21:00

30’

5:30

21:00/21:48

12

 • 20 statii / cursa completă: Kaufland-Piața Unirii-Kaufland

 • 12.80 km

12 Economic

 • 21 statii / cursa completă: Kaufland-Colegiul Economic-

Kaufland 13,90 km

12 Parc Industrial 2

25 statii / cursa completă: Kaufland-Clegiul Economic-Kaufland-EBPO 1-

Kaufland

 • 24.80 km

Dus: str. Nufărului (Kaufland, Autogara Nufărul) - str. Morii - str. Bumbacului -str. Ion Bradu-str. lancu de Hunedoara-str. Depozitului - str. Iancu de Hunedoara-str. Bumbacului- Piața Nucetului - str. Eforie - Str. Velența - str. Seleusului - str. Razboieni - str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - P-ta Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie - Independenței - P-ța Unirii

Intors: P-ța Unirii - str. Avram Iancu - str. Sucevei -Calea Matei Basarab - str. Sucevei - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Gh. Costaforu - str. D. Cantemir -str. Muntele Gaina - str. Războieni - str. Seleusului -str. Velența - str. Eforie - Piața Nucetului - str. Bumbacului - str.Ion Bradu - str. Iancu de Hunedoara-str. Depozitului - str. Iancu de Hunedoara-str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufarului - str. Ogorului -str. Nufărului (Kaufland, Autogara Nufărul) - str. Ogorului (Eurobusiness Parc Oradea 1) - str. Nufărului (Kaufland).

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare

Numarul de mij

a curselor în zilele 1-5 în perioada anului scolar

oace de transport in zilele 1-5: 8

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-5:30

5:34

-8:00

8:20

-12:11

12:00

-15:10

15:16

-16:15

16:15

-18:00

18:00

-22:30

Prima în cursă de la Kaufland

Ultima de la Kaufland în cursă/garaj

10’

14’/10’

20’

10’

9715710’

15’/25’/20’

30’/20’/ 40’/30’

5:00

22:27/23:19

Nr. total curse/ZLS = 73; Nr. curse la Colegiul Economic = 37/ZLS; Nr. curse la Parc ind. 1 = 3/ZLS

Intervalul de succedare a curselor vacantelor Numarul de mijloace de trans

in zilele 1-5 in perioada

port in zilele 1-5: 7

5:00

-8:20

8:20

-12:20

12:20

-16:10

16:10

-18:00

18:00

-22:30

5:00

22:27/23:19

9’/12’

15’

17712711’

15’/20’

20730740’

Nr. total curse/ZLV = 65; Nr. curse la Colegiul Economic = 0/ZLV; Nr. curse la Parc ind. 2 = 3/ZLS

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:54-06:40

07:30- 15:20

16:00-21:30

25’

30’/40’/20’

30’

5:54

21:30/22:22

Nr. total curse/ZN =31,5 S/30 D; Nr. curse la Colegiul Economic = 0/ZN; Nr. curse la Parc ind. 2 = 2/sâmbăta

13

17 (21) statii / cursa completă;

9,6(12,8) km

Traseu cu un singur capăt de linie:

Str. Gh. Doja 190- str. Louis Pasteur- str. Gen Magheru

 • - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu

 • - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Louis Pasteur - str. Gh. Doja 190-(str. Gh. Doja228)

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-22:30

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța Cetății în cursă/garaj

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Numărul de curse prelungite la Gh. Doja nr.228: 2 curse în zilele 1-5 în perioada anului scolar

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

20’

40’

20’

40’

5:00

22:15/22:46

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

06:00-09:30

09:30- 17:00

17:00-21:30

40’

40’

40’

6:00

21:15/21:46

14

24 statii / cursă completă;

12,3 km

14 Macon 28 statii / cursă completă;

13,90 km

14 Parc Industrial 2

28/32 statii / cursă completă 16,1 km/17,7 km

Dus: str. Universității - Calea Armatei Romane - Avram lancu - str. Parcului -str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - str. Alexandru Cazaban -str. Ovid Densușianu - str. Podului - str. Uzinelor;

Intors: str. Uzinelor - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. T. Vladimirescu - P-ța Unirii - str. Avram lancu - Calea Armatei Romane - str. Universității; - str. Ogorului (sens giratoriu cu str. Anghel Saligny-Universitătii

55-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:11

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-5:36

5:36

-8:00

8:00

-13:12

13:12

-16:00

16:00

-19:00

19:00

-22:30

Prima în cursă de la C.

Rulikowski/ Biserica Baptistă/ Macon

Ultima în cursă de la C.

Rulikowski/ Macon/ Biserica Baptistă/

9’

8710712’

10712714’

8710712’

12’

9713715720’

5:00/6:08

22:30/22:13/

23:00/23:22G

99,5 total curse/ZLS; 17 curse/ZLS la Macon; 8 curse/ZLS la Parcul industrial 2

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8

5:00

-5:25

5:25

-8:00

8:00

-13:00

13:00 -16:00

16:00

-17:00

17:00

-19:00

19:00

-22:30

5:00/6:08

22:30/22:14/

23:00/23:22G

7’/9’

8712713714’/

13715717’

8710712714’

14’/16’

10715720’

13’/15’/17’

82 total curse/ZLV; 17 curse/ZLS la Macon; 8 curse/ZLS la Parcul industrial 2

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4

5:20-800

8:00-12:40

12:40-18:00

18:00:21:55

15720725730’

20’

15720725'

25730’

5:20/5:58

21:55/22:24/

22:28/22:52G

46,5 total curse/sâmbăta;   46 total curse/duminica; 10 curse/numai sâmbăta la Macon;

3 curse/numai sâmbăta la Parc. ind. 2

15

14 statii /dus;

13 statii/ întors;

14,70 km

Dus: P-ța Cetății - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - P-ța Emanuil Gojdu - str. Aleea Ștrandului - str. Codrilor - str. Făcliei - str. Podgoria;

Intors: str. Podgoria - str. Făcliei - str. Codrilor - str. Aleea Ștrandului - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății ;

55 -100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecari de la capetele de traseu

5:28

-7:28

7:28

-12:28

/ 16:28

-20:28

12:28

-

13:28 /

15:28

-

16:28

13:28

-15:28

Prima în cursă de la P-ța Cetății

Ultima de la P-ța 1 Cetății în cursă/garaj

65’/55’

