Hotărârea nr. 390/2020

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului”,

România

Județul Bihor

Municipiul Oradea

Consiliul Local


Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului”, din municipiul Oradea, județul Bihor,

respectiv abrogarea H.C.L. nr. 205 din 26.03.2020

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 256660/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 256667/13.05.2020 prin care Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați, a coridorului de expropriere aferent lucrării de utilitate publică de interes local pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului’, din municipiul Oradea, județul Bihor, respectiv abrogarea H.C.L. nr. 205 din 26.03.2020,

Având în vedere că amplasamentul aferent coridorului lucrării de utilitate publică privind "Modernizare strada Ciucașului" se ^entifică prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33888 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 116/2020.

Luând în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificată de către societatea Edildrum Construct S.R.L., în calitate de proiectant;

Ținând seama de prevederile Legii nr. 255 din 2010, privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, actualizată, precum și a Normelor de aplicare a Legii nr. 255 din 2010;

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico - economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului", din municipiul Oradea, județul Bihor, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:

Beneficiar:...............................


primarul Municipiului Oradea

.................municipiul Oradea


Indicatori maximali

1 euro - 4,7694 lei, BNR din data de 15.02.2020

Valoarea totală a investiției (INV)                1.749.098, 97 lei, inclusiv TVA

din care: construcții montaj C+M 1.484.519, 00 lei, inclusiv TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL I 1.749.098, 97 / 1.484.519, 00 lei, inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Drumuri - categoria IV

 • — suprafața spațiu verde: 221,26

 • — suprafața trotuar:      302,60

 • — suprafața accese:     418,02

 • — suprafața carosabil:  1.337,72

 • — suprafața Rigolă bordură: 167,89 mp

 • — suprafața Bordura mare: 27,89 mp

 • — suprafața Bordura mică: 17,87 mp


 • — suprafața Bordura îngropata: 73,51 mp

 • — suprafața Rigola Scafa: 14,85 mp

 • —  lățime carosabil: 3.40 - 6.00 m (incluzând și rigola - 0.25 cm)

 • —  trotuar lățime: 1.00 - 2.00 m (variabil)

 • — lungime Bordura mare: 139,49 ml

 • — lungime Bordura mica: 178,69 ml

 • — lungime Bordura îngropată: 367,54 ml

 • — lungime Rigola bordură: 671,56 ml

 • — lungime Rigola scafa: 49,50 ml

 • —  zid de sprijin cu H = 2.00 m, He = 1.00,1 = 1.50 m: L = 64.00 m

 • — zid de sprijin cu H = 2.35 m, He = 1.00 m, I = 1.50 m: L = 131.00 m fundație de gard cu H = 1.00 m, He = 0.25 m: L = 50.00 m

 • — lungimea totală a drumului = 332,40 m

Canalizarea pluvială - lucrările propuse sunt:

 • — cămine de vizitare din beton DN800 = 1 buc

 • — cămine de vizitare din corugat DN600 = 1 buc

 • — țeava PVC SN8 DN 400 10 m

 • — țeava PVC SN8 DN315 10 m

 • — țeava PVC SN8 DN 250 72m

 • —  guri de scurgere cu sifon si depozit carosabile 12 buc

Ziduri de sprijin

 • -   zid de sprijin cu H = 2.00 m, He = 1.00,1 = 1.50 m: L = 64.00 m

 • -   zid de sprijin cu H = 2.35 m, He = 1.00 m, I = 1.50 m: L = 131.00 m

 • -  fundație de gard cu H = 1.00 m, He - 0.25 m: L = 50.00 m

Durata de execuție: 4 luni

Finanțarea investiției:

Finanțarea investiției se va face din bugetul local sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Se aprobă coridorul de expropriere și Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate pentru realizarea lucrării de utilitate publică de interes local privind: "Modernizare strada Ciucașului”, din municipiul Oradea, județul Bihor, identificat prin Planul de situație avizat de O.C.P.I. Bihor cu nr. 33888 din 27.03.2020, astfel cum rezultă din Procesul verbal de recepție nr. 116 din 2020, Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2 la prezenta Hotărâre.

Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă a H.C.L. nr. 205 din 26.03.2020 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici rezultați pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Ciucașului".

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Direcția Tehnică si Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

-Instituția Prefectului județului Bihor

-primarul municipiului Oradea

-Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări

-Direcția Patrimoniu Imobiliar

-Direcția Economică.Oradea, 28 mai 2020

Nr. 390

Hotărârea a fost adoptată cu 17 de voturi „pentru" și 8 voturi „aPROCES VERBAL DE RECEPȚIE 116 / 2020 întocmit astăzi, 13/04/2020, privind cererea 33888 din 27/03/2020


Oigitally signed by Liviu-lonel Pert ON: c=RO, o=OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA BIHOR, cn=Llviu-lonel Pert, serlalNumber=PLI32, givenName=Liviu-fonel, srt=Pert, 2.5.4.97=9987321 Date: 2020.04.13 11:13:04 +03'00'

fetocmit ting. Moideven Răii


<Z

O


Digitally signed

byRADU

MOLDO ™AN

LJa Ic.

2020.03.27

10:35:34+02'00’Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea


Adresa BCPI: Localitate: Oradea , Adresa: Calea Armatei Romane nr. IA, Cod postai: '410087, Tel: 0259401305__

M #C(.


PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 116 / 2020

întocmit astăzi, 13/04/2020, privind cererea 33888 din 27/03/2020 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MUNICIPIUL ORADEA

 • 2. Executant: Moldovan Radu

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Modernizare strada Ciucasului

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară BIHOR conform avizului de începere a lucrărilor:

Număr act

Data act

Tip act

Emitent

CU1507

20.03.2019

act administrativ

Primăria Municipiului

Doc cad 74

06.03.2020

înscris sub semnătură privata

Moldovan Radu

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 116 au fost recepționate 0 propuneri.

6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare Mesaj suprapunere

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă

Inginer Șef


Marcel-

Daniel

Dragoș


( Digitally signed by MarcePDaniel

‘ Dragos

V DN: c-RO, O=AGENT1A NATIONAL A ' DE CADASTRU SI PUBLICITATE

/ IMOBILIARA, cn=Marcel-Daniel

■ Dragos, serialNumber=DMD64, gîvenNaine=Marcel-Daniel, sn=Dtagos, 15.4.97=9051601 Date. 2020.04.13 11.43:12 403’00’


Inspector

Liviu Ionel Pert


Liviu-lonel Pert


. Diyrtatty tigned by Uviu-tonel ț J Fert

♦ DN;c=RO,o= OFICIUL DE CADASTRU SI PUBUCÎTATE .IMOBILIARA BIHOR. cn=livlu-Ionel Pert, »efujlNumber=PU32, 9<venNamc=Liyiulonci, »rt=Per^ 25.4^7=9987321 Date: 2020.04 13 II 1358 ♦oroo*


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1