Hotărârea nr. 395/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Dealului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Dealului”, din

municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 258241/14.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 258250/14.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Dealului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Dealului" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33894 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 115/2020,

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. bj, lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru realizarea obiectivului de investiție “Modernizare strada Dealului”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI I                                                                                                                                                                           I

Ordonatorul principal de credite:................................................primarul municipiului Oradea

Beneficiar:.........................................................................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

Curs valutar utilizat 1 euro = 4,7698 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totala a investiției (IN V): 2.746.326, 07 lei, inclusiv TVA / 2.329.606,97 lei, fără TVA,

din care: construcții montaj C+M: 2.250.786, 67 lei, inclusiv TVA /1.891.417,38 lei, fără TVA.

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I: 2.746.326: 07 / 2.250.786, 67 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

Drum - categoria IV de folosință locală

 • -   lungimea totală a străzii = 667,69 m,

 • -   suprafața spațiu verde: 791,54 mp, suprafața trotuar: 1.376,33 mp, suprafața accese: 761,45 mp, suprafața carosabil: 3.672,73 mp.

Zid de sprijin

- zid de sprijin din beton armat cu H = 2,00 m, He = 1,00 m și lățimea tălpii 1,20 m; Lungimea zidului = 35 m

Canalizarea pluvială:

 • -   cămine de vizitare din beton cu diametrul de 800 - 5 buc, cămine de vizitare corugat 0600 - 5 buc,

 • -  țeava PVC SN8 DN 315-306m,

 • -   țeava PVC SN8 DN 250 - 168 m,

guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile - 22 buc.

Durata estimată de execuție: 5 luni 9

Finanțarea investiției:                                                                                             <

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Alt 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: “Modernizare strada Dealului", din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33894 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 115 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 207 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Dealului11.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Direcția Economică


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 395


Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi „pentru" și 8 voturi


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087, Tel:

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 115 / 2020

întocmit astăzi, 13/04/2020, privind cererea 33894 din 27/03/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din .........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: Moldovan Radu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare strada Dealului

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de incepere a lucrărilor:

Mumăr act

Data act

Tip act

Emitent

CU1511

20.03.2019

act administrativ

Primăria Municipiului

doc cad 75

06.03.2020

inscris sub semnătură privata

Moldovan Radu

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 115 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale: Identificator |Fip eroare ^lesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


Marcelr


Inspector Liviu Ionel Pert


Daniel

Dragos


by            t>*gos

DM od». o—AGFNTIA NAȚIONALA DE CADASTRU a PUBLIOTATÎ IMOBILIARA. crxtMx ceKlanie I Dr*gos, twUMumbertTOMDM.

in-*DragtH, LS4.0^9OSl«M__u

2020'b4,13 044:24 *03’00


Liviu-


Dlgtully Ugned by LMiMond P*rt DM caRO. cxCnCJULDE CADASTRU SI PUBUUTATI IMOMUARA WHOR. cn-Pert.


I _      , »ertalNwnbef=ruj2.

Ionel Pert


Wt K20.MJ3Scara 1:1000

Plmta4


Suprafața total afectata-17359 mp

BeneficiirMuniciptul Oradea


.00X0+

NVAO

Xq pauBis nava X||ejț6|G