Hotărârea nr. 39/2020

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren,

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

 

privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren, 

în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede

- în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv

 pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren,

în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

 

 

                Analizând Referatul de aprobare al primarului municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 20232/1 din 22.01.2020 și Raportul  de specilitate înregistrat cu nr. 20232/2 din 23.01.202 prin care se Direcția Patrimoniu Imobiliar – Serviciul Terenuri propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului - teren,  în suprafaţă de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede - în spatele hypermarketului Kaufland din șos. Borșului, respectiv pentru aprobarea concesionării, prin licitaţie publică, a acestui teren, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

Având în vedere că parcela studiată, în suprafață de 3.492 mp, se constituie din cote de teren din nr. topo 5175/4 - înscris în cartea funciară nr. 10643/A - Oradea și din nr. topo 5189 - înscris în cartea funciară nr. 186912 - Oradea, suprafețe ce aparțin Municipiului Oradea. Terenul este situat în intravilanul municipiului și se găsește în partea de nord - vest a oraşului, cu acces pe un drum secundar la șoseaua Borșului.

Văzând Certificatul de urbanism nr. 6984 din 03.12.2019, conform căruia terenul face parte din zona funcțională Ve - zonă verde de protecție a apelor sau cu rol de culoar ecologic, respectiv că potrivit reglementărilor PUG aflat în vigoare, pentru orice intervenții ce vizează amenajarea / reorganizarea acestui tip de spații se va elabora în mod obligatoriu PUD. 

Luând în considerare că pentru imobilul în discuție există un interes cel puțin din partea unei persoane juridice și că există avizul de oportunitate, nr. 2436 din 12.12.2019, emis de Instituția Arhitectului Șef, se propune concesionarea în vederea realizării de investiții care să aducă plus valoare zonei și orașului.                                  

Având în vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 7 din 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultative al Comisiei de specialitate a Consiliului Local.

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) lit. g), art. 309, art. 310, art.  312 și art. 313 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

Consiliul  Local  al  Municipiului  Oradea

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1.   Se aprobă Planul de amplasament şi delimitare a imobilului, cu suprafaţa măsurată de 3.492 mp, astfel:

Suprafaţa

nr. cadastral nou format

- mp -

Nr. topo

din care se constituie

nr. cadastral

Nr. CF

în care este înscris

Suprafaţa

nr. topo

- mp -

Suprafața ce se dezlipeşte şi se constituie în

nr. cadastral

- mp -

Mențiuni

3492

   5174/4

    10643/A - Oradea

13.031

 969

Teren -

            proprietate a Municipiului Oradea

 

5189

186912 - Oradea

16.445 

2.523

Total

3.492

 

                Art. 2.    Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea unei noi coli de Carte funciară pentru imobilul constituit, conform art. 1 din prezenta Hotărâre, ca teren - proprietate publică a Municipiului Oradea.

                Art. 3.     Se aprobă Studiul de oportunitate - Anexa nr. 1, pentru concesionarea terenului identificat la art. 1 din prezenta Hotărâre.

                Art. 4.    Se aprobă concesionarea, prin licitaţie publică, a terenului - în suprafaţă de 3.492 mp -  constituit conform art. 1, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber.

                Art. 5.     Se aprobă prețul de pornire pentru concesionare, prin licitație publică, a imobilului - teren, în suprafață de 3.492 mp, situat în mun. Oradea, pe malul drept al râului Crișul Repede, constituit la art. 1, de 11,50 lei / mp / an.

                Art. 6.   Se aprobă documentația de atribuire și procedura de concesionare, prin licitație publică, pentru imobilul situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede, stabilite în conformitate cu prevederile art. 313 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, conform Anexei nr. 2 la prezenta Hotărâre.

                Art. 7.   Se împuternicește dl. Ilie Bolojan - primarul municipiului Oradea sau reprezentantul legal desemnat de către acesta, pentru semnarea oricăror acte adiționale ulterioare, la Contractul de concesiune ce se va încheia cu adjudecatarul licitației, ce se consideră a fi necesare sau impuse de legislația în vigoare.

                Art. 8.     Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul - teren public, propus spre aprobare prin prezenta Hotărâre.

                Art. 9.     Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu Imobiliar.

                Art. