Hotărârea nr. 399/2020

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situaţiilor financiare ale societăţii la data de 31.12.2019

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea situațiilor financiare ale societății

la data de 31.12.2019

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 257870/14.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 257870 din 14,05.2020 întocmit de către Direcția Economică - Serviciul Evidență Active, Delegări de Gestiune și Datorie Publică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. pentru aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere încheiate la data de 31.12.201.9,

Având in vedere:

 • •  Actul Constitutiv al societății Compania de Apă Oradea SA conform căruia Municipiul Oradea este acționar majoritar al societății Compania de Apă Oradea SA, în proporție de 99,993%,

 • •   HCL nr. 204/2014 prin care s-a stabilit că toate hotărârile AGA ale societăților la care Municipiul Oradea este acționar majoritar să fie precedate de hotărâri de consiliu local,

 • •   OG nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome,

 • •  Ordinul nr. 144/2005 privind aprobarea Precizărilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizării profitului conform OG nr. 64/2001,

 • •   OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,

 • •   Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile, modificat si completat de Ordinul 3781/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice și pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin (2), lit. a), alin (3) lit. d), art. 139 alin (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. să aprobe situațiile financiare ale societății la 31.12.2019 conform anexei nr.1, repartizarea profitului pe anul 2019 conform anexei nr. 2 și descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație al societății pentru activitatea desfășurată de aceștia în anul 2019 conform raportului administratorilor din anexa 3.

Alt 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Oradea Transport Local S.A. și societatea Oradea Transport Local S.A.

Alt 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului județului Bihor

 • •  Direcția Economica

 • •  reprezentanții Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea O.T.L.

 • •  Societatea Oradea Transport Local S.A

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurențiu Alin


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 399


Hotărârea a fost adoptată cu ?0 de voturi „pentru’, 5 voturi „îm


Ț^î Mari Contribuabili care depun bilanțul la București

Q Sucursala

■ SSț?.ca?lț!^ !

Q GK ■ grupuri de interes economic

J

O ^*v           (*e * den vdtoîiî^a          -^vb^ns

I_____

| IntiMtea


Tip situație financiară BL

Semestru ! Anul 2019:


isuma Uc control


2V.28S.W


' ?*

<5 . u ■ *o


ORA'O&A TRANSPORT IOC Al SA

M£L_______________________________ «S»r

[ffihw                                                             Ș ;

_____ w^raîr_ _________ _____________

1 [oradea

. -■ ■■ w        -----------1

Strad»

Nr..            Soc Scara Ap.          Ti

îlefOlt

pEUE«aOK

zl11?L......J cji' rr ir

1


Numiți rțiis rsyi’sifui comeițuîiit     ; XJ5/1ZWÎ

Forma de proprietate


r~r


:2—SocieMU eu v»piU! ii >țegr«l dr du!

Activitatea preponderenta (cod si denumire dăia CAENJ


Uw 1 Tr^rtspprtari utfewe. t'jwjrbwe n mrtroppitan» dr rjUtori


Activitate.’. f ■ri'fietidcsefrt^ efectiv dvsfasursU (tot* si denumii* clasa CÂl*fi


iavst Ttamport j»< iirt^nt subvrbwțe v msi<epolit*ne de cdf&to’*


Situații financiare anuale


l£*

(entități <t cătw exercițiu financiar covw ide cu atwî okwriattsiic)


Entltfcți mijlocii, nutri *> »ntîl4țrda interes public


Mictovninâți


EntitApcfeț ii ț>?| intere» ! uLJ ■'.■■ public !


Raportări anuale


î enUtSțîle tăi e au optat 'pMiîw «Șml^âTbMKiir RdîîffSe ~J anul calendaristic, rf art. ?7dtrț țfgaB rogfă&gjțffi nr. tgțjțty ;

( J ZpefMwțWeJuridice afiateîftfeilWțw^tpothVit&ț»!

“^TsuKnălSS^SS^ltniomȘiiâ^eiSdetîpreSawSîîtîsute-' ■] apatȘfdwd Spațiului Economic European                      __!


^Situațiile financiare anuale încheiate la 31.12.2019 de către entitățile de interes public si de entitățile prevăzute ia pct.9 afin.(4li Idln Reglementările contabile, aprobate prin OMFP nr. 1.8(12/2014, co modificările și completările ulterioare, al căror ; exercițiu financiar corespunde cit amil calendaristic

FIO ■ BILANȚ

I F 20 - ("OMUL UE PROFIT $1 PIERDERE

;F3(I - DATE INFORMATIVE

F4S. SITUAȚIA ACTIVELOR IMOBILIZ ATEFIO - pag. 1

BILANȚ

j                                   Ia data de 31.12.2019

i Cod 10                                                                                   -iei-

!                 Denumirea elementului

[•' K<-,iulr>r .ic l.Mci.l ;.f        li Nt.r4.rtn) cirf.țP

Nf.td.

OWtfF tvTZftV

Nr. rd.

Sold la:

01.01.2019

31.12.2019

I

]

A

B

1

2

|A. ACTIVE IMOBILIZATE

11. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

1.Cheltuirii de constituire (ct201-280T)

cri

01

2.Cheltuielile de dezvoltare (ct.203-2803-2903)

02

02

1

3. Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare ți alte imobilizări necorporaie (ct. 205 + 208 - 2805 • 2808 - 2905 - 2908)

<H

03

34.430

20.5721

4. Fond comercial (ct2071-2807)

04

04

5,Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale 1 (ct. 206-2806-2906}

05

05

X~1

i 6. Avansuri (ct.4094 - 49(14)

05

06

(

TOTAL (rd.01 la 06)

0/

07

34.430

20.572

! il.iMOBlUZĂK CORPORALE

;     1, Terenuri și construcții (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

«

08

17.684,492

î Z008.9S4! _____                       i

2. Instalații tehnice șl mașini (ct. 213 + 223 - 2813 - 2913)

1'9

09

57.63’7.035

48.778.71 â!

|     3. Alte instalații, utilaje ți mobilier (ct. 214+ 224 - 2814-2914)

10

10

55.539

48.77S|

j 4. Investiții imobiliare (ct. 215-2815- 2915)

H

11

5. Imobilizări corporale in curs de execuție (ct. 231 -2931)

1}

12

261.460

_____ .

601.580^

6.lnvestit» imobiliare in curs de execuție (ct 235-2935)

1?

13

' ................ i

1

; 7,Acțive corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale Ș(ct 216-2816*2916)

Î4

14

1

i 8.Active biologice productive (ct.217+227-2817-2917)

15

15

j 9. Avansuri (ct 4093 - •! 903)

16

16

TOTAL (rd, 08 i» 16)

17

17

75.638.526

66.438.01

! WL IMOBILIZĂRI F^ANGARE

__,._____ _______________ „ .____ ___ .

5

s      1. Acțiuni deținute la filiale (ct. 261 - 2961)

18

.........    —. -i

ș 2. împrumuturi acordate entităților din grup (ct. 2671 + 2672 - 2964)

19

19

;      3, Acțiunile deținute lă entitățile asociate si la entitățile controlate in

'comun (ct 262+263 - 2962}

?0

20

........         1

4. împrumuturi acordate entităților asoc iate si entităților controlate in ■comun (ct 2673 + 2674 - 2965}

21

21

f 5. Alte titkiri imobilizate (ct. 265 + 266 * 2963)

2?

22

l

■      6. Alte împrumuturi

>(£t. 2675* + 2676' +2677 + 2678* + 2679» - 2966* - 2968*}

2.Î

23

TOTAL (rd. 18 la 23)

24

24

1

i

ACT IVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 07+17 + 24)

25

25

75.672.956

66.458-6271

8. ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

J

FIO- pag. 2 ]

' 1. Materii prime și materiale consumabile (ct. 301 + 302 a 303 +(* 308 + 321 + 1322 + 323 + 328 + 351 + 358 + 381 +/- 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398}

26

26

1.200.615

769.266.

j 2. Producția in curs de execuție (ct 331 + 332 + 341 +h 348* - 393 * 3941 -£952)

22

27

r 3 Produse finite șl mărfuri (ct 345 ■+ 346+ 347 +7- 348* + 354 + 356 + 357 + 361 + 326 +7-368 + 371 +327 +/- 378 - 3945 * 3946 * 3947 - 3953 * 3954 - 3955 -3956 - 3957 ■ 396 - 397- din ct. 4428)

28

70.484

4. Avansuri (ct. 4091- 4901)

29

29

3.373

ș TOTAL (rd. 26 la 29}

io

30

L271 099

—_______hJ

772.639

_______________________

 • ■ ll. CREANȚE (Sumele care urmează să fie încasate după o perioadă mai mare

 • ■ de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element)

1, Creanțe comerciale 1) (ct 2675* + 2676*+ 2678* + 2679" - 2966* • 2968* +

4092 + 411 + 4B +418-4907.-491)

ji

31

1.778.989

1.491.617

! 2. Sume de încasat de la entitățile afiliate (ct 451** - 495')

32

32

Ț

; 3. Sume de încasat de la entitățile asociate si entitățile controlate in comun (ct. 453**-495")

JJ

33

1

1

4. Alte creanțe (ct. 425-4282+431** +4îo« + 437**+ 4382+ 441 * "+4424+ din Țct.4428**+ 444* t+445+W**+447*‘+4482+4582+4662+ 461 + 473** - 496+ (5187)

34

1854,519

1.762.070

: 5. Capital subscris și nevărsat (ct 456 495*)

36

35

’ 6 Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar j:.r.t. 463»

36

ram

l

’ TOTAL (rd. 31 la 35 +35a)

32

■3(i

3.633.508

3.253.687!

(HL INVESTIȚII PE TERMEN SCURT

i 1. Acțiuni dețmute la entitățile afiliate (ct, 501 * 591)

36

n

i 2 Alte investiții pe termen scurt

i țel. 505 + 506 * 507 + din ct. 508 - 595 - 596 • 598 + 5113 +■ 5114)

m

1 TOTAL (rd. 87+ 38)

40

39

............ J

■ IV. CASA Șt CONTURI LA BÂNQ

jtdln ct. 5O8+ct 5112 + 512 + 531 + 532 + 541 + 542)

rr

40

2086.583

J

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 30 + 36 + 39 + 40)

42

41

6.991.190

6.455 4011

i C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471) (rd.43+44)

«

42

7.590,368

7.596,741 >

Sume de reluat intr-o perioadă de pana la un an idtn ct. 471 *)

44

43

;                                                                              1

Sume de reluat intr-o perioada mal mare de un an (din ct. 471 *)

45

44

7.590.368

7.596.741

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLÂTÎTEÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ ÎLA1 AN

s

|   1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat

•împrumuturile dîn emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

46

45

1

i

| 2. Sume datorate instituțiilor de cmdit tot 1621 + 1622 + 1624 + 1625 + 51627 + 1682 + 5191 + 5192 + 5198)

47

46

i

i

______ „ J

|    3. Avansuri încasate in contul comenzilor (ct. 419)

48

47

•    4. Paterii comerciale - furnizori (ct. 401 + 4(14 + 408)

49

48

2.084.771

1.938,490!

i 5. Efecte de comerț de plătit (ct, 403 + 405)

so

49

;    6. Sume datorate entităților din grup (ct 1661 +1685 + 2691 + 451'”*)

s;

50

i

7. Sume datorate entităților asociate si entrtaUkrr controlate in comun (ct ț 1663+1686+2692+2693+ 453*'*’)

S2

51

f                                                                                                        i

L________________j

FIO-pag. 3 !

__________ .. _ — . _ __________ .

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale ți datoriile privind asigurările sociale (rt. 1623 + 1626+167 +1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431 *** + 436'"+ 437*** + 4381 + 441*** + 4423 +4428*’* + 444”* + 446’** + 447”* + 448l + 455+ 456'”+457 +4581 + 462 + 4661+473”* + 509+5186 |+ 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + $197)

53

52

2.754.314

2.849.739

i TOTAL (rd. 45 la 52)

54

53

4.839.085

4.788,22.9

l£, ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATOR» curente nete (rd. 41+43-53-70-73-76)

55

54

1 883.381

1.437,352

!f. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 25+44+54)

5(J

55

85.146.705

75.492.720

;G, DATORI): SUMELE CARE TREBUIE PLĂTITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE1 AN

j

ț   1. împrumuturi din emisiunea de obligațiuni, prezentându-se separat

(împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertibile (ct. 161 + 1681 -169)

s?

56

F

i

r 2 Sume datorate instituțiilor de credit (ct 1621 +1622 i 1624 +1625 + [l 627+ 1682 + 519? + 5192+5198)

ss

57

15,483.958

11.826,110

'    3. Avansuri încasate în contul comenzilor (ct 419)

S9

58

1    4. Datorii comerciale - furnizori (ct, 401 + 404 + 408)

<•3

59

3    5. Efecte de comerț de plătit (ct. 403 + 405)

fi!

60

6. Sume datorate entităților din grup (ct. 1661 +1685 + 2691 + 451***)

fi?

61

I 7, Sume datorate entităților asociate si entităților controlate in comun I (ct. 1663 + 1686 + 2692 +2693+ 453”*)

63

62

!

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale șt datoriile privind asigurările sociale !(ct 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2695 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 1431 »** + 436"* +437*** +4381 + 441*** + 4423 + 4428*” + 444* « + 446*** + J447s + 4481 + 45S + 456*** + 4581+462+4661+ 473”* + 509+5186 + 5193 1+5194+5195+5196 + 5197)

1..........- -.....-......... ....... _ ........,.r - ............ , , . .... _ .

64

63

120.791

i

68.910;

............

)   TOTAL (rd.56 ta 63)

65

64

15.604.749

11395 020Ș

H. PROVIZIOANE

..........     '  -----'—rT

I

l Provizioane pentru beneficiile angajăt'ior (ct 1515+1517)

fi#

65

i

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

67

66

3. Alte provizioane (ct. 15 H + 1512 + 1513 + 1514 + 1518}

fi»

67

79.534

69.714

TOTAL (rd. 6S ta 67)

69

68

79,534

69.714

rt. VENITURI IN AVANS

i 1. Subvenții pentru investiții (ct. 4?5)(rd, 70+71)

Zf?

69

50.146.208

43.O93.878j

Sume de reluat tmr-o perioada de pana îa un an (ct. 475*)

71

70

i

:         Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an (ct. 4 75*)

72

71

50.146.208

43.O93.878Ș

,     2. Venituri înregistrate in avans (ct. 4 72) țrd.73 + 74)

73

72

268724

229.820

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 472*)

74

73

268.724

22.9.820

Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un ari (ct. 472*)

7$

74

î

j 3 Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clîențî (Ct. 478)(rd J6+77)

76

75

Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an (ct. 478*)

77

76

. .._l

Sume de reluat intr-o perioadă mai mare de un an (ct. 478*}

78

77

........  1

____ .           j

Fond comercial negativ (ct.2075)

79

78

\ TOTAL (rd. 69 + 72 + 75 + 78)

80

79

50.414.932

43.323.698)

J. CAPITAL Șl REZERVE

î

. 1, CAPITAL

1

1. Capital subscris vărsat (ct. 1012)

at

JU

19.098.000

___________________

20.288.000j

FIO ~ pag. 4

2. Capital subscris nevărsat (ct. 1011)

«?

81

u,          .......-J

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

4 Patrimoniul institutelor naționale de cer cetate-dezvoltare (ct 1018)

B3

4.1

82

83

—«—----------?—

î

--------------------i

S,Aite elemente de capitaluri proprii (1031)

es

84

TOTAL (rd, 80 la 84)

as

85

19098.000

20.288.000

li. PRIME Of CAPITAL (ct. 104)

87

86

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

87

1.006.288

i.006.288

IV. rezerve

__               4

1. Rezerve legale (ct 1061)

S!»

88

352.728

352.99? j

2. Rezerve statwtare sau contractuale (ct. 1063)

sa

89

3, Alte rezerve (ct. 1068)

90

75.106

75.1 oej

> TOTAL (rd. 86 ta 90)

91

427.834

428.103]

. Acțiuni proprii (ct. 109)

9i

92

> Câștiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 141)

94

93

Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (ct. 149)

95

94

.. .........j

■ V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(Ă)       SOLO C (Ct, 117)

S»6

95

0

SOLD Oțet. 117)

■ VI, PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIȚIULUI FINANCIAR

37

96

1.380.725

........................ "■

1.293.393)

-----------1

SOLD C(tt. 121)

M

97

167993

5.329

SOLD D(ct. 121)

99

98

0

.................."I

: Repartizarea profitului (ct 129)

,»<?0

99

3.176

269]

! CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 85+864 «7+91 92+93-94+95-96 ș+97-98-99)

HP

100

19.316.214

20.434.1081

4

’ Patrimoniul public (ct. 1016)

101

} i

Patrimoniul privat (ct. 1017)?)

jftî

102

i

CAPITALURI - TOTAL {rd.f 00+101+102) (rd.25+41+42-53-64-68-79)

l(!4

103

19.316.214

20.434.108)

Suma de control FI O:   lLZZ.1^82i7j52S3aiă^ '

*i conturi de repaniirat după natura dementelor respective.

■**; Solduri debitoare ale conturilor respective,

■"> Solduri trecătoare ale conturilor respective,

0 Sumele înscrise oîrttșif w .twi?îw*t« dîncofțftii W?5 b 2679 tefdțzwfi ufawțH«g?efefitG

*jr feayngffiîmciw $t aftarcmtf^et^asimfete. prsfcUm &

într o isetfofsisA ffiafîrtirâ dte U

2) Sfr w cemptefo de.^â^r.wdjlsțite      k s^nt tnc«deot«r pteve&sdte țMiovhA țțrinjstruM faMnțefot

pal#c* p M m&’rtruîv» ctetegKt pentru buget m. 66*ffl>Wp*ntKi          Pttcaâîitot priwni >rttocmi?es»

k           fefejM&MtX cehtrAlbțaf al bubWhfcr vnab4e Țwpr&te:?* privata flattrf'di » dr^ptutHCM*

«apt®* tawNtariftfccu wcsțMdMe i' wmMHârile iiftmow

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele

IPOPVIOREI.MIRCEA


Numele si prenumele' ț—

ș Formular »

I VALIDAT j25156


j              CONTUL DE PROFIT Șl PIERDERE

ia data de 31.12,2019

iCod 20

F20 - pag. 1 ;

ț

- Ivi -

r..............................     —    ------------------

Denumirea indicatorilor

i

t

•                               !»■& feh.rtkdinjJî

Wt.rd.

OW-P re 3781f

I8W

Nr. rd.

Exercițiul

2018

financiar

2019

......]

A

B

ț

2

1. Cifra de afaceri netă (rd. 02103 04466)

01

01

45.603789

49.237.0431

Producția vândută (ct.70.14702+703+704+7054-706+703)

02

02

28,434.881

30.078,5761

Venituri din vânzarea mărfurilor (ct, 707)

03

03

436.998

270.41-1

-j Reduceri comerciale acordate (ct. 709}

£W

04

44.583

____

I- -- VemH4«'di*'rftetJiW!tif»refisl+ate de-entftățite radiate dii t Hegist+td+jener al jst ram mai au tn rtetuh+e-r +mtreetedeleasing -(c.t.-766x•>

06

1

1

! Venituri din subvenții de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct741 i)

es

06

16.776.493

18.913.S50

; 2. Venituri aferente costului producției în curs de execuție (ct.71 1+712}

ț Sold C

os

07

j Sold D

47

08

I

r 3. Venituri din producția de Imobilizări necorporale st corporale '    (ct.721+ 722)

os:

09

4, Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale (ct. 755)

ou

10

> 5, Venituri din producția de investiții imobiliare (ct 725)

10

11

ț 6. Venituri din subvenții de exploatare

i (ct. 7412 + 7413+7414 + 7415 + 7416 + 7417 + 7419)

ti

12

57.089

I

i /. Alte venituri din exploatare (ct.751 +758+78! 5)

u

13

8.051.021

7.46932â|

--                   -                             i

-din care, venituri din subvenții pentru investiții («.7584)

ii

14

7526.936

7.05237 ni

| -din care, venituri din fondul comercial negativ (ct. 7815)

14

ÎS

j VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01+07-08+09+10+11+12+13)

15

16

53.711.899

56.706.363l

6. a) Cheltuieli cu materiile prime și materialele consumabile (ct.601 +602)

’«

17

7.992.318

8751.58/1

Alte cheltuieli materiale (CL6Q3+6O4+ 606+608)

17

18

125.895

147.649;

j b) AHe cheltuieli externe (cu energie și »pă)(Ct405)

ig

19

3.073.249

3.350.2371

c) Cheltuieli privind mărfurile (ct.607)

iv

20

63.703

T38.230ț

' Reduceri comerciale primite (ct. 509)

26’

21

2.964

2.3301

! 9, Cheltuieli cu personalul (rd. 23+24)

2?

22

25.296.564

27.520.191 j

î a) Salarii și indemnizații (ct.641+642+643+644)

22

23

24.195.129

26.297.9191

. b) Cheltuieli cu asigurările și protecția socială (ct.645+6461

23

24

1.101.435

1.222.27z|

j 10,a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și necorporale țrd, 26-27)

24

25

11.410.792

10.390,348!

1 a.1) Cheltuieli («6811+6813+68171 dmct.eâîSJ

25

zo

11.410.792

10.390.348j

j   a.2) Vfenituri (ct7813 4 drn « 78W)

....-------rr

27

ș

b) Ajustări de valoare privind activele circulante trd, 29 - 30)

28

194.122

30.108;

F20-pag.2 !

b.î) Cheltuieli (ct.654+6814 + din rt.631 8)

.?«

29

194,122

100,38s|

b.2) Venituri (0,754+7814 ' din ct,7818)

29

30

70.277!

11. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 32 la .17)

W

3t

J

4,659.443

5.646.848!

11.1. Cheltuieli privind prestațiile externe

(0.611 +612+613+614+615+621+622+623+624+625+626+627+628)

3f

32

3.768.745

4.772.847

ț ! 12. Cheltuieli cu alte impozite, taxe șl vărsămtate asimilate;

cheltuieli reprezentând transferuri și contribuții datorate In baza unor acte normative speclale(ct 635 + 6586*)

3>

33

773.521

802.3911

11.3. Cheltuieli cu proiecția mediului înconjurător (ct. 652)

33

34

11.4 Cheltuieli din reevaluarea imobiBzăriiar corporale (ct, 655)

ii

35

1

11.5. Cheltuieli plivind calamitățile ți alte evenimente similare (ct. 6587)

35

36

1

11.6. Alte cheltuieli (0.651 +■ 6581 + 6582 + 6583 + 6584 + 6588)

36

37

117.177

71,610^

Cheltuieli-etf debăwtte de-finanțare «nreglstrate de efttHâple-rad-'-«te-dm «ețlislml-pefieraț-iitjrifemi+tavift derulare conw ac tede-leasing {ct.66&’,i

38

i

Ajustări privind provizioanele (rd. 40-41)

3?

39

3.827

-9.820;

i - Cheltuieli (0 6812)

ÎS

40

44.205

! -Venituri £0.7812)

39

41

40.378

9.8'20

! CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL

(rd. 17 la 20 21+23+25+28+31 + 39)

..'<z

42

57 816.949

55.963.043

. ... ......|

«PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE;

L.._ .     ..-.„..h.,. -r-                      ..            —«J

!

[

- Profit (rd. 16 -42)

•fî

43

894.950

743.326»

Pierdere (rd. 42 -16)

4.’

44

0

0*

12. Venituri din interese de participare (rt.7611 +7612+7613)

<3

45

<                                a, xurir , n nirr rr .J           rlm rtn . wrra                               .

|      - din care, veniturile obținute de ia entitățile afiliate

46

■ 13. Venituri din dobânzi (ct. 766)

• ■ ... f ,

4S

47

7.479

2.406|

din care, veniturile obținute de la entitățile afiliate

46

48

14, Venituri din subvenții de exploatare pentru dobânda datorată (ct. 7418)

49

'5. Alte venituri ffoanclare(ct.762*764+765+767+768*7615)

U- • .              „ ,        ............ ,      „  4     .  . .,...... ...    ..._______________________________________—

50

29.766

-2237U{

( ■

-din câte, venituri din alte imobilizări financiare (ct. 7615)

[■ ,..............----,rl- r t - --r-nr......    .

4?

51

—|

i

‘ VENITURI FINANCIARE -TOTAL (rd. 45+47+49+50)

52

37.245

-20.464

i 16. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și investițiile financiare îdețlnute ca active circulante (rd. 54 - 55)

51

53

-Cheftufelt (ct.686)

V-

54

?

Venituri (c t. 786)

S‘<

55

i

i 17. Cheltuieli privind dobânzile (0.666)

$4

56

599,632

582.773!

- din care, cheltuielile tn relația cu entitățile afiliate

57

11 £ Alte cheltuieii financlare (ct 663+664+665+667+668)

ss

58

90.758

116380

| CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 53+56+58|

37

5+

090.390

699.153)

j PROf (TUL SAU PIERDEREA FINANCIAR^):

i        (Wîli.rd.52- S9l

S8

60

0

Oi

- Pierdere (rd. 59-S2)

61

653.145

719.617

I

1

F20 - pag. 3 j

I

< VENITURI TOTALE (rd. 16 + 52)

60

62

S3.749.144

56.68S.905i

j CHELTUIELI TOTALE (rd. 42 + 59)

6?

63

53.507.339

56.662.196;

19. PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTțÂ);

1

______ «„ J

' Profit (rd. 62 -63)

62

64

241.805

23.709:

- Pierdere (rd. 63 - 62)

63

65

0

0

20. impozitul pe profit (ct69i)

66

73.812

18.330

21. Impozitul specific unor activități (et. 695)

«'

67

■ I

22, Alte impozite neprezentate ia elementele de mai sus (0.698)

66

68

ș

23. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(Ă) A EXERCIȚIULUI FINANCIAR:

1 J

- Profit (rd. 64 - 65 - 66 - 67 - 68)

69

167.993

5.379]

- Pierdere (rd. 65 + 66 + 67 + 68-64)

---  ------—  .....___..—-   ,....

70

0

r ... -...... ..

'                                 Oi


Suma de control F20: 86G3W1H/442998W


*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

La rândul 22 (cf.OMFf 3761 /2019P se cuprind ți drepturile colaboratorilor, stairtlte potrivit legislației muncii, care $e preiau din rulajul debitor al contului 621 „Cheltuieli cu colaboratorii", analitic „Colaboratori persoane fizice”.

La rândul 32 țcf.OMl'P 378172019)- în contul 6586 «Cheltuieli teprezentând transferuri ți contribuții datorate in baza unor acte normative speciale' se evidențiază cheltuielile reprezentând transferuri ți contribuții datorate In bază unor acte normative,speciale, altele decât cete prevăzute de Codul frecat


ADMINISTRATOR,


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele ’XJPViORH MIRCEA


NOTA 3


REPARTIZAREA PROFITULUI 2019

DIRECTOR GENERAL
Jei

DESTINAȚIA

SUMA

Profit net de repartizat

5.379

- rezerva legală

269

- dividende 50%

2.555

-rezultat reportat

2.555

& Oradea Transport Local S.A.

®OTL                       _jnțw.oțl

JWlOU.3

raportul administratorilor

pentru anul 2019

SC Oradea Transport Local SA s-a constituit în baza prevederilor Legii nr. 31/1990 prin reorganizarea Regiei Autonome Oradea Transport Local. Transformarea regiei in societate pe acțiuni s-a făcut ca urmare a HCL nr. 538/09.08.2010, având ca acționar unic Consiliul local al municipiului Oradea.

în anul 2013, prin Hotărârea nr. 8, adunarea generală a acționarilor a aprobat, constituirea SC OTL SA ca operator regional și cooptarea în structura acționariatului a comunelor Borș și Sînmartin. în anul 2019, prin Hotărârea nr. 17 din 18j.11.2019, adunarea generală a acționarilor a aprobat ca din structura acționariatului să facă parte și comunele Paleu și Cetariu.

Obiectul de activitate al societății este:

 • •  transportul urban de călători cu tramvaie;

 • •  transportul urban, metropolitan și transfrontaiier de călători cu autobuze;

 • •  transportul de persoane prin curse regulate speciale și ocazionale;

 • •  întreținerea și repararea parcului auto;

 • •  confecții piese și diverse confecții metalice;

 • •  reclamă și publicitate pe mijloace de transport si alte spații conexe;

 • •  activități conexe transportului rutier-activități desfășurate de autogări.

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de SC O.T.L-S.A, începând cu 01.01.2014 până în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitarâ Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL-S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport loca) de persoane prin curse regulate nr. 122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.               j

Operatorul serviciului public de transport persoane în Municipiul Oradea este SC Oradea Transport Local SA care funcționează în subordinea Administratei Publice Locale.                                                                           I

Ca formă juridică - SC Oradea Transport Local SA - este perscjană juridică română, fiind organizată ca societate pe acțiuni, capitalul social fiind deținut de Municipiul Oradea (99.98%), Comuna Borș (0.01%) si Comuna Sanmartin 1(0.01 %).

își desfășoară activitatea în conformitate cu legile romane și a regulamentului de organizare și funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 266 din 29.03.2007.

Principalii indicatori realizați de OTL SA sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.

Indicatori

Total

Tramvaie

Autobuze

1.

Parcursul vehiculelor

__ _ _ fkm.L

5.674.133

1.732.027

3.942.106

2.

Coeficient de utilizare a parcului (zile folosire / zile inventar)

49,55

67,53

Transportul public local de persoane cu tramvaiul

OTL SA - Raportul Administratorilor pentru anul 2019

Page ?.

Parcul de tramvaie are următoarea structură:

Nr.

crt.

Tipul

Model

An fabricație

Parc inventar în anul 2019

Coeficient de utilizare realiza't în anul 2019

1.