120’

60’

65755’

5:00

20:28/21:22

11 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 în perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

5:28

6:33

7:28 12:28 14:33

7:28

-9:28

9:28

-12:28

16:28

-20:28

5:28

20:28/21:22

câte o cursă

120’

-

120’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

Se execută 6 curse pe zi cu plecare din stația Piața Cetății la: 6:33      14:33

7:28      18:28

12:28     20:28

6:33

20:28/21:22

16

18 statii / cursa completă - str. Calea Clujului nr. 207;

10,30 km

(16CT*) 26 statii / cursa completă -str.G.Bacaloglu;

13,90 km)

(16CT**) 28 statii / cursa completă -str.G. Bacaloglu cu traseu pe str. Ogorului;

15,5 km)

Traseu cu un singur cap linie:

(Cartierul Tineretului - str. G. Bacaloglu -str. Ogorului) - Calea Clujului - str. Dragoș Vodă -Calea Maresal Averescu - P-ta Emanuil Gojdu - str. D. Cantemir - str. M. Kogălniceanu - str. M. Viteazul - P-ța 1 Decembrie - Piața Emanuil Gojdu - Calea Clujului - str. Seleușului - str. Dragoș Vodă - Clujului - (str. Ogorului - str. G. Bacaloglu - Cartierul Tineretului).

Traseul este prelungit:

 • -    până la Cartierul Tineretului * .

 • -    până la Cartierul Tineretului cu

traseul       efectuat pe str.

Ogorului)**.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 5

Plecari de la capetele de traseu

5:00***

-

6:23

6:23

-

7:23

7:23

-

7:55

7:55

-

8:33

8:33-12:33

17:13-23:03

12:33

-

17:13

Prima în cursă de la Piata Cetății

Ultima de la

Piata 1 Cetății în cursă/garaj

10'/18’/10'/8'/7'/14’/13'

10'

8'

1474710'

20''

10'

5:00

22:33 23:03G

75,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului: 11 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport în zilele 1-5: 4

4:53****

-

6:47

6:47

-

8:13

8:13-13:13

18:13-23:03

13:13

-

15:39

15:39

-

22:50

1271573712715713716'

14'/13'/14'/ 18'

20'

10718715'

/9'/16'/15'/

13'/14'

16715717'/

16'/17'20'/1

5'/18'

4:53

22:33 23:03G

64,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 9 curse*

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport: 3

5:35

-

6:13

6:13-8:13 18:53-20:53

8:13

-

18:53

20:53

-

22:23

5:35

21:38/22:23

38'

40'

40'

45'

37,5 curse/zi

Numărul de curse prelungite în Cartierul Tineretului : 6 curse*

* Din cursele cu traseu prelungit până în Cartierul Tineretului 4 curse/zi lucrătoare vor avea traseul deviat la stația Ogorului nr. 3, iar sâmbăta 2 curse/zi.

*** intră pe traseu la ora 4:57 din stația Clujului nr. 207.

**** intră pe traseu la ora 4:52 di stația Clujului nr. 207.

17

14 statii /dus; 14 statii/ întors;

18,70 km

Dus: Traseu cu un singur cap linie:

Calea Borșului (Kaufland) - bd. Dacia - bd. Republicii -str. Gen. Magheru - Calea Clujului - str. Seleușului - str. Războieni - Căii Ferate - str. Peței - str. Depozitului -str. Peței - str. Războieni - str. Muntele Găina - str. D. Cantemir - Piața Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru -str. Republicii - Piața București - str. Muzeului - bd. Dacia - str. Războieni - Calea Borșului (Kaufland).

100-150 locuri/unitate de

transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 7

Plecari de la capetele de traseu

5:00

-8:00

8:00

-12:00

12:12

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-22:10

Prima în cursă de la Gara Oradea Est

Ultima de la Gara Oradea Est în cursă/garaj

12710712’

30’

12’

20’

30’/40’

5:00

22:10/23:01G

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 5

5:00

-8:00

8:00

-13:00

13:00

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:00

22:10/23:01G

15’

30’

15’

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 3

5:20

-6:30

6:30

-21:30

35’

30’

5:20

21:30/22:21G

18

13 statii /dus; 11 statii/ intors;

13,60 km

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti -str. Muzeului-str. Șirul Canonicilor-str. Berzei- b-dul Stefan Cel Mare - str. Matei Corvin - str. I. Bogdan - str. Bihorului - str. Izvorului;

Intors: str. Izvorului - str. Bihorului - str. I. Bogdan - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti -Gara Centrală;

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:50

-8:30

8:30

-12:30

12:30

-18:30

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

45742773’

-

60’

5:50

18:30/19:19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

8:00

-9:00

9:00

-14:00

14:00*

-16:00

8:00

16:00/16:44

60’

-

60’

*Cursa cu plecare de la ora 14:00 din statia Gara Centrală nu se execută în zilele de duminică și sărbători legale

19

12 statii / cursa completă;

12 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62-str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. Ovid Densușianu - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. C. Coposu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului nr. 87A - Calea Aradului nr.62.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numărul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:40*

-9:00

9:00

-20:00

20:40

-21:25

21:25

-22:25

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Calea Aradului 62 în cursă/garaj

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7: 2

40’/50’

30’

45’

60’

06:40

22:25/22:57

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5:42.

**Cursele cu plecare la orele 6:40, 21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 6:40,19:30,20:00, 20:40,21:25 și 22:25 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

20

20 statii / cursa completă;

16,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Dus:str. Ogorului- Calea Aradului -bdul. Decebal -str. luliu Maniu - str. Traian Moșoiu - P-ța Cetății -str. D. Cantemir-str. M-tele Găina - str. Războieni str. Seleușului -str. Velența - str. Bumbacului - str. Morii - str. Nufărului - str. D. Cantemir - P-ța Cetății -Piața Emanuil Gojdu - str. Independenței - P-ța Unirii - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului-str. Ogorului.

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:50*

-9:10

9:10

-11:45

11:45

-13:10

13:10

-15:20

15:20

-17:55

17:55

-20:20

20:20

-22:30

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima de la

Calea Aradului în cursa/garaj

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

140’

155’

85’

65’

155’

145’

60’

6:50

22:30/22:54

*Se intră pe traseu din stația Morii la ora 5:30

21/R

14 statii/cursa completă;

12,5 km

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului - b-dul Decebal - b-dul Dacia - str. Transilvaniei - str. Ștefan cel Mare - str. Podului - str. Ovid Densușianu - str. Alexandru Cazaban - str. Oneștilor - Calea Aradului

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:50

-10:15

12:45

-17:10

17:10

-19:40

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa

145’

90’

150’

7:50

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

145’

90’

150’

7:50

20:14

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

145’

90’

150’

7:50

20:14

22

11 statii /dus;

9 statii/ întors;

14,90 km.

Dus: Gara Centrala - P-ta Bucuresti - str. Muzeului - Iodul Dacia - str. Transilvaniei - b-dul Stefan Cel Mare -str. Matei Corvin - str. Suișului;

Intors: str. Suișului - str. Matei Corvin - b-dul Stefan Cel Mare - P-ta Bucuresti - Gara Centrala

100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

6:30

-7:30

7:30

-9:45

9:45

-21:45

Prima în cursă/Gara Centrală

Ultima de la Gara Centrală în cursă/garaj

60’

75’

60’

6:30

21:45/22:39

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele de sărbătoare legală

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

06:30

-8:45

8:45

-21:45

6:30

21:45/22:39

75’

60’

23

15 statii /cursa completă;

12,9 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului nr. 87A - str. Calea Aradului nr.62- str. Vlădeasa - str. Horea - P-ța 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. D. Cantemir - P-ta Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - P-ta 1 Decembrie -str. Independenței - str. T. Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Vlădeasa - str. Calea Aradului nr. 87A- Calea Aradului nr.62.

55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6** Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 2

Plecari de la capetele de traseu

08:00*

-09:15

09:15

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

Prima în cursă de la Calea Aradului 62

Ultima de la Piața Cetății în cursă/ garaj

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7*** Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

08:00

-09:15

09:45

-20:45

20:45

-21:25

21:25

-22:23

75’

30’

40’

60’

8:00

22:41

*Intră pe traseu din stația Dacia Zig-Zag la ora 5:42.

**Cursele cu plecare la orele 20:445, 21:25 și 22:23 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

*** Cursele cu plecare la orele 20:15, 20:45,21:25 și 22:253 din stația Calea Aradului nr.62 nu opresc in stația Calea Aradului nr. 87A.

25

9 statii /dus;

7 statii/ întors;

11,1 km.

Dus: D. Cantemir (P-ta Cetății) - str. Gh. Costa Foru -P-ta 22 Decembrie - str. Sextil Pușcariu - str. Dimitrie Cantemir - str. Nufărului - str. Nojoridului - Str. Rapsodiei - pasaj suprateran - str. Nojoridului - Ep. Vasile Hossu - str. Hack Halasi Gyula;

Intors: Hack Halasi Gyula - Ep. Vasile Hossu - str. Nojoridului - Pasaj suprateran - str. Rapsodiei - str. Nufărului - str. D. Cantemir (P-ța Cetății)

16-22 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

7:30-8:17*

13:20- 17:27**

Prima în cursă de la Str.

Daliei1/ PiațaCetății

Ultima în cursă de la Str. Daliei 1/ Piața Cetății

47’

40’/45’/30’/85’/42’

7:13/7:30

-13:43/13:20

8:00/8:17G

-17:10/17:27G

7 cuse pe zi

* Intră în cursă la 7:00 din stația Nojoridului nr. 19/C ** intră în cursă la 13:17 din stația Piața Cetății G-pleacă spre garaj

26

9 (11) statii /dus; 9(11) statii/întors;

11,20 (13,30) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. Str. Eugeniu Carada - Str. Petre P. Carp - (Str. Ion Mihalache) Intors: -(Str. Ion Mihalach) - Str. Petre P. Carp - Str. Eugeniu Carada - Calea Borșului - b-dul Dacia

22 - 150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanțelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

5:27

-7:11

7:11

-8:15

8:15

-13:27

13:27

-17:20

17:20

-21:30

21:30

-22:00

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

15’/20’/ 15’/18

19’/20/ 25’

-

18’/19’/

26’/30’

-

16’/14’

5:27

22:00/22:33

27

12(15) statii/dus;

12(14) statii/întors;

13,80 (17,50) km.

Dus : B-dul Dacia - Calea Borșului - str. N. Filipescu - str. Gh. Mârdârescu - Str. Petre P. Carp - (Str. Ion Mihalache - N. Filippescu - Eberspaecher); Intors: -( N. Filippescu - Eberspaecher - Str. Ion Mihalache) - Str. Petre P. Carp - Str. Gh. Mârdârescu - str. N. Filipescu - Calea Borșului - Iodul Dacia;

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 4

Plecari de la capetele de traseu

5:12

-8:30

8:30

-13:16

13:16

-16:50

16:50

-17:20

17:20

-21:20

21:20

-22:10

Prima în cursă de la stația Spartacus

Ultima de la stația Spartacus în cursă/în garaj

12726720’/

16’ 18’/15’/25’

-

8730718’/

20’/25’/35’

-

-

20’/30’

5:12

22:10/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilua 6 Numarul de mijloace de transport in zilua 6: 3

5:28

-8:00

8:00

-13:20

13:20

-16:00

16:00

-21:30

21:30

-22:10

5:28

22:10/22:39

12725’/

20’/15’

-

20’722718’

-

20’

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

5:28

-6:45

6:45

-13:40

13:40

-14:30

14:30

-21:30

21:30

-22:10

42’/35’

-

50’

-

40’

5:28

22:10/22:39

Programul Liniei 28 este valabil în perioada 25 martie 2018 - 27 octombrie 2018

Traseu cu un singur cap linie:

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numărul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea

Ultima de la stația Emanuil Gojdu/ Aeroportul Oradea în cursă/în garaj

luni

marți

miercuri

joi

vineri

sâmbătă

duminică

28

Calea Aradului — bdul.

Decebal - str. luliu Maniu-str. Traian Moșoiu - P-ța 1 Decembrie — str.

Independenței - Piața

Emanuil Gojdu - Piața 1 Decembrie- str. Independenței - str.

