Hotărârea nr. 394/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Cântărețului”

din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 258235/14.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 258239/14.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Cântărețului” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Cântărețului" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 117/2020,

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art. 129 alin. (2) lit. bj, lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați pentru realizarea obiectivului de investiție “Modernizare strada Cântărețului", cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORI TEHNICO ■ ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:......................................primarul municipiului Oradea

Beneficiar:............................................................................................municipiul Oradea

Indicatori maximali:

Curs valutar utilizat, 1 euro = 4,7694 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totală a investiției (INV)            5.019.523,46 lei, inclusiv TVA

din care: construcții montaj C+M 4.274.899, 07 lei, inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 5.019.523: 46 / 4.274.899, 07 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

CAPACITĂȚI:

Drumuri ■ categoria IV

suprafață spațiu verde - 781,40 mp,

 • -   suprafață trotuar - 1.622,83 mp, suprafață accese - 281,31 mp,

 • -   suprafață carosabil-4.128,05 mp, suprafață rigolă bordură - 373,53 mp, suprafață bordură mare - 253,31 mp,

 • -   suprafață bordură mică - 78,59 mp, suprafață bordură îngropată - 43,44 mp, suprafață rigolă scafă -19,87 mp,

lățime carosabil 5,00 - 6,00 (include și rigola - 0,25 m) lățime trotuar 1,00 - 1,50m (variabil) lungime bordură mare - 1.266,53 ml

 • -   lungime bordură mică - 785,93 ml lungime bordură îngropată - 217,23 ml lungime rigolă bordură - 1.494,13 ml lungime rigolă scafă - 66,22 ml

 • -   lungimea totală a drumului - 764,28 m

Canalizarea pluvială - lucrările propuse sunt:

cămine de vizitare din beton DN800 - 11 buc,

cămine de vizitare din corugat DN 600- 11 buc,

 • -   țeavă PVC SN8 DN 400 - 10 m,

 • -  țeavă PVC SN8DN 315-620 m,

 • -  țeavă PVC SN8 DN 250 - 273 m,

 • -   guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile - 30 buc.

Ziduri de sprijin

zid de sprijin tip 1 H = 2,85 m, He = 1,5 m, I = 1,5 m, L = 32,00 m,

zid de sprijin tip 2H = 5,10 m, He = 2,70 m, I = 3,35 m, L = 100,50 m,

 • -   fundație de gard tip FG1 H = 1,50 m, He = 0,50 m.

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: “Modernizare strada Cântărețului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33877 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 11/ din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 206 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Cântărețului". Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:
Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087, Tel: 0259401305_______________________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 117 / 2020

întocmit astăzi, 13/04/2020, privind cererea 33877 din 27/03/2020 având aviz de începere a lucrărilor cu nr .... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: Moldovan Radu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare strada Cantaretului

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

doc cad 73

06.03.2020

înscris sub semnătură privata

Moldovan Radu

CU 1495

20.03.2019

act administrativ

Primăria Mun. Oradea

doc cad 73

06.03.2020

înscris sub semnătură privata

Moldovan Radu

Așa cum sunt atașate îa cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 117 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale: Identificator [Tip eroare ^lesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


Marcel-

Daniel

Dragos


Dlgltally slgned by Marcd-Danlel Dragos

DNc=RO. o^AGENTIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI

..PUBUaTATE IMOBILIARA. cn=Marcei-DanieJ Dragos, șeriăiNumber=DMD64, givenNarrte=MaircH-Oanfd, sn=Dragos, 23 4.97=9051601 Date: 2020.04.13 11:41:45 +03’00’


Inspector Liviu Ionel Pert


Liviu-

/ 1

Ionel Pert


Digitally signed by Liv)iHonel Pert


DN. c=RO, &=OF1CIUL DE CADASTRU SI PUBUCfTATE IMOBILIARA BIHOR, cn=Uvti> lonel Pert. $erl>INufnber=PU3Z giyShName=L.lviu4onel, sn«Pert?23r437=9M7321


Date: 2020.04.13 11:11:49 +03*00*