TATRA

T4D -Vagon motor)

1976-

1982

34

50,91 i

2.

TATRA

B4D -Vagon remorcă

1976-

1982

33

I

50,15

J__

3.

TATRA

KT4DM (Articulat)

1982-

1988

30

l

48,58

4.

SIEMENS

ULF (Articulat)

2008

10

45,89

OTL SA are în administrare o rețea de linii de tramvai cu lungimea totala de 38,9 km cale simplă, care formează un inel în jurul zonei centrale a orașului și trei linii radiale prin care se asigură legătura cu zonele industriale și marile cartiere rezidențiale.

OTLSA Raportul Administratorilor pentru anul 2019

Pe infrastructura specifică, circulația tramvaielor a fost organizată până în 14.11.2019 pe 7 linii cu lungimea totala de 114,1 km. începând cu data de 15.11.2019 a fost înființată linia 8 de tramvai cu lungimea traseului de 12,6 km. Până în 22.11.2019, data întreruperii circulației tramvaielor pe tronsonul Piața Emanuil Gojdu-Gara Centrală-Parc Olosig pentru efectuarea lucrărilor la Pasajul Magheru, transportul călătorilor s-a efectuat cu un parc maxim circulant în orele de vârf de 39 vagon motor/oră/sens. De la această dată până la reluarea circulației tramvaielor pe tronsonul prezentat, utilizatorii tramvaielor sunt transportați cu un parc circulant maxim în orele do vârf de 37 tramvaie.

Tramvaiele motoare au executat în anul 2019 un parcurs de 1.732 mii km, față de 1.687,8 mii km în anul 2018. Numărul călătorilor transportați cu tramvaiele în această perioadă a fost de 28.480,4 mii călători.

Din tabelul de mai sus se poate vedea ca tramvaiele Siemens si KT4DM au fost mai puțin utilizate pe tot parcursul zilei, (in afara orelor de virf au fost retrase) realizând un coeficient de utilizare de 45,89, respectiv 48,58. Cuplajul de vagoane Tîtra T4D (vagon motor) + B4D (vagon remorcă) are cea mai mare capacitate de transport de până la 300 de călători și a fost utilizat frecvent în orele de vârf iar după orele de considerente economice, au fost retrase la depou. în structura parcului circulant s-au inclus preponderent tramvaiele Tatra KT4D M cu capacitatea de transport mai mică decât celelalte tipuri de tramvaie. Totodată după orele de vârf din zilele lucrătoare pe relația Pod CFR - Sinteza a circulat doar vagonul motor cu dublă cabină, astfel încât tramvaiele aflate în circulație pe liniile 1R și 1N se întorc la Pod CFR, realizând o efictentizare a utilizării capacității de transport a acestora.

vârf, din


Transportul public local de persoane cu autobuzele               I

Sistemul de transport public local cu autobuzele completează rețeaua dejtransport cu tramvaiele care acoperă și deservește zona centrală cu o densitate mai mare a populației și prin dispunerea teritorială a traseelor de autobuz se asigură transportul cetățenilor din zonele mărginașe spre zona centrală.

Transportul cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2019 prin înființarea liniilor expres urbane 33, 34 și 35 de autobuz și a liniilor metropolitane 721 Paleu - Cetariu și 722 Saldabagiu de Munte. La sfârșitul anului 2019 rețeaua de transport public prin curse regulate cuprindea 26 trasee urbane cu lungimea de 434,3 km și 8 trasee metropolitane cu lungimea de 188,5 km. Transportul călătorilor la/de la Parcul Industrial 1 - Oradea se asigură cu liniile de autobuz 26, 27, 31, 32, 33, 34 și 35, iar la/de la Parcul industrial 2 cu liniile de autobuz 12, 14 și 30. La aceste linii programele de circulație au fost permanent actualizate, în corelare cu cererile de transport ale agenților economici din cele două parcuri industriale.

ncepând cu data de 01 septembrie 2019 au fost înființate liniile expres 33, 34 și 35 de autobuz.

rin curse regulate metropolitane de autobuz s-a extins cu liniile 721 și 722 pentru deservirea locuitorilor comunelor Paleu și Cetariu:

Linia 721: Oradea-Paleu-Cetariu-Tăutelec-Șișterea-Șușturogi;


Pentru o mai bună deservire a agenților economici din Parcul industrial 1,

începând cu data de 01 decembrie 2019, rețeaua de transport public p

Linia 722: Oradea-Săldăbagiu de Munte.

Având în vedere capacitatea de transport și numărul de călători transportați, putem considera liniile de transport urban după cum urmează:

 • - linii principale: liniile 10,11, 12,14,16,17,

 • - linii în parcul industrial I: 26, 27, 31,32, 33, 34 și 35;


 • - linie la Aeroportul Internațional Oradea: 28;

 • - linii secundare cu evident caracter „social": 13, 15, 18 și 25 care din punct de vedere economic sunt nerentabile;

 • - linii secundare cu caracter „comercial": liniile 19, 20, 21N, 21R, 22, 23, 30, C100, înființate printr-un parteneriat public-privat cu hypermarket-urile din municipiul Oradea.

Traseele spre centrele comerciale completează rețeaua existentă aducând un spor do calitate pe unele artere și zone ale orașului preluând concomitent și sarcina de transport spre marile centre comerciale a angajaților și clienților acestora.

Autobuzele au executat în anul 2019 un parcurs de 3.942 mii km față de 3.867 mii km în anul 2018. Numărul călătorilor transportați cu autobuzele în această perioadă a fost de 17.523,5 mii călători.

Parcul de autobuze are următoarea structură:

Nr. crt.

Tip autobuz

Parc inventar la data de 31.12.2019

Coeficient de utilizare realizat în anul 2019

1.

MAN Lions City

14

81,02

2.

Mercedes CONECTO 12 m

20

66,78

______J

3.

Mercedes 0345 SA 12 m

9

36,71

4.

Volvo Alfa Localo 12 m

12

74,59

5.

Solaris 12 m

10

83.59

6.

MAN articulat 18 m

3

9,59

7.

Karsan Jest

5

86,63

8.

Mercedes 0405 artic.

1

15,89

9.

Isuzu Novo Citi

7

85,21

10,

Microbuz Iveco

1

86,58

111.

Volvo Vest

14

68,92

12.

Rocar U 207 8 m

1

1,64

13.

Volvo B12B

3

40,86

TOTAL

100

67,53

Coeficientul de utilizare este direct influențat de starea tehnică a autobuzelor în circulație și implicit de vechimea lor. Au fost intens exploatate autobuzele mai nloi, de tip Solaris, Volvo, Mercedes, Karsan Jest, Isuzu și MAN Lions City. Autobuzele articulate care au cel mai mare consum de carburant și aflate într-o stare tehnică nocorespunzătoare, au fost mai puțin utilizate.

în anul 2019 autobuzele au executat un parcurs de 3.942.106 km. Pe traseele urbane curse regulate și pe traseele care au înlocuit tramvaiele s-au executat 2.899.949 km, pe traseele metropolitane curse regulate s-au executat 706.091 km și pe traseul Oradea (RO)-Biharkeresztes (HU) 64.261 km.
Tabel: Evoluția indicatorului - călători transportați - în perioada 2010 - 2019:

Anul

Călători transp. cu tramvaiul

Călători transp. cu autobuze

Total călători transportați

Procentajul călătorilor transportați cu tramvaiele

Urban

Metropolitan + Ro-Hu

2010

41.502.654

17.297.172

58.799.826

70,58 %

2011

41.447.504

16.891.213

-

58.338.717

7t0?%

2012

40.622.135

14.502.279

55.124.414

73,69 %

2013

39.184.778

13.027.829

-

52.212.607

75,04 %

2014

39.716.901

11.917.884

1.654.325

53.289.110

74,55 %

2015

27.052.307

18.612.369

1.557.769

47.222.445

57,29 %

2016

30.211.310

16.377.170

1.568.609

48.156.489

62,74 %

2017

30.187.107

15.863.060

1.396.334

47.446.501

63.62%

2018

29.596.631

16.048.970

1.358.710

47.004,311

62,97%

2019

28.480.371

16.200.456

1.323.049

46.003.876

61,9^1%

i

 • 1. Activitatea secțiilor si birourilor in anul 2019

Biroul Resursele Umane

Politica de personal are un rol funcțional și se efectuează cu respectarea criteriilor etico- morale și profesionale de apreciere, de distribuire și de promovare a personalului.

Politica de personal se refera la principiile și regulile conform cărora se realizează încheierea, modificarea sau rezilierea contractului de muncă precum și drepturile și obligațiilor personalului.

Politica de personal înseamnă recrutarea, promovarea , instriuirea și perfecționarea personalului.

Obiectivul de bază în exercitarea politicii de personal îl constituie g


adul de profesionalism și calificare al salariaților de care depinde îndeplinirea obiectivelor asumate , scopul, eficiența , care pot ridica compania la un nivel superior de percepție a publicului călător, care este scopul în sine al activității noastre.

Politica de personal trebuie să țină cont de factorii mediului intern și extern al organizației, de strategia de dezvoltare, posibilitățile financiare în ceea ce privește volumul cheltuielilor pentru managementul resurselor umane, caracteristicile ca itative și cantitative și direcțiile de dezvoltare ale societății pe viitor.

în politica de personal, OTL SA se dezvoltă bazându-se pe personalul existent și prin completarea numărului de personal funcție de necesitați.

Numărul de personal este stabilit ca urmare a analizei necesarului la toate locurile de muncă și se concretizează prin întocmirea Organigramei, care indica numărul maxim de personal corelat și cu posibilitățile financiare și a indicatorilor de performanță care trebuiesc îndepliniți.                                                                  j

La baza angajării personalului au stat Referatele justificative întocmite do secții și birouri, cu solicitările de personal pe categorii de personal și funcții.

Cererile persoanelor care solicită angajarea- conform procedurii de management precum


integrat, împreună cu copiile după cartea de muncă copii după actele de studii si alte acte care să ateste calificarea - formează dosarul solicitantului în vederesi ocupării unui loc de muncă.

în cazul în care nu sunt cereri în evidență la anumite categorii de personal se dau anunțuri în mass media.

Angajarea personalului s-a făcut în urma selecțiilor de dosare întocmi ndu-se procese-verbale de selecție, iar comisia de selecție , după efectuarea interviurilor și a probelor de lucru, propune persoanele care au întrunit condițiile în vederea angajarii pe post.

La încadrare se respectă grila de salarizare minimă pentru fiecare neserie, funcție, stabilită în anexa de la Contractul colectiv de muncă, iar angajarea se face în baza contractului individual de muncă, pe o perioadă de probă de maxim 90 de zile , pentru a se avea o viziune clară asupra calității activității , a profesionalismului și a disciplinei la locul de muncă.

Pe perioada de probă se urmărește integrarea persoanelor la fiecare loc de muncă, îndeplinirea sarcinilor de serviciu, relațiile între colegi și personalul de ccnducere a activității, cooperarea, aprofundarea cunoștințelor specifice fiecărui loc de muncă.

Funcție de îndeplinirea acestor criterii se întrerupe sau se continuă relația contractuală.

Promovarea personalului este un instrument ce urmărește stimularea atitudinii salariatului în scopul creșterii randamentului activității sale, este o răsplată a efortului, prilej de satisfacție pentru cei ce-și onorează cu devotament și pricepere rolul de-l dețin în cadrul fiecărui loc de muncă.

Avansarea pe scară ierarhică a personalului, factorul principal devine aprecierea rezultatului activității sale, ținându-se seama de competența , calificarea profesională, experiența acumulată și îndeplinirea criteriilor de performanță, astfel ca toate numirile , promovările , majorările salariate sunt bazate pe principiul meritului personal al fiecăruia.

Un principiu de baza al conducerii executive este acela de a asigura :

 • -  nivelul salariilor negociate în baza Contractului Colectiv de Muncă

 • -  condiții bune de lucru salariaților,

 • -  echipament de lucru și protecție

alte beneficii stabilite prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, respectiv- tichete de masă, tichete cadou, uniformă pentru persoanele care sunt în contact cu publicul călător- șoferi, vatmani, vânzătoare de bilete, conirolori de bilete, materiale igienico-sanitare și de protecție.

în ce privește mobilitatea personalului, în anul 2019 s-au angajat un număr de 57 persoane si 72 de persoane au lichidat.                                      i

Disponibilizarea persoanelor s-a efectuat în baza analizei eficientizării locurilor de muncă, prin reducerea posturilor din organigrama si reducerea posturilor, aplicandu-se reglementările legale in vigoare, respective Contractul Colectiv de Munca in vigoare la acea data.

Efectivul de personal la 01.01.2019    - 507 persoane

Efectivul de personal la 31.12.2019     - 492 persoane

Numărul mediu de personal la 31.12.2019 - 487 persoane

Media salariilor de încadrare pe anul 2019 este de 2956 lei.

Câștigul mediu brut pe anul 2019- numai din salarii este de 4378 lei, la care se adauga tichetele de masa si tichetele cadou pe salariat.

Resurse/e umane reprezintă organizația , iar investiția în resursele umane contribuie activ la creșterea eficienței și eficacității serviciilor, în realizarea obiectivelor și a performanțelor OTL-SA .

O atenție deosebită se acorda pregătirii profesionale a salariaților ceea ce denotă o abordare a unui management modern în politica de personal.

în acest context , pe grupe de personal s-au inițiat cursuri de pregătire profesională, de a menține o dezvoltare dinamică a personalului prin ridicarea,nivelului profesional.

Pe parcursul anului 2019 , au participat la următoarele cursuri de instruire profesională, 37 persoane, astfel:

 • -  curs autorizare climatizare auto - 2 persoane

 • -  curs pregătire profesionala a conducătorilor auto -transport persoane - 33 persoane

 • -  curs expert achiziții publice -1 persoana

 • -  curs autorizare electricieni - 1 persoana.

Lunar, prin personalul de specialitate de la fiecare loc de muncă , tot personalul este instruit în domeniul securității și sănătății în muncă, cu respectarea prevederilor Procedurilor de Management Integrat.

Periodic personalul de bord , șoferi de autobuz și vatmanii, sunt instruiți atât de personalul de specialitate din cadrul unității cât și de persoane din cadrul Serviciului Poliției Rutiere pe teme de conduită preventivă și de legislație rutieră.

foate vanzatoarele de bilete vare deservesc chioșcurile de bilete, au fost instruite periodic, cu privire la utilizarea programului de eliberare a acestor cârduri de călătorie.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă și a Regulamentului Interrj au fost aduse la cunoștința salariaților, atât prin prelucrare directă de către coordonatorii locurilor de muncă, prin afisaj la locurile de muncă, cât și accesibil pe cale electronică din rețeaua OTL-SA.

în concluzie, reiese faptul că valoarea OTL-SA, constă nu atât în iȚiijloacele iar dacă


materiale sau financiare de care dispune, cât mai ales în potențialul său uman, în societatese manifestă o grijă și o atitudine de înțelegere față de problemele vieții oamenilor, atunci sunt asigurate premizele unei activități de succes.

Activitatea de SSM, Siguranța circulației. PSI, Mediu

1.SSM

în acest domeniu activitatea s-a desfășurat cu respectarea legislației în vigoare, Legea 319/2006, HG 1425/2006.

S-a asigurat instruirea întregului personal muncitor potrivit prevederilor legislației în vigoare, la angajare, la locul de muncă și periodic.

S-au efectuat examenele medicale periodice pentru personalul societății nu s-a înregistrat niciun caz de boală profesională.

S-au întocmit contractele necesare cu furnizorii de echipamente de lucru și de protecție, alimentație specială pentru creșterea rezistenței organismului, etc.

S-a asigurat dotarea personalului muncitor cu echipament de lucru și de protecție, conform listei anexă la Contractul colectiv de muncă;

S-a asigurat permanent igienizarea locurilor de muncă, a grupurilor sociale, dezinfecția, dezinsecțla și deratizarea lor;

2.Siguranța Circulației.

Pentru prevenirea accidentelor de circulație, s-a pus un accent deosebit pe instruirile lunare de specialitate privind cunoașterea regulilor de circulație, prelucrarea principiilor conduitei preventive, a prevederilor legale nou apărute.

S-a continuat supravegherea activităților desfășurate pe traseele de transport în comun în ceea ce privește respectarea graficelor de circulație, a restricțiilor de viteză instituite pe anumite porțiuni ale traseelor, a respectării principiilor conduitei preventive, prin intermediul Sistemului de monitorizare și management al traficului.

întreg parcul de autovehicule al SC OTL SA este protejat privind răspunderea civilă, prin contracte de asigurări pentru daune produse la terți, încheiate cu societățile de asigurări,
 • 3. PSI

Activitatea de intervenție are asigurat suportul material corespunzător format din;

 • - stația de pompe de incendiu, care asigură alimentarea cu apă a tuturor hioranților de incendiu interiori și exteriori pentru S1 și S2, pompele de incendiu funcționează cu acționare automată;

 • - rețelele de hidranți exteriori de la Secția 1 și Secția 2;

  Clădire


 • - rețelele de hidranți interiori de la Secția 1, Secția 2, Infrastructură, administrativ;

 • - stingătoare de incendiu tip P50 din dotarea secțiilor 1 și 2;

 • - stingătoare de incendiu tip P6 de la locurile de muncă, de pe autovehicule de marfă și de transport persoane;

Instruirea lucrătorilor s-a efectuat conform graficului de instruire pe anul 2019, pe baza tematicii de instruire aprobat,                                              |

în 2019 la SC OTL SA nu s-au înregistrat incendii sau începuturi de incendii.

2. Mediu

OTL SA deține următoarele autorizații: Autorizația de mediu pentru funcționare, de mediu


S2-Autobază, nr. 317/2013, valabilă până la 07 august 2023 și Autorizația pentru funcționare, SI-Tramvaie, nr. 160/2010, valabilă până la 15.06.2020.

Factori de mediu:

■ AERUL

Praful și gazele rezultate de la instalațiile de sudură sunt reținute în instalațiile de aspirat și filtrat aferente fiecărui utilaj. Nu se constată depuneri de praf industrial în curtea interioară; se poate considera că activitățile prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu aer, iar nivelul emisiilor în aer se încadrează în prevederile legislative.

în anul 2019 nu s-au plătit penalități pentru apele evacuate; activitățile desfășurate de OTL prezintă impact nesemnificativ asupra factorului de mediu apă, iar nivelul emisiilor în apă se încadrează în prevederile legislative.

- SOLUL

Solul aferent activității de producție este betonat; au fost stabilite reguli pentru asigurarea conformării cu prevederile legale privind deșeurile, astfel: deșeurile și ambalajele goale rezultate din activități sunt depozitate separat, în locuri special amenajate și marcate corespunzător, aceste deșeuri se valorifică prin returnare la firmele autorizate. Situația cantităților de deșeuri produse și deșeuri valorificate sau eliminate este monitorizată lunar de către RMM și comunicată la Agenția de Protecția Mediului Bihor. Sunt achitate obligațiunile la Fondul pentru Mediu privind emisiile de poluanți și prin reținere la sursă a contribuției pentru valorificare deșeuri metalice.

• ZGOMOTUL

ușor limita


Nivelurile de zgomot momentan la locurile de muncă se apropie sau ating admisă; lucrătorii au fost dotati cu echipament de protecție a auzului, dopuri pentru urechi, antifoane; au fost instruit! să le utilizeze când execută operații ce produc zgomot.

Analiza activîtatii Comerciale pe anul 2019

 • 1 .Analiza activității comerciale pe anul 2019

U-Optimizarea activității punctelor de vânzare

Pentru a optimiza activitatea punctelor de vânzare și preluarea datelor în 2019 s-au luat următoarele măsuri;

a. Flexibilizarea programului de funcționare a punctelor de vanzare si preluare a datelor în funcție de solicitările călătorilor, pentru a reduce perioadele de aglomerație a punctele de preluare precum si perioadele cu flux scăzut de călători, astfel: 1 .A fost deschis un Punct de preluare a datelor in incinta Autogarîi Ștefan cel Mare pe o perioada a 2 luni pentru deservirea calatorilor din Zona Metropolitana Paleu/Cetariu

1

 • 2.Avand in vedere ca in anumite perioade a zilei fluxul de calator a fost redus , a fost modificat programul de funcționare a următoarelor puncte de vanzare in concordant cu acesta:

Cazaban L-V de la 9 ia 4 ore /zi

-Nufărul L-V de la 10 la 4 ore/zi

 • - Autogara Nufărul L-V de la 15 ore la 14 ore/zi

 • - Piața Rogerius L-V de la 15 ora la 14 ore/zi

 • - Piața Cetatii L-V de la 12 ore la 10 ore/zi

-Orășelul Copiiilor L-V de la 10 ore la 6 ore/zi

-Pod CFR L-V de la 12.5 ore la 11 ore/zi

-Piața Decebal L-V de la 14 ore la 12 ore/zi

-Biserica Emanuel L-V de la 14 ore la 12 ore/zi

3.Modificarea amplasamentului chioșcurilor:

-mutare chioșc Emanuelle aprope de trecerea de pietoni, avand in vedere d trecerii de pietoni de langa chioșc si mutarea acestuia

-mutare chioșc Nufărul langa de trecerea de pietoni , pentru a ușura accesul la legitimații de călătorie

-mutare chioșc Pod CFR langa de trecerea de pietoni, pentru a ușura accesul la legitimații de călătorie

-redeschidere Punct Preluare Date Orășelul Copiilor


esfintarea


calatorilor


calatorilor


 • 4,Program felxibil cu perioade de suspendare a activitatii: Punctul de vânzare Universitate -a fost închis în perioadele cu aflux redus de solicitanti 1.01.- 12.01.2019 , 1.02.-28.02.2019, perioada 15.06-30.09.2019 si perioada 20.12-31.12.2019

- a avut un program de funcționare prelungit in perioada 2.10-14.10.2017

1.2 Evoluții comparative cu 2018 privind Punctele de vanzare :

-numărul orelor de lucru la puncte de vânzare a scăzut cu 5879 ore/an respectiv un procent de 9,24%

-venitul total pe puncte de vânzare a crescut cu 35341 de lei respectiv un procent de 0,13%

-cheltuielile totale pe puncte au scăzut cu 57.050 lei 5,64 % (datorita reducer I numărului de ore de lucru )

-indicele general de cheltuieli pe canalul de vanzare chioșcuri a scăzut cu 0,22 puncte respectiv de la 3,78 puncte in 2018 la 3,56 puncte in 2019

Tabel 1 Evoluția indicelui de cheltuieli pe puncte de vanzare pe 2019

Nr.

crt

Punct vanzare

Ore de lucru

Venit

punct

Cheltuieli

salariate

Alte

Cheltuieli

Total cheltuieli

Indice cheltuieli

i

Comercial

2,016

2,274,122

32,256

1,680

33,936

1.49

2

P.Rojierius

4,943

3,921,371

79.088

1,720

80,808

2,06

3

Autogara Nufărul

5,165

3,409,304

82,640

1,400

84,040

2.47

4

P.Unhrli

4,074

2,201,713

65,184

1,800

66,984

3.l04

5

Casa de Cultura

4.979

2,255,906

80,616

1,590

82,206

3.160

6

Crisuț _

3.024

1,290,208

48,384

1,700

50,084

3 88

7

Cetatii

3,686

1,532,368

58,976

1,500

60,476

3.

95

8

Universitate

1,290

533,488

20,640

900

21,540

4.

04

9

Cihciului

4,749

1,714,138

75,984

1,600

77,584

4.

53

10

Nufărul

2,288

815,402

36,600

1,200

37.800

4.154

11

Decebal

3,636

1,287,107

58,176

1,600

59,776

4.64

12

Gara

3,936

1,308,225

62,976

1.400

64.376

4-b?

13

Autogara Ștefan

200

64,622

3,200

0

3,200

4.^5

14

Cazaban

960

328,356

15,360

900

16,260

4.95

15

Pod CFR

3,352

1,081,634

53,624

1,600

55,224

5.

11

16

Razboieni

3,018

930,331

48,288

1,600

49,888

5.

36

17

Emanuele

3,656

1,091,106

58,488

1,600

60,088

5.

51

18

Aviatorilor

2,141

537,021

34,248

900

35,148

6<

54

19

Orășelul Copiilor

972

213,696

15,552.

0

15.552

7J28

TOTAL

57,091

26,790,118

930,280

24,690

954,970

3,

56

Indice mediu de cheltuieli este de 3.56 puncte

La punctul de vanzare comercial sunt incluse si valorile abonamentelor facturate către

1.3. Evoluția comparativa cu anul 2018 a indicelui de cheltuieli pe puncte de


vanzare

a.Scade indicele de cheltuieli la punctele de vanzare :

-Piața Rogerius de la 2,32 la 2,06 efect al creșterii vânzărilor si reducerea programului -Piața Unirii de la 3,58 la 3,04 efect al creșterii vânzărilor

-Grisul de la 5,04 la 3,88 efect al creșterii vânzărilor si redeucerii programului -P.Decebal de la 4,82 la 4,64 efect al reducerii programului de lucru -Nufărul de la 3,81 la 3,72 efect al reducertii programului de lucru

-Casa de Cultură de la 3,91 la 3,43 efect al creșterii vânzărilor si reducerea programului -Razboieni de la 6,51 la 5,19 efect al reducerii programului de lucru -Pod CFR de la 5,79 la 5,11 efect al reducerii programului de lucru

-Piața Cetatii de la 4,13 la 3,95 efect al creșterii vânzărilor de bilete si reducerii programului

-Gara de la 5,21 la 4,92 efect al creșterii vânzărilor

-Emanuele de la 6,32 la 5,21 efect al creșterii vânzărilor si reducerii programu lui

-Cazaban de la 8,49 la 4,95 efect al reducerii programului

-Autogara Nufărul de la 2,79 ia 2,47 efect al creșterii vânzărilor si optmizarii prpgramului

-Orășelul Copiilor de la 7,79 la 7,28 efect al optimizări programului


bCreste indicele de cheltuieli la punctele de vanzare :

-Universitate de la 3,41 la 4,03 reducerea vânzărilor datorita scăderii numărului de abonamente de studenti compensate 100% si ulterior desființării acestei categorii -Aviatorilor de la 6,38 la 6,54 efect al reducerii vânzărilor de bilete

 • 2.Evolutia vânzărilor 2.1.Evoluția vânzărilor de legitimații de călătorie

Tab.2.Evolutie abonamente urbano

Ab. urbane

Venit realizat

Variație %

Buc

Variație

%

2018

18.041.306

549.782

2019

18.762.252

546.073

Evoluție

720.946

3.99

-3.709

-0.67

Tab.3.Evolutie bilete urbane si Metropolitane

Bilete

Venit realizat

Variație %

Buc

Variație %

2018

10.044.795

3.486.594

2019

11.372.400

3.472.613

Evoluție

1.372.605

13.22

-13.981

-0.4

Graf.1 Evoluție abonamente întregi vândute în 2019 comparativ cu anul 2018 (buc)

14,000 -

12,000       -----------------------------------

lllllllillli

82018

ST2019


i

S'P' ■$'                        h®

/ / / * / / ./

/ o*


I / <

Avem o scădere de 4,48 % a numărului de abonamente întregi vândute care

reprezintă 5592 de abonamente întregi vândute mai puțin in 2019 fata de 201


Graf.2 Evoluție abonamente EXPRES vândute în 2019 (buc)

Graf ic. 3 Evoluție abonamentelor de elevi vândute în 2019 comparativ cu anul 2018(buc)

I 7,000 -' 6,000 4 : 5,000 4-4,000 ț 3,000 <• 2,000 i-' 1,000 4 I o i


llhln.llh


■ AN 2018 ■

WAN2019 ’

I


In anul 2019 au fost vândute cu 3564 de abonamente de elevi mai puține decât in


2018 respectiv o scădere procentuala de 6,4.


Grafic.4 Evoluție abonamentelor de studenți vândute în 2019 comparativ cu anul 2018: buc)____

T 4,500 ; 4,000

3,500 j I 3,000 ; 2,500 I 2,000 J ; i,5oo i-; i,ooo j 500 -H


lliLh.,.lh

Z"                                                                      . AB


■Z


6<>' xS*' K>S' 'OV J Z ,Z Z z

o* oB


«AN 2018 buc

■ AN 2019 buc


Avem o scădere procentuala anuala 2019/2018 de 21,57% respectiv cu 6558 de abonamente de studenti mai puțin, determinat de :

-scăderea cu 28% a numărului de studenti beneficiari de gratuitate 100% ( acordat de Universitate in perioada Ianuarie -Martie ) astfel:

in Semestrul I 2017/2018 au acest drept 2982 de studenti

in Semestrul I 2018/2019 au acest drept doar 2143 de studenti respectiv cu 840 de studenti mai puțin pe luna (însumat pe Semestrul I reprezintă o scădere polj 4200 de abonamente)

-inceterea acordării de abonamente cu gratuitate 100% - ca efect al acestuia amplificarea scăderii numărului de abonamente vândute , astfel in Trim I scad 14% care in Semestrul I ajunge la 24,38% revenind in TRIM III astfel scăderea anuala e de 21,57%

-creșterea tarifelor corelat cu numărul mai puțin de studenti beneficiari de gra'


entiala de


are loc erea e de


uitate


100% a determinat o scădere mai accentuata a numărului de studenti care au abonament

cumpărat


Grafic.5 Evoluție numărului de abonamente sociale validate lunar In anul 2019 comparativ cu anul 2018 (buc)___________________

29,000 2 fî,500 28,000 i 27,500 I 27,000 ■ 26,500

 • >  26,000

 • >  25,500 i 25,000 I 24,500In anul 2019 au fost decontate cu 2,39% mai puține abonamente de pensioari reprezentând față de 2018, reprezentând un număr de 7951 de abonamente sociale

Grafic 6. Evoluție lunara a abonamentelor de Orfani si CES decontate în 2019 comparativ cu anul 2018 (buc)

<300

500

400

300

200

1OO

O


lllllhillll


w 2018

m AN 2019In anul 2019 au fost decontate cu 10,41% mai multe abonamente de orfani si ȘES, reprezentând 546 de abonamente in plus

Grafic.7 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin Puncte do vanzare în 2019 comparativ cu anul 2018 (buc)

■ r>

120,000

100,000


so.ooo


(50,000


40,000


20,000


iiiihhkhb

x x x x x x x x X X X X

o*      O*


Ca efect al creșterii vânzărilor prin SMS si POS avem o scădere de aproximativ 19,27 % a numărului de bilete vândute prin puncte de vanzare respectiv 213,528 de bilete ,mai puține


Grafic.8 Evoluție biletelor de călătorie cu 2 călătorii vândute prin terti în 2019 comparativ cu anul 2018(buc)                          I


7.5,000 -      .....- ■ - ———------------------------------ —......—---------. —

!°M. ........■....._......_........

HHtihlhi

<.“■

X .

<<&■


X X^ • ■ 2018

 • ■ 2019


'                      ,-r    x-r-ni» ■><..!. ,1-              ----XV»**»!     ....                  .   ^,,„«,.„^,.^^1,,...—          

Ca efect al creșterii vânzărilor prin SMS si POS avem o scădere a numărului de bilete vândute prin terti, astfel in 2019 au fost vândute cu 22.715 de bilete mai puține , reprezentând o scădere procentuala de 11,63% , aceast trend de scădere a încetinit in Trim 4 când scăderea procentuala se reduce la 3,93%.


'o.


Grafic.9.Evolutie număr de bilete SMS vândute rn 2019 comparativ cu 2018


1 300,000.00


250,000.00 I-- ------------- —                  ft

200,000.00 *       -------I _        ■ — ■  - -

uiiliiiliii

X>s X

v-'* 4fî-                  ■iS'


3 2018

«a 2019


0.00


Are loc o creștere cu 30,82% a numărului de bilete SMS vândute (respectiv 172.226 mai multe bilete SMS vândute) , creștere ce compensează scăderile de pe celelalte canale de vanzare.                                                        i


Grafic.1! O.Evolutie număr de bilete POS vânduteJn 201.9i comparativ cu 2018 50000 45000 40000 35000 30000 I 25000 1 20000 15000 3(1000 5000 o
Tabel 4.Evolutia vânzărilor pe POS -urile montate in mijloace de transport _____________

Luna

Bilet POS (buc)

% din total bilete urbane vândute

Ianuarie

11,065

4.87

Februarie

14484

6.24

Martie

19771

7.42

Aprilie

24512

9.33

Mai

25956

9.47

Iunie

25176

9.90

iulie

31.089

10.79

August

30.419

11.90

Septembrie

32.788

10.93

Octombrie

40424

13.32

Noiembrie

38,354

14.34

Decembrie

44.551

18.19

Ăre loc o creștere ca pondere de 9,23 % a biletelor POS, si 4.43 % a biletelor SMS din totalul biletelor de călătorie vândute in detrimentul biletelor de călătorie vândute prin terti ( scădere de 1,32%) si a biletelor vândute prin puncte de vanzare ( scădere de 12,5%)

Tabel.5 Evoluția numărului dc bilete vândute pe canale ( buc)

An

Puncte de vanzare

Terti

Automate

SMS

Șoferi

POS

total

2018

2,258,740

390,700

18,054

523,647

261,266

38,015

3,486,594

2019

1,826.026

345,270

16,617

677,719

268,383

338,598

3,472,613

Evolutie2019

-432,714

-45,430

-1,437

154,072

7,117

320,583

•13,981

Tabel.6 Evoluția numărului de bilete vândute pe canale ( pondere)

An

Puncte de vanzare

Terti

Automate

SMS

Șoferi

POS

total

2018

65.09

11.26

0.52

15.09

7.53

0.52

100

2019

52.58

9.94

0.48

19.52

7.73

9.75

100

Evoluție 2019

-12.50

-1.32

-0.04

4.43

O.Z(

9.23

0

Avem o creștere a vânzărilor de abonamente întregi pe baza de contract cu 1.16 %, reprezentând 12,43% din totalul vânzărilor de abonamente intregi , respectiv 13805 de abonamente. ( creștere de 1262 de buc) .Daca includem si abonamentele Plexus facturate pe baza de contract, atunci abonamentele facturate reprezintă un procent de 17,62 % din totalul abonamentele vândute (creștere cu 7027 de buc a abonamentelor facturate)

Tabel.7 Evoluția numărului de abonamente întregi vândute pe canale ( buc)

An

Puncte de vanzare

Facturate

Facturate Plexus

Automate

Total

2018

98635

12543

0

67

111245

2019

91413

13805

5765

56

111039

Evoluție 2019

-7222

1262

576S

-11

-206

Tabel.8 Evoluția numărului de abonamente întregi vândute pe canale ( pondere]__________               ____

Anul

Puncte de vanzare

Facturate

Facturate Plexus

■■-----——

Automate

Total

2018

88.66

11.28

0.00

0.06

100

2019

82.33

12.43

5.19

0.05

100

Evoluție 2019

-6.34

1.16

5.19

-0.01

0

2.3.Activitatea de vânzare prin automate de bilete

Grafic. 13 Evolulie legjtirnațiilor de călătorie vândute prin automate de bilete ( buc)

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30.000

20,000

10,000

o


blllhnilil


« 2018

■ 2019
Comparativ cu anul 2018 are loc o scădere cu 12,17 % a numărului de legitimații emise de automate de bilete reprezentând 2.268 de bilete , aceasta scădere fiind accentuata POS.

Anul

Nr.de automate

Incasari/automat

2018

10

5808

2019

9

5540

3 .Analiza activității de valorificare a spațiilor publicitare

în cursul anului 2019 are loc ;

a.) o scădere cu 4,08 % a veniturilor, datorită în principal scăderii numărului de tramvaie decorabile

 • b) pe segmentul spatiilor publicitare de pe autobuze consemnam o scădere a gradului de utilizare a acestora ca efect al creșterii tarifelor.

Grafic.14 Evoluție valorică a veniturilor înregistrate din activitatea de valorificare a spațiilor publicitare în cursul anului 2019 comparativ cu anul 2018          _________

180000

160000 -

140000 i


12OOOO

100000

80000

00000

40000


20000

0


ihilubiui

«2018 ;

«2019 >

I


Avem o scădere cu 4,08 % a veniturilor din activitatea de valorificare a spatii! publicitare, reprezentând o suma de 44.335 lei încasat mai puțin fata de anul 2018.Cottr care revine PMO de 50% si a fost calculat pentru a fi virat este de 170.630lei.

 • 4.Analiza activității de control al legitimației de călătorie

Obiective realizate în cursul anului 2019

-încheierea unui nou contract de furnizare agenti constatatori

- s-a pus un accent mai mare pe prezenta pe mijloacele de transport a controlorilor si realizarea unui echilibru a controalelor pe toate liniile in concordanta cu numărul de calatori.

-au fost organizate controale impreuna cu jandarmeria in zonele unde numărul de calatori fara legitimație de călătorie este mai mare astfel: L.12 Stafia Dragos Vodă , Stafia Gara Mare, Stafia Muntele Gaina , Statia Emanuel, Statia Perla , Stafia Casa de Cultura , Autogara Nufărul ( autobuzele de pe zona metropolitan)

Indicatorul mediu pentru un agent constatator pe 2019 este de

-98,8 bilete de suprataxa emise

-75,90 procese de contravenție emise

-32326 de cârduri contolate

Numărul mediu de agenti constatator folosiți in cursul anului 2019 a fost de 19,87 agenti/luna

Anul

Nr.mediu agenti

%

B.S/ agent

%

PVC/ agent

%

Cârduri controlate/ agent

%

2018

20 09

114,.8

72,65

32940

2019

19 87

-1,09

98,.8

21194

_______75.90

4.47

___________32326

-1.8f

Grafic 15. Evoluția numărului de agenti constatatori în cursul anului 2019

2019

111111II1111Numărul mediu de agenti utilizați a fost cu 1,09% mai mic decât in anul 2018

Grafic 16. Evoluție număr de cârduri de călătorie controlate comparativ 2019/2018țbuc)

80,000 70,000 60,000 50,000

40,000

30,000

20,000 10,000 o


bllihiiilh


G 2018

■ 20195,Obiective realizate în anul 2019

1 .A fost finalizata trecerea la casele de marcat cu conectare online

 • 2, Din Ianuarie pe toate mijloace de transport a fost implementat plata cu cârd bancar a biletelor de călătorie

 • 3. Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contract a abonamentelor de călătorie ~ a crescut numărul de abonamente facturate direct

 • 4, Este in curs implementarea vânzării online a abonamentelor de călătorie

 • 5. A fost Implementat plata cu POS la toate punctele de vânzare

Ș.Obiective propuse pentru anul 2020

 • 1. Crearea unui al treilea punct de vânzare și preluare a datelor unde să se poate emite pe loc cârdul de călătorie ~ Punctul de Vanzare Suboasaf Magazinul Crisul

Scop de a reduce aglomerația de la punctual de vânzare Autogară și Orășelul Copiiilor unde e de așteptet să apară fenomenul de aglomerație la început de an școlar dacă nu se implementează cel de al treilea punct.

 • 2. Modemizare sistem e-ticketinq - trecerea la sistemul ABT

- Scop - a simplifica modalitatea e încărcare a cârdurilor de către calatori

 • 3. Reorganizarea vânzării prin automate de bilete

Scop -de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare

 • 4. Continuarea optimizării punctelor de vânzare in concordant cu introducerea ABTe-tiketinq

Scop:

- de a reduce indicele de cheltuieli pe acest canal de vânzare față de cel pe anul 2018 de 3,78 puncte.

-de a face față schimbărilor survenite in vanzarea legitimațiilor de călătorie pe canale de vânzare

 • 5. Continuarea dezvoltării vânzărilor directe la firme pe bază de contracț_a abonamentelor de călătorie

Scop:

creșterea numărului de abonamente vândut direct la firme cu cel puțin 880 de bucăți (de la 13.885 la cel puțin 14.675 buc)

-fidelizarea călătorilor

B,Obiective activitate de valorificare a spatiilor publicitare

 • 1. Maximalizarea incasarilor din închirierea spatiilor publicitare din adăposturi ( prin creșterea spatilor publicitare funcționabile din loturi si reducerea timpului necesar refacerii si curățirii spatiilor publicitare)

 • 2. Creșterea ponderii vânzărilor de spații publicitare directe

 • 3. Contactarea potențialilor clienți de pe Zona Metropolitană

C Obiective propuse pentru activitatea de control

 • 1. Creșterea numărului de călători controlați.

 • 2. Creșterea numărului de controale inopinante pe Zona Metropolitană

 • 3. Creșterea gradului de acoperire a controalelor cu atentie deosebita la liniile de autobuze

 • 4. Cresterea eficientei controlorilor fata de rezultatele pe 2019

 • 5. Reducerea numărului de reclamații fondate,

6.Sistem de urmărire si monitorizare prin camera a activitatii agentilor constatatori.

Biroul de Relații cu Publicul

Sugestii și reclamații

în anul 2019 s-au înregistrat un număr total de 96 de sugestii și sesizări; toate sesizările s-au preluat direct prin BRP.

Activitatea Secției 1 a fost vizată într-un număr de 14 sesizări și au fost cu precădere reclamate: intervalele mari de succedare înregistrate seara și la sfârșit do săptămână, comportamentul vatmanilor în trafic, nerespectarea prevederilor Regulamentului de ordine interioară legate de utilizarea telefonului, discuții neprincipiale cu publicul călător și neatenția vatmanilor în timpul îmbarcării și debarcării călătorilor în stații. în urma situațiilor reclamate, personalul de bord care s-a făcut vinovat de nerespectarea regulamentelor în vigoare a fost sancționat administrativ.

Activitatea Secției 2 a făcut obiectul a 25 de reclamați!. Nerespectarea graficelor de circulație, relațiile personalului de bord cu publicul călător, situații în care șoferii nu au oprit în stațiile de pe traseu sunt câteva din situațiile sesizate.

Reciamațiile care au vizat nerespectarea graficelor de circulație au fost confirmate într-un procent destul de ridicat, însă motivul general valabil în aceste situații a fost cauzat de ambuteajele în trafic, pe aproape întreg parcursul zilei, din zona Podului Dacia, știut fiind că autobuzele au substituit circulația cu tramvaielor pe inelul Olosig — Gara Centrală

 • - Centrul Civic. în situațiile în care s-a reclamat comportamentul și atitudinea nepotrivită a conducătorilor auto în relațiile cu publicul călător s-a luat măsura roinstruirii conducătorilor auto vizați, iar celor care au încălcat regulamentele în vigoare li s-au aplicat sancțiuni administrative.

13 de sesizări au făcut obiectul activității de exploatare. în marea lor majoritate sunt solicitări de informații privind traseele și graficele de circulație

Reciamațiile care au vizat activitatea Departamentului Comercial au fost în număr de 37. Contestațiile privind aplicarea de amenzi călătorilor identificați fără titlu de călătorie valabil în timpul controlului fac, în mare parte, obiectul reclamațiilor, dar și disfuncționalități în achiziția titlurilor de călătorie prin SMS și cu ajutorul cârdului bancar cu funcția contactless la ROS -urile montate în mijloacele de transport în comun. Contestațiile ca urmare a amenzilor aplicate se dovedesc a fi nefondate, călătorii încercând în acest fel să se sustragă de la plata acestora. Este de asemenea reclamată atitudinea și comportamentul controlorilor în timpul efectuării controalelor, dar și al încasatoarelor de la punctele de vânzare. Un alt subiect a fost programul limitat (ca intervale orare) din punctele de vânzare.

în situații în care s-au constatat nerespectarea Regulamentului Intern sau a Codului de Conduită Etică, în cazul încasatoarelor din punctele de vânzare, angajatele care s-au făcut vinovate au fost sancționate administrativ.

Alte compartimente vizate au fost:

 • - IT cu 3 reclamați! - postarea pe site a graficelor de circulație sau actualizarea acestora cu modificările operate ;

 • - Resurse Umane -4, din care, 3 solicitări angajare și o solicitare pentru a se face dovada perioadei lucrate în cadrul societății.

Activități de promovare și acțiuni întreprinse prin mass media

Pentru promovarea serviciilor și a activității OTL SA și în vederea informării publicului călător pe parcursul primelor șase luni ale anului 2019 au avut loc 3 conferințe de presă (februarie - Prezentare sistem de plată cu ajutorul cârdului contactless, 30 Mai

 • - Festivitate premiere copii de 11unie, octombrie - configurarea liniilor T3 de autobuz, T8 de tramvai și noile linii 721 și 722). S-au transmis către mass media locală un număr de 58 de comunicate de presă, 38 de informări privind cuzele staționările tramvaielor și 5 informări privind alte subiecte de interes.

La conferința de presă din 30 mai directorul tehnic al OTL-S.A. a premiat elevii care au realizat cele mai bune desene la concursul județean de educație plastică "Pictați cu noi” organizat de inspectoratul Școlar Județean Bihor, fiecărui elev fiindu-i înmânată o diplomă, un caiet personalizat cu desenele premiate și un pix cu sigla societății.

Pentru a celebra Ziua Internațională a Copilului, a fost decorat un autobuz cu desenele premiate.

Feed-back-ul clientului

începând din 13 iunie s-a demarat o acțiune de colectare a informațiilor de la cetățeni privind recontigurarea traseelor liniilor de tramvai și, implicit renumerotarea acestora. S-au primit prin e-mail, până la data încheierii acțiunii, respectiv 12 iulie, un număr de 9 sugestii.

în perioada 28 februarie - 27 martie 2019, pe site-ul societății OTL SA, a fost postat un chestionar pentru a cuantifica satisfacția clienților privind, strict, modalitățile de achiziție a titlurilor de călătorie. Au fost validate răspunsurile a 403 persoane din cei 425 de respondenți. O scurtă analiză a răspunsurilor indică faptul că ponderea însemnată în ce privește mijlocele de transport utilizate de respondenți o au tramvaiele cu un precede 62, în vreme ce autobuzele sunt utilizate de un procent de 35 de respondenți. SiguîT având în vedere că răspunsurile la întrebările chestionarului s-au dat pe pagina de internet a site-ului societății, cei încadrați în categorii de vârstă pănă în 40 de ani au o pondere însemnată ( 66% -16 - 29 de ani; 17% - 30 - 40 de ani), ținându-se cont că aceștia utilizează frecvent calculatorul, iar în ce privește modalitățile de plată a titlurilor de călătorie, respondenți! din categoria de vârstă 16 - 29 de ani preferă, în cazul în care nu dețin abonamente, noua modalitate de plată cu cârdul bancar la POS-urile montate în mijloacele de transport în comun (62%). Din aceeași categorie de vârstă fac parte și persoanele care-și plătesc titlul de călătorie prin SMS (84%).

Secția S1 Tramvaie

Secția nr. 1 are ca obiect de activitate transportul de persoane cu tramvaie în municipiul Oradea și este formată din următoarele sectoare de activitate:

 • -  sector exploatare

 • -  sector de întreținere și reparații (mentenanță)

 • -  sector infrastructură

 • I. Sector exploatare

Circulația tramvaielor se desfășoară pe 5 linii, pe o lungime totală de 38,428 km cale simplă. Circulația se desfășoară între orele 430 - 2400. în cursul unei zile lucrătoare se efectuază un număr de 472 curse, iar sâmbăta și duminica 204 curse când circulația se desfășoară pe 3 linii: 4R, 4N și 2. Pentru asigurarea unui transport la standard© europene este nevoie de o dotare corespunzătoare și o frecvență conform graficului de circulație în vederea unei călătorii rapide și confortabile în orice zonă a orașului. Transportul în comun în municipiul Oradea se desfășoară în proporție de peste 66% cu tramvaie, din păcate, datorită aglomerației și ambuteiajelor în orele de vârf, circulația tramvaielor se face mai greoi. Frecvența tramvaielor se desfășoară conform unui grafic de circulație aprobat de Consiliul Local Oradea.

în luna iunie 2018 am achiziționat încă 20 tramvaie second hand, modernizate, din Germania, prin acest fapt s-a redus și mai mult numărul de intrări neprogramate datorate unor defecțiuni ale tramvaielor de pe traseu. în luna octombrie 2018 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 tramvaie noi de ultimă generație în prima etapă a finanțării și încă 10 tramvaie în a doua etapă cu firma SC ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI SA ARAD.

Numărul de curse efectuate pe fiecare traseu în cursul unei zile este în concordanță cu fluxul de călători existenți în momentul dc față. Dereglări în circulația tramvaielor apar atât datorită tamponărilor și accidentelor în trafic cât și a intrărilor neprogramate din cauza defecțiunilor tehnice.

Vă prezentăm situația evenimentelor de circulație începând din anul 1993.

ANUL

DERAIERI

TAMPONA Rl

ACCIDENTE

MORȚI

RĂNIȚI

1993

147

229

23

4

12

1994

121

180

26

2

-15—1

1995

103

177

14

2

14

1996

120

188

13

1

9

1997

80

163

12

1

5

1998

20

100

7

3

. 1999

15

103

9

1

3

2000

15

77

10

1

3

2001

20

131

4

>->

4

2002

14

111

6

-

6

2003

15

110

7

6

| 2004

106

4

1

3

Stabilirea întinderii prejudiciului actualizat, determinat de plata nelegală a dobânzii datorate pentru sumele trase din finanțarea externă rambursabilă si utilizate nelegal pentru plata unor cheltuieli la obiectivele de invetiții, stabilirea persoanelor răspunzătoare -de - crearea acestora luarea măsurilor legale de recuperare și înregistrare în evidența contabilă a oparațiunilor economice.

1.4.23. Neluarca măsurilor legale de cuantificare, înregistrare și recuperare, a cheltuielilor efectuate cu demolarea unor construcțiile edificate fără forme legale, de la persoanele care au realizat construcțiile respective, după cum s-a dispus de către instanțele judecătorești

Din verificarea efectuată, prin sondaj, asupra documentelor care au stat la baza înregistrărilor, în contul contabil simbol 611 "Cheltuieli cu întreținere și reparații’’ s-a constatat efectuarea de cheltuieli cu demolarea unor imobile construite în mod ilegal pe domeniul public/privat al UATM Oradea, fără a fi întreprinse măsuri de recuperare a acestora de la proprietarii imobilelor ilegal construite.

Astfel, exemplificăm în acest sens:

-în baza facturii nr.2333/30.08.2019 (anexa nr.__) SC SMZ Impex SRL decontează

"prestări servicii conform contract 218945/03.06.2019" în valoare dc 5.621,94 lei, sumă achitată cu OP nr.4956/01.10.2019 (anexa nr._____), în baza situației de lucrări nr.10 "Lucrări dc

demolare construcție neautorizată Calea Clujului nr.256 Oradea” (anexa nr. ). Lucrările de demolare s-au executat în data de 09.08.2019, ca urmare a măsurii prin care "se obligă pârâtul să desființeze construcțiilor ridicate ilegal, respectiv casa P-\E la imobilul din Oradea, Calea Clujului nr.256, jud. Bihor, identificate prin procesul verbal de constatare a contravenției nr.87/16.06.2011" dispuse prin Sentința Civilă nr.3529/12.03.2013 pronunțată de Judecătoria Oradea împotriva debitorului Ciurar Anton (anexa nr.___). Decizia nr. 126ZR/CA/16.03.2015 a

Tribunalului Bihor (anexa nr.___) "respinge ca nefondat recursul introdus de recurentul Ciurar

Anton, (...) împotriva sentinței civile nr.3529 din 12.03.2013 pronunțată de Judecătoria Oradea pe care o menține în totul. "

Bxecutarca lucrărilor, de către SC SMZ Impex, de demolare a construcției ncautorizate se consemnează în procesul verbal dc recepție nr.322986/12.09.2019 (anexa nr.___).

Cu toate că obligația desființării construcțiilor ilegale a fost stabilită de către instanță în sarcina persoanei fizice Ciurar Anton, iar în fapt s-a realizat de către UATM Oradea, urmare a refuzului de a se conforma celor dispuse de instanța de judecată, până la data prezentei verificări nu s-au întreprins măsurile legale dc stabilire, înregistrare și urmărire spre încasare a acestor cheltuieli de la persoanele care au edificat construcțiile fără forme legale.

-în baza facturii nr.2380/3 LI 0.2019 (anexa nr._______) SC SMZ Impex SRL decontează

"prestări servicii conform contract 218945/03.06.2019” în valoare dc 3322,36 lei, sumă achitată cu OP nr.6330/02.12.2019 (anexa nr.____), în baza situației dc lucrări nr.17 "Lucrări dc

demolare str. Apateuluî Oradea" (anexa nr. ). Lucrările dc demolare s-au executat în data de 08.10.2019, ca urmare a măsurii "de desființare a construcțiilor realizate fară autorizație de construire, reprezentând în natură 3 case situate în Oradea, str. A pâlcului nr. 72 ” dispuse prin Sentința Civilă nr.603/A/2018 pronunțată de Tribunalul Bihor împotriva debitorului Rostas Maria, în care s-a menționat faptul că "măsurile dispuse de instanță se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliție, cheltuielile urmând să fie suportate de către pârâtă”.

Executarea lucrărilor, dc către SC SMZ Jmpex, de demolare a construcției ncautorizate se consemnează în procesul verbal de recepție nr.4382t 6/22.11.2(119 (anexa nr._____).

Cu toate că obligația desființării construcțiilor ilegale a fost stabilită dc către instanță în sarcina persoanei fizice Rostaș Maria, iar în fapt s-a realizat dc către UATM Oradea, urmare a refuzului de a se conforma celor dispuse de instanța de judecată, până la data prezentei verificări nu s-au întreprins măsurile legale de stabilire, înregistrare și urmărire spre încasare a acestor cheltuieli de la persoanele care au edificat construcțiile Iară forme legale.

 • - în baza facturii nr.600688/01.08.2017 (anexa nr.____) SC OTL SA decontează "lucrări

demolare construcție str. Alcșdului nr.63” în valoare de 9.929,75 Iei (aucxa nr. _ ), sumă achitată cu OP nr.5649/31.10.2019 (anexa nr._____). Lucrările de demolare s-au executat după

transmiterea înștiințării nr. 196922/22.06.2017 prin care se înștiințează Morar Ionel și Aurica asupra faptului că prin "Decizia nr.2497/CA/2016~R pronunțată în ședința publică din 16.11.2016 de către Curtea de Apel Oradea le-u fost pus în vedere să procedeze la relocarea familiei de pe amplasamentul construcției edificate, fără forme legale." pe teren - domeniul public și privat al municipiului Oradea, str.Aleșdului nr.63, identificat cu nr.cadaslral: 15747, înscrisă în CF 184469, nr.cadastral: 15748, înscrisă în CF 184470 și nr.cadastral: 160062, înscrisă în CF 160062.

Cu toate că prin notificările transmise debitorului Morar Ionel și Aurica s-a dispus demolarea construcțiilor neautorizate, iar în cazul contrar faptul că demolarea se va face de către UATM Oradea, cu "obligația să suporte atât cheltuielile de executare silită cât și cele legate de demolare” (anexa nr.__- notificarea nr. 196922/22.06.2017), până la data prezentei

verificări nu s-au întreprins măsurile legale de stabilire, înregistrare și urmărire spre încasare a acestor cheltuieli de la persoanele care au edificat construcțiile Iară forme legale, conform deciziei nr.2497/2016.

Cauzele erorii constatate o reprezintă lipsa unor proceduri operaționale care să stipuleze exact modalitatea de recuperare a acestor cheltuieli, organizarea și funcționarea defectuoasă a formelor de control intern.

Au fost încălcate următoarele acte normative:

- art. 14 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare: „Nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) și nici nu poate fi angajată și efectuată din aceste bugete, dacă nu exista bază legală pentru respectiva cheltuială. ”

 • - art. 51 pct. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, al cărui

conținut este detaliat prezentat la pct._____din prezentul proces verbal de constatare;

 • - pct. 1, pct.2 și pct.3 din Ordinul MFP nr. 1792/2002 - pentru aprobarea normelor

metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarca și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, al căror conținut este detaliat prezentat la pct.______din prezentul proces verbal dc constatare;

 • - art. 10 (4) șî 10 (5) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv modificată și completată, al căror conținut este detaliat prezentat la pct. din prezentul proces verbal dc constatare.

Valoarea totală a erorilor constatate, generatoare dc plăți nelcgale este în sumă dc 18.874 Iei, sumă cu care a fost prejudiciat bugetul UATM Oradea.

C onsecințele cconomico-financiare ale abaterii de la legalitate și regularitate constau în majorarea nelcgală a cheltuielilor cu demolarea unor imobile ilegal construite, în condițiile în care aceste sume trebuia a fi recuperate de la persoanele ce au realizat ilegal construcțiile, prezentarea de date eronate în conturile anuale de execuție.

Persoana cu atribuții în domeniul abaterii constatate este: Popa Lucian - director executiv al Direcției Patrimoniului Imobiliar, căruia i s-a solicitat notă de relații (anexa nr__),

în care se arată: ””,

Răspunsurile nu justifică ncîntreprinderca niciunci măsuri, nici până în prezent, pentru stabilirea și recuperarea contravalorii cheltuielilor efectuate și înregistrate de instituției reprezentând demolarea unor imobile ilegal construite.

în timpul misiunii de audit entitatea verificată nu a luat măsuri de remediere a baterii constatate.

Punctul de vedere al conducerii entității auditate, nu contrazice constatarea auditorilor publici externi prezentată în nota de conciliere anexa nr._______.

Recomandările auditorilor publici externi cu privire la măsurile concrete ce se impun a ii luate, în vederea înlăturării erorii constatate:

 • - extinderea verificării asupra tuturor operațiunilor de demolare a unor construcții nclcgalc în scopul cuantificării, înregistrării și urmăririi spre încasare a cheltuielilor rezultate din aceste operațiuni de la persoanele ce au realizat ilegal construcțiile,

 • - stabilirea întinderii prejudiciului, luarea măsurilor pentru recuperarea acestuia, reflectarea operațiunilor economice în evidența contabilă a unității.

1.4.3. Vânzarea, transmiterea Iară plată și/sau scoaterea din funcțiune a activelor corporale, concesionarea sau închirierea de bunuri proprietate publică și privată a statului și a unităților administrativ-teritoriale, concesiuni de servicii cu caracter public și asocierile în parlicipațiune____________ ___________________

1.4.3.1 Nerealizarca în cuantumul corect a veniturilor din închirierea bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale de către titulari ai dreptului de administrare care beneficiază de subvenții de la bugetul local

Din verificarea, prin sondaj, a modului de realizare a veniturilor din închirierea unor bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritoriale dc către titulari ai dreptului de administrare care beneficiază de subvenții dc la bugetul local, s-au constatat abateri.

Potrivit art.332 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, contractul dc închiriere a unui bun proprietate publică sc încheie de către autoritățile prevăzute la art. 287 sau de către titularul dreptului dc administrare, după caz. La alin 3 al art.333 sc menționează că în cazul în care contractul de închiriere sc încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărârea (...) consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului prin care s-a aprobat închirierea. Ca excepție de la prevederile arătate, la alin. (4) al art.333 se stipulează că: "prevederile alin. (31 nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului dc administrare este subvenționată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.”

Situația în care, din chiria încasată pentru bunuri publice se poate reține o cotă-parte, este reglementată de art.333 alin.3 și alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 și sc referă la cazurile în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cota-parte intre 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a consiliului local prin care s-a aprobat închirierea, doar în situația în care activitatea titularului dreptului de administrare nu este subvenționată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.

Verificând, prin sondaj, modul dc realizare de către UATM Oradea a veniturilor din închirierea bunurilor publice de către entități care beneficiază de subvenții dc la bugetul local, am constatat că, în anul 2019, începând cu momentul aplicării prevederilor Codului administrativ mai sus arătate și până la finele anului, SC OII, SA, în mod eronat, a încasat, cotă parte (în procent de 50%) din veniturile realizate din închirierea bunurilor publice primite în administrarc/gestionarc de la UATM Oradea.

Concret, între Municipiul Oradea, prin ADI Transrcgio și Oradea Transport Local SA s-a încheiat Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local dc persoane prin curse regulate nr.132/188272/22.05.2019 al cărui obiect’7/ constituie delegarea prin concesiune, de către Autoritatea Contractantă Operatorului, a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane cu autobuze fi tramvaie efectuat prim curse regulate, pe raza administrativ teritorială a unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Transregio, cu condiția îndeplinirii de către Operator a Obligațiilor de serviciu public".

Potrivit pct,2.2 vi. din contractul dc delegare Operatorul "este titularul dreptului dc exploatare al infrastructurii și/sau mijloacelor de transport necesare prestării Serviciului de transport public local, descrise în Anexa 4.1, numai cu aprobarea consiliilor locale ale membrilor asociați".

Alt 12.1. Li stabilește că: "Operatorul are dreptul și obligația de a administra infrastructura de operare, care reprezintă infrastructura de. transport concesionată, în scopul prestării Serviciului de. transport public local de persoane cu autobuze fi tramvaie efectuat prin curse regulate și/sau infrastructura proprie utilizată pentru prestarea serviciului", iar "in schimbul dreptului și obligației de exploatare a bunurilor concesionate, prevăzute în Anexa 4.1, Operatorul se obligă să plătească redevența proprietarului bunului, reprezentând 1% din valoarea amortizării pentru bunurile puse la dispoziția Operatorului de către unitățile administrativ-teritoriale asociate in cadrulA.D.I. Transregio", conform art.6.1 din contract.

în conformitate cu art.8.1 din contractul de delegare "operatorul se obligă să transporte toate categoriile de călători care beneficiază de gratuități și reduceri la transportul în comun, (...) precum și pe acei călători care beneficiază de alte gratuități și reduceri prevăzute de orice acte normative și hotărâri ale Consiliilor Locale ale unităților administrativ teritoriale membre ale ADI Transregio”, la art.8.3 fiind menționat că: "acoperirea diferențelor de tarif se va face potrivit prevederilor legale, până la valoarea integrală a abonamentului sau tarifului de călătorie stabilit ”.

Art.9 arată că: "autoritatea contractantă va plăti operatorului compensația pentru efectuarea obligațiilor de. serviciu public după formula: Compnesația= cheltuieli de exploatare — venituri ale operatorului asociate obligației de serviciu public (exclusiv diferențe de tarif) + profit rezonabil ”,

Cuantumul subvenților acordate de UATM Oradea în anul 2019 SC OTL Oradea pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif se cifrează la 5.689.448 lei, iar valoarea compensației însumează 19.710.000 Ici.

în baza contractului de delegare societății Oradea Transport Local SA, prin contractul de delegare a serviciului public îi sunt puse dispoziția sisteme de utilități publice aferente serviciului delegat, precum și dreptul și obligația acestora de a administra și de a exploata aceste sisteme”, conform art.29 (alin. 1) din legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare dc utilități publice, pentru ca acesta, în calitate de operator să "furni~.e~.e/prestez.e serviciile de utilități publice prin exploatarea și administrarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente acestora, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum și în baza licenței eliberate de autoritatea de reglementare competentă, în condițiile legii speciale”, conform art.29 (alin.6) din Ixgea nr.51/2006, în contractul de delegare a gestiunii iiind consemnat "dreptul și obligația de a administra și de a exploata infrastructura tehnico-edilitară aferentă serviciului/activitățiifurnizate/prestate, în schimbul unei redevențe, după caz”, potrivit art.29 (alin.7) din Legea nr.51/2006.

Concluzionând, operatorul economic exploatează și administrează bunuri proprietate publică al unității administraliv-tcritoriale pentru fumizarea/prestarea serviciilor dc utilități publice, pentru acest drept are obligația dc a plăti redevență. închirierea unor bunuri din domeniul public al unității administrativ-teritoriale, în cazul în speță mijloace dc transport (tramvaie și autobuze) ori adăposturi și panouri, în alte scopuri decât pentru furnizarea serviciului public dc transport, respectiv pentru activități de reclamă și publicitate impune respectarea reglementărilor legale în materie, în condițiile în care entitatea beneficiază de acordarea unor subvenții de diferențe dc tarif precum și de compensații pentru acoperirea cheltuielilor cu serviciul public, în mod eronat și nelegal s-a realizat prin reținerea din veniturile realizate din închirierea bunurilor publice primite în administrarc/gcstionare de la UATM Oradea a unei cotc-părți în procent dc 50% de către O'I'L SA, având în vedere prevederile alin. (4) al art.333 și faptul că activitatea titularului dreptului dc administrare este subvenționată de la bugetul local.

Cauza erorii constatate o reprezintă interpretarea în mod eronat a reglementărilor legale, precum și ncexcrcitarca, ori exercitarea defectuoasă a formelor de control intern pentru verificarea aplicării reglementărilor legale în mod corect în materie dc realizare a veniturilor din închirieri a bunurilor publice.

Nu s-au respectat prevederile:

- ari. 333 din O.ll.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, care arată: "(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului locul.

 • (2) Hotărârea prevăzută la alin. (!) cuprinde următoarele elemente:

 • a) datele de identificare și valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii;

 • b) destinația dată hunului care face obiectul închirierii;

 • c) durata închirierii;

 • d) prețul minim al închirierii.

 • (3) In cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului prin care s-a aprobat închirierea.

 • (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este, subvenționată de !a bugetul de stat sau de la bugetul local".

 • - art. 20 (punctul 1, litera b), art. 23 (punctul 2, litera b) din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, al căror conținut este detaliat la punctul

din prezentul proces verbal de constatare.

Valoarea erorii este de 78.779 Iei, reprezentând valoarea sumelor neviratc de SC OTL SA Oradea din cuantumul veniturilor încasate din închirierea unor bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritorialc (anexa nr.________).

Consecințele economico-financiarc ale abaterii de la legalitate și regularitate se regăsesc în nerealizarea în cuantum real și legal al veniturilor din din închirierea unor bunuri proprietate publică a unității administrativ-teritorialc.

Persoana cu atribuții în domeniul abaterii constatate este Florea Eduard - director executiv Direcția Economică.

în vederea clarificării împrejurărilor care au condus la încălcarea precizărilor legale, persoanei nominalizate mai sus i-a fost solicitată notă de relații (anexa nr._______), din care rezultă;

Explicațiile date nu sunt susținute de prevederile legale.

în timpul auditului, entitatea verificată nu a luat măsuri de remediere a abaterilor.

Punctul de vedere al conducerii entității verificate, nu contrazice constatarea auditorilor publici externi prezentată în nota de conciliere din data de (anexa nr.______).

Recomandăm:

 • - extinderea verificării modului de stabilire și încasare a veniturilor din închirierea tuturor bunurilor proprietate publică a unităților administrativ-teritorialc de către titularii dreptului de administrare care beneficiază de subvenții de la bugetul local, în vederea identiilcării situațiilor de nerealizarc în cuantumul corect și legal al accsluri venituri,

 • - determinarea eventualelor diferențe de venituri datorate bugetului local, înregistrarea în evidențele contabile a operațiunilor economice și urmărirea spre încasare a acestora.

I.4.3.2. Ncîntreprinderea măsurilor necesare de analizare a contractelor de delegare de gestiune, ale II ATM Oradea, în vederea aplicării prevederilor legale generate de modificările aduse Legii nr.51/2006, actualizată a serviciilor comunitare de utilități publice, referitoare la determinarea cuantumului redevenței datorată de operatorii economici ce exploatează bunuri proprietate publică al unității administrativ-teritorialc pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice

Potrivit pct.56 al art.I din. Legea nr. 225/2016, actualizată, pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, publicai în: monitorul oficial nr. 942 din 23 noiembrie 2016, la articolul 29, alineatele (10) și (11) se modifică și vor avea următorul cuprins:(...) (II) Contractul de. delegare a gestiunii cuprinde in mod obligatoriu clauze, referitoare la: (...)

k) compensația pentru obligațiile de serviciu public în sarcina delegatului, daca este cazul, cu indicarea parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației, precum și modalitățile de evitare și recuperare a oricărei supracompensuții;

 • l) modul de facturare a contravalorii serviciilor furnizat c/prestate direct, utilizatorilor și/sau delegat arului, după caz;

m) nivelul redevenței sau al altor obligații, după caz; !a stabilirea nivelului redevenței, autoritatea publică locală va lua în considerare valoarea calculată similar amortizării pentru

2005

5

136

2

2

2006

11

136

4

1

2:

2007

9

178

3

1

_________11

2008

13

137

12

1

11

2009

11

107

8

2

S

2010

9

111

4

-

4 I

2011

9

82

8

1i

2012

2

77

12

-

1i

2013

4

72

14

2

6

2014

1

69

12

1

____11____

2015

2

54

10

1

7_

2016

w

78

11

-

8

2017

1

76

11

7

2018

1

78

14

-

5

2019

3

86

25

-

112

Accidentele se referă la persoanele care au căzut în mijloacele de

transport

i

datorită frânărilor bruște a tramvaielor sau la coborâre din tramvai.

Din vina vatmanilor

ANUL

DERAIERI

TAMPONA Rl

ACCIDENTE

1993

2

16

-

1994

4

16

-

1995

2

18

1996

7

14

2

1997

1

24

1998

1

12

1999

1

5

2

2000

■"

8

2001

s “

9

-

2002

-

5

-

2003

-

5

2004

-

5

-

2005

7

1

2006

-

12

2007

1

12

2008

**

12

2009

1

8

1

2010

-

12

1

2011

1

3

-

2012

-

8

w

2013

1

7

1

2014

*

12

1

2015

-

4

2016

-

11

-

2017

-

6

-

2018

-

6

2019

-

2

OTLSA - Raportul Administratorilor pentru anul 2019

i

Dupâ cum se vede mai sus, nr. tamponărilor cauzate din vina vatmanilbr nu a crescut, datorită instructajelor efectuate lunar personalului vatman.              ,

în anul 2019 am avut un nr. de 96 vatmani. S-a făcut o planificare a vatmanilor pe traseu, încât să nu efectueze decât minim de ore suplimentare, media 2-3 ore/persoană/lună. Se menține în continuare numărul ridicat de zile de concediu de boală, în medie 3,5 persoane/lună și datorită ușurinței cu care se dau unor persoane concedii medicale.

II. Sector de întreținere și reparații tramvaie

Secția deține în total, în momentul de față 75 tramvaie:

 • - tramvai articulat TATRA KT4D modernizat

 • - parc inventar: 30 buc.

 • - parc activ: 30 buc.

 • - tramvai TATRA vagon T4D + remorcă B4D

 • - parc inventar: 33 buc.

 • - parc activ: 33 buc.

 • - tramvai TATRA T4D

 • - parc inventar: 1 buc.

 • - parc activ: 1 buc

 • - Tramvai SIEMENS ULF

 • - parc inventar: 10 buc.

 • - parc activ: 10 buc.

 • - tramvai TATRA T4D (cu plug pentru zăpadă)

 • - parc inventar: 1 buc.

Situația parcului de tramvaie                                        ,

Acesta s-a îmbunătățit prin achiziționarea, în urmă cu 8 ani, a 31 buc. tramvaie T4D și B4D într-o stare foarte bună, deasemenea, prin achiziționarea în anul 2017 a 10 tramvaie KT4D modernizate și în 2018 a 20 tramvaie KT4D modernizate, au scăzut și sperăm că scadă și mai mult numărul defecțiunilor accidentale.               ,

S-a redus mult ponderea cheltuielilor materiale cu piese de schimb, întrucât prin casarea celor vechi folosim 80% din piesete recuperate și recondiționate, care se fac în atelierul propriu. A crescut eficiența lucrărilor de mentenanță la tramvaie cu toate că s-a redus și numărul personalului pentru întreținere prin selecție naturală și disciplinar.

în cursul anului 2019, pe lângă reparațiile preventive și corective, s-au efectuat conform planificării următoarele revizii tehnice planificate:                       |l

La tramvaiele TATRA:   - RT1 - 218 buc

 • - RT2 - 217 buc

La tramvaiele SIEMENS : - RS - 78 buc

 • -  revizie tip A - 39buc

 • -  revizie tip C - 3 buc

 • -  revizie tip D - 6 buc

Planificarea proceselor de mentenanță a tramvaielor se face în funcție de timp sau km, conform unui plan de mentenanță respectiv instrucțiunilor de lucru.

Transportul de persoane cu tramvaie este un proces semnificativ la Ș1 care conduce la consum substanțial de energie, și anume a energiei electrice de'0,6 kV necesară pentru tracțiune tramvaie.

în tabelul de mai jos este prezentat consumul de energie electrică utiliza^ pentru alimentarea tramvaielor, km parcurși de acestea, respectiv evoluția intensității energetice (kWh/km) din anul 2019 comparativ cu anul 2018.   ___________ __________L

Nr. crt.

Luna

2018

2019

2019/ 2018

%

consum (kWh)

km parcurși

kWh/k m

consum ikWhJ

km parcurși

kWh/I

in

î

Ianuarie

621902

143021

4.35

608141

147161

4.13

95.22

2

Februarie

590457

135462

4,36

501445

141633

3.54

81.39

3

Martie

614852

151214

4,07

496765

154493

3.22

79.20

4

Aprilie

457547

136210

3,36

444647

144207

3.08

91.77

5

Mai

491659

147354

3,34

449190

147668

3.0

4

91.35

6

Iunie

457547

139960

3,27

383120

131054

2.92

89.40

7

Iulie

438473

145069

3,03

424629

148709

2.86

94.55

8

August

424066

142764

2,97

399474

144385

2.7

7

93.16

9

Septembrie

433306

148301

2.93

397399

146014

2.7?

93.15

10

Octombic

420788

138788

3,04

443169

153621

2.8

8

94.74

11

Noiembrie

411792

123010

3,35

439895

147052

2.9|9

89.25

12

Decembrie

560492

136722

4,10

482872

131050

3.6

8

89.76

Total:

5,922.881

____

1.687.875

3,51

5.470.746

1.737.047

3.15 j

89.74

Se poate observa din tabelul de mai sus că, consumul de energie eleictrică de tracțiune pe anul 2019 este mai mic decât în anul 2018, datorită introducerii în Circulație a tramvaielor tip TATRA KT4D modernizate, cu recuperarea energiei în regim de frânare, a optimizării graficelor de circulație, creșterii calității lucrărilor de mentenanță precum și faptului că lunar se efectuază instruiri ale vatmanilor în care se dezbate și] stilul de conducere al tramvaielor, întrucât acesta are o influență asupra consumului de energie electrică.

i

Sector S13 Linii - Infrastructura

în anul 2019, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian statii de redresare. In cursul acestui an, s-au produs 80 rupturi, fisuri de șină și 21 defecțiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudard. Fată de anul 2018, în anul 2019 a crescut numărul de reparații accidentale cu un procent|de 8,6%.

Tot în anul 2019 s-au mai înregistrat, 710 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagon defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2018 când au fost un nr. de 820 decuplați, rezultă că în anul 2019 s-au înregistrat cu 13.41% mai puține decuplări.             ]

Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contactlrespectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - rețea de contact, efectuată de personalul calificat din cadrul Secției S3, prin înlocuirea izolatorilor Străpunși,! se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie, >

în cursul anului 2019 la sector linii s-a efectuat înlocuirea liniei curbelor de la intersecția str. Calea Aradului - str. Aviatorilor și prelungirea liniei de tramvai pe sțr. Calea Aradului, prin spatele mag Auchan spre Depoul de tramvaie, efectuate de către o firmă terță.                                                                                                        i

î

Situația personalului Secției nr.1

în momentul de față avem un nr. de 223 angajați: 212 muncitori, 10 execuție, 1 conducere.

Tot personalul angajat la Secția nr.1 și-a efectuat vizitele medicale periodice și examenele psihologice pe anul 2019 (examinarea psihologică se efectuează personalului care prin normele în vigoare au această obligație: vatmani, șoferi, electricieni, lăcătuși care lucrează la înălțime).

Lunar, s-a efectuat instructajul de SSM și PSI respectiv trimestrial, instructajul de mediu la tot personalul secției.

Sector S13 Linii - Infrastructura                                      I

în anul 2018, toate lucrările planificate au fost realizate la sectorul linii - fir aerian -statii de redresare. în cursul acestui an, s-au produs 75 rupturi fisuri de (șină și 18 defecțiuni accidentale la inimi de încrucișare, care au fost reparate prin sudare. Fată de anul 2017, în anul 2018 s-a redus numărul de reparații accidentale cu un .'procent de 9,7%.                                                                           !

Tot în anul 2018 s-au mai înregistrat, 820 decuplări pe cele 5 stații de redresare (decuplările se fac din următoarele motive: suprasolicitare pe tronson, vagop defect, la cererea terților). Comparativ cu anul 2017 când au fost un nr. de 1017 decuplări, rezultă că în anul 2018 s-au înregistrat cu 19% mai puține decuplări.               i

Prin activitatea de verificare a stării de izolație a rețelei firului de contact respectiv a stării cablurilor de alimentare dintre statii de redresare - rețea de contact, efectuata de personalul calificat din cadrul Secției S3, prin înlocuirea izolatorilor străpunși , se pot reduce pierderile de energie electrică pe fire aeriene folosite de tramvaie.

în cursul anului 2018 la sector linii s-a efectuat înlocuirea liniei curbelor de la intersecția b-dul Decebal cu str. Primăriei și efectuarea legăturii între cartierul loșia și fadul Decebal, lucrări efectuate de către două firme terțe.                     !

OTL SA - Raportul Administratorilor pentru anul 2019

Secția S2 Autobuze

Nr.crt

Structura personalului

Loc folosință

31.12.2&19

1

Personal tesa

218

6

2

Personal execuție si coordonare -PEC

217

14

3

Șoferi autobuze

211

140

4

Atelier întreținere- muncitori

212

14

5

Statie ITP

216

2

Total personal S2

176

Protecția muncii SSM;SMI                                           j

In anul 2019 conform legislației in vigoare procentajul personalului planificat pentru efectuarea vizitelor medicale periodice obligatorii a fost realizat in proporție de 100%.

Lunar sunt organizate instructajele SSM si SMI unde angajatilor le sunt prelucrate: Legea securității și sănătății în muncă nr.319/14.06.2006

HG 1425/11.10.2006 - Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006                                             !

HG nr. 1091/16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locurile de muncă                                                             .

HG nr. 971/26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizare de securitate și / sau sănătate la locul de muncă.

Mentenanta si întreținere autovehicule

Reparațiile planificate (RT1, RT2), schimbul de ulei și RTS (reviziile? tehnice sezoniere) sunt evidențiate într-un program implementat (Radcom) - km parcdrși de la ultima revizie și scadenta pentru revizia următoare. Pe fiecare tip de autobuz în pjarte este stabilit o normă de rulaj pentru revizie (RT1 - 3.000 km și 6.000 km, RT2 - 12.000 km și 24.000 km, SU - 15.000 km și 30.000 km). Când autobuzul se apropie de norma de revizie, programul vizualizează cu culoare galbenă acest lucru, când are deja norma de revizie depășită apare cu roșu (alarmă majoră). în funcție de tipul reviziei, autobuzele cu alarmă majoră sunt planificate pentru efectuare revizie; la terminare reviziei se introduc în program datele privind revizia și data efectuării după care, calculul de km pt. revizie pornește de la zero.

La un parc activ de 93 de autovehicule, în anul 2019, au fost planificate în total 656 de revizii (RT1, RT2, SU, RTS), care au fost realizate în procent de 100%; o medie de aprox.2,6 revizii/ zi lucrătoare,iar total comenzi de reparații ale autobuzelor au fost in număr de 4209, care au fost realizate în procent de 100%, cu o medie de 16.7 ireparatii/ zi lucrătoare.                                                                              '

REPARAȚII PLANIFICATE

Parc inventar

Tip Operațiune

Interval

Efectuate 2018

Total

Media/zi lucratoare

RT1

3000-6000

Km

| 218

92 Autovehicule

RT2

12000-24000

Km

104

656

O A

Schimb Ulei

15000-30000

Km

! 174

RTS

Periodic

160 ____

REPARAȚI! CURENTE

Nr.total comenzi

Total efectuate

I

Modia/zi lucratoare

4209

100%

16.7

EVENIMENTE RUTIERE SI DISCIPLINARE

In urma analizelor si pe baza rapoartelor de evenimente rutiere si disciplinare intocmite in cadrul Autobazei S2 in anul 2018 s-au înregistrat un număr de 78 dje evenimente rutiere si disciplinare,

Structurate pe categorii                                             ,

52 - evenimente rutiere:tamponari,acrosaje in trafic

 • 9 -evenimente disciplinareinerspectare grafic circulație,utilizarea telefonului in timpul condusului.fumat la volan.nerespectarea atributiunilor de serviciu

14 - cazuri desfacere contract individual de munca in baza absentelor nemotiyate

3 -cazuri de persoane căzute in autobuze in urma franarii de urgenta.pentru editarea unor accidente grave in trafic.

 • 5 -alte evenimentergeamuri si lunete sparte,oglinzi rupte.

In cazurile in care șoferii au fost vlnovatl si nu s-au luat masuri disciplinare si financiare împotriva lor aceștia au acoperit pagubeleioglinzi sparte, acrosaje ușoare.

S-au acordat un număr de 17 penalizări:

5% pe 3 luni din salariu- 2 cazuri

5% pe o luna din salariu- 15 cazuri

avertisment verbal-3 cazuri

avertisment scris -8 cazuri

TABEL COMPARATIV EVENIMENTE RUTIERE 2017-2018

OTL SA - Raportul Administratorilor pentru anul 2019

2018

2019

78

EVENIMENTE ÎNREGISTRATE

83

EVENIMENTE ÎNREGISTRATE

34

ȘOFERI VINOVATI

30

ȘOFERI VINOVATI I

44

ȘOFERI NEVINOVATI

53

ȘOFERI NEVINOVATI

Comparativ cu anul 2018 când au fost înregistrate 78 evenimente si 34 șoferi vinovati in anul 2019 se observa o ușoara creștere a evenimentelor si nu in special ale celor rutiere ci a celor disciplinare,dat fiind faptul ca in anul 2019 au existat ila nivelul secției 14 cazuri de desfacere a contractului individual de munca 13 la șoferi și 1 caz la atelierul de reparații.                                                                    I

Pe baza concluziilor trase din anii precedenti am incercat sa identificam (principalii factori care determina apariția unui eveniment rutier incepand de la diminuarea atenției distributive influențată de factori ca si vorbitul la telefonul mobil,convorbiri cu,calatorii care ocupa intervalul din imediata apropiere a postului de conducere al șoferului!,manevre defectuoase si neinspirate ale șoferilor,trecerea de pe o banda de circulație pje alta fara o asigurare temeinica.Toate aceste aspecte au fost dezbătute cu atentie si pe larg.Pe langa aceste aspecte la fiecare ședința a fost discutat un caz al unui șofer cu predilecție vinovat de un eveniment in trafic tocmai in ideea de a trage concluzii cat mai relevante

în urma analizelor efectuate la nivelul Secției 2 pe baza proceselor-verbale lunare de consum combustibil de către comisia numită de conducerea OTL SA, s-a constatat că în anul 2019, la un parcurs de 3.939.760 km normați s-a consumat o cantitate de 1.400.960 I motorină rezultând un consum mediu de 35 I/ 100 km la parcul activ de autobuze. Comparativ cu anul 2018, la un parcurs de 3.866.922 km normați, s-a consumat o cantitate de 1.331.498 I motorina, rezultând un consum mediu de 34 I/100 km la parcul activ de autobuze.

Influenta creșterilor lunare a consumului de combustibil efectiv raportat la 100/km in perioada de iarna/vara se datoreaza temperaturii externe,când consumul efectiv creste datorita utilizării sistemelor de încălzire auxiliara si a sistemelor de aericonditionr' aflate in dotarea autobuzelor,cat si achizitonarea a 3 autobuze cu 3 axe ,cu capacitate de incarcare mare.

Tabel comparativ consum

Nr. ert.

Luna

2018

2019

120)9/2018

[ Comp 'lunara %

consum (I)

km normați

1/ km

consum (t)

km normați

1/100 km

1

Ianuarie

108.201

299.64 P

0,36

125.368

320.405

0,39

; 8%

2

Februarie

108.966

286.879

0,38

113.342

307.582

0,37

-3%

3

Martie

116.214

324.828

0,36

119.276

343,681

0,35

-3%

4

Aprilie

92.724

301.796

0,31

101.707

304.985

0,33

9%

5

Mai

102.315

331.610

0,31

116.897

345.214

0,34

10%

6

Iunie

96.762

305.726

0,32

107.110

314.055

0,34

8% J

7

Iulie

94.2 LI

314.847

0,30

109.745

327.027

0.34

12%

8

August

98.748

316.288

0,31

107.430

312.780

0,34

10%

9

Septembrie

100.030

324.737

0,31

115.852

330.872

0,35

14%

10

Octombie

126.44?]

377.932

0,33

129.188

354.490

0,36

9%

11

Noiembrie

125.302

369.465

0,34

123.498

335.361

0,37

9%

1 12

Decembrie

117.124

313.180

0,37

131.541

343.303

0,38

2%

Total:

1.287.044

3.866.929

0,33

1.400.954

3.939.755

0,356

7%

Managementul energiei

diferite


La nivel de OTL, consumul de energie aferent anului 2018 și 2019 pe

categorii de energie este evidențiat în tabelul următor:

Distribuția ENERGIILOR pe OTL

t.e

2018

.p.

2019

2019/2018 %

Carburanți AUTOBUZE (motorină)

1130

1211.2

107.19

autovehicule + div. utilaje ...

62,18

62.47

100.47 ■

En. electrică pt, tracțiune TRAMVAIE

508

471

92.72

Secții+BI.Adm,+Chioșcuri+NUF.+DEC.+

28,86

29

100.49 j

Energie termică - ÎNCĂLZIRE

247,6

225

90.87 |

ACM - apă caldă menajeră

7,1

8,4

118.31

Gaze naturale

4,61

4.02

87.20

Consum total de energii:__

1988,35

_2011.09

101.14

unde: t.e.p. (Tonă Echivalent Petrol) este o unitate de măsură a energiei definita de Agenția Internațională a Energiei; toate tipurile de energii pot fi convertite în t.e.p.

Consumul total anual de energie în anul 2019 a fost de 2011.09 t.e.p. iar în anul 2018 a fost de 1988.35 t.e.p., astfel în anul 2019 are loc o creștere a consumului total anual de energie cu 1.14% față de anul precedent. Ponderea cea mai mare în creșterea consumului de energie în anul 2019 o are consumul de motorină la autobuze, prin înlocuirea tramvaielor pe traseul Poliția de Frontieră - loșia și Casa de Cultură •+• Olosig datorită lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai și construirea pasajului auto dubteran Magheru.

Biroul Tehnic-exploatare

Compartiment exploatare

I

Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate executat de S.C. O.T.L.-S.A. începând cu 01.01.2014 pănă în 30.04.2019 a fost definit prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate lâ nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Transregio nr. 232/C/1 din 29.12.2013. Din 01.05.2019 OTL-S.A. execută transportul public de călători la nivelul ADI Transregio, în baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport local de persoane prin curse regulate nr.122/01.05.2019 aprobat prin HCL Oradea.

Serviciul de transport public local s-a executat cu tramvaie și autobuze^ în raza municipiului Oradea și cu autobuze în aria metropolitană Sânmartin, Borș, Paleu și Cetariu, comune membre ale ADI Transregio,

Rețeaua de transport public a fost organizată:                           ,

 • - circulația tramvaielor s-a efectuat pe 8 linii cu lungimea totală de 126,7 km.

 • - 26 linii urbane de autobuz cu lungimea traseelor de 434,3 km; transportul urban

cu autobuzele s-a dezvoltat în anul 2019 prin înființarea liniilor expres 33, 34 (și 35 de autobuz.                                                                          j

 • - 8 linii metropolitane de autobuz cu lungimea traseelor de 188,5 km; începând cu data de 01 decembrie 2019, pentru deservirea locuitorilor comunelor Paleu și Cetariu, au fost înființate liniile 721 și 722 de autobuz.

- o linie internațională (Oradea - Biharkeresztes) transfrontalieră de ațitobuz cu lungimea traseului de 48,4 km.

în anul 2019 au fost efectuate următoarele analize și documentații privind activitatea de exploatare operațională a mijloacelor de transport în comun cu teimatică de verificare a corespondenței dintre cererea și oferta de transport, în scopul creșterii calității^-' serviciului de transport public de persoane:

 • •   Ca urmare a înregistrării unor reclamați! nefondate la OTL-S.A. și în pres^, s-a făcut analiza solicitării de suplimentare a nr. de curse pe Linia 15. Punctul de vedete al OTL-

S.A. a fost transmis la ADI Transregio, petiționarilor și a fost publicat, ca drept la replică, pe bihon.ro.

 • •   Pentru deservirea angajaților Velineo S.R.L. prin curse regulate urbane și a altor agenți economici din vecinătate, a fost depusă la Primăria Municipiului Oradea și ADI Transregio propunerea de deviere a traseului Liniei 16 pe la stația Ogorului nr. 3, de înființarea a acestei stații și de aprobare a unor noi programe de circulație. Toate propunerile au fost aprobate și sunt aplicate din 01 aprilie 2019.

 • •   Pentru o mai bună deservire a utilizatorilor unor linii de autobuz, s-a propiiis Comisiei tehnice înființarea stațiilor de autobuz Fabrica de Confecții (pe Calea Clujului, în traseul liniei 16), Podul Peța spre Centura Oradea, (cu amplasamentul pe Calea Aradului, în traseele liniilor 19, 20, 21N, 21R și 23), desființarea stației de autobuz Biserica Emanu\ și înființarea stației Calea Aradului nr. 9, precum și mutarea amplasamentului stației de autobuz Podul Peța spre b-dul Decebal. Toate propunerile au fost aprobate.

 • •  Avându-se în vedere că (iniile expres 31 și 32 de autobuz au fost înființate în luna decembrie 2018 pentru o mai bună deservire a Parcului Industrial 1, s-a făcut analiza acestor linii. Analiza a fost înaintată la ADI Transregio cu propunerile de menținere a celor două linii și de a nu se suplimenta nr. de curse conform unor solicitări. Și aceste propuneri au fost aprobate.

 • •  Pentru că Magazinul Auchan Oradea a comunicat că nu mai poate susține financiar nr. de curse existent în programele de circulație ale liniilor 20, 21N, 21R și RO-HU și că dorește reducerea substanțială a nr. de curse planificate pe aceste linii, s-a făcut analiza acestor linii de autobuz în care s-au prezentat propuneri de noi programe de circulație și valoarea prestației de transport susținută de Magazinul Auchan conform acestora.

Analiza a fost transmisă Magazinului Auchan și la ADI Transregio care au fost de acord cu propunerile OTL-S.A. Se circulă conform noilor programe din 01 aprilie 2019.

 • •  La solicitarea Inteva Products S.R.L. au fost întocmite documentele pentru aprobarea prelungirii traseului liniei 30 până la stațiile Transilvaniei și de modificare a programului de circulație. Solicitarea a fost aprobată și se aplică din 01 iunie 2019,

 • •  Având în vedere orarele de vară și de iarnă al curselor pe Aeroportul Internațional Oradea, au fost întocmite documentele către ADI Transregio pentru aprobarea programelor de circulație ale liniei 28 conform celor orare ale aeronavelor.

 • •  Pentru întocmirea ofertei OTL-S.A. de transport persoane prin curse regulate pe traseele tuturor comunelor din Zona Metropolitană Oradea, au fost întocmite programe de circulație, schițe ale traseelor, s-a calculat parcursul mediu lunar și împrpună cu Direcția economică a OTL-S.A. au fost calculate costurile de exploatare.

 • •  Avându-se în vedere multele solicitări înregistrate la OTL-S.A. pentru suplimentarea programului de circulație pe linia RO-HU de la două la 3 curse/zi, au fost întocmite documentele către Ministerul Transportului pentru aprobarea noului program de Circulație și aprobarea modificării traseului astfel încât Autogara OTL-Nufărul să nu mai fie inclusă în traseu. Se circulă conform noului program de circulație aprobat începând cu data de 01 iulie 2019.

 • •  A fost întocmită adresă către ADI Transregio pentru aprobarea traseului turistic, a stațiilor noi și a programului de circulație.

 • •  Pentru o mai bună deservire a agenților economici din Parcul industrial 1 șijavându-se în vedere continua dezvoltare a acestuia, au fost întocmite documentele necesare pentru înființrea liniilor expres 33, 34 și 35 de autobuz. S-a aprobat înființarea acestora începând cu data de 01 septembrie 2019.

 • •   La solicitarea Altomira Style S.R.L. de a transporta angajați! la/de la noul punct de lucru situat pe str. Depozitului, s-au analizat posibilitățile de transport prin curse regulate și s-a propus prelungirea traseelor la unele curse ale liniilor 12 și 17 până la acest agent economic. Noile programe de circulație întocmite au fost aprobate și se efectuează curse la stația Depozitului începând cu data de 26 august 2019.

 • •  Avându-se în vedere lucrările care urmau să se efectueze pentru construirea Pasujului Magheru și blocarea circulației tramvaielor pe tronsonul Piața Emanuil Gojdu-Gara Centralâ-Parc Olosig, au fost întocmite documentele și s-a propus aprobarea înființării liniei T3 de autobuz. Se efectează curse pe linia T3 începând cu data ide 22 noiembrie 2019.

 • •   Pentru deservirea locuitorilor din comunele Paleu și Cetariu, comune care âu aderat la ADI Transregio, au fost întocmite documentele pentru înființarea liniilor metropolitane 721 și 722 de autobuz.

Pentru toate liniile de autobuz prezentate au fost întocmite schițe ale traseelor și stațiilor pentru a fi aprobate de Primăria Municipiului Oradea, ADI Transregio șji Comisia tehnică pe probleme de circulație și transport rutier în municipiul Oradea, programe de circulație pe linie și tip de zi, pe mașină, în stații și pentru site O.T.L.-S.A. și au fost calculate costurilor de exploatare pentru variantele propuse.

La Compartimentul exploatre s-au mai desfășurat următoarele activități:

 :

 • - au fost reparate validatoarele din mijloacele de transport și panourile electronice din stațiile de tramvai și autobuz;

 • - s-au tansmis zilnic rapoartele referitoare la controlori, validările de bilete + abonamente și raportul de informare;

 • - s-au transis zilnic tabele cu centralizarea vitezelor medii pe linii; ■

 • - s-a verificat zilnic dacă șoferii și vatmanii au descărcat datele și s-a comunicat

șefilor de coloană neregulile găsite; s-a procedat la descărcarea datelor de pe autobuzele la care șoferii nu au făcut acest lucru;                                             I

 • - în aplicația de dispecerizare a autobuzelor si tramvaielor s-a făcut u marirea apariției deconectărilor, validatoarelor fără comunicație, a schimburilor nedeschise, a setării de către șoferi si vatmani a liniei pe care circulă pentru validatoare;

 • - s-a verificat in aplicația AVL informațiile care apar pe panourile din stafiile de autobuze si tramvaie;

 • - s-a urmărit derularea contractelor de curse regulate (transport persoane pe liniile comerciale) și curse regulate speciale pentru care lunar au fost emise dereri de facturare conform prestațiilor de transport;

 • - au fost analizate și s-a răspuns propunerilor și reclamațiilor înregistratei la OTL

S.A. ale unor insttuții, agenți economici sau utilizatori ai transportului publicj

 • - s-a făcut actalizarea permanentă în stațiile mijloacelor de transport în Comun și pe site OTL-S.A. a programelor de circulație;

 • - s-au actualizat lunar bazele de date cu indicatorii de exploatare ale tramvaielor și autobuzelor;

 • - zilnic au fost întocmite situații pe inervate orare cu validările legitimațiilor de

călătorie în stațiile liniilor de transport în comun.                              j

Administrarea activității de autogară, activitate conexă a transportului Rutier de persoane desfășurată cu respectarea OG 27/2011, se face de către Birouli Tehnic-exploatare, Compartiment exploatare. Activitatea de administrare a celor trei autogări, Nufărul, Decebal și Ștefan Cel Mare, constă în:

 • 1. emiterea calculațiilor pentru accesul în autogări - pentru operatorii de transport persoane care au încheiate contracte de acces,

 • 2. emiterea calculațiilor pentru servicii de închiriere spații și pentru utilități (apă, canalizare, energie electrică) - pentru firme terțe în baza contractelor încheiate în acest sens,

 • 3. urmărirea derulării contractului pentru servicii de curățenie prestate în fiecare din cete trei autogări și întocmirea procesului-verbal la finalul fiecărei luni, conform IL-113/2016

 • 4. asigurarea bunei desfășurări a activității prin: informarea publicului călător despre operatorii și cursele care se execută (panouri electronice de informare actualizate (plecări/sosiri) conform informațiilor furnizate de operatori și stipulate în contractele de acces în autogări și a panourilor informative montate pe fiecare peron), asigurarea confortului pentru călători în spațiile interioare (săli de așteptare) și exterioare (peroane).

 • 3. Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii

In anul 2019 s-a înregistrat majorarea capitalului social prin aportul in numerar al Primăriei Municipiului Oradea in suma de 1,190,000 lei . Disponibilul de lichidități a fost folosit pentru achiziția a 7 buc autobuze (3 autobuze VOLVO + 4 autobuze MAN)l,urmind a se achiziționa inca 3 autobuze in trim 1 din 2020.

La data de 31.12,2019 societatea are achitate toate debitele către bugetullde stat, bugetul asigurărilor sociale, bugetul local si banei.

Oradea Transport Local SA avea contractate la data de 31.12,2019 doua credite de investiții si un credit pentru activitatea curenta, astfel:

 • • poz. 1 - credit finanțare reabilitare infrastructura linia de tramvai contractat in anul 2005 de la BCR perioada de rambursare 20 ani din care primii 10 arii gratie ( 2005 -mai 2015) si următorii 10 ani rambursare (iunie 2015 - mai 2025 ) in rate de 160.000 lei / luna * 12 luni = 1.920.000 lei / an. Dobânda: Robor 3M + 1.5 %

Garanții in favoarea BCR - clădire Depou Tramvaie Salca si contracte comerciale pentru curse speciale. Sold de rambursat ia 31.12.2019: 10.400.000 lei

 • • poz. 2 - credite finanțare mijloace de transport autobuze si mtdibuze, contractate in

anii 2014 si 2015 de la ING Bank cu perioada de rambursare trei si cinci ani, exigibile: dec. 2017, dec. 2019 si iunie 2020, care au fost cumulate intr-un singur credit in dec. 2016 cu scadenta in dec. 2020.                                           ,

Valoarea inițiala cumulata a creditelor a fost de 1,568.415 euro, soldul creditului la 31.12.2019 fiind de 298 .393 Euro. Rambursarea se face in rate trimestriale:! 2019 -95,000 euro/ trim, 2020 - 74.598 euro/trim. Dobanda: Euribor 3M + 2%,

Garanții in favoarea ING Bank - contract nr 15135 / 22,09.2014 / G1 si 'G2 - 10 buc autobuz Solaris noi; 7 buc autobuz Mercedes second; 2 buc articulate MAN second; 5 buc midibus Karsan noi; 7 buc autobuz Isuzu noi; 1 buc tramvai Siemens.

 • •  poz. 3 - credit finanțare activitate curenta

Garanții in favoarea ING Bank - contract nr 15135/01 / 22.09.2014-3 buc tramvai Siemens. Dobanda: Robor 3M + 1.75 %.

Credite bancare contractate de OTL la 31.12.2019       ____ _______ _____

Banca

An

Mone da

A finanțat

Suma contractata / Rest de rambursat 31.12.2019

Rata

Rata

perioada

1

2

3

4

5

6

7

1

BCR

2005

Lei

Infrastructura linia de tramvai

19.200.000 lei 10.400.000 lei

Lunar

160.000 lei

; 2025 mai

2

ING Bank

2014

Euro

Autobuze noi leasing, autobuze Mercedes second, Midibuze noi :Karsan si Isuz

1.568.415 €

298.393 €

trim

2019-95.000 €, 2020 -74.598 €

2020 dec.

__J

Structura ratelor asigura pentru anul 2017 si perioada 2018 - 2020, echilibrul intre valoarea ratelor de achitat si sursa de finanțare rambursare rate (amortizare + profit net),

I

Sursa de finanțare


rambursare rate: Amortizare* + Profit net


3.650.000 3.610.000 3.650.000 3.650.000


3-300.000


3.000.000


Situația ratelor comparativ cu surea de finanțare

Banca (tei / an)

Finanțat

2016

2017

2018

2019

2020 î

2021

1

BCR

Infrastructura tramvai

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920.000

1.920 000

p

ING Bank

Autobuze

1.395.000

0

1.035.000

1.710.000

1.342.769

0

Total investiții

3.315.000

1.920.000

2.955.000

3.630.000

3.262.769

1.920.000

3

ING Bank

Activitate curenta

1.600.000

1,600.000

670-000

0

0 i

0

L

Total general

4.915.000

3.520.000

3.625.000

3.630.000

3.262.76?

1.920.000

|

 • • Analizând tabelul cu valoarea ratelor pentru investiții de rambursat in perioada

2016 - 2017 se observa ca acestea vor scadea din 2020 datorita achitării creditelor pentru finanțarea de autobuze, acest fapt generând fonduri pentru finanțarea viitoarelor investiții.                                                                   j

 • • Pentru anul 2018 valoarea totala a dobânzilor achitate la creditele contractate este de aprox. 600.000 lei, serviciul datoriei fiind de 4.225.000 lei ( 600.000 leii dobânzi + 3.650.000 lei rate)

 • • In anul 2019 serviciul datoriei va fi de aprox. 4.350.000 lei ( 700.000 lei dobânzi

+ 3.650.000 lei rate)                                                        :

Rate achitate de SC OTL SA în anul 2019

RATE achitate 2019

ING Bank

BCR

TOTAL

-lei-

Sem. I

ianuarie

160.000

160.000

I I

februarie

160.000

160.000

i

martie

452.229

160.000

612.229

I I

aprilie

160.000

160.000

mai

160.000

160.000

iunie

448.628

160.000

608.628

Sem. II

iulie

160.000

160.000

august

160.000

160.000

I

septembrie

451.298

160.000

611.298

octombrie

160.000

160.000

noiembrie

160.000

160.000

decembrie

454.091

160.000

614.091

Total

1.806.246

1.920.000

3.726.246

I

Dobânzi achitate de SC OTL SA în anul 2019

DOBÂNZI achitate

2019

— ING

Bank

BCR

TOTAL -lei-

Sem. I

ianuarie

48.160

48.160

februarie

46.239

46.239

martie

15.788

41.254

57.042

aprilie

45.036

45.036

mai

45.000

45.000

iunie

13.928

45853

59781

Sem. II

iulie

43.784

43.784

august

46.206

46.206

septembrie

12.116

45.555

57.671

octombrie

43.474

43.474

noiembrie

41.389

41.389

decembrie

9.506

39.482

48.988

Total

51.339

531.434

582,773

i

 • 4. Venituri, cheltuieli, contul de profit și pierderi               ,

Comparativ cu anii 2017 si 2018, situația economico-financiară realizată în anul 2019 se prezintă, astfel:                                                        :

Nr, crt

Indicatori

Realizări

2017

Realizări

2018

Realizări

2019

I i i 201^, 2017Î

1

2019

2018

Cifra de afaceri neta

43.967.64

8

45.603.78

9

49.237.04

3

i

103,7%

108,0%

1.

Venituri totale, din care:

52.530.97

6

53.749.14

4

56.685.90

5

l

102,3%

105,5%

A.

Venituri din exploatare,

52.452.47

6

53,711.89

9

56.706.36

9

102,4%

105,6%

din care:

Producția vanduta, din care

27.748.06

2

28.434.88

1

30.078.57

6

102,5%

105,8%

subv pt acoperire dif tarif

4.759.812

F 4.831.689

4.792.013

101,5%

99,2%

Venit din vanzarea mf

134.889

436.998

270.451

324,0%

61,9%

Reduceri comerciale

-26.344

-44.583

-25.534

169,2% i

57,3%

Subv. de expl. aferenta CA

16.111.04

1

16.776.49

3

18.913.55

O

1

104,1%

112,7%

j

Alte venituri din exploatare

8.484.828

8.108,110

7.469,326

95,6%

92,1%

B.

Venituri financiare:

78.500

37.245

-20.464

47,4%

-54,9%

- venituri din dobânzi

1.918

7.479

2.406

389,9%

32,2%

- venituri diferențe curs

76.582

29.766

-22.870

38,9%

-76,8%

II.

Cheltuieli totale, din care:

52.515.87

6

53.507.33

9

56.662.19

6

101,9%

105,9%

A.

Cheltuieli din exploatare,

51.841.22

9

52.816.94

9

55.963.04

3

101,9%

106,0%

din care:

1                                                                  1

- cheltuieli materiale

6.937.989

7.992.318

8.751.587

115,2%

109,5%

cheltuieli cu personalul

25.119.85

5

25.296.56

4

27.520.19

1

100,7%

’ 108,8%

- cheltuieli cu amortizările

12.087.28

3

11.410.79

2

10.390.34

8

94,4%

Ț

91,1%

- alte cheltuieli de exploatare

7.696.102

8.117.275

9.300.917

105,5%

114,6%

B.

Cheltuieli financiare

674.647~

690.390

699.153

102,3%

101,3%

III.

Profit/Pierdere Bruta

15.100

241.085

23.709

1596,6

%

1

9,8%

Impozit pe profit

9.052

73.812

18.330

815,4%

! 24,8%

IV

Profit/Pierdere Neta

6.048

167.993

5.379

2777,7

%

3,2%

Analizând contul de profit și pierdere rezultă că în cursul anului 2019 societatea a realizat venituri totale de 56.685.905 din care venituri din exploatare de 56.706.369 lei, diferența fiind veniturile financiare,

în veniturile din exploatare este cuprinsă și subvenția facturata către Primăria Municipiului Oradea, comuna Borș si comuna Sanmartin în valoare de 18.913.550 lei.

Cheltuielile totale sunt în sumă de 56.662.196 lei din care cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 55.963.043 lei, diferența fiind cheltuielile financiare, reprezentând diferențe de curs valutar, dobânzi achitate pentru creditele contractate și alte cheltuieli financiare.                                                                              I

i

Sintetic veniturile, cheltuielile și rezultatul final al societății se prezintă, Șastfel:

2018

2019

2019/2018

Venituri din exploatare

53.711.899

56.706.369

105.6%

Cheltuieli din exploatare

52.816.949

55.963.043

106.0%

Profit din exploatare

894.950

743.326

83,1%

Venituri financiare

37.245

-20.464

-54.9%

Cheltuieli financiare

690.390

699.153

101.3%

Pierdere financiară

-653.145

-719.617

11'0.2%

Venituri totale

53.749.144

56.685.905

10.5.5%

Cheltuieli totale

53.507.339

56.662.196

10(5,9%

Rezultat brut

241.805

23.709

19,8%

I

Cheltuielile realizate în anii 2018/2017 comparativ cu cele din anul 2019 surit (lei):

Nr. crt.

Elemente de cheltuieli

Realizat

2016

Realizat 2017

Realizat

2018

Realizat

2019

1

Pondere

in total

i cheltuieli

I.

Materiale și piese       de

schimb

1.880.976

1.671.679

1.979.298

2.193.666

i

3,9%

2.

Mărfuri

26.465

36.704

63.702

138.230

6,2%

3.

Anvelope

194.643

157.719

130.691

193.844

6.3%

4.

Combustibil

5.181.484

5.249.780

5.944.521

6.511.727

111,5%

5.

Energie electrică

2.506.931

2.494.683

2.198.913

2.492.318

<4%

6.

Energie termică

459.181

748.791

700.994

813.228

i

l|.4%

7.

Apă canal+gaze nat.

56.876

53.480

173.342

44.686

i

ou%

8.

Amortizare

12.470.528

12.087.283

11.410.793

10.390.348

18',3%

9.

Reparații curente

269.276

291.531

318.168

457.984

oi 8%

10.

Alte cheltuieli materiale

2.400.330

2.569.079

4.402.014

4.235.516

7’5% 1

11.

Total cheltuieli (rd l -10)

25.466.690

25.356.729

27.322.436

27.471.547

i

48>5%

12.

Salarii        si

indemnizații

19.679.526

20.151.912

24.195.129

26.297.919

l

46,4%

13

Ch asigurări prot. Sociala

4.774.402

4.967.944

1.101.435

1.222.272

2,2% |

16.

Total cheltuieli cu munca vie (rd 12-15)

24.453.928

25.119.856

25.296.564

27.520.191

i

i 48.6%

17.

Alte cheltuieli

1.279.377

1.379.554

194.122

961.485

1,7%

£8.

Cheltuieli financiare

744.726

674.647

690.390

699.153

1.2%

19.

Cheltuieli provizioane

0

0

44.205

1

0,6%

20.

Venit din provizioane

-40.378

9.820

0,6%

Total cheltuieli

52.051.671

52.515.876

53.507.339

56.662.196

!

100.0%

Kilometrii efectuați tramvaie autobuze

1.823.827

__3.02_5.145

1.899.319

3.996.026

1.681.267

3.866.935

1.732.028

3.941.930

!

I

__I

Situațiile privind veniturile si cheltuielile includ si cursele efectuate in Zona Metropolitana pe rutele Borș si Sinmartin, curse începute la 1 ianuarie 2^14, Pentru echilibrarea situației financiare pe cele doua comune s-au luat masuri de modificare a frecventelor, dar economiile generate nu au dus la reducerea pierderilor.

Situația Venituri - Cheltuieli pentru UAT Sanmartin aferenta anului 2018-2019

2018

2019

i

Luna

Cheltuieli

Venituri

Profit 1 Pierdere

Cheltuieli

Venituri

Profit l Pierdere

1

2

3=2-1

4

5

6=5-4

Ianuarie

149.929

101.595

-48.334

178.871

107.819

-71’052

Februarie

140.466

93.115

-47.351

159.240’

110.614

-48j626

Martie

167.334

99.047

88.287

186.212

124.436

-61'776

Aprilie

153.151

104.171

-48.980

173.302

116.675

-56J627

Mai

164,001

113.460

-50.541

180.682

146.837

-33.845

Iunie

166,813

106.002

-60.811

190.062

129.380

-60.682

Iulie

152137“

118.894

-33.943

173.651

130.880

-42,1771

August

158.181

129.894

-28.287

183.976

138.642

■45,334

Septembrie

169.294

121.947

-47.347

177.014

139,671

-37.343

Octombrie

175.126

113.590

-61.536

164.504

135.040

-29.464

Noiembrie

183.858

102.145

-81.713

164.948

123.804

-41.144

Decembrie

189.119

140.517

-48.602

199.477

95.269

-104.208

TOTAL

1.970.109

1.344.377

-625.732

_2.131.939

1.499,067

-632.072

I

Situația Venituri - Cheltuieli pentru UAT Borș aferenta anului 2018-2019

I

2018

2019        i

Luna

Cheltuieli

Venituri

Profit/ Pierdere

Cheltuieli

Venituri

Profit/ Pierdere

1

2

3=2-1

4

5

6=5-4

Ianuarie

34.990

21.959

-13.031

48.685

26.255

-22.430

Februarie

39.170

21.421

-17.749

45.421

25,757

-10.664

Martie

48.226

22.132

-26.094

53.160

27.004

-26.156

Aprilie

41.296

21.362

-19.934

47.645

20.942

-2Ș.703

Mai

45.300

22.827

-22.473

50.334

29.184

-21150

Iunie

44.441

17.715

-26.726

49.818

21.754

-28.064

Iulie

33.750

15.466

-18.285

41.202

19.762

-21.440

August

40.991

15.346

-25.645

41.143

18.200

-22.943

Septembrie

45.898

23.616

-22.282

47.187

26.678

-2Q.509

Octombrie

50.800

24.531

-26.270

47.386

27.112

-20.274

Noiembrie

51.954

27.559

-24.395

45.579

25.705

-19.874

Decembrie

51.203

32.697

-18.506

51.808

20.337

-31.471

___TOTAL

528.019

266.629

-261.390

569.368

288.690

-280.678

^.4

Diferența intre venituri si costurile înregistrate va fi acoperita de UAT-urile membre AD! prin subvenții conform Contractului de delegare al serviciului public de transport prin curse regulate la nivelul Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Transregio nr 122/02/01,05.2019.

 • 5. Investiții realizate de SC Oradea Transport Local SA în 2019

De la bugetul local:                                                 ■

 • 1.  Realizare legătură pe cele trei direcții a liniilor de tramvai în intersecția dintre străzile Primariei-Decebai- Calea Aradului și extindere linie nouă de tramvai pe traseul Calea Aradului -str.Fagarasului - str.Atelierelor și legatdră pe toate direcțiile cu str.D.Cantemir, în valoare de 11,90 mii lei;.

 • 2. Modernizare stație de spălare autobuze S2 în valoare de 343,00 mii lei;

 • 3.  Sistem de închiriat biciclete bike-sharing în valoare de 4,42 mii lei;

Din surse proprii:

 • 1.  Utilaje și Dotării independente în valoare de 81,75 mii lei;

 • 2. Echipamente IT în valoare de 50,56 mii lei;

 • 3. Reparații coș de fum în valoare de 48,21 mii lei;

 • 4. Achiziție autobuze second în valoare de 733,28 mii lei;

 • 5. Achiziție autoturisme prin programul RABLA 2017 Leasing în valoare de

33,28 mii lei

 • 6. Achiziție autoturisme prin programul RABLA 2018 Leasing în valoare de

20,47 mii lei

 • 7. Modernizare stație de spălare autobuze S2 în valoare de 17,81 mij lei;

 • 6. Indicatori de performanta si respectarea cadrului legal

i

Nu s-au întocmit acte juridice descrise in OUG nr 109 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice art. 52 (1) “Consiliul de administrație saujdupa caz, consiliul de supraveghere informează acționarii, in cadrul primei adunari generale a Acționarilor ce urmeaza încheierii actului juridic, asupra oricărei tranzacții cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu membrii consiliului de supraveghere ori ai directoratului, cu angajatii, cir acționarii care dețin controlul asupra societății sau cu o societate controlata de aceștia, prin punerea la dispoziția acționarilor a documentelor ce reflecta datele si informațiile esențiale si semnificative in legătură cu acele tranzacții."                                                           I

Pentru anul 2019 indicatorii de performanta ai administratorilor au fost (Îndepliniți in procent de 99.85%, descrierea lor si valorile realizate sunt detaliate in anexa.

|

 • 7.Protectîa mediului și conservarea lui

La SC OTL SA este certificată TCIV privind implementarea Sistemului de Management Integrat de calitate si de mediu.(ISO 9001 si 14001)

S-au încheiat auditurile interne la toate locurile de muncă, finalizate pifin rapoarte de audit intern, care au stabilit neconformitatile si măsurile luate în vederea înlăturării lor,                                                                                                                                i

Pe parcursul anului 2018 s-a acordat în continuare o atenție sporită protecției mediului înconjurător.

S-au depus eforturi pentru gestionarea tuturor problemelor de protecție a factorilor de mediu: aer, apă sol, precum și pentru reducerea poluării fizice și pentru protejarea resurselor, astfel:

 • - periodic, toate autovehiculele SC OTL SA sunt inspectate tehnic în cadrul stației ITP proprii, sub supraveghere Registrului Auto Român.Starea tehnică a autovehiculelor este atent monitorizată și restabilită în cadrul proceselor tehnice de întreținere și reparații preventive, care au loc în cadrul bazelor de întreținere și reparații proprii, cât și la reprezentanțele producătorilor de autovehicule de la care au fost achiziționare acestea, MAN, Volvo, Mercedes, Fiat, Iveko, etc., pe baza de contracte de service încheiate;

 • - apele uzate rezultate de la spălătoriile de autovehicele sunt preepurate în

decantoarele și separatoarele stațiilor de spălare proprii, apele uzate se încadrează în parametrii tehnici admiși;                                                      !

 • - pentru protecția solului sunt luate măsuri de prevenire a poluării și de intervenție pentru neutralizare și decontaminare la toate locurile de muncă cu risc specific;

 • - sunt monitorizate nivelurile de zgomot produse în timpul funcționării autovehiculelor pe trasee, precum și la locurile de muncă, luându-se în permanență măsuri pentru menținerea acestor parametri în cadrul limitelor admise;

 • - în ultimii ani au fost achiziționate mijloace de transport dotate cu mbtoare cu

ardere internă cu aprindere prin compresie, respectând normele europene de poluara Euro 4 și Euro 5.                                                                j

 • - în cadrul transportului în comun din municipiul Oradea, ponderea transportului cu tramvaie ocupă cca. 70%, rezultând de aici eliminarea poluării aerului de către aceste mijloace de transport, protejarea resurselor și reducerea nivelului de zgomot; I

 • - deșeurile rezultate din activitățile desfășurate în cadrul OTL SA sunt gestionate

conform prevederilor legale, fiind încheiate contracte cu operatori economici autorizați pentru valorificarea sau eliminarea lor;                                          j

 • - în permanență, se efectuează de către personal specializat propriu monitorizarea nivelului de zgomot, pe traseele mijloacelor de transport în comun, luându-s^ măsuri pentru menținerea acestuia în limitele admise.

 • - în cadrul Laboratorului de Mecatronică, din cadrul SC Oradea Transport Local

S.A. se execută lucrări de restabilire a parametrilor tehnici ai bandajelor de la roțile de tramvai în limitele admise, pentru eliminarea vibrațiilor și zgomotelor;

 • - SC Oradea Transport Local SA deține utilaje de intervenție specializate în vederea înlăturării operative a factorilor perturbatori și restabilirea circulației mijloacelor de transport în comun, deservite de personal calificat, organizat în ture permanente.

I

8.Obiective si perspective 2020

Pentru anul 2020 ne propunem:

 • >  creșterea calitatii transportului public prin respectarea mai buna a graficelor si optimizarea traseelor;

 • >  reproiectarea liniilor de tramvai pentru operarea pe noua bucla losia- Cantemir coroborat cu dezvoltarea /modificare traseelor de autobuze si a liniilor de tramvai pentru acoperirea zonelor de dezvoltare urbana accelerata si parcurilor industriale

 • >  implementarea proiectelor POR Mobilitate pentru extinderea liniei de tramvai r achiziția de mijloace de transport auto prin accesarea de fonduri europene;

i

 • >  implementarea programului transfrontalier RO-HU fonduri nerambursabile 1,9 mii

euro pentru achiziția a 7 buc autobuze Euro 6, modernizare sistem AVl)/ r-tiketing si achiziția de afîsaje in statii;                                                   1

i

 • >  imbunatatirea calitatii mentenantei prin pregătirea personalului;

 • >  imbunatatirea fluxurilor de numerar pentru constituirea unei rezerve de lichidități;

i

 • >  dezvoltarea parcului de autobuze prin achiziționarea de autobuze hibride si electrice prin Proiecte POR Mobilitate accesate cu fonduri europenefelaborard caiet de

sarcini);

 • >  modernizarea stațiilor de redresare si a statiei de spalare autobuze !