16-55 locuri/unitate de transport

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

E. Gojdu

Aeroportul Oradea

10 stații cursă completă: 12,9 km.

6:30

7:35

9:43

15:00

7:15

8:50

10:20

15:20

 • 6 :30

 • 7 :38

10:58

15:00

7:15

8 :50

12:10

15:20

 • 6 :30

 • 7 :35

 • 8 :38

 • 9 :58

7:15

 • 8 :35

 • 9 :50

11 :10

 • 6 :30

 • 7 :38

10:58

13:58

7:15

8 :50

12:10

15:05

 • 6 :30

 • 7 :38

12:48

14:30

7:15

8 :50

14:00

15:20

6 :30

15:03

19:48

20 :23

7:15

16:15

21 :00

21 :35

9 :43

11 :38

15:13

19:03

10:55

12:30

16:20

20:15

Conform orar zilnic

Conform orar zilnic

Tudor Vladimirescu- bdul.

17:58

19:05

19:03

20:15

13:58

14:45

19:03

20:15

19:03

20:15

22 :03

23:15

Decebal- Calea Aradului.

19:03

20:15

20:18

21 :30

15:05

15:25

19:43

20 :50

19:43

20:50

19:03

20:15

19:43

20 :50

30

20 stații cursă completă:

15,3 km

30 Parc

Industrial 2

24 statii cursă

15,7 km/14,4 km

Traseu cu un singur cap linie:

str. Ogorului - Universității - Calea Armatei Române - Avram lancu - Traian Moșoiu - P-ta 1 Decembrie -Piața Emanuil Gojdu - General Magheru -Republicii - P-ța București - Ștefan cel Mare -str. Transilvaniei - b-dul Dacia - Ovidiu Densușianu -str. Cazaban - str. Tudor Vladimirescu - b-dul Decebal - str. Calea Aradului - str. Ogorului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-6 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-6: 3

Plecari de la capetele de traseu

4:54

-8:50

8:50

-12:50

12:50

-14:20

14:20

-19:20

19:20

-22:10

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația EBPO 1 în cursă/în garaj

607197417120'

60'

3776711’

60'

94’/29'/49’

4:54

22:10/22:55 G

19 total curse/zi luni; 20 total curse/zi marți-vineri; 15 total curse/zi sâmbăta; 14 curse/zi la Leroy Merlin;

5 curse/zi lunia la Parc ind. 2; 6 curse/zi marți-vineri la Parc ind. 2; 1 cursă/zi sâmbăta la Parc ind. 2

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7 : 2

Plecari de la capetele de traseu

7:55

-12:50

12:50

-14:20

14:20

-20:20

Prima în cursă de la stația Cimitirul Rulykowski

Ultima de la stația Leroy Merlin în cursă/în garaj

60'

90'

60'

7:55

20:20/21:05 G

31 expres

17 statii /dus;

14 statii/ întors; 33,4 km.

Traseu cu un singur cap linie: DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-D.Cantemir-Ștefan Zweig-Lugojului-Sextil Pușcariu-Piața 22 Decembrie-Horea-Sucevei-Decebal-Calea Aradului-Oneștilor-Cazaban-Densușianu-Dacia-Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Ghe. Mărdărescu-Petre Carp-lon Mihalache-Nicolae Filipescu. ÎNTORS : Nicolae Filipescu-lon Mihalache-Petre Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae Filipescu-Calea Borșului-O. Densușianu-Cazaban- Oneștilor- Calea Aradului-bd. Decebal-Calea Matei Basarab-Sucevei-Horea-Piața 22 Decembrie-Sextil Pușcariu-D.Cantemir-Nufărului-Constantin Noica-Bumbacului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Bumbacului

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:00

7:00

13:00

21:00

6:15

8:15

14:15

22:15

5:00

22:15/22:53

32 expres

15 statii /dus;

14 statii/ întors; 27,3 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Mareșal Averescu - General Magheru -Republicii-Piața București-Ștefan cel Mare-Transilvaniei-bd. Dacia -Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Ghe. Mărdărescu-Petre Carp-Ion Mihalache-Nicolae Filipescu. ÎNTORS : Nicolae Filipescu-Ion Mihalache-Petre Carp-Ghe.Mărdărescu-Nicolae Filipescu-Calea Borșului-bd. Dacia-Transilvaniei- Ștefan cel Mare - Piața București-Republicii- General Magheru -Piața Emanuil Gojdu- Calea Clujului-Seleușului- Mareșal Averescu.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Mareșal Averescu

Ultima de la stația Eurobusiness 11 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness 11

Bumbacului

Eurobusiness Parc 11

5:15

7:15

13:15

21:15

6:20

8:10

14:20

22:10

5:15

22:10/22:41

33 expres

15 statii /dus;

14 statii/ întors;

31,7 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS :Bumbacului-Morii-Nufărului-D.Cantemir-Ștefan -Lugojului-Sextil Pușcariu-Piața 22 Decembrie-Horea-Ronald Regan- Ceyrat-UniversitățiiCalea Armatei Române-Sucevei-bdul. Decebal-Calea Aradului-Oneștilor-Cazaban-Densușianu-bdul Dacia-Calea Borșului-Nicolae Filipescu-Petre Carp-Eugeniu Carada

ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-Densuțianu- Cazaban-Oneștilor-Calea Aradului-bdul. Decebal-Calea Matei Basarab- Calea Armatei Române-Universității-Ceyrat-Ronald regan-Piața 22 Decembrie-SextilPușcariu-D. Cantemir-Nufărului-Morii-Bumbacului

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Bumbacului

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

Bumbacului

Eurobusiness Parc 3

5:06

7:36*

13:06

21:06

6:15

14:15

17:10*

22:15

5:06

22:15/22:52

*Cursa cu plecare la ora 7:36 din stația Bumbacului nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

34 expres

16 statii /dus;

16 statii/ întors; 30,9 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS: Calea Clujului-Dragoș Vodă-Grădinarilor-Clujului-Seleușului-Războieni-Muntele Găina-Dimitrie Cantemir-Piața Emanuil Gojdu-General Magheru-Republicii-Piața București (sens giratoriu cu str. Berzei) Muzeului-bdul. Dacia- Calea Borșului-Nicolae Filipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada.

ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-bdul. Dacia-Eroul Necunoscut- Olimpiadei-Berzei-Piața București- Muzeului-Parcul Petofi Sandor-Republicii-General Magheru-Piața Emanuil Gojdu-Dimitrie Cantemir-Muntele Găina-Războieni-Seleușului-Dragoș Vodă-Calea Clujului.

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația George Bacalogu

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

5:01

7:31*

13:01

21:01

6:15

14:15

17:10*

22:15

5:01

22:15/22:57

*Cursa cu plecare la ora 7:31 din stația George Bacalogu nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

35 expres

11 statii /dus;

11 statii/ întors;

18 km.

Traseu cu un singur cap linie:

DUS: Matei Corvin- Ștefan cel Mare-Transilvaniei- bdul. Dacia- Calea Borșului-Nicolae Filipescu - Petre Carp-Eugeniu Carada

ÎNTORS : Eugeniu Carada - Calea Borșului-bdul. Dacia-Transilvaniei-Ștefan cel Mare-Matei Corvin

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-7 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-7: 2

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Suișului

Ultima de la stația Eurobusiness Parc 3 în cursă/în garaj de la stația Eurobusiness Parc 3

George Bacalogu

Eurobusiness Parc 3

5:21

7:51*

13:21

21:21

6:15

14:15

17:10*

22:15

5:21

22:15/22:57

*Cursa cu plecare la ora 7:51 din stația Suișului nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

*Cursa cu plecare la ora 17:10 din stația Eurobusiness Parc 3 nu circulă în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale.

21/N

14 statii/cursa completă;

12,5 km


Traseu cu un singur cap linie:

Calea Aradului - str. Oneștilor - str. Alexandru Cazaban - str. O. Densușianu - str. Podului - str. Ștefan cel Mare - str. Transilvaniei - b-dul Dacia - b-dul Decebal - Calea Aradului


55-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

5:10

-7:07

7:07

-8:30

8:30

-11:00

13:25

-16:25

16:25

-21:25

21:25

-22:20

Prima în cursă de la Calea Aradului

Ultima din Calea Aradului în cursa/garaj

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

60’

83’

150’

90’

150’

60’

5:20

22:20/22:47


C100

2 statii /dus;

2 statii/ întors;

2,3 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Islazului (stație Izlazului) - str. Universității - - str. Ogorului (stație Piața 100)- sens giratoriu Ogorului/Universității - str. Ogorului - str. Izlazului (stație Izlazului).

22-150 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numărul de mijloace de transport in zilele 6-7: 3

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Islazului

Ultima de la stația Piața C100 în cursă/în garaj de la stația Islazului

Islazului (plecare)

Piața C100 (plecare)

8:00

8:10

8:20

8:30

8:40

8:50

8:06

8:16

8:26

8:36

8:46

8:56

8:00

14:06/14:12

9:00

9:10

9:20

9:30

9:40

9:50

9:06

9:16

9:26

9:36

9:46

9:56

10:00

10:10

10:20

10:30

10:40

10:50

10:06

10:16

10:26

10:36

10:46

10:56

11:00

11:10

11 :20

11:30

11:40

11 :50

11:00

11:16

11 :26

11:36

11:46

11 :56

12:00

12:10

12:20

12:30

12:40

12:50

12:06

12:16

12:26

12:36

12:46

12:56

13:00

13:10

13:20

13:30

13:40

13:50

13:00

13:16

13:26

13:36

13:46

13:56

14:00

14:06

Traseul Oradea City Tour

11 statii / cursă;

12,7 km.

Traseu cu un singur cap linie:

Piața 1    Decembrie-Parc    1

Decembrie-Piața! Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-Aleea Ștrandului-Codrilor-Ecaterina Teodoroiu-Louis Pasteur-Republicii-Muzeului-Șirul Canonicilor-Berzei-Piața București-Muzeului-Piața Creangă-Roman Ciorogariu-Parcul Traian-Andrei Șaguna-Libertății-Iosif Vulcan-Piața Ferdinand-Piața Unirii-Avram Iancu-Sucevei-Calea Matei Basarab-Sucevei-Mihai    Viteazul-Piața    1

Decembrie-Piața Emanuil Gojdu-Piața 1 decembrie

33 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și în zilele 1-7 în perioada vacanțelor de vară

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7, respectiv 1-7:1

Plecari de la capetele de traseu

ORARUL CURSELOR LA PLECAREA DIN STAȚIE

Prima în cursă de la stația Emanuil Gojdu

Ultima de la stația Șirul Canonicilor în cursă/în garaj de la stația Emanuil Gojdu

Emaunil Gojdu (plecare)

Șirul Canonicilor (plecare)

10

11

12

13

14

15

16

17

00

:00

:00

:00

:00

:00

:00

:00

10

11

12

13

14

15

16

17

18 18 18 18 :18 :18 :18 :18

10:00

17:18/17:45

Oradea

-

Băile

Felix

Linia 511

9 stații dus/ 9 stații întors

12,70 km

(18,1 km*)

Dus: str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN       76)-Calea

Beiușului (DN 76) .

întors: str. Primăverii-str. Victoria- bdul.

Băile Felix(DN 76)-DN 76-str.Nufărului.

22-100 de locuri

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada Numarul de mijloace de transport: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:45

5:30

6:00

22:10*

6:00

-8:00

8:00

-

12:00

12:00

-

16:00

16:00

-

20:00

20:00

-

21:20

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

40’

04:45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30- 20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22:10/22:53

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30

-8:00

8:00

-20:00

20:00

-

22:00**

22:40**

5:30

22:40*723:16

30’

20’

30’

* Cursa se va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai- Biserica Rontău- Autogra Nufărul. Lungime traseu 18,1 km.

**Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix

Oradea

-

Băile 1

Mai

- Rontău

Linia 512

8 stații dus 12 stații întors

10,80 km/

23,8 km/

15,5 km/

13,1 km

Dus: str. Nufărul-DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76) -Rontău - Băile 1 Mai

Intors: Rontău-

Băile 1 Mai - bdul.

Băile Felix(DN 76)-

DN 76     -

str.Nufărului.

