Hotărârea nr. 397/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de catre elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investitie “ Inlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial Eurobusiness I , municipiul Oradea ”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial

Eurobusiness I, municipiul Oradea ”

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 263645/22.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 263650/22.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator respectiv SC Compania de apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial Eurobusiness I, municipiul Oradea ”,

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificata de către societatea S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. in calitate de titular si proiectant in nota de fundamentare anexa la raportul de specialitate,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

9

Art. 1. Se aproba studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Compania de Apa Oradea SA, privind realizarea obiectivului de investiție “ înlocuire canal pluvial pe strada Ion Mihalache in Parcul Industrial Eurobusiness I, municipiul Oradea ”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite :...................................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:......................................Municipiul Oradea prin SC Compania de Apa Oradea SA

Indicatori maximali:

Valoarea totală a investiției...............7.780.565,70 lei inclusiv TVA / 6.585.323,05 lei fara TVA

din care C+M..................................6.390.427,97 lei inclusiv TVA / 5.370.107,54 lei fara TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M:

Anul 1: 7.780.565,70 lei (inclusiv TVA) / 6.390.427,97 lei (inclusiv TVA).

Indicatori minimali:

Capacitati:

- Rețea canalizare pluviala corugata, PP Dl 1000 mm SN10 - 2020 m.

Durata de realizare:

- Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 6 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se incredinteaza S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

  • -   Primarul Municipiului Oradea

  • -   Direcția Tehnica - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • -   Direcția Economica

  • -  S.C. Compania de Apa Oradea S.A.

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 397


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL loneLVila, \


Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi .pentru” și 5 voturi .at