 • >  modernizarea peroanelor stafiilor de tramvai prin prelungirea la min.38m

Consiliul de administrație

 • 1. POPA Lidia - Președinte ✓ FAUR Nicoleta - Membru (7^' POPESCU Nicolae - Membru MICLAUS Dan Sorin - Membru URDEA Florian -Membru MUSCA Dimitrie - Membru POP Dumitru Gabriel - Membru

  • 2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.

  • 7.


t,                                 [

OTL Oradea Transport Loca! S.A.

www. o ti. ro

Situația centralizata 2019 fara factura pensionari

Luna

Oradea

2019

Oradea

2018

ZMO 2019

ZMO 2018

Bihark ereszet es2019

Bihark ereszet es2018

Total 2019

Total 2018

Variație 2019/2018

0

1

2

%

3

4

%

5

6

r %

7=1 +3-S-5

8=2+4+6

9=7-8

%

Ian

2.401.834

2.245.979

7%

156.899

146.738

7%

5.709

6.919

17%

2.564.441

2399.636

164.805

7%

Feb

2.313.746

2.074.435

12%

160.130

136.206

18%

5817

5606

4%

2.479.693

2.216347

263.446

12%

Mart

2.422.753

2.153.970

12%

180.451

144.457

25%

7589

6855

11%

2.610.793

2.305.282

305.511

13%

Apr

2.031.723

2.082.052

-2%

163.560

150.187

9%

5629

7242

22%

2.200.912

2.239.481

-38369

-2%

Maî

2.413.152

2.199.836

10%

209.937

163.000

29%

5545

7995

31%

2.628.634

2370.831

257.803

11%

Iun

1.942.060

1.773.702

9%

180.865

148.337

22%

6010

8396

28%

2.128.935

1.930.435

198.500

10%

Total

Sem

I

13.525.267

12.529.974

8%

1.051.842

888.925

18%

36.298

43.013

16%

14.613.407

13.461.912

1.151.495

9%

Iul

1.876.061

1.646.597

14%

178.198

158.974

12%

7097

8909

20%

2.061.356

1.814.480

246.876

14%

Aug

1.667.309

1.547.933

8%

184.887

172356

7%

9126

7459

22%

1.861.322

1.727.648

133.674

8%

Sent

2.378.520

2.042.808

16%

195.155

172.475

13%

7911

7428

6%

2.581.586

2.222.711

358.875

16%

Oct

2.623.875

2.573.065

2%

191.538

164.321

17%

6966

6256

11%

2.822.378

2.743.642

78.736

3%

Nov

2.432.344

2.338.257

4%

200.640

154.351

30%

7320

7.504

-2%

2.640.303

2.500.112

140.191

6%

Dec

1.901.847

1.941.959

-2%

172341

131.965

31%

6.425

6.679

-4%

2.080.614

2.080.603

11

0%

Total

Sem ii

12.879.955

12.090.619

7%

1.122.759

954342

18%

44.845

44.235

1%

14.047.559

13.089.196

958363

7%

-Total

I+II

26.405.223

24620.593

__7%_

2.174.601

_U£L267_.

._L8.%_.

- 81.143—

-87.248-

-7%

28=660=966-

26:5517108-

- 2.109.858-

-----8%----

SITUATA ABONAMENTELOR "TURATE AN 2016-2018

ELEVI

------—

STUDENT!

AN 2017

AN 2018

AN2019

AN 2018

AN 2019

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

lan

6.173

216.055

6.190

216.493

5.868

234.720

4.096

143.343

4.158

145.425

3.480

139.200

Feb

6.112

213.903

6.145

215.040

5.822

232.880

3.446

120.610

3.135

109.533

2.836

113.440

Mar

6.075

212.625

5.724

199.973

5.846

233.840

3.438

120.330

3.048

106.190

2.575

103.000

Apr

2.765

96.775

5.583

195.318

3.342

133.680

3.279

114.748

3.327

116.358

1.596

63.840

Mai

5.624

196.735

5.531

193.533

5.666

226.640

3.802

132.948

3.448

120.628

2.645

105.800

Iun

3.761

13C.480

2.499

86.940

2.775

111.000

2.523

87.885

2.223

77.298

1.498

59.920

Iul

1.628

56.683

1.396

48.7C3

1.492

59.680

923

31.955

816

28.280

790

31.600

Aug

1.411

49.315

1.279

44.695

1.115

44.600

617

21.420

546

18.918

401

16.040

Sep

6.105

213.640

6.161

215.583

5.874

234.960

761

26.338

635

22.155

618

24.720

Oct

6.119

214.113

5.919

236.760

5.788

231.520

3.354

117.128

3.023

120.920

3.011

120.440

Nov

5.945

208.075

5.569

222.760

5.566

222.640

4.348

152.110

3.530

141.200

2.795

111.800

Dec

3.650

125.178

3.654

146.160

2.926

117.040

3.211

111.545

2.520

100.800

1.595

63.800

Total

55.368

1.933.575

55.650

2.021.955

52.080

2.083.200

33.797

1.180.358

30.409

1.107.703

23.840

953.600

ORFANI+CES

DONATORI

AN 2017

AN 2018

AN 2019

. f Aii

2017    ■’/

AN 2018

Ah

12019

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT,

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

lan

368

25.760

457

31.990

463

37.040

41

1.435

30

1.050

24

960

Feb

384

26.880

453

31.710

482

38 560

50

1.750

25

875

21

840

Mar

459

32.130

464

32.480

495

39.600

32

1.120

26

910

13

520

Apr

345

24150

414

28.980

389

31.120

35

1.225

31

1.085

22

880

Mai

398

27.860

405

28.350

487

38.960

30

1.050

24

840

33

1.320

Iun

331

23.170

320

22.400

401

32.080

28

980

20

700

15

600

Iul

248

17.360

224

15.680

324

25.920

22

770

34

1.190

18

720

Aug

235

16.450

211

14.770

307

24.560

23

805

20

700

19

760

Sep

285

19.950

348

24.360

404

32.320

32

1.120

29

1.015

21

840

Oct

437

30.590

443

35.440

470

37.600

32

1.120

22

880

32

1.280

Nov

431

30.170

446

35.680

499

39.920

24

840

26

1.040

18

720

Dec

407

28490

407

32.560

443

35.440

32

1 120

23

920

21

840

Total

4.328

302.960

4.592

334.400

5.164

413.120

381

13.335

310

11.205

257

10.280

______________________________________________!

PENSIONARI + PERS. FARA VENIT

LEGI SPECIALE

PERS. CU HAND.

AN 2017       7

AN 2018

AN 2019

AN 2019

AN

2019

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT.

CANT.

VALOARE FACT. .

CANT.

VALOARE FACT.

26.518

172.367

28.460

184.990

26.418

171.717

30

2.100

29

2.320

1.163

7.560

28.611

185.972

27.722

180.193

27.293

177.405

28

1.960

27

2.160

1.163

7.560

23.944

194.636

28.484

185.146

28.080

182.520

31

2.170

31

2.480

1.163

7.560

29.122

189.293

28.427

184.776

27.551

179.082

34

2.380

32

2.560

1.163

7.560

29.507

191.796

28.438

184.847

27.547

179.056

31

2.170

30

2.400

1.163

7.560

28.847

187.506

27.896

181.324

26.650

173.225

34

2.380

27

2.160

1.163

7.560

28.150

182.975

27.585

179.303

26.861

174.597

35

2.450

28

2.240

1.163

7.560

28.082

182.533

27.092

176.098

26.197

170.281

30

2100

28

2.240

1.163

7.560

28.788

187.122

27.643

179.680

27.056

175.864

29

2.030

26

2.080

1.163

7.560

28.838

187.447

28.076

182.494

27.703

180.070

34

2.720

24

1.920

1.163

7.560

28.957

188.221

27.412

178.178

27.484

178.646

28

2.240

25

2.000

1.163

7.560

28,319

184.074

27.082

176.033

26.558

172.627

29

2.320

24

1.920

1.163

7.560

343.683

2.233.940

334.317

2.173.061

325.398

2.115.087

373

27.020

331

26.480

13.956

90.714

VALOARE TOTALA (FARA 1

PVA)

2017

2019

%

2019

2017

2019

2018

469.713,87

489.115 55

498.753.36

106,18

101,97

461.440,34

453.202.10

480.104 20

104.04

105 94

471.294,96

442.746,64

476.436.55

101,09

107,61

358 143,28 I

444.450 00

351.866.39

98,25

79,17

462.510.92

445.686,55

472,046,22

102.06

105,91

361.361.76

311.799,58

324.827,31

89,89

104,18

243.481 09

231.600,84

254.047.06_

104,34

109.69

227 330,25

216.202,10

223.563,03

98,34

103 AC

376 613 03

373.800 00

401.969,33

106.73

107,54

462.518,49

486.734,45

487.721,85

105.45

100,20

486 903 78

488.317,65

473.349,16

97.22

96,93

3787492744’

385.540,34

335.484,45

88,64

87.02

4.759.804,20

4.769.195,80

4.780.168,91

100,43

100,23

PARCURS COMPARATIV AUTOBUZE Șl TRAMVAIE IN ANII 2019/2018

AUTOBUZE 2018

TOTAL AUTOBUZ 2018

AUTOBUZE 2019

TOTAL AUTOBUZ 2019

AUTOBUZE 2019 / 2018

TRAMVAIE 2018

>_________________________________________________

TRAMVAIE

2019

TRAMVAIE 2018/2019

URBAN

METROP.

RO-HU

URBAN

METROP.

RO-HU

URBAN

METROP.

RO-HU

TOTAL

Parcurs, efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

. Parcurs efectiv (km)

Parcurs efectiv (km)

Ianuarie

235.295

56.811

7.535

299.642

256.266

56.520

7.519

320.304

108,9%

99.5%

99,8%

106,9%

143.021

147.161

102,9%

Februarie

226.507

53.233

7.139

286.879

247.205

53.288

7.089

307.582

109.1%

100.1%

99,3%

107,2%

135.462

141.633

104,6%

Martie

257.076

59.848

7.904

324.829

277.551

58 782

8.968

344.401

108,0%

98.2%

102,1%

106,0%

151.214

154.493

102,2%

Trimestrul 1

718.878

169.893

22.579

911.349

781.021

168.590

22.676

972.287

108,6%

99,2%

100,4%

106,7%

429.697

443.287

103,2%

Aprilie

239.612

55.032

7.152

301.796

245.427

55.604

3.955

304.986

102,4%

101,0%

55,3%

101,1%

136.210

144.207

105,9%

Mai

262.9^2

60.958

7.711

331.610

280.116

61.214

4.196

345.526

136,5%

100.4%

54,4%

104,2%

147.354

147.668

100.2%

Iunie

240.422

57.540

7.765

305.727

252.839

57.141

4.076

314.056

105.2%

99,3%

52,5%

102,7%

139.960

131.054

93,6%

Trimestrul 11

742,975

173,530

22.628

933.133

778.382

173.958

12.228

964.567

104,8%

100,2%

54,0%

102,7%

423.524

422.929

99,9%

Iulie

248.650

58.323

7.874

314.848

263.379

58.679

4.992

327.051

105,9%

100.6%

63,4%

103,9%

145.069

148.709

102,5%

Avgvst

251.137

57.421

7.730

316.288

249.671

58.115

4.994

312.781

99,4%

101,2%

64,6%

r98,9%

142.764

144.385

101,1%

Septembrie

258.592

58.264

7.881

324.737

268.827

58.600

4.846

332.273

104,0%

100,6%

61,5%

102,3%

142.301

146.014

102,6%

Trimestrul III

758.380

174.003

23.485

955.873

781.878

175.394

14.832

972.104

103,1%

100,8%

63,2%

101,7%

430.133

439.109

102,1%

Octombrie

309.892

60.359

7.682

377 933

289.155

60.341

4.994

354.490

93,3%

100,0%

65,0%

93,8%

138.181

153.621

111,2%

Nolemtrie

304.681

57.139

7.646

369.466

273.061

57.504

4.791

335.355

89.6%

100,6%

62.7%

90,8%.

123.010

145.597

118,4%

Decembrie

250.075

55.459

7.646

313.180

268,257

70.305

4.741

343.303

107,3%

126,8%

62.0%

109,6%

136.722

127.485

93,2%

Trimestrul IV

864.647

172.957

22.975

1.060.579

830.473

188.150

14.525

1.033.148

96,0%

108,8%

63,2%

97,4%

397.913

426.703

107,2%

TOTAL AN

3.084.881

630.388

91.666

3.866.935

3.171.754

706.091

64.261

3.942.106

102,8%

102,3%

70,1%

101.9%

1.681.267

1.732.028

103,0%

Din 16.10.2018 pana ir. 26.11.2018 tramvaiele au circulat numai pe liniile 4R si SN. Apoi, pana in 07.12.2018, nu a circulat Linia2.

In 19 martie 2018 a fost înființata Linia 30 de autobuz, in 03 noiembrie 2018 linia C100, in 03 decembrie 2018 liniile 31 si 32, iar in 01 sept. 2019 liniile 33, 34 si 35. Din 01 apr. 2019 au fost reduse cu aproape 50% nr. de curse pe liniile 20,21N și 21R; din 08 mai 2019 pana in 11 iulie 2019 nu s-au efectuat curse pe Linia 2 de tramvai.

Din 22 noiembrie 2019 autobuzele au circulat si pe Linia T3.

OTL SA - Raportul Administratorilor pentru anul 2019

(                                            Page 51(

Anexa Indicatori de performanta perioada 2018 - 2020 pentru executivi

Nr.crt.

indicator

Formula de calcul

UM

2014

2015

201S

2017

2018

2019

2020

Pondere

1

indicatori financiari (30 %)

30

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei f leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 lei restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

Oiei restanțe

0 Ier restanțe

0 lei restanțe

0 lei restanțe

10

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"n" / an "n-1"

42.304

41.505

42.745

42.000

M

+0,5%"

"+0,5%"

"+0,5%"

10

1,3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu saiariați - sal. subvenționați

mii lei ZsalariaVan

72,81

70,47

74,08

74,20

75,00

75.50

76,00

10

2

Indicatori tehnîco-operaționali (25%)

25

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie (nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3

Autobuze (nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (X lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ (7 lungimea totala a traseelor x 365), din vina exclusiva a operatorului.

Tramvaie (nivel acceptat '

%

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

3

Autobuze (nivel acceptat)

%

0.2

0,2

0.2

0,2

0.2

0,2

0,2

3

2,3

Respectarea Planului de Servicii (I parc planificat -7 parc utilizat) / (J parc planificat) x 100)

Tramvaie (nivei acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3,5

Autobuze (nivel acceptat)

%

5

5

5

5

5

5

5

3,5

Menținerea eficientei in utiiizarea-energiei eieetrice— pentru tractam

Consumul de energie -electrica-pentru--

___IJ_km____

_.„0.38___

0.35

0 32

0,33

0.33

0,33

0,33

3

2 4

tractare i km efectuați

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tracta re

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați

kwh / km

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice (25%)

3 1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate .Plângeri nerezolvate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate cu răspuns in termen le-gal (nivel acceotat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate fara răspuns in termen legal (nivel acceptat;

nr

3,2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la puncte® 2.1 si 2,2

Tramvaie ( nivel acceptat)

nr.

Autobuze (nivel acceptat)

nr.

3,3

Plan de masuri

4

Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)

4,1

Transparenta privind publicarea pe pagina proprie ae internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr 109/ 2011

4.2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuaie privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanta societății si perspectivele sale

respectare termene din OUG nr 109 l 2011

strategice.


3,83

4,09

4,02

4,04

4.04

4,04

4,04

3

25

90

165

152

200

190

180

170

2

90

165

152

200

190

180

170

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5000

5000

5000

5000

4800

4700

4500

2

3000

3000

3000

3000

2900

2800

2700

2

100%

100%

100%

100%

15

20

100%

100%

100%

5

100%

100%

100%

5


100%

100%

100%

10

100

Ducerea a îndeplinire ahotarariior CA


Plan de Masuri

Nr.crt.

Indicator

2017

2018

Pondere

2019

Pondere

2020

Pondere

2021

Pondere

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

7,5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

7,5%

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

încheiere acord pentru 5 burse

5%

încheiere acord pentru 5 burse

5%

încheiere acord pentru 5 burse

7,5%

încheiere acord pentru 10 burse

7,5%

3

Implementarea unui SMS Center

Transmiterea prin SMS a atenționărilor privind expirarea abonamentului

5%

j

4

Plata abonamentului de călătorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar

5%

implementat si funcțional

Total

15%

15%

15%

15%

Anexa Realizarea Indicatorilor de performanta in anul 2019

Nr.crt

Indicator

Formula de calcul

UNI

2019

Pondere

Realizare

Observații

31,12,2019

1

Indicatori financiari (20

_ %>. _

20

20,0

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 lei restanțe

5

Olei restanțe

La data de 31,12,2019 nu se înregistrează obligații restante către bugete'e publice.

5,0

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri a^'n" / an "n-1"

“+0,5%”

5

7,34%

2018-4S.660.879 lei/

2019 - 49.288.109 lei

5,0

1.3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariațî - sal. subvenționați

mii iei /salariat/an

75,50

10

101,21

2018-45.660/501 salariat! // 2019 -49.288 /487 salariati = 101,21 mii lei /sal

10,0

2

Indicatori tehnico-operaționali (10%)

10

9,9

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

5

1

0,26

Din 130.599 curse planificate, nu au fost efectate 338

1,0

Autobuze ( nivel

%

5

1

Din 253.532 curse planificate^ nu au fost

1,0

acceptat)

0,01

efectate 27,5

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (X (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.

Tramvaie { nivel acceptat)

%

Autobuze ( nivel acceptat)

%

2,3

Respectarea Planului de Servicii (£ parc planificat - X Parc utilizat) / (X parc planificat) x 100)

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

Autobuze ( nivel acceptat)

%

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuat!

kwh/ km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare

Consumul de motorina pentru tractare f km efectuați

l/km

3

indicatori privind calitatea serviciilor orientat! către serv publice (20%)

3.1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel —

nr

,Plângeri nerezolvate)

acceptat)

0,5

1

0

In anul 2019 nu au fost trasee anulate

■----------—

1,0

0,2

1

0

Jn anul 2019 nu au fost trasee anulate

1,0

5

1

0

In anul 2019 s-a respectat 100% planul de servicii

1,0

5

1

0

In anul 2019 s-a respectat 100% planul de servicii

1,0

4,04

2

3.159

2019 - 5.472.296 Kwh / 1,732,028 km

2,0

0,33

2

0,356

2019 -1.400.0601/

3,942,106 km

1,85

20

20,0

180

1

1,0

35

înregistrate s-a rasauns

--------1. ____________________

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legai (nivel acceptat}

nr

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in termen legal (nivel acceptat)

nr

3.2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de ia punctele 2,2 si 2.3

Tramvaie ( nivel acceptat)

nr.

Autobuze ( nivel acceptat)

nr.

3,3

Plan de masuri

4

Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (50%}

4,1

T ransparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr109/ 2011

4,2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanta

respectare termene din OUG nr109/ 2011

I

I

societății si perspectivelor sale strategice.

180

1

35

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns in termen

1.0

0

1

0

1,0

4700

1

0

1.0

2800

1

0

1.0

100%

15

15

15,0

50

50,0

100%

10

Da

10,0

100%

20

20,0

Da

!

__■ --------------------------------------------------L

4,3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA

100%

------------■ -1

20

Da

20,0

Total

100

99,85

Von

Realizare PLAN DE MASURI 31,12,2019

Nr.crt.

Indicator

2019

Pondere

Observații

Punctaj 31,12,2019

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5

S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract încheiat cu Compania de Transport Public Arad

5 puncte

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

încheiere acord pentru 5 burse

5

S-au încheiat acorduri pentru 7 burse

5 puncte

3

Piața abonamentului de călătorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau.'si sistem similar

Internet

5

implementat si funcțional www.otl.ro

5 puncte

Tota1        _      _______ ____

15

____ÎȘ____

DATE INFORMATIVE la data de 31.12.2019         1

Cod 30 (formulele de calcul sereferala Nr.rd. din col.B)

30 - pag. 1

-lei-

1. Date privind rezultatul înregistrat

Nr.rd. OMFP nr.3781/ 2019

Nr. rd.

Nr.unitati

St

ime

A

B

1

2

Unități care au înregistrat profit

01

01

1

5.379

Unități care au înregistrat pierdere

02

02

Unități care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

. 03

II Date privind plătite restante

Nr. rd.

Total, din care:

Pentru activitatea curenta

a

Pentru ctivitatea de investiții

A

B

1=2+3

2

3

Plăti restante - total (rd.05 + 09 + 15 la 17 +18)

04

04

Furnizori restanți-total (rd. 06 la 08)

05

05

- peste 30 de zile

06

06

- peste 90 de zile

07

07

- peste 1 an

08

08

Obligații restante fata de bugetul asigurărilor sociale -total(rd.10 la 14)

oy

09

- contributiî pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariati si alte persoane asimilate

10

10

- contribuții pentru fondul asigurărilor sociale de sanatate

11

11

- contribuția pentru pensia suplimentară

12

12

- contribuții pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj

13

13

-alte datorii sociale

14

14

Obligații restante fata de bugetele fondurilor speciale si alte fonduri

15

15

Obligații restante fata de alti creditori

16

16

'mpozîte, contribuții si taxe neplatite la termenul stabilit fă bugetul de stat, din care:

17

17

- contribuția asiguratorie pentru munca

18

17a

(301)

Impozite si taxe neplatite la termenul stabilit la bugetele locale

19

18

III. Număr mediu de salariati

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

i

A

B

1

2

Număr mediu de salariati

2.0

19

500

507

Numărul efectiv de salariati existent! la sfârșitul perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

21

20

506

520

IV. Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare, subvenții încasate ți creanțe restante

Nr. rd.

i

Sume (lei)

i

A

B

i

Redevențe plătite în cursul perioadei de raportare pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

22

21

36.211

redevențe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

23

22

Redevență minieră plătită la bugetul de stat

24

23

iF30 - pag. 2

Redevență petrolieră plătită la bugetul de stat

25

24

î

Chirii plătite în cursul perioadei de raportare pentru terenuri 1}

26

25

Venituri brute din servicii plătite c ătre persoane nerezidente, din care:

27

26

- impozitul datorat ia bugetul de stat

2S

27

Venituri brute din servicii plătite către persoane nerezidente din statele membre ale Uniunii furopene, din care:

29

28

- impozitul datorat la bugetul de stat

30

29

Subvenții încasate în cursul perioadei de raportare, din care:

31

30

359.315

- subvenții încasate în cursul perioadei de raportare aferente activelor

32

31

359.315

- subvenții aferente veniturilor, din care:

33

32

- subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă *)

34

33

Creanțe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale și/sau în actele normative în vigoare, din care:

35

34

155.733

- creanțe restante de la entități din sectorul majoritar sau integral de stat

36

35

10.225

- creanțe restante de la entități din sectorul privat

37

36

145.508

V. Tichete acordate salariaților

Nr. rd.

Sume (lei)

A

B

i

Contravaloarea tichetelor acordate salariațil or

38

37

1.408.088

Contravaloarea tichetelor acordate, altor categorii de beneficiari, alții decât salariat!i

39

37a (302;

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare - dezvoltare **)

Nr. rd.

31.12.2018

31.1^2.2019

A

B

1

2

( heltuieli de cercetare • dezvoltare:

40

38

■- după surse de finanțare (rd. 40+41)

47

39

0

0

- din fonduri publice

42

40

- din fonduri private

43

41

~ după natura cheltuielilor (rd. 43+44)

44

42

0

0

- c heltuieli curente

45

43

1

- cheltuieli de capital

46

44

VII. Cheltuieli de inovare ***)

Nn rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare

47

45

VIII. Alte informații

Nr. rd.

31.12.2018

31.12.2019

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 4094), din care:

48

46

- avansuri acordate entităților neafiîîate nerezidente pentru imobilizări necorporale (din ct, 4094)

49

46a sos;

■ avansuri acordate entităților afiliate nerezidente pentru imobilizări necorporafe (din ct.4094)

50

46b

(304)

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 4093), din care:

51

47

avansuri acordate entităților neafiliate rterezidenle pentru 'mobilizări corporale (din ct. 4093)

.52

47a

(305)

■ avansuri acordate ent ităților afiliate nerezidente pentru imobilizări corporale '.din ct. 409.3)

53

47b ■306)

F30 - pag. 3

(mobilizări financiare, în sume brute (rd. 49+54)

48

Acțiuni deținute la entitățile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate ți obligațiuni, în sume brute (rd. 50 + 51 + 52 + 53)

55

49

- acțiuni necotate emise de rezidenti

56

50

- părți sociale emise de rezidenti

57

51

- acțiuni s! parti sociale emise de nerezidenti.din care:

58

52

• dețineri de cel puțin 10%

59

52a

(307)

- obligațiuni emise de nerezidentf

60

53

______________J

________________________________________________.

Creanțe imobilizate, în sume brute (rd. 55+56)

61

54

- creanțe imobilizate în lei sl exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

(din ct. 267)

62

55

- creanțe imobilizate în valută (din ct. 267)

63

56

Creanțe comerciale, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii acordate furnizorilor și alte conturi asimilate, în sume brute

ct. 4091 + 4092 r 411 j 413+418), din care:

64

57

1.839.777

1.448.415

creanțe comerciale în relația cu enntiiVte rwwflliatc* nererirlontc, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor și pentru prestări de servicii a< ordale furnizorilor nenfiilați nerezidenți ți alte conturi asimilate, in sume brute in relație cu neafiliații nerezideuți (din ct. 4091 + din ct.4092 t din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

65

58

■■ creanțe comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezîdente, avansuri pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor ți pentru prestări de servicii acordate furnizorilor afiliați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute in relație cu aflliații nerezidenți (din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct 413 + din ct. 418}

66

58a

(308)

Creanțe neîncasate la termenul stabilit

(din ct. 4091 + din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

67

59

223.545

155.733

Creanțe în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

66

60

11.425

9.102

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor soc iale și bugetul Statului (din ct. 431 +436 i 437+4382+ 441 + 4424 l 4428 + ' '44 + 445 + 446 t 447 1- 4482), (rd.62 la 66)

69

61

1.628.434

1.545.106

<   - creanțe in legătură cu bugetul asigurărilor sociale

(ct.431+43 7+4382)

70

62

304.837

193.869

- creanțe fiscale în legătură cu bugetul statului

(ct.436+441 +4424+4428+444+446)

71

63

192.976

167.886

- subvenții de incasat(ct.445)

72

64

1.130,621

1.183.351

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

73

65

- alte creanțe in legătură cu bugetul $tatului(ct.4482)

74

66

Creanțele entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct, 451), din care;

7.5

67

• creanțe cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451), din care:

76

68

- creanțe comerciale cu entități afiliate nerezidente (din ct. 451)

77

69

Creanțe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431+ din ct. 436 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ci. 447 + din ct. 4482)

78

70

F30 - pag. 4

Alte creanțe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 +4662 + 471 + 473), (rd.72 la 74)

79

71

7.805.027

7.804.603

decontări privind interesele de participare .decontări cu acționarii/ asociații privind capitalul .decontări din operațiuni in participatie (ct.4531456+4582)

80

72

- alte creanțe in legătură cu persoanele fizice si persoanele juridice, altele decât creanțele in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)

(din ct. 461 t din ct. 471 + din ct.473+4662)

8T

73

7.805.027

7.804.603

sumele preluate din contul 542 'Avansuri de trezorerie1 reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii și nedecontate până la data de raportare (din ct. 461)

82

74

Dobânzi de încasat (ct. 5187) , din care:

83

7.5 .

- de la nerezidenti

8+

76

Dobânzi de încasat de ia nerezidenti (din ct. 4518 + din ct.

4538)

8.5

76a

(313)

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor ■con om ici ****)

S6

77

Investiții pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + 507 4 din <t.5O8), (rd.79 la 82)

87

78

- acțiuni necotate emise de rezident!

88

79

părți sociale emise de rezident!

89

80

- acțiuni emise de nerezidenti

90

81

obligațiuni emise de nerezidenti

91

82

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

92

83

Casa în lei și în valută (rd.85+86)

93

84

27.761

14.810

-în lei (ct. 5311)

94

85

-în valută (ct. 5314)

95

86

27.761

14.810

Conturi curente la bănci în lei și în valută (rd.88+90)

96

87

2.041.435

2.395.454

-în lei (ct. 5121),din care:

97

88

1.957,683

1.905.849

-1onturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

98

89

27.820

68.598

- în valută (ct. 5124), din care:

99

90

83.752

489.605

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

100

91

11.930

r 30

Alte conturi curente la bănci și acreditive, (rd.93+94)

101

92

17.388

sume în curs de decontare, acreditive și alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + din ct. 5125 + 5411)

102

93

- sume în curs de decontare și acreditive în valută (din CL5125 + 5414)

103

94

17.388

Datorii (rd.96+ 99 +102 + 103 + 106 + 108 + 110+111 + 116+119+122 + 128)

104

95

20.712.011

16.913.067

Credite bancare externe pe termen scurt (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este.maț mica de 1 an)

(dinei. 519). (rd.97+98)

105

96

-în iei

106

97

-în valută

107

98

Credite bancare externe pe termen lung (credite primite de la instituții financiare nerezidente pentru care durata contractului de credit este mai mare sau egala cu 1 an) (din ct. 162), (rd.100+101)

108

99

15.483.958

i

11.826.110

-în lei

109

100

12.320.000

_

10.400.000

I

j F30-pag.5

- în valută

no

101

3.163.958

1.426.110

Credite de la trezoreria statului si dobânzile aferente (ct.

1626 + din ct. 1682)

w

102

Alte împrumuturi șl dobânzile aferente (ct. 166 + 1685 + 1686-t 1687) (rd. 104+105)

112

103

l

- în lei si exprimate in lei, a căror decontare se face in funcție de cursul unei valute

113

104

- în valută

114

105

Alte împrumuturi și datorii asimilate (ct. 167), din care:

115

106

120.791

68.911

- valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

116

107

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienți șl alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 4 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

117

108

2.084.773

1.938.489

- datorii comerciale în relația cu entitățile neafiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți neaf illați nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu neafilințiî nerezidenți (din ct. 401 4 din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

118

109

datorii comerciale în relația cu entitățile afiliate nerezidente, avansuri primite de la clienți afiliațt nerezidenți și alte conturi asimilate, în sume brute în relație cu afîliații nerezidenți (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 4- din ct. 405 + din ct. 408 + din ct 419)

119

109a

(309)

Datorii în legătură cu personalul și conturi asimilate (ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

120

110

983.265

1.117.493

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale și bugetul statului (ct. 431+436 1 4.37 + 4381 +441 + 4423+4428 + 444 1 446 1 447 + 4481) (rd.112 la 115)

121

111

1.623.370

1.537.333

- datorii in legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct.431+43714381)

122

112

753.180

802.079

- datorii fiscale in legătură cu bugetul statului (c.t.4 36+ 441 +4423+4428+444+446)

123

113

801.628

704.054

- fonduri speciale - taxe si varsaminte asimilate (ct.447)

124

114

36.100

31.200

- alte datorii in legătură cu bugetul statului (ct.4481)

125

115

32.462

latoriile entității în relațiile cu entitățile afiliate (ct. 451), din 'care:

126

116

- datorii cu entități afiliate nerezidente 2) (dinct. 451), din care:

127

117

■ tu scadența inițială mai mare de uri an

128

118^

- datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente Indiferent de scadență (din ct.451)

129

118a

(310)

Sume datorate acționarilor/asociaților (ct.455), din care:

130

119

- sume datorate acționarilor / asociaților pers.flzice

131

120

■ sume datorate acționarilor / asociaților pers.ju ridice

132

121

Alte datorii (ct. 269 1 453 I 456 + 457 + 4581 + 4661 + 462 +

472 1 473 1 478 + 509) (rd.123 la 127)

133

122

415.854

424.731

-decontări privind interesele de participare, decontări cu acționarii /asociații privind capitalul, decontări din operații in partîcipatie

(ct.453+456+457+4581)

134

123

alte datorii in legătură cu persoanele fizice si persoanele Juridice, altele decât datoriile in legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului) 3)

(din ct.462+4661+din ct.472+din ct.473)

135

124

415.854

424.731

F30 - pag.6

- subvenții nereluate la venituri (din ct. 472)

736

'125

- varsaminte de efectuat pentru imobilizări financiare si investiții pe termen scurt (ct.269+509)

137

126

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la ciienți (ct. 478)

138

127

Dobânzi de plătit (ct. 5186), din care:

759

128

- către nerezidenti

140

128a

(311)

Dobânzi de plătit către nerezidenti (din ct. 4518 +din ct.4538)

747

'28b

7314)

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici ***")

742

129

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

143

130

19.098.000

20.288.000

-acțiuni cotate 4)

144

131

-acțiuni necotatei)

743

132

19.098.000

20.288.000

- părți sociale

146

133

- capital subscris varsat de nerezidenti (din ct. 1012)

147

134

Brevete si licențe (din ct.2O5)

(48

135

372.382

3U_^48

IX. Informații privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31.12.2018

31.

12.2019

A

B

1

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

749

136

713.355

710.537

X. Informații privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31.12.2018

31.

12.2019

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

150

137

56.075.689

56.253.182

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

151

138

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

157

139

XI. Informații privind bunurile din proprietatea orivată a statului supuse inventarierii cf. OMFP <r. 668/2014

Nr. rd.

31.12.2018

31.

12.2019

A

B

1

2

Valoarea contabilă netă a bunurilor 6)

153

140

XII. Capital social vărsat

Nr.

rd.

31.12.2018

31.15

.2019

Suma (lei)

%7)

Suma (

ei)

%7)

A

B

Col.i

Col.2

Col. 3

Col .4

Capital social vărsat (ct. 1012) (rd. 142 + 145 + 149 + 150 + 151 + 152)

754

141

19.098.000

X

20.288.000

X

- deținut de instituții publice, (rd. 143+144)

755

142

- deținui de instituții publice de subord. centrală

156

143

- deținut de instituții publice de subord. locală

757

144

- deținut de societățile cu capital de stat, din care:

758

145

19.098.000

100,00

20.

288.000

100,00

- cu capital integral de stat

759

146

19,098.000

100,00

20.

288.000

100,00

- cu capital majoritar de stat

160

147

- cu capital minoritar de stat

161

148

Suma de control F30: 4Z.Q862974 / 44299gi$96

ADMINISTRATOR


ÎNTOCMIT,


Numele si prenumele


Numele sl prenumele


I F30-pag.9

POP VIOREL MIRCEA --—__________<______________________xll--------


NICA ROMEO


Semnătură

Calitatea


Formular
VALIDAT

11-DIRECTOR ECONOMICSemnătură

Nr.de înregistrare in orgarZffiurprofeslonal:


25156


’) Subvenții pentru stimularea ocupării forței de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) - reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenților instituțiilor de învățământ, stimularea șomerilor care se încadrează In muncă înainte de expirarea perioadei de șomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedetermînată șomeri în vârsta de peste 45 ani, șomeri întreținători unid de familie sau șomeri care in termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limita de vârstă, ori pentru alte situații prevăzute prin legislația In vigoare privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.                                             ,

se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică șl inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, acrobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile se vor completa conform Regulamentului de punere îri aplicare (UE) nr, 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și producția și dezvoltarea statisticilor comunitare în domeniul științei șî al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L,nr. 299/27.102012.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de inovare conform Regulamentului de punere In aplicare (UE) nr. 995/2012 al Comisiei din 26 octombrie 2012 de stabilire a normelor de punere în aplica re a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind producția și dezvoltarea statisticilor comunitare In domeniul științei și al tehnologiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 299/27.102012.

•***) in categoria operatorilor economici nu se cuprind entitățile reglementate și supravegheate de Banca Națională a României, respectiv Autoritatea de Supraveghere Financiară, societățile redaslficate în sectorul administrației publice șl instituțiile fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor popuiațilei. ****’) Pentru creanțele preluate prin cesionare de la persoane juridice se vor completa atât valoarea nominală a acestora, cât și costul lor de achiziție.

Pentru statutul de 'persoane juridice afiliate1 se vor avea în vedere prevederile art. 7 pct. 26 lit. c) și d) din Legea nr227/2015 privind Codul fiscal, ai modificările șl completările ulterioare.

”*m) Conform art. 11 din Regulamentul Delegat (UE) nr.639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modificare a anexei X la regulamentul menționat, '(1)... Veniturile obținute din activitățile agricole sunt veniturile care au fost obținute de un fermier din activitatea sa agricolă în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (c) din regulamentul menționat (R (UE) 1307/2013), In cadrul exploatației sale, inclusiv sprijinul din partea Uniunii din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), precum și orice ajutor național acordat pentru activități agricole, cu excepția plăților directe naționale complementare în temeiul articolelor 18 și 19 din Regulamentul (UE) nr, 1307/2013.

Veniturile obținute din prelucrarea produselor agricole în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ale exploa considerate venituri din activități agricole cu condiția ca produsele prelucrate să rămână proprietatea fermierului și ca o astfel de prelucrare să aibă produs agricol în sensul articolului 4 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013.

Orice alte venituri sunt considerate venituri din activități neagricofe.

.2} în sensul alineatului (1), 'venituri' înseamnă veniturile brute, înaintea deducerii costurilor și impozitelor aferente.


a Consiliului privind


ației sunt ca rezultat un alt


 • 1) Se vor include chiriile plătite pentru terenuri ocupate (culturi agricole, pășuni, fânețe etc.) și aferente spațiilor comerciale (terase etc.) aparținând! proprietarilor privați sau unor unități ale administrației publice, indusîv chiriile pentru folosirea ludului de apă In scop recreativ sau în alte scopuri (pescuit etc.). |

 • 2) Valoarea înscrisă la rândul 'datorii cu entități afiliate nerezidente (din ct.451), din care:1 NU se calculează prin însumarea valorilor de la rândurile „cu scadența inițiată mal mare de un an' și 'datorii comerciale cu entitățile afiliate nerezidente indiferent de scadență (din ct.451!

 • 3) In categoria 'Alte datorii în legătură cu persoanele fizice și persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituțiile publice (instituțiile statului)' nu se vor

înscrie subvențiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.                                                                             !

 • 4) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care sunt negociabile șl tranzacționare, potrivit legii.                  I

 • 5) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăților, care nu sunt tranzacțlonate.

 • 6) Se va completa de către operatorii economici cărora le sunt incidente prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice șl al ministrului delegat pentru buget nr,

668/2014 pentru aprobarea Precizărilor privind întocmirea șl actualizarea Inventarului centralizat al bunurilor imobile proprietate privată a statului șl a drepturilor reale supuse inventarierii, cu modificările și completările ulterioare.                                                                                             i

 • 7) La secțiunea 'XII Capital social vărsat' la rd. 155 -165 în col. 2 și col. 4 entitățile vor înscrie procentul corespunzător capitalului social deținut în totalul capitalului

social vărsat înscris la rd. 154.                                                                                                                                           I

 • 8) La acest rând se cuprind dividendele repartizate potrivit Legii nr. 163/2018 pentru modificarea șl completarea Legii contabilității nr. 82/1991, modificarea șl

completarea Legii societăților nr. 31/1990, precum și modificarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației. Nu se raportează dividendele prezentate la rd. 166.                                                                                                                                         !Q

SITUATIA ACTIVELOR IMOBILIZATE la data de 31.12.2019

Cod 40

T40 - pag. 1

i

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold inițial

Creșteri

Redi

Total

jeeri

Din care: dezmembrări si casari

i Sold final

1 (col.5^1+2-3)

1

A

B

1

2

3

4

5

1.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

01

X

Alte imobilizări

02

545.172

30.883

10.947

X

565.108

.vansuri acordate pentru imobilizări necorporale

03

X

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

04

X

TOTAL (rd. 01 la 04)

05

545.172

30.883

10.947

X

565.108

li.lmobilizari corporale

1

Terenuri

06

5.970.985

19.843

X

5.951.142

Construcții

07

16.079.503

48.208

384

16.127.327

Instalații tehnice si mașini

08

169.118.948

838.865

203.842

169.753.971

Alte instalații, utilaje si mobilier

09

159.030

4.329

2.152

i         161.207

investiții imobiliare

10

1

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

11

Active biologice productive

12

nobilizari corporale in curs de 'execuție

13

261.461

356.742

16.619

60 ^1

Investiții imobiliare in curs de execuție

14

1 1

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale

15

TOTAL (rd. 06 la 15)

16

191.589.927

1.248.144

242.840

192.595.231

III.Imobilizări financiare

17

X

ACT IVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd.05+16+17)

18

192.135.099

1.279.027

253.787

193.160.339

F40 - pag. 2
SITUAI IA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

- lei -

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Amortizare in cursul anului

Amortizare aferenta imobilizărilor scoase din evidenta

(

amortizare la arsitul anului col.9=6+7-8)

A

B

6

7

8

9

1 .imobilizări necorporale

Cheltuieli de const ituire si cheltuieli de dezvoltare

19

Alte imobilizări

20

510.742

44.741

10.947

544.536

Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

21

TOTAL (rd.19+20+21)

22

510.742

44.741

10.947

544.536

II.Imobilizări corporale

Terenuri

23

Construcții

24

4.365.994

703.877

384

5.069.487

Instalații tehnice si mașini

25

111.481.916

9.637.185

143.843

120.975.258

Alte instalații .utilaje si mobilier

26

103.491

11.093

2.153

112.431

Investiții imobiliare

27

Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale

28

Active biologice productive

29

TO I AL (rd.23 la 29)

30

115.951.401

10.352.155

146.380

126.157.176

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd.22 +30)

31

116.462.143

10.396.896

157.327

126.701.712

iF40 - pag. 3

SITUAȚIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

- lei -


[ i

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold inițial

Ajustări constituite in cursul anului

Ajustări reluate la venituri

(col

Sold final .13=10+11-12)

A

B

10

11

12

13

(.Imobilizări necorporale

Cheltuieli de constituire si cheltuieli de dezvoltare

32

Alte imobilizări

33

Active necorporaie de explorare si evaluare a resurselor minerale

34

TOTAL (rd.32 la 34)

35

ll.lmobilizari corporale

Q

Terenuri

36

Construcții

37

Instalații tehnice si mașini

38

Alte instalații, utilaje si mobilier

39

Investiții imobiliare

40

Active corporale de explorare si evaluarea resurselor minerale

41

Active biologice productive

42

Imobilizări corporale in curs de execuție

43

Investiții imobiliare in curs de execuție

44

TOTAL (rd. 36 la 44)

45

L

lll.lmobilizari financiare

46

ajustări pentru depreciere -

OTAI (rd.35+45+46)

47.

1

Suma de control F40: 1S21.638.9.9QZ442995.1896

ADMINISTRATOR,

ÎNTOCMIT,Numele si prenumele

NICA ROMEO

Calitatea

11-DIRECTOR ECONOMIC

Ă z

Semnătura____ _____'CXZ (

Nr.de înregistrare in organismul profesional:

25156


ACTIVE IMOBILIZATE

lei

Denumirea elementului de imobilizare

Valoare brută

Ajustări de valoare, amortizări și ajustări pentru deprecierea sau pierderea de valoare

Sold la 01.01.2019

Creșteri

Cedări transfer și alte reduceri

Sold la

31.12.2019

Sold la 01.01.2019

Ajustări înregistrări în cursul execuției financiare

Reduceri sau reluări

Sold la 31.12.2019

0.

1.

2.

3.

4M+2+3

5.

6.

7.

8=5+6+7

Imobilizări necorporale

545.172

30.883

10.947

565.108

510.742

44.741

10.947

544.536

Licențe,         programe

informatice

545.172

30.883

10.947

565.108

510.742

44.741

10.947

544.536

Imobilizări corporale

191.589.927

1.248.144

242.840

192.595.231

115.951.401

10.352.155

146.380

126.157.176

Terenuri

5.970.985

19.843

5.951.142

Construcții

16.079.503

48.208

384

16.127.327

4.365.994

703.877

384

5.069.487

Instalații tehnice și mașini

169.118.948

838.865

203.842

169.753.971

111.481.916

9.637.185

143.843

120.975.258

Alte instalații, utilaje, mobilier

159.030

4.329

2.152

161.207

103.491

11.093

2.153

112.431

Avansuri și imobilizări corporale în curs

261.461

356.742

16.619

601.584

Total active imobilizate

192.135.099

1.279.027

253.787

193.160.339

116.462.143

10.396.896

157.327

126.701.712

PROVIZIOANE

DIRECTOR GENERAL


ing. Pop ViorelLocal SAec. Nica Ro


Denumirea provizionului

Sold la 01.01.2019

Transferuri

31

Sold la .12.2019

în cont

din cont

0.

1.

2.

3.

4.

Provizioane pentru litigii

79.534

9820

69.714

ANALIZA rezultatului din exploatare

iNr.

crt.

Denumirea indicatorului

Exercițiul precedent

Exercițiu

I curent

0.

1.

2.

3.

1.

Cifra de afaceri netă

45.660.878

49.237.043

2.

Costul bunurilor vândute și al serviciilor prestate (3+41-5)

44.676.315

46.289.863

3.

Cheltuielile active de bază

35.166.730

■16.099.115

4.

Cheltuieli active auxiliare

5.

Cheltuieli indirecte de producție

9.509.585

J0.190.748

6.

Rezultatul brut aferent cifrei de afaceri nete ț 1-2)

984.563

2.947.180

7.

Cheltuieli de desfacere

8.

Cheltuieli generale de administrație

8.140.634

9.732.813

9.

Alte venituri din exploatare

8.051.021

7.469.326

10.

Rezultatul Jin exploatare (6-7-8+91

894.950

683.693

i

SITU AȚIA creanțelor și datoriilor

Creanțe

Sold la 31.12.2019

Termen de lichiditate

Sub 1 an

Peste il an

Total din care:

3.253.687

3.253.687

Cont 4111

1.445.041

1.445.041

425

2.000

2.000

4282

7.101

7.101

4382

193.869

193.869

441

78.293

78.293

4424

1.867

1.867

4428

87.727

87.727

1

4452

-

-

4458

1.183.351

1.183.351

461

207.862

207.862

473

-

-

491

12.909

12.909

! 1

267          _

59.484

_____ _____59.484

________________________________1

lei

Datorii

Sold la 31.12.2019

Termen de exigibilitate

Sub 1 an

1 - 5 ani

Pește 5 ani

Total din care:

16.683.249

4.788.229

11.895.020

Cont 401

1.252.361

1.252.361

404

46.152

46.152

408

639.976

639.976

421

760.886

760.886

423

72.932

72.932

424

5.196

5.196

427

39.927

39.927

4281

238.552

238.552

431

802.079

802.079

436

437

50.864

50.864

441

18.331

18.331

4423

4428

455.399

455.399

444

165.281

165.281

446

14.182

14.182

447

31.200

31.200

462

191.811

191.811

473

3.100

3.100

162

11.826.110

11.826.110

167

68.910

A? oradea

68.910

IC

DIRECTOR ECO] cc. Nica Romi

DIRECTOR GE ing.Pop Vîorel Mircca

tbeal SA j, a»

Nota 5 ~ Situația creanțelor si datoriilorPrincipii, politici și metode contabile

Contabilitatea societății este organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 și a prevederilor Ordinului 1802/2014.

M.F.P. nr.


Evaluarea posturilor din bilanț s-a făcut ținând cont de principii e contabile reglementate de Ordinul M.F.P. nr. 1802/2014: continuitatea activității, permanenței metodelor, contabilității de angajamente, evaluarea separată a elementelor de activ și pasiv, necompensării.

Politicile contabile utilizate de societate au fost în concordanță cu reglementările legale în domeniul contabilității ,astfel încât să asigure furnizarea de informații relevante, credibile, neutre și prudente.

Imobilizările se înregistrează la intrarea în patrimoniu la costul de achiziție și se amortizează în regim de amortizare liniară.                           ;

Stocurile se înregistrează la intrarea în patrimoniu la prețurile din jfactură, iar

i ieșirea din gestiune se face la aceleași prețuri.

Evidența contabilă sc ține cantitativ și valoric.

i

Creanțele și obligațiile în valută se evalueaza la finele fiecărei luni la cursul din ultima zi a lunii, diferențele fiind cuprinse la venituri și cheltuieli.

Disponibilitățile și creditele se înregistrează pe bănci, urmărindu-se ca soldurile din contabilitate să corespundă cu cele din extrasele de cont.

Veniturile au fost recunoscute în momentul transferului dreptului de asupra bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau subvențiilor primite.

proprietate


Cheltuielile se înregistrează în funcție de natura lor, perioada la care se referă și necesitățile de evaluare și deductibilitate.                                  j

în toate cazurile veniturile și cheltuielile se înregistrează i pe documentelor just i ficatb^^--DIRECTOR GENEW^Ored^\ ing. Pop Viorel Mircț* .          «


Participații și surse de finanțare

Unitatea Oradea 'transport Local este societate comerciala pe acțiuni subordonata Consiliului local al Municipiului Oradea.

i

Capitalul societății este de 20.288.000 lei.                           i

în conturi în afara bilanțului „ct 8038” OTL RA are înregistrat patrimoniu public predat Primăriei 56.253.182 lei.Informații privind salariații și membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere


Salarizarea directorilor și a administratorilor:

Salarizarea directorului general se face în baza contractului de mandat nr. 274/27.10.2017


de mandat


Salarizarea directorului tehnic se face in baza contractului nr.275/27.10.2017,iar salarizarea directorului economic in baza contractului de mandat 276/27.10.2017


Salariații:

■ Numărul mediu de salariați aferent exercițiului financiar 507.

• Din care:


-muncitori 462

- VESA 45


Salarii aferente exercițiului financiar :


26.297.919 RON


Cheltuieli privind tichetele de masă și tichete de vacanță :   2.091.781 RON


Societatea comerciala este condusă de un consiliu de administrație numit de Consiliul local, format din 7 persoane.

Adunarea Generala a acționarilor reprezentata de Consiliul Local este formata din 5 persoane.


DIRECTOR GENERAL — ing. Pop Viord Mircfi.

C ,rran?00rtDIRECTOR ECO ec. Nica RoNota 8 - Informații privind salariații si membrii organelor de administrație, conducere și supraveghere


SITUAȚIA MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU la data de 31.12.2019 lei               1

Denumirea clementului

Sold la începutul exercițiului financiar

Creșteri

Reduceri

Sold la Sfârșitul exercițiului financiar

Total, din care

Prin transfer

Total, din care:

Prin transfer

A.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Capital subscris

19.098.000

1.190.000

20.288.000

Patrimoniul regiei

i

Prime capital

Rezerve din reevaluare

1.006.288

1.006.288

Rezerve legale

352.728

269

i 352.997

Rezerve statutare sau contractuale

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

Alte rezerve

75.107

75.107

i

Aci iutii proprii

i

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită

Sold C

372.420

372.420

Sold D

Rezultatul reportat provenit

Sold C

din adoptarea pentru prima dată a IAS, mai puțin IAS 2932

Sold D

1

Rezultatul reportat provenit

Sold C

din corectarea erorilor contabile

Sold

D

1.753.147

-4.925

82.409

j 1.665.815

Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile Uconforinc cu Directiva a patra a Comunicațiilor Economice Europene

Sold C

Sold

D

Profitul sau pierderea

C

167.993

5.380

167.993

5.380

exercițiului financiar

D

i

Repartizarea Profitului

3.175

269

3.175

269

Total capitaluri proprii

^*^214

1.200.305

82.411

Ș20.434.108

Director general ing. Pop Viorel M

i'?

1

!

' trdea 7

Oradea 'r?n.spoft J oca! SAU

Director econom ec. Ni ca fyujtico

)

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 31.12.2019

- lei -

Denumirea elementului

Exercițiul

financiar

Precedent

Ciircnt

A

1

2

Fluxuri de trezorerie din activități de exploatare:

încasări de Ia clienți

51.774.846

56.987.976

Plăți către furnizori și angajați

51.008350

55.|816363

Dobânzi plătite

599.632

£82.772

Impozit pe profit plătit

încasări din asigurarea împotriva cutremurelor

Trezorerie netă din activități de exploatare

166.864

588.842

Fluxuri de trezorerie din activități de investiție:

Plăți pentru achiziționarea de acțiuni

Plăți pentru achiziționarea de imobilizări corporale

4.517.619

1.

374.528

încasări din vânzarea de imobilizări corporale

Dobânzi încasate

Dividende încasate

Trezorerie netă din activități de investiție

-4.517.619

—1.374.528

Fluxuri de trezorerie din activități de finanțare:

încasări din emisiunea de acțiuni

încasări din împrumuturi pe termen lung

î

Plata datoriilor aferente leasing-ului financiar

51397

! 55.237

Dividcndeplătite

Trezoreria netă din acțiuni de finanțare

i

Creșterea netă a trezoreriei și echivalentelor de trezorerie

-211.242

342.493

1

Trezorerie și echivalențe de trezorerie la începutul exercițiului financiar

2.297.587

1

2.086.583

Trezorerie și echivalențe de trezorerie la sfârșitul exercițiului financiar        ________

2.086.583

2.429.076

Director General             jMumele și ]>renti inele:. LH^Ftî^'X'iorel Mircea Semnătura


7 -7 Oradea f n* Transport ! V'

Analiza principalilor indicatori economico-fînanciari

 • 1. Indicatori de lichiditate:

 • a) indicatorul lichidității curente (indicatorul capitalului circulant) = Actlvecurente - &455.4G1 , 35

Datoriicurente 4.788.229

 • b) indicatorul lichidității imediate =                   = m»mm-772.6m,

Datoriicurente           4.788.2,29

 • 2. Indicatori de risc:

 • a) indicatorul gradului de îndatorare = Capita lim Pnimutat x 100 = 1-L-895 QX iqq = 58,21

Capitalproprîu            20.4a4.108

 • b) indicatorul privind acoperirea dobânzilor = <,f,nna ,M              fu»*»»/»- j ()4

Oit al tui cl i <■"» firt b an fia.

 • 3. Indicatorii de activitate

f'A 49 23^ 042

 • a) viteza de rotație a stocurilor = -—-—=     ;—= 63.73

Stocuri 772.639

>\         4    * +• j u-4. 1 v a- Soldmediuclienti          18,194.399:12              _.

 • b) viteza de rotație a debitelor - clienți =-------- ----x 365 =---------— x 365 = 11,24 ori

CA                 49.237.043             ’

 • c) viteza de rotație a creditelor — furnizor = So^me<ilufiirnizat_ x 355 = 17 37-6B7-1^ zjje _ 23 97 ori

Achiziții                 21.706.999                   ’

C4         49.237.043

 • d) viteza de rotație a activelor imobilizate --------:---=------—- 0.74 ori

Activeimobiiizate 66.458.627

.       .                   CA 49227 043

 • e) viteza de rotație a activelor totale =--—— =-------= 0,61 ori

Totalactive ao.51ft769   ’

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat =                                          = ^«2 =

Capitalangajat(capita lim prumutat + capitalpropriu) 32.329,12»

49237 043

Productivitatea muncii ~---=------—= 97.114 lei

Numarmediupersonal 507


DIRECTOR ECON OMIC ec. NicaR^mev

Page of 2 / Ucta & -Finaliza princip indicatori ec-fin.doc

(JWXQ. <ltt.fi


Raportul auditorului independent

Către Acționarii/Asociații,

ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.

Opinie

 • 1  Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății ORADEA TRANSPORT LOCAL S.A.. cu sediul social în Oradea, strada Atelierelor, nr.12, identificată pnn codul unic dc înregistrare fiscală 63483, care cuprind bilanțul la data dc 31 decembrie 2019, contul dc profit și pierdere, situația modificărilor capitalului propriu și situația fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta dată, precum și un sumar a! politicilor contabile semnificative și notele explicative.

 • 2  Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2019 se identifică astfel:

 • •  Activ nct/Total capitaluri proprii;                                          20.434.108 Iei

 • •  Profitul net al exercițiului financiar:                                                5.379 lei

 • 3 în opinia noastră, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2019 precum și a performanței financiare și a fluxurilor de trezorerie pentru exercițiul financiar încheiat la această dată, în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările ulterioare („ OMFP nr. 1802/2014”).

Baza pentru opinie

 • 4 Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și dc modificare a unor acte normative („Lisgea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (codul 1ESBA),


CABINET EXPERTIZĂ, CONSULTANȚÂ-AGACHE ANGELA AURORA Oradea, str .Agricultorilor, nr,15 CUI 24889343

Cont bancar RO25BTRL00S01202S41129XX BANCA TRANSILVANIA ORADEA e-mail: contaflsc@yahoo.com telefon; 0742376605 0745605808

conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului 1ESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

Evidențierea unor aspecte

La 31 decembrie 2019, valoarea clicnților incerți era în sumă de 185.622 lei, iar valoarea

provizioanelor create erau în sumă de 12.909 Ici.


La 31 decembrie 2019, s-a constatat că există stocuri fără mișcare pe parcursul anului 2019 în valoare de 225.349 lei, pentru care nu s*au constituit provizioane.

Alte informații - Raportul Administratorilor

 • 6 Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și mportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici uii concluzie de asigurare cu privire la acestea.                                           I

și cu

fel de


în legătură cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat Ia 31 decembrie 2019, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pc care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

In ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMFP 1802/2014 și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale

consolidate.


A                                                                                                                                                                  *        *

In baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;

Membru Corpul Experțiior Contabili Ji Contabililor Autorizați din România


Membru Camera Auditorilor Financiari din România Membru Camera Consultanților Fiscali din România


b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu OMIT nr, 1802/2014, punctele 489-492.

în plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2019, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

 • 7  Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și cu Reglementările contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate și pentru acel control intern pe care conducerea îl consideră necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

 • 8  în întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea fie intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nici o altă alternativă realistă în afara acestora.

 • 9  Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

 • 10 Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca a;estea, individual sau cumulat, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

  fie de opinia


Membru Corpul Experților Contabili?! Contabililor Autorizați din România Membru Camera Auditorilor Financiari din România Membru Camera Consultanților Fiscali din România

a unei țelegeri


 • 11 Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

 • •  Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor fir; cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate jentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece frauda poate presupune în secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern

  anciare,


 • •  înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de pr de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.

  occduri


 • •  Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.

 • •  Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării dc către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor dc audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. în cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentării sunt neadccvatc, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea in baza principiului continuității activității.

 • •  Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor dc informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și evenimentele care stau la baza acestora într-o maniera din care să rezulte o prezentare fidelă.

