Hotărârea nr. 392/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultati, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investitie “Modernizare strada Moviliței” din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local

pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Moviliței”

din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 256668/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 256674/13.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivulde investiție “Modernizare strada Moviliței" din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Moviliței" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33852 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 118/2020,

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art. 139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Movilitei", cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

Șl INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:

Beneficiar:...............................


primarul municipiului Oradea

.................municipiul Oradea


Indicatori maximali:

Curs valutar utilizat, 1 euro - 4,7698 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totală a investiției (INV): 1.407.254,82 lei, inclusiv TVA / 1.186.402,14 lei, fără TVA din care: construcții montaj C+M: 1.193.874,31 lei, inclusiv TVA / 1.003.255,74 lei, fără TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL 1:1.407.254^82 / 1.193.874,31 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

Drum - categoria IV de folosință locală


lungimea totală a străzii - 333,57 m

suprafața spațiu verde - 1.394,85 mp

suprafața trotuar - 349,38 mp

suprafața accese - 498,27 mp

suprafața carosabil - 1.654,06 mp

Canalizarea pluvială:

cămine de vizitare din beton DN 800 - 4 buc

cămine corugate DN 600 - 3 buc

 • -  teavă PVC SN8 DN 315 - 225 m

 • -   țeavă PVC SN8 DN 200 - 94 m

guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile -14 buc

Durata estimată de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: "Modernizare strada Moviliței”, din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33852 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 118 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 209 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Moviliței".

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - primarul municipiului Oradea

 • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Direcția Economică.

  Han de situație

  Privind culoarul de expropriere in vederea realizării proiectului

  "Modernizare strada Movilitei "


  Suprafața total afectata=3294 mp  Digitally signed byRADU MOLDOVAN Date: 2020.03.27 10:20:50 +02'00’


  VERBAL DE RECEPȚIE 118/ 2020
  iu