22-100 de locuri

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală Numărul de mijloace de transport: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:10

7:45

-10:15

/ 10:45

-11:45

12:10*

-15:50

16:15

-20:15

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

15’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu vacanță Numarul de mijloace de transport: 2

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:50

8:15

-11:45

12:10

-15:50

16:15

-20:15

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport: 2

5:45

-16:45

17:10

-17:45

17:45

-20:15

05:45

20:15/20:47

30’

35’

30’

*La cursele cu plecare la ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra în cartierul ANL până la biserică pentru transportul elevilor de la școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băile 1 Mai.

Oradea-Cordău Linia 513

10 stații dus

5 stații întors

20,2 km

(24,8 km****)

Dus: str. Nufărul (cap de linie) -Sânmartin - Băile Felix - Cordău;

Intors: Cordău - Băile Felix - Sânmartin

- Nufărul;

****Ultima cursă de la ora 22:45:

str. Nufărul (autogară)- Cihei -Sânmartin - Băile Felix - Cordău - Băile Felix - Sînmartin - str. Nufărul (autogară);

22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

04:25*

-07:30

07:30

-12:30

14:10**

-17:30

20:00

-22:45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

55’/60’

300’

50760790’

165’

4:25

22:45***723:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

-12:30

12:30

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-20:00

150’/270’

210’

60’

240’

*Cursele cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 8:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare la ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere, va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Oradea-Cihei Linia 531

9 statii dus; 8 statii întors;

11,9 km (24,8 km***)

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cihei (str. Principală - Str. din Deal - str. Principală);

Intors: Cihei - Nufărul;

***Ultima cursă de la ora 22:45: str.

Nufărul (autogară)- Cihei -Sânmartin - Băile Felix - Cordău -Băile Felix - Sînmartin - str. Nufărul (autogară);

22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecari de la capetele de traseu

05:45*

-6:45

12:30

-17:00

20:30

-22:45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

60’

150770’50’

135’

5:45

22:45**723:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 și 7 și în zilele de sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6 și 7 : 1

08:00**

-12:45

12:45

-16:45

16:45

-20:15

8:00

20:15/20:45

285’

135775’

210’

*Se intră în cursă la ora 4:50 din stația Strada din Deal

**Se întră în cursă la ora 6:00 din stația Strada din Deal. NU circulă în ziua 7 și în zilele de sărbătorile legale.

*** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobus.

Oradea

-

Betfia Linia 514 10 stați dus;

9 stații întors;

20,1 km

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sînmartin -Băile 1 Mai - Haieu (Cartierul Tinerilor) -Betfia;

Intors: Betfia - Haieu (Strada Mare) - Băile 1 Mai - Sînmartin -Nufărul;

22-100 locuri/unitate de transport

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecari de la capetele de traseu

04:20

-06:30

12:30

-16:30

20:25

-22:45

Prima în cursă de la Autogara Nufărul/Betfia 111

Ultima de la Autogara Nufărul/Betfia 111 în cursă/garaj

60770’

120’

140’

4:20/4:50

22:45/23:11 23:37G

8 curse/zi

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 1

5:20

-12:30

12:30

-15:00

15:00

-20:00

5:20/5:50

20:00/20:30 20:56G

160’/270’

150’

907210’

6 curse/zi

G-pornește spre garaj

Linie/lungim e

Traseu

i-

Stații

Capacitate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

-

Băile Felix

Linia 511

12,70 km (18,1 km*)

Dus: str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN       76)-Calea

Beiușului (DN 76) .

Intors: str. Primăverii-str. Victoria- bdul. Băile Felix (DN 76)-DN 76-str.Nufărului.

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Cartierul ANL

3.Stație Facultativă

 • 4. Școală Sînmartin

 • 5. Sînmartin Parc

 • 6. Intrare Stațiune

 • 7. Hoteluri Băile Felix

 • 8. Spitalul Clinic

 • 9. Strada Primăverii

 • 10. Centru Băile Felix

 • 11. Pădurea Felix

 • 12. Gara Băile Felix

 • 13. Ștrandul Apollo

 • 14. Biserică

 • 15. Școală Sînmartin

 • 16. Stație Facultativă

 • 17. Cartierul ANL

22-100 de locuri

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală sau vacanță în perioada Numarul de mijloace de transport: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:45

5:30

6:00

22:10*

6:00

-8:00

8:00

-12:00

12:00

-16:00

16:00

-20:00

20:00

-21:20

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

40’

04:45

22:10/22:53

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30- 20:00

20:00-21:20

22:10*

05:30

22:10/22:53

30’

40’

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

5:30

-8:00

8:00

-20:00

20:00

-

22:00**

22:40**

5:30

22:40*723:16

30’

20’

30’

* Cursa se va efectua pe traseul Autogara Nufărul-Pădurea Felix-Băile 1 Mai-Biserica Rontău - Autogara Nufărul. Lungime traseu 18,1 km.

**Circulă la Băile 1 Mai prin Băile Felix

Linie/lungi me

Traseu

Stații

Capaci tate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

-

Băile 1 Mai

-

Rontău

Linia 512

13,1 km

Dus:

str. Nufărul- DN 76- bdul. Băile Felix (DN 76) -Rontău.- Băile 1 Mai

întors: Rontău-

Băile 1 Mai -bdul.       Băile

Felix(DN 76)-DN

76             -

str.Nufărului.

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. CartierANL 3.Sație Facultativă 4.Școală Sînmartin 5.Sînmartin Parc 6.Stație Facultaivă

 • 7. Calea Dealului

 • 8. Rontău ABC

 • 9. Biserica Rontău

 • 10. Rontău ABC

 • 11. Calea Dealului

 • 12. Ștrandul 1 Mai

 • 13. Băile 1 Mai

 • 14. Ștrandul 1 Mai

 • 15. Stație Facultativă

 • 16. Biserică

 • 17. Școală Sînmartin

 • 18. Stație Facultativă

 • 19. Cartier ANL

22-100 de locuri

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu școală Numarul de mijloace de transport: 2

Plecari de la capetele de traseu

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:10

7:45

-10:15

/ 10:45

-11:45

12:10*

-15:50

16:15

-20:15

Prima în cursă de la Autogara Nufărul

Ultima de la Autogara Nufărul în cursă/garaj

câte o cursă

20’

15’

20’

30’

04:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 cu vacanță Numarul de mijloace de transport: 2

4:47

5:15

5:45

6:10

-7:50

8:15

-11:45

12:10

-15:50

16:15

-20:15

câte o cursă

20’

30’

20’

30’

4:47

20:15/20:47

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale Numarul de mijloace de transport: 2

5:45

-16:45

17:10

-17:45

17:45

-20:15

05:45

20:15/20:47

30’

35’

30’

*La cursele cu plecare la ora 12:35 și la ora 14:05 din Băile 1 Mai autobuzul va intra în cartierul ANL până la biserică pentru transportul elevilor de la școala din Sînmartin, continuând apoi deplasarea spre Autogara Nufărul.

