Hotărârea nr. 393/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Drumul Hotarului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Drumul Hotarului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 258252/14.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 258258/14.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Drumul Hotarului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Drumul Hotarului" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33907 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 109/2020.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați pentru realizarea obiectivului de investiție “Modernizare strada Drumul Hotarului", cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORII TEHNICO • ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

J                                                                                                                                                                                                           1

Ordonatorul principal de credite:......................................

Beneficiar:............................................................................

primarul municipiului Oradea

.................municipiul Oradea


Indicatori maximali:

Curs utilizat 1 euro = 4,7694 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totală a investiției (INV) din care: construcții montaj C+M


4.065.832, 42 lei, inclusiv TVA,

3.442.644, 31 lei, inclusiv TVA


Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 4.065.832, 42    / 3.442.644, 31 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

CAPACITĂȚI:


Drumuri - categoria IV

suprafața spațiu verde: 1.071,42 mp,

suprafața trotuar: 1.656,39 mp,

 • -   suprafața accese: 376,70 mp,

suprafața carosabil nou: 3.105,46 mp,

 • -   suprafața carosabil ranforsat: 1.176,77 mp,

suprafața scări: 7,02 mp,

suprafața Rigola bordura: 408,2 mp,

suprafața Bordura mare: 258,59 mp,

suprafața Bordura mică: 88,51 mp,

suprafața Bordura îngropată: 60,34 mp,

lățime carosabil: 3,30 - 7,00 m, variabil (incluzând și rigola - 0.25 cm),

trotuar lățime: 0,80 - 2,00 m (variabil),

lungime Bordura mare: 1.292,93 m,

lungime Bordura mică: 885,11 m,

lungime Bordura îngropată: 301,71 m,

lungime Rigola bordura: 1.632,82 m,

lungime rigola Scafa: 66,94 m,

Lungimea totală a străzii este de 805 m.

Canalizarea pluvială - lucrările propuse sunt:

 • -  cămine de vizitare din beton DN800 - 4 buc,

 • -  cămine de vizitare din corugat DN600 - 3 buc,

 • -  țeava PVC SN8DN 315 - 243 m,

 • -  țeava PVC SN8 DN 250 - 430 m,

 • -  guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile - 36 buc.

Ziduri de sprijin

 • -  zid de sprijin cu H = 3,50 m, He = 2,00 m, I = 2,10 m: L = 180,50 m,

 • -  bordura monolită cu H = 1,00 m, He - 0,25 m: L - 50,00 m.

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției: se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: "Modernizare strada Drumul Hotarului", din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33907 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 109 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 204 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Drumul Hotarului".

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Direcția Tehnică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Direcția Economică


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 393

Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi „pentru” și 8 voturiOficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: 410087, Tel: /ZC-C

0259401305_______________________________________________________________________

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 109 / 2020

întocmit astăzi, 13/04/2020, privind cererea 33907 din 27/03/2020 având aviz de incepere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: Moldovan Radu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare strada Drumul Hotarului

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de incepere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

CU1500

20.03.2019

act administrativ

Primăria Municipiului

doc cad 76

06.03.2020

înscris sub semnătură privata

Moldovan Radu

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 109 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

dentificator

Tip eroare

Mesaj suprapunere

207277

Avertizare

Recepția 925611: Imobilul TR-117-1 se suprapune cu terenul 207277 din

207277

Avertizare

Recepția 925611: Imobilul TR-117-1 se suprapune cu terenul 207277 din

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


(,

Marcel-Daniel Dragos


DlgltaIfy signed by Marcel-Daniel Dragos DN: c=RO, o=AGENȚIA NAȚIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA, . cn=MarceLDaniel Dragos,

$efialNumber=DMD64, -giveriN|me=MarceH)aniel, sn=Dragos,

2.5.4.97=9051601


Inspector

Liviu Ionel Pert


Date; 2020.04 13 11.45.44 +03’00'


f '■ Diglully itgrvrd by Uvlu-lonel

v. Pert

ț • •             V DN:c^«0,o*0FKIULDE

LIVIU-       • CADASTRU 5» PU8LK7TATE

■ JMOB1UARA BIHOR. cn=LM^

.          * —    /*          serieWumberwPUH

Ionel Pert-*«^n

7 D»te 2020.04.13 1)2024

♦03*00'


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1