Hotărârea nr. 391/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ”Modernizare strada Valea Frumoasă”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție ''Modernizare strada

Valea Frumoasă”, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 256676/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 256679/13.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție "Modernizare strada Valea Frumoasă", din mun. Oradea, județul Bihor, respectiv pentru abrogarea H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Valea Frumoasă" se identifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33942 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 108/2020,

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant,

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Valea Frumoasă”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE

SI INDICATORI TEHNICO ■ ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

J                                                                                                                                                                                                        1

Ordonatorul principal de credite:

Beneficiar:...............................


primarul municipiului Oradea

................municipiul Oradea


Indicatori maximali:

Curs valutar utilizat, 1 euro = 4,7698 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totală a investiției (INV): 7.110.710,93 lei, inclusiv TVA/ 5.995.401,70 lei, fără TVA, din care: construcții montaj C+M: 6.020.041,71 lei, inclusiv TVA / 5.058.858,59 lei, fără TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I: 7.110.710, 93 / 6.020.041, 71 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacități fizice:

Drum • categoria III și IV de folosință locală

lungimea totală a străzii (două tronsoane) - 1.397,1 ml

suprafața carosabil - 6.213,70 mp,

suprafața trotuar - 1.307,61 mp,

suprafața accese - 1.409,39 mp,

suprafața spațiu verde - 935,39 mp,

lungime zid de sprijin tip 3 cu h = 1,75 m, He = 0,75 lățime talpă = 1,10 m - 166,00 m,

lungime zid de sprijin tip 4 cu h = 2,00 m, He = 1,00 lățime talpă = 1,20 m - 83,50 m,

lungime zid de sprijin tip 5 cu h = 2,00 m, He = 1,00 lățime talpă = 1,50 m -116,00 m,

lungime fundație gard tip FG 1 H = 1,50 He = 0,50 - 72,00 m

Canalizare pluvială

cămine de vizitare din beton dn1000 - 35 buc,

cămine de vizitare din beton dn800 - 8 buc,

cămine de vizitare din beton dn600 - 7 buc,

guri de scurgere cu sifon și depozit carosabile - 56 buc,

țeava pvc sn8 dn600 - 420 ml,

țeava pvc sn8 dn500 - 217 ml,

țeava pvc sn8 dn400 - 633 ml,

țeava pvc sn8 dn315 - 674 ml,

țeava pvc sn8 dn250 - 562 ml

Durata estimată de execuție: 8 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: “Modernizare strada Valea Frumoasă", din municipiul Oradea, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33942 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 108 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 210 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Valea Frumoasă".

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se încredințează Direcția Tehnică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunica cu:

  • - Instituția Prefectului județului Bihor

  • - primarul municipiului Oradea

  • - Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

  • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

  • - Direcția Economică


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 391

Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi „pentru" și 3 voturi „abținet
Liviu-

1*7151

Ionel


Digitally signed by Li vi u-lonel Pert

DN: c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIHOR, cn=Liviu-lonel Pert, serialNumber=PLI32,


Pert


givenName=Liviu-lonel, sn=Pert, 2.5.4.97=9987321 Date: 2020D330 11:06:46 +03’00'


RADU


Digitally signed by RADU MOLDOVAN


MOLDOVAN

Date: 2020.03.27 12:33:16+02'00'

1S71S1

Legenda:

« Culoar de expropriere

• i /iP Cota

Nr. Punct

Distanta


Plan de situație


Privind culoarul de expropriere in vederea realizării proiectului

"Modernizare strada Valea Frumoase"1W608


; Scara 1:1000


166567


Suprafața total afectata“2989 mp

Bciîencinî^Mur/rcipiti! Uradca_ _____

i

; I

l