După ora 20:15 se execută cursele combinate Băile Felix-Băile 1 Mai.

Linie

Traseu

Stații

Capacitate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea-Cordău Linia 513

20,2 km (24,8 km****)

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Sânmartin -Băile Felix - Cordău;

Intors: Cordău - Băile

Felix - Sânmartin -

Nufărul;

****Ultima cursă de la ora 22:45:

str. Nufărul (autogară)-Cihei - Sânmartin -Băile Felix - Cordău -Băile Felix - Sînmartin -str. Nufărul (autogară);

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Sînmartin Parc

 • 3. Hoteluri Băile Felix

 • 4. Aquapark

 • 5. Cuibul de Barză

 • 6. Școala Cordău

 • 7. Cordău nr. 190

 • 8. Cordău 193

 • 9. Cordău 217/A

 • 10. Biserica Ortodoxă

 • 11. Cuibul de Barză

 • 12. Aquapark

 • 13. Piața Băile Felix/Hoteluri Băile Felix

 • 14. Biserică

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

Plecari de la capetele de traseu

04:25*

-07:30

07:30

-12:30

14:10**

-17:30

20:00

-22:45

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima de la A. Nufărul în cursă/garaj

55’/60’

300’

50’/60’/90’

165’

4:25

22:45***723:29

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 și sărbători legale

Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 2

5:30

20:00/20:49

5:30***

-12:30

12:30

-16:00

16:00

-17:00

17:00

-20:00

1507270’

210’

60’

240’

*Cursele cu plecare la ora 6:00, 7:00 și 8:00 din localitatea Cordău, la întoarcere vor circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**Cursa cu plecare la ora 14:10 din Autogara Nufărul se execută numai în zilele lucrătoare cu școală.

***Cursa cu plecare la ora 6 din localitatea Cordău, la întoarcere va circula pe str.Primăverii din Băile Felix și se va utiliza stația Piața Băile Felix.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Linie

Traseu

Stații

Capacitate

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea

-

Cihei Linia 531

11,9 km

(24,8 km****)

Dus: str. Nufărul (cap de linie) - Cihei (str. Principală - Str. din Deal - str. Principală);

Intors: Cihei - Nufărul;

****Ultima cursă de la ora

22:45:      str. Nufărul

(autogară)-       Cihei -

Sânmartin - Băile Felix -Cordău - Băile Felix -Sînmartin - str. Nufărul (autogară);

 • 1. Autogara Nufărul

 • 2. Str. Ciheiului nr. 55

 • 3. Electrica

 • 4. Cihei nr. 249

 • 5. Cihei nr. 263

 • 6. Școala Cihei

 • 7. Căminul Cultural

 • 8. Cihei nr. 57

 • 9. Strada din Deal

 • 10. Cihei nr. 95

 • 11. Căminul Cultural

 • 12. Școala Cihei

 • 13. Cihei nr. 263

 • 14. Cihei nr. 249

 • 15. Electrica

 • 16. Str. Ciheiului nr. 56

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar și în perioada vacanței Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1

Plecari de la capetele de traseu

05:45*

-6:45

12:30

-17:00

20:30

-22:45

Prima în cursă de la A. Nufărul

Ultima de la A. Nufărul în cursă/garaj

60’

150’/70’50’

135’

5:45

22:45***723:00

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 și 7 și în zilele de sărbători legale Numarul de mijloace de transport in zilele 6 și 7 :1

08:00**

-12:45

12:45

-16:45

16:45

-20:15

8:00

20:15/20:45

285’

135’/75’

210’

*Se intră în cursă la ora 4:50 din stația Strada din Deal.

**Se întră în cursă la ora 6:00 din stația Strada din Deal. NU circulă în ziua 7 și în zilele de sărbătorile legale.

**** Cursa cu plecare de la Autogara Nufărul la ora 22:45 în zilele lucrătoare cu școală sau vacanță se va efectua cu un singur autobuz.

Linia Numarstatii/sens Lungimea

Traseul

Capacitate (nr.locuri)

Zilele în care se circulă/interval de succedare curse/nr. mijloace de transport/plecări de la capetele de traseu

Oradea-Borș-Santăul Mare Linia 612 14 statii /dus;

14 statii/întors;

38,2 km

Dus: b-dul. Dacia -Șoseaua Borșului -Sântion-Borș - Santăul Mic - Santăul Mare;

Intors: Santăul Mare -Santăul Mic - Borș -Sântion - Șoseaua Borșului - b-dul. Dacia;

22-100 locuri/unitate de transport

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 3

Plecari de la capetele de traseu

4:10

-8:40

9:30

-12:30

13:50

-

15:40

16:30

-

17:30

19:00

-

22:10

Prima în cursă de la Dacia

Ultima de la Bors în cursă/garaj

70’/35’/45’/ 46’/56’/50’

607120’

45’/65’

60’

90’/40’

4:10

22:30/22:51

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 2

4:10

-8:40

11:30

-

14:35

15:40

-

17:40

19:00

-

22:10

4:10

22:30/22:51

70’/72’/

54’/74’

60’/125’

50’/70’

90’/100’

Intervalul de succedare a curselor in ziua 6 Numarul de mijloace de transport in ziua 6 : 2

5:25

-7:50

13:30

-

16:00

19:00

75’/70’

60790’

o cursă

5:25

19:49/20:10

Intervalul de succedare a curselor in ziua 7 Numarul de mijloace de transport in ziua 7: 2

8:00

16:00

19:00

8:00

19:49/20:10

câte o cursă

Anexa 1 la HCL 04 din 2020


Anexa 2.1.1 la Contractul de delegare

PROGRAMUL DE TRANSPORT PENTRU REȚEAUA TRASEELOR DE TRAMVAI DIN MUNICIPIUL ORADEA PE ANUL 2019

2

16 statii /dus;

17 statii/ intors;

14,5 km Durata cursei: 70’

Dus: Nufărul cap linie - D. Cantemir -P-ța Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - P-ta Unirii - str. Primăriei - str. Calea Aradului - str. Aviatorilor - str. Lipovei cap linie;

Intors: str. Lipovei cap linie - str. Aviatorilor - str. Calea Aradului - str. Primăriei - P-ta Unirii - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - D. Cantemir -Nufărul cap linie

300 (145+155), 234, 229 locuri/tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8 (10)

Plecari de la capetele de traseu

4:30-5:00

5:00-5:30

5:30-6:30

6:30-8:00

8:00-

12:30

12:30

-

17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima din Nufărul în cursă/depou

23’

14’

10’

9’

14’

10’

18’

18’

23’

35’

4:45

23:20/24:05

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:. 7 (9)

-

-

4:30-5:00

5:00-5:30

5:30-8:00

8:00-

12:30

12:30-17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

-

-

23’

14’

10’

14’

10’

18’

18’

23’

35’

4:45

23:20/24:05

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4 (5)

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-14:00

14:00-18:00

18:00-21:00

21:00-23:00

-

-

70’

23’

18’

23’

23’

35’

5:45

22:30/23:20

4R

30 statii / cursa completă;

21,1 km Durata cursei: 98’

Dus: Nufărul cap linie - D. Cantemir -P-ța Cetății - P-ța Emanuil Gojdu - str. Gen. Magheru - str. Republicii - str. Olimpiadei - str. Corneliu Coposu -B-dul Dacia - Calea Borșului - Sinteza cap linie întors: Sinteza cap linie- Calea Borșului - B-dul Dacia- str. Corneliu Coposu - Bb-dul Decebal - str. Primăriei - P-ta Unirii - P-ța Emanuil Gojdu - P-ța Cetății - D. Cantemir -Nufărul cap linie

În zilele 6-7 între orele 8:30-22:30 tramvaiele întorc la Pod CFR și de la Pod CFR spre Sinteza se circulă la interval de succedare de 30’.

300 (145+155), 234, 229 locuri/tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1 (2)

Plecari de la capetele de traseu

4:30-5:30

5:00-5:30

5:30-6:30

6:30

8:00

8:00-

12:30

12:30-17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima de la Sinteza în cursă/depou

-

98’

98’

-

-

98’

-

-

-

-

5:10

16:24

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1 (2)

-

-

4:30-5:00

5:00-5:30

5:00

8:00

8:00-12:30

12:30-17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

-

-

-

98’

98’

-

98’

-

-

-

-

5:10

16:24

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6 Numarul de mijloace de transport in zilele 6 : 6 (8)

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-14:00

14:00-18:00

18:00-21:00

21:00-23:00

-

-

29’

14’

14’

16’

16’

27’

5:40

22:35/23:35

Intervalul de succedare a curselor in zilele 7 Numarul de mijloace de transport in zilele 7 : 6 (8)

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-14:00

14:00-18:00

18:00-21:00

21:00-23:00

-

-

29’

14’

16’

16’

16’

27’

5:40

22:35/23:35

4N

30 statii / cursa completă;

21,1 km Durata cursei: 98’

Dus: Nufărul cap linie - D. Cantemir -P-ța Cetății - P-ța Emanuil Gojdu -P-ta Unirii - str. Primăriei - B-dul Decebal - str. Corneliu Coposu - B-dul Dacia- șos. Borșului - Sinteza cap linie întors: Sinteza cap linie- șos. Borșului - B-dul Dacia- str. Corneliu Coposu -str. Olimpiadei - str. Republicii - str. Gen. Magheru - P-ța Emanuil Gojdu -P-ța Cetății - D. Cantemir - Nufărul cap linie

În zilele 6-7 între orele 8:30-22:30 tramvaiele întorc la Pod CFR și de la Pod CFR spre Sinteza se circulă la interval de succedare de 30’.

300 (145+155), 234, 229 locuri/tren tramvai

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:1 (2)

Plecari de la capetele de traseu

4:30-5:30

5:00-5:30

5:30-6:30

6:30

8:00

8:00-

12:30

12:30-17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima de la Sinteza în cursă/depou

-

98’

98’

-

-

98’

-

-

-

-

5:00

16:19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 1 (2)

-

-

4:30-5:00

5:00-5:30

5:00

8:00

8:00-

12:30

12:30-17:00

17:00-19:00

19:00-21:00

21:00-22:30

22:30-23:30

-

-

-

98’

98’

-

98’

-

-

-

-

5:00

16:19

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 5 (7)

-

-

5:00-6:00

6:00-8:00

8:00-14:00

14:00-18:00

18:00-21:00

21:00-23:00

-

-

29’

14’

14’

16’

16’

27’

5:45

22:35/23:35

O          | Dus: Lipovei cap linie - str.      300     |        Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada anului scolar        | Plecari de la capetele de

15 statii /dus;

15 statii/intors;

12,6 km Durata cursei: 60’

Aviatorilor - Calea Aradului - bd. Decebal - Eroul Necunoscut - str. Corneliu Coposu - str. Transilvaniei

 • - bd. Dacia Pod CFR cap linie;

Intors: Pod CFR cap linie - bd. Dacia

 • - str. Transilvaniei - str. Corneliu Coposu - Eroul Necunoscut - bd. Decebal - Calea Aradului - str. Aviatorilor - Lipovei cap linie.

(145+155), 234, 229 locuri/tren tramvai

Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5: 8 (10)

traseu

6:00-21:00

21:00-22:30

Prima în cursă din Nufărul

Ultima din Nufărul în cursă/depou

20’

30’

6:00

21:00/22:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 1-5 in perioada vacantelor Numarul de mijloace de transport in zilele 1-5:. 7 (9)

-

-

6:30-8:00

21:00-22:00

-

-

30’

30’

6:30

21:00/22:30

Intervalul de succedare a curselor in zilele 6-7 Numarul de mijloace de transport in zilele 6-7 : 4 (5)

-

-

6:30-8:00

21:00-22:00

-

-

30’

30’

6:30

21:00/22:30