 • 12 Comunicăm persoanelor responsabile cu guvemanța, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

în numele,

C.I.I. AGACHE ANGELA AURORA

Loc. Oradea, str. Agricultorilor, nr.15, jud. Bihor înregistrată la Camera Auditorilor Financiari

Membru Corpul Experților Contabili 4> Contabililor Autorizați din România Membru Camera Auditorilor Financiari din România Membru Camera Consultanților Fiscali din Româniadin România cu numărul 2777/2008

Auditor,

AGACHE ANGELA AURORA

Oradea, 29.04.2020


Membru Corpul Experților Contabili $i Contabililor Autorizați din România Membru Camera Auditorilor Financiari din România Membru Camera Consultanților Fiscali din România

WOTLS.C. Oradea Transport Loca/ S,A.

Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România

Tel: 0259-42.32.12; 45, 0359-80.85.01-04 Fax: 025S-42.60.10

E-mail: sccretariat@otira. ro                Web: www.otlra.ro

GIF: RO 63483                 Nr. Reg. Com.: J05/1/1991

Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaAprobat in ședința CA din


Președinte CA


Raport anual


cu privire la renumeratia si alte avantaje acordate directorilor OTL SA in cursul anului 2019

In conformitate cu art 55 alin 2 din OUG109/2011, privind guvernanta corporativa,] comitetul de renumerare si nominalizare din cadrul consiliului de administrație elaboreaza un raport annual cu privire la renumeratiile si alte avantaje acordate administratorilor si directorilor in cursul anului financiar. Raportu respectiv este prezentat adunării generale a acționarilor care aproba situațiile financiare anuale.

Raportul este pus la dispoziția acționarilor potrivit art. 40 alin (1) din ordonanța si cuprinde cel1 puțin informații privind:

 • a) structura renumeratiei, cu explicarea ponderii componentei variabile si a ponderii fixe;

 • b) criteriile de performanta ce fundamentează componenta variabila a renuneratiei, raportul dintre performanta realizata si renumeratie;

  • c) considerentele ce justifica orice schema de bonusuri anuale sari avantaje nebanesti;

  • d) eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate;

  • e) inforrpatii privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza.


Având in vedere ca in anul 2017 expirau contractele de mandat ale directorilor, aplicând prevederile OUG 109/2011, in cursul anului 2017 a fost lansata prctcedura de selecție a directorului general, a directorului tehnic si a directorului economic ^i OTL SA. Procedura â fost finalizata in luna octombrie 2017 cu următoarele rezultate: dir. general - ing. POP Viorel Mircea, dir. tehnic - ing. REVNIC Adrian si dir. economic 1 ec. NICA Romeo. Mandatele au intrat in vigoare la data de 28.10.2017, pentru o perioada de 4 ani.

In ceea ce privește renumeratia, directorii societății au fost renumerati conform contractelor de mandat individuale, după cum urmeaza:

01.01.2019 - 31.12.2019 - directorul general in persoana d-lui POP Viorel Mircea, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 71200 lei si începând cu data de 01.03.2018 componenta variabila 40% clin nivelul indemnizației lunare;

01.01.2019 - 31.12.2019 - directorul economic in persoana d-lui NICA Romeo, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.000 lei si incepa

de 01.03,2018 componenta variabila 40% din nivelul indemnizației lunare ;


nd cu data01.01.2019 - 31.12.2019 - directorul tehnic in persoana d-lui REVNIC Adrian, a fost renumerat cu componenta fixa neta lunara de 7.000 lei si incepar|d cu data de 01.03.2018 componenta variabila 40% din nivelul indemnizației lunare ;

Ținând cont de cele prezentate, cheltuielile efectuate in cursul anului 2019 de către OTL SA in legătură cu contractele de mandat ale directorilor au fost următoarele:

 • -  cheltuieli cu componenta fixa a directorilor: 434.904 lei

 • -  cheltuieli cu componenta variabila a directorilor: 173.964 lei

In ceea ce privește indicatorii de performanta, aceștia au fost stjabiliti prin contractele de mandat conform anexei nr 1. Anterior stabilirii indicatorilor de performanta a fost elaborat de către directorat si aprobat de CA, administrare în conformitate cu prevederile art. 30, alin (1) din O.U.G. nr. privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Plan de 109/2011,


Calcularea indicatorilor a fost efectuata conform “Procedura privind


urmărirea indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari in sarcina consiliului de administrație si directorilor la OTL pentru mandatele 2017 - 2021” aprobata de CA al OTL.

Pentru anul 2019 indicatorii de performanta ai executivului (directorilor) au fost îndepliniți in procent de 99.79%, astfel componenta variabila de 40% din nivelul indemnizației lunare se acorda in procent de 99.79%, detalierea indicatorilor fiind efectuata in anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 2019. Regularizarea indemnizației variabile se va efectua pe statul de plata al lunii aprilie 2020.

Indicatorii de performanta ai administratorilor neexecutivi au fost îndepliniți in procent de 99.85%.

Documentele suport pentru calculul indicatorilor sunt in anexa 3.

 • •  In ceea ce privește considerentele ce justifica orice schema de bonusur^_ anuale sau avantaje nebanesti, acestea sunt legate de specificul activitatii societății si de interesul acționarului majoritar de a aduce plus valoare in Oradea prin intermediul societății.

Avantajele nebanesti de care beneficiază directorul general si ceilalți directori, in baza contractelor de mandat încheiate, sunt următoarele:

 • -  utilizarea unui autoturism aflat in proprietatea societății;

 • -   utilizarea unui telefon aflat in proprietatea societății;

 • •  In ceeea ce privește eventualele scheme de pensii supiimenare sau anticipate -Directorii nu au beneficiat in 2019 si nu beneficiază de scheme de pensii suplimentare sau anticipate.

In ceea ce privește informațiile privind durata contractului, perioada de preaviz negociata, cuantumul daunelor-interese pentru revocarea fara justa cauza, acestea sunt următoarele:

> durata contractelor:

- director general: 28.10.2017 - 27.10.2021 Contract nr 274 / 27.10.2017

director tehnic: 28.10.2017-27.10.2021 Contract nr 275 / 27.10.2017 director economic: 28.10.2017 -27.10.2021 Contract nr 276 / 27.1^ perioada de preaviz negociata: 30 de zile in cazul renunțării dire* mandat;

0.2017 eterului la


ero) lei.


cuantumul daunelor interese pentru revocare fara justa cauza: 0 (z<

Comitetul de nominalizare si renumerare din cadrul CA a OTL SA:

 • 1. POPA Lidia - Președinte


 • 2. FAUR Nicoleta - Membru

 • 3. POPESCU Nicolae - Membru

 • 4. MICLAUS Dan Sorin - Membru

 • 5. URDEA Florian -Membru

 • 6. MUSCA Dimitrie - Membru

 • 7. POP Dumitru Gabriel - Membru

S.C. Oradea Transpon. Loca/S. A.


OTL


Oradea, str. Atelierelor nr. 12, cp 41C542, jud. Bihor, România

Tel. 0259-42.32.12: 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.50.10

E-mai!: secretariat@otlm.ro               Web: www.otlra.ro

CIF: RO 63483                 Nr. Reg. Com.: JOS/1/1991

Cont: R005 RNCB 0032 0464 9835 0001    B.C.R. Oradea

Anexa 1 indicatori Directori pentru perioada 2019 - 2020

Nr.crt

Indicator

Formula de calcul

UNI

2014

1

indicatori financiari (30 %)

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 lei restanț e

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"n*’ / an "n-1*

42.304

1.3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați

mii lei /salaria t/an

72,81

2

Indicatori tehnico-pperațlpnaii (25%)

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie (nivel acceptat)

%

5

Autobuze (nivel acceptat)

%

5

2.2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (X lungimea traseeior anulate x zile de anulare)/ (2 lungimea totala a traseelor x 365), din vina exclusiva a operatorului.

Tramvaie (nivel acceptat)

%

0,5

Autobuze (nivel acceptat)

%

0.2

2,3

Respectarea Planului de Servicii (X parc planificat -X parc utilizat) / (X parc planificat: x ICO) __ J

Tramvaie (nivel acceptat)

%

5

Autobuze (nivel acceptat)

%

5

2015

2016

2017

2019

2019

2020

Pond ere

30

0 tei restanț e

0 lei restanț e

0 lei restant e

0 lei restanț e

Olei restanț e

0 iei restanț e

10

41.505

42.745

42.000

M

+0,5%”-

"+0,5% H

'+0,5% H

10

70,47

74,08

74,20

75,00

75.50

76,00

10

25

5

5

5

5

5

5

3

5

5

5

5

5

5

3

0,5

0,5

0,5

0.5

0,5

0,5

3

0,2

0,2

0,2

0.2

0.2

0,2

3

5

5

5

5

5

5

3,5

5

5

5

5

5

5

3,5

I___________                                                           I

'J

Nr.crt

Indicator

-------------------------1

Formula de calcul

UNI

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractam

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuați

1 / km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați

t kwh / km

3

Indicatori privind calitatea serviciilor orientați către serv publice (25%)

2

3.1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate .Plângeri nerezolvate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceotat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate cu răspuns in termen legal (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate fara răspuns in termen legal (nivel acceptat)

nr

3,2

Numărul de pasageri afectați de situațiile de la punctele 2,1 si 2,2

Tramvaie (nivel acceptat)

nr.

Autobuze (nivel acceptat)

nr.

3,3

Pian de masuri

4

Indicatori privind implementarea guvernantei corporative (20%)

3

4,1

Transoarenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr109 / 2011

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale

respectare termene

4,2

privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație conform legislației, inclusiv privind performanta societății si

din OUG nr109/ 2011

2014

2015

2016

—i  —

2017

2019

2019

2020

Pond ere

0,38

0,35

C.32

0.33

0,33

0,33

0,33

3

3,83

4,09

4,02

4.04

4,04

4,04

4,04

3

■ -

I

1 ■ ■

25

90

165

152

200

190

180

170

2

90

165

152

200

190

180

170

2

0

0

0

0

0

0

0

2

5000

5000

-

5000

5000

4800

4700

4500

2

3000

3000

3000

3000

2900

2800

2700

2

100%

100%

100%

100%

15

20

100%

100%

100%

5

100%

100%

100%

5

Nr.crt

Indicator

-------------k ”

Formula de calcul

UM

2014

perspectivele sate strategice.

4,3

Ducerea la îndeplinire ahotararilor CA

Plan de Masuri

Nr.crt.

Indicator

2017

2019

Pondere

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

încheiere acord pentru 5 burse

5%

3

implementarea unui SMS Center

Transmiterea prin SMS a atenționărilor privind expirarea abonamentului

5%

4

Plata abonamentului de călătorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar

Total

-

15%

J

2015

2016

2017

2019

2019

2020

Rond ere

——--

100%

100%

100%

10

100

2019

Pondere

2020

Pondere

2021

1

Pondere

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

Instruirea unei serii de 3 vatmani

7,5%

Instruire a unei serii de 3 vatmani

7,5%

încheiere acord pentru 5 burse

5%

încheiere acord pentru 5 burse

7,5%

Incheier e acord pentru 10 burse

7,5%

1

5%

Implement atsi funcțional

15%

----15%

---

----15%-

Anexa 2 Realizarea Indicatorilor in anul 201»

WOTL                                                        Anexa 3 la Raportul Administratorilor

Realizare indicatori de performanta executiv 31,12,2019

I— Nr.crt

indicator

Formula de calcul

OM

2019

Pond ere

Realizar e

Observații

31,12,2019

Indlcatorifinanciari (20 %)

' - îl ; ■

2d

■.-■i

' . ■

• ‘ ■ ' f-: ::"£* *; ' *

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 lei restanțe

5

0 lei restant e

La data de 31,12,2019 nu se înregistrează obligații restante către bugetele publice.

10.0

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"n” / an n-1

"+0,5%”

5

7,34%

2018 - 45.660.879 lei / 2019

- 49.288.109 lei

10,0

1,3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariati - sal. subvenționați

mii lei /saiariat/an

7550

10

101,21

2018 -45.660 / 501 salariati // 2019 - 49.288/487 salariati = 101,21 mii lei / sal

10,0

‘ -2 ' .

Indicatori tehnico- •’ operaționali (i0%)

■U ÎȚ - 'i •! .         :

10 ...

24,8

2.1

Curse anulate sau neregulate (curse anulate sau neregulate / total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

5

1

0,26

Din 130.599 curse planificate, nu au fost efectate 338

3,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

5

1

0,01

Din 253.532 curse planificate, nu au fost efectate 27,5

3.0

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24’ore (X (lungimea traseelor anulate x ziie de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365),

Tramvaie ( nivel acceptat)_

%

0.5

1

---

In anul 2019 nu au fost trasee anulate

3,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

0,2

1

0

In anul 2019 nu au fost trasee anulate _

3,0

din vina exclusiva a operatorului.

|

2,3

Respectarea Planului de Servicii (£ parc planificat -Y parc utilizat) / (£ parc planificat) x 100)

Tramvaie ( nivel acceptat)

%

Autobuze ( nivel acceptat)

%

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tracta re

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuați

kwh / km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuat!

l/km

3

Indicatori privind catîtatea serviciilor orientați către serv publice (20%)

3.1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate .Plângeri nerezoivate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate nerezolvate in

I

termen lega) (nivel acceptat)

nr

k.

5

1

0

In anul 2019 s-a respectat 100% planul de servicii

3,5

5

1

0

In anul 2019 s-a respectat 100% planul de servicii

3,5

4,04

2

3.159

2019 - 5.472.296 Kwh / 1,732,028 km

3,0

0,33

2

0,356

2019 -1.400.0601 /

3,942,106 km

2,79

20

25,0

180

1

35

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns

2,0

180

1

35

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns in termen

2.0

-o----

1—-

----0---

-------—--

----2-0----

3,2

Numărul de pasageri afectat) de situațiile de la punctele 2,2 si 2,3

-------------------\

Tramvaie ( nivel acceptat)

nr.

4700

1

0

2,0

Autobuze ( nivel acceptat)

nr.

2800

1

0

2,0

3,3

Plan de masuri

100%

15

15

15,0

■ * ’'

' ' ■ ' ■;

Indicatori privind : > • implementarea guvernantei corporative (50%) ț)>

• ‘

‘ . ** : - ' -

: Î.’ . i .«'J*      .

’’’       * ’.'j              .■*

50

-

i                  ți. •         . 1 '.'i-,.•                                      i

20,

4,1

Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUG nr109/ 2011

100%

10

Da

5,0

4,2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanta societății si perspectivele sale strategice.

respectare termene din OUG nr 109! 2011

100%

20

Da

5,0

4,3

Ducerea la hdeplinire a hotărârilor CA

100%

20

Da

10,0

Total

106

*OTL

Realizare PLAN DE MASURI 31,12.2019

Nr.crt.

indicator

2019

Pondere

Observații

Punctaj 31,12,2019

1

înființarea Scolii de Vatmani intr-o formula de colaborare

Instruirea unei serii de 3 vatmani

5%

S-a realizat instruirea unei serii de 3 vatmani printr-un contract incheiat cu Compania de Transport Public Arad

5 puncte

2

Susținerea școlii profesionale prin acordarea de burse pentru elevi și organizarea activității de practică

încheiere acord pentru 5 burse

5%

S-au incheiat acorduri pentru 5 burse

5 puncte

4

Plata abonamentului de călătorie prin e-banking sau/si bancomat (ATM) sau/si sistem similar

5%

Implementat prin Euplatesc pe www.otl.ro

5 puncte

Total

15%

15 puncte

io

Realizare indicatori de performanta neexecutiv pentru amil 2019

WOTL

Nr.crt

Indicator

Formula de calcul

UM

2019

Pondere

Realizare

Observații

31.12.2019

1' ■

Indldâtori financiari (20 %)

■ Cr'-’              "r

20

20JQ1 _

1.1

îndeplinirea obligațiilor către bugetele publice, fonduri speciale și creditori banei / leasing

Plata tuturor obligațiilor în termenul legal

0 Iei restanțe

5

Olei restanțe

La data de 31,12,2019 nu se înregistrează ob’igatii restante către bugetele publice.

5,0

1.2

Creșterea Cifrei de afaceri

Cifra de afaceri an"ri' / an “n-1"

"+0,5%”

5

7,34%

2018 - 45.660.879 lei / 2019 -

49.288.109 lei

5,0

1.3

Productivitatea muncii

Cifra de afaceri/ nr. mediu salariați - sal. subvenționați

mii lei /salariat/an

75,50

10

101,21

2018 -45.660 / 501 salariați // 2019 - 49.288 /487 salariați = 101,21 mii lei/sal

10,0

î ’■

Indicatorîtehnico-operațioriâli (10%)

*    S.*-?*. f • ■" 1 ’        r

10

9,9I ;

2.1

Curse anulate sau neregulate {curse anulate sau neregulate 1 total curse incluse in Programul de Transport) * 100, din vina exclusiva a operatorului

Tramvaie ( nivel acceptat

)

%

5

1

0,26

Din 130.599 curse planificate, nu au fost efectate 338

1,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

5

1

0,01

Din 253.532 curse planificate, nu au fost efectate 27,5

1,0

2,2

Trasee anulate pentru o perioada de mai mult de 24 ore (£ (lungimea traseelor anulate x zile de anulare)/ lungimea totala a traseului x 365), din vina exclusiva a operatorului.

Tramvaie ( nivel acceptat )

%

0.5

1

0

In anul 2019 nu au fost trasee anulate

1,0

Autobuze ( nivel acceptat)

%

0,2

1

0

In anul 2019 nu au fost trasee anulate

1.0

2,3

_________________________________________I

Respectarea Planului de Servicii (£ parc planificat - X parc utilizat) i (X parc planif icat) x 100)

Tramvaie ( nivel acceptar )

%--

■5

—1—

0

—Irranui 2619-s=a respectat---

100% planul de servicii

-----1.0--

I Autobus ( nivel acceptat)

%

2,4

Menținerea eficientei in utilizarea energiei electrice pentru tractare

Consumul de energie electrica pentru tractare / km efectuați

kwh t km

2,5

Menținerea eficientei in utilizarea combustibililor fosili pentru tractare

Consumul de motorina pentru tractare / km efectuați

l/km

3

Indrcatorî privindcalitatea serviciilorprientaticatre serv publice (20%) V

3.1

Plângeri de la pasageri (Plângeri fundamentate, Plângeri rezolvate .Plângeri nerezolvate)

Nr. Plângeri fundamentate înregistrate (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate rezolvate in termen legal (nivel acceptat)

nr

Nr. Plângeri fundamentate ne rezolvate in termen legal (nivel acceptat)

nr

3,2—

Numărul de pasageri afectați de -situatiile-de-la

punctele 2.2 si 2,3

Tramvaie ( nivel-acceptat-

--nr.------

5

1

0

In anul 2019 s-a respectat 100% planul de servicii

1,0

4,04

2

3.159

2019 - 5.472.296 Kwh / 1,732,028 km

2,0

0,33

2

0,356

2019 -1.400.060 i / 3,942,106 km

1,85

20 '

20,0

180

1

35

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns

1,0

180

1

35

La toate sesizările înregistrate s-a răspuns in termen

1,o

0

1

0

1,0

4700

1

c

____xo___

Autob^e ( nivel acceptat)

nr.

3,3

Plan de masuri

4. -•

Indicatori privind ;      < < r

: implerhentarea guvernantei corporative (50%)

I*-? ..         ■■■

4,1

Transparenta privind publicarea pe pagina proprie de internet a obligațiilor de raportare

respectare termene din OUGnr109/ 2011

4,2

Elaborarea si prezentarea rapoartelor trimestriale, semestriale si anuale privind execuția mandatului către Consiliul de Administrație, conform legislației, inclusiv privind performanta societății si perspectivele sale strategice,

respectare termene din CUG nr 109 / 2011

4,3

Ducerea la îndeplinire a hotărârilor CA

■; Total i ,•                                    ,v::

________ _ - ’ ' J s- -             L- ■ -’»—. .■  ---

2800

1

1.

0

1,0

100%

15

15

15,0

Î7t"‘țJ-î? .’■ J.

•.. r'? ' '*

/-*                        '•/■> -?■ v -:v-; -        ■’ •

5:^

V; • ■ ■ '                        , i.. ‘ ■ '2.' ■■•’•-            ■' ■.' ’■■

■ . i ■ . i

50,0

100%

10

Da

10,0

100%

20

Da

20,0

100%

20

Da

20,0

'" 100

99,85


S.C. Oradea Transport Loca! S-A.

Oradea, sfr. Atelierelor nr. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12;45, 0359-80.85.01*04 Fax: 0259-42 60.10 E-mail: secrefariaf@otira.ro                Web: www.otlra.ro

CIF: RO 83483                 Nr, Reg. Com.: JO5/1/1991

Cant: R005 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. OradeaSC OTL SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 20.03-201|?


RAPORT ANUL 2019 AL COMITETULUI DE AUDIT OTL

Comitetul de audit constituit în cadrul Consiliului de administrație al SC OTL SA în baza prevederilor art. 10 din OUG 109 / 2011 si OUG nr. 90/2008 a monitorizat în cursul anului 2019 următoarele aspecte din cadrul societății:

L Societatea a întocmit situațiile financiare ale anului 2019 (bilanțul,con tul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, [raportul activitate) care au fost aprobate de Consiliul de Administrație prin Hotărârea nr. din 18.04.2019 si Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr 4 din 20.05.2020.

Situațiile financiare au fost auditate de Cabinet expertiza si consultanta Agache Angela Aurora membru CAFR nr 2777 / 2008 CUI 24889343, sens în care auditorului înregistrat la societate cu nr. din

a fost întocmit Raportul 29.04.2020 .

Situațiile financiare termen cu nr 175802234 publicate pe site-ul OTL;


au fost depuse către Ministerul Finanțelor Publice la / 28.05.2019 și conform dispozițiilor legale au fost

 • 2. Raportul auditorului extern a fost întocmit în urma verificării notelor contabile, a inventarelor anuale, a situației privind intrările și ieșirile mijloacelor fixe, a situației clienților și furnizorilor, a situației stocurilor, a debitorilor și creditorilor precum și a balanțelor sintetice si analitice.

Din constatările noastre, societatea care a întocmit Raportul de audit este independentă deoarece:

 • -  SC OTL SA nu-i datorează sume ce pot fi considerate împrumuturi;

 • -  auditorii nu au primit servicii din partea SC OTL SA;

 • -  nu există litigii între auditori și SC OTL SA;

 • -  nicio persoană cu funcții de conducere din SC OTL SA nu a ax ut funcție în

firma de audit;                                                       1

 • -  firma de audit nu are interese de afaceri cu SC OTL SA;

 • -  firma de audit nu deține acțiuni la SC OTL SA;

 • -  același auditor nu a ramas auditor principal mai mult de 5 ani la SC OTL SA; nu există factori în SC OTL SA care ar putea influența decizia auditorului.

 • 3. în cadrul societății există organizat o structura pentru exercitarea controlului intern managerial in conformitate cu O.M.F. nr.946/2005 si O.M.F. nr.400/2015, astfel exista:

 • 1. Comisia de monitorizare,coordonare si îndrumare metodologica a implementării si dezvoltării sistemului de control intern managerial, a cărei componenta a fost numita prin Decizia nr. 12/06.01.2017, Comisia arc ca președinte pe Nica Romeo -Directorul Economic, secretar pe doamna Vurst Judii si ca membrii pe șefii de Birouri si de secții.

 • 2. Echipa de gestionare a riscurilor, a cărei componenta a fost reactualizata prin Decizia nr. 87 /11.05.2017. Comisia are ca președinte pe Pop Viorcl Mircea -Director General, secretar pe doamna Vurst Judit, responsabil cu riscuri pe societate - Labancz Vasile si membri comisiei au fost numiți responsabili cu riscuri din Birouri si din Secții.

Documentația Sistemului de Control Intern Managerial

Documentele obligatorii si raportările Conform O.M.F. nr. 600/2018 exista si au fost depuse astfel :

J Raportările către Primăria Municipiului Oradea au fost depuse cu nr. 1604/10.02.2020

J Raportul Managerului asupra sistemului de control intern managerial la data de 31.12.2019 - a fost elaborat, înregistrat cu nr. 1499/06.02.2020

S Situația Centralizatoare privind stadiul implementării si dezvoltării sistemului de control intern/managerial la data de 31.12.2019 ( anexa 3 la Ordinul 600/2018) a fost elaborat si înregistrat nr. 1161 / 29.01.2020

 • V Program de dezvoltare SCIM pentru anul 2019 este elaborat avand nr.inrcgistrare 1443 / 30.01.2019

 • V Situație Sintetica a rezultatelor autoevaluării SC1M-2019 este elaborat avand nr.inregistrare 465 /15.01.2020 si Chestionarele de autoevaluare a structurilor Registrul de Riscuri a fost elaborat avand nr.inregistrare 15776 / 17.12.2019

S.C. Oradea Transport Loca! S.A.


Oradea, str. Atelierelor nt. 12, cp 410542, jud. Bihor, România Tel: 0259-42.32.12: 45, 0359-80.85.01+04 Fax: 0259-42.60.10


Web: www.otlra.ro

Nr. Reg. Com.: J05/1/1991


Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 B.C.R. Oradea

SC 0 T'L SA, este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal cu nr. 0006567 din 2.0.03.2012


DECLARAȚIE NEFINANCIARĂ 2019 conform Ordinului nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale

Aspecte de mediu

S.C. OTL S.A. are ca obiect de activitate “transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”, codul CAEN 4931 în perimetrul zonei administrative a municipiului Oradda și în zona metropolitană, folosind ca vehicule atât tramvaie cât și autobuze.

S.C. OTL S.A. deține următoarele autorizații de mediu necesare pentru funcționa e:

 • - Secția 1-Tramvaie, Autorizația nr. 160 din 16.06.2010, valabilă 10 ani, până la 15.06.2020, și

 • - Secția 2-Autobază, Autorizația nr. 317 din 08.08.2013, valabilă 10 ani, până la 07.08.2023.

S.C. OTL S.A. deține .și certificate valabile emise de Organizația Internațională de Standardizare TUV Rheinland în domeniul calității — ISO 9001, a mediului - ISO 14001 și al energiei - ISO 50001.

în cadrul societății sunt monitorizați factorii de mediu: aer, apă, sol.

Autovehiculele utilizate la transportul în comun se încadrează cu emisiile de noxe în limitele legale aprobate, verificate în stația proprie de Inspecții Tehnice Periodice. Se efectuează și măsurători COV (compușii organici volatili sunt substanțe dăunătoare pentru sănătatea umană mediu), rezultatele sunt în limite acceptate.

Apele uzate sunt analizate semestrial, indicii de încărcătură situându-se în cadrul limitelor legale maxim admise.

Poluarea solului este evitată, colectând selectiv dcșeurile. Dcșeurile rezultai® în urma desfășurării activității anumitor sectoare ale societății, sunt colectate în locuri special amenajate și marcate corespunzător, majoritatea fiind valorificate către unitățile specializate în baza contractelor încheiate iar cele care nu se valorifică se depozitează temporar șt se retumează furnizorilor. Situația cantităților de deșeuri produse și a celor valorificate sau eliminate sc monitorizata de către Responsabilul cu Protecția Mediului și se comunică lunar la Agenția de Protecția Mediului Bihor.

Societatea sc preocupă și dc monitorizarea indicelor de zgomot și vibrații, precum și de câmp electromagnetic, efectuând periodic determinări.

S.C. O’fL S.A. utilizeară surse de energii regenerabile la clădirea Mecatronica - panouri solare pentru iluminarea internă a clădirii și pompă de căldură (pânză de apă - freatică) pentru instalația de climatizare a clădirii.

Aspecte sociale și de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și a dării de mită

în S.C.OTL S.A, sănătatea și securitatea în muncă, reprezintă o obligație a conducerii societății pentru asigurarea unor condiții de muncă care să permită menținerea integrității fizice și a sănătății angajaților, prevenirea accidentelor și a îmbolnăvirilor profesionale. Instruirea personalului privind SSM la OTL S.A. este diferențiată în cadrul societății pe locuri de muncă, vehicule, utilaje, mașini sau instalații, în funcție de specificul acestora.

salariaților je protecție ce intră în


în funcție de condițiile specifice ale locurilor de muncă societatea asigură echipament de proteeție/lucru, precum și materialele igienico-sanitare și alimentația gratuite conform legislației/normativclor în vigoare. Tuturor categoriilor de salariați contact cu publicul călător sau reprezintă imaginea societății, OTL S.A. îi asigură uniformă. ‘

în cadrul societății se asigură egalitatea de gen nu se fac discriminări pe cri erii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, ejtnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, aparteneță ori activitate sindicală. Sc respectă drepturile lucrătorilor de a fi informați și consultați.

Prevederile Contractului Colectiv de Muncă, a Regulamentului Intern și a Codului dc Conduită Etică a societății sunt aduse la cunoștința salariaților prin instruiri periodice de către șefii/coordonatorii locurilor dc muncă. Acestea pot fi accesate și electronic de pe site-ul OTL sau intranet. Toate aceste reglementări interne ține cont dc aspectele sociale și respectă drepturile omenești.

Data: 04.05.2020

Director General ing. POP Viorel Mircea

         Oradea Transport Loca! -S.A. ,          Oradea str. Atelierelor, ni;. 12

Tel: 0259-42.32.45, 0359-80.85.01+04 Fax:0259-42.60.10

WOTL C/F: RO 63483, Nr. Reg. Com.: J05/1/1991            E-mail: secretariat . otlra.ro,

“         Cont: RO05 RNCB 0032 0464 9835 0001 - B.C.R. Oradea   Web : www.otlra.ro

DECLARAȚIE

Directorul Economic al societății ec.Nica Romeo iși asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale la 31.12.2019 și confirmă că:

 • a)        politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

 • b)        situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

 • c)        persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de contiguitate.