Hotărârea nr. 398/2020

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrarea Societăţii Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcţiune

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune

Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 253113 din 07.05.2020 și Raportul de specialitate nr. 253189 din 07.05.2020 întocmit de Direcția Economică, Serviciul Evidență Active Delegări de Gestiune și Datorie Publică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Oradea a unui activ fix aferent sectorului Epurare aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, în vederea scoaterii din funcțiune.

în conformitate cu:

 • •   art. 18 alin.17 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 263.571/2010,

 • •   art. 2 din Ordonanța 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor din domeniul public al statului și a unităților administrativ teritoriale,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129, alin. (2), lit. c) ,lit. d), alin. (6), lit. a), alin (7) lit. n), art. 139, alin (3), lit. g si art. 361, alin (2) din Ordonanța de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local al Municipiului Oradea HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Oradea în domeniul privat al Municipiului Oradea a activului fix regăsit în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, activ aflat în administrarea Societății Compania de Apă Oradea SA, a cărui valoare totală este de 65.962 lei.

Art. 2. Trecerea în domeniul privat al Municipiului Oradea se face în vederea scoaterii din funcțiune/ a casării activului fix cuprins în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. După scoaterea din funcțiune/casarea activului fix cuprins în anexa nr. 1, atât Municipiul Oradea cât și Societatea Compania de Apă Oradea SA își vor actualiza corespunzător evidențele contabile /extracontabile aferente.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Societatea Compania de Apă Oradea SA.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •   Primarul Municipiului Oradea

 • •   Instituția Prefectului Județului Bihor

 • •   Direcția Economică

 • •   Direcția Tehnică

 • •  Societatea Compania de Apă Oradea SA.


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Albr


  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAff&ENERAL


  www.oradea.ro


  Fisa mijlocului fix

  Grupa: 2

  Număr de inventar 3181V

  Document proveniența: nr. din               fJ                 i

  o Bwccitnx. n

  Valoare de inventar: 65.962,00

  Amortizare lunara: 0.00

  Cod clasificare: 2.1.16.4.3.

  Data darii în folosința:

  Anul: 1998

  Luna: 1

  Data amortizării complete:

  Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice

  TI RBOSUFI ANTA HV -TURBO D

  SOS.BORSULUI/KM5

  Loc de folosința

  1 O i AL GENERAL/COMPANIA APA

  Luna: 4 Anul: 2020

  Anul: 2010

  Luna: 1

  Durata normala de funcționare:

  144 LUNI

  Domeniul:

  Public

  Cota de amortizare: 0%

  Nr Inventar de la număr la număr

  Documentul (data,felul, numărul)

  Operații care privesc mișcarea, creșterea sau diminuarea valorii mijlocului fix

  Buc,

  Debit

  Credit

  Sold

  Soldul contului 105 "Rezerve din reevaluare"

  31819

  ; -

  Valoare inițiala

  1

  65 954.99

  Valoare reevaluata

  65 954.99

  31/12/2009

  Reevaluare 31/12/2009

  31 473.72

  97 428,71

  31/01/2010

  Completări reeval 31 12 2009

  31 466.71

  65 962.00

  Sold final

  65 962.00

  Valoarea amortizata cumulata

  0.00

  Valoare ramasa de amortizat

  0,00

  Amortizare lunara

  0.00

Mijloace Fixe ■ © Indeco Soft ■ Licențiat pentru PRIMĂRIA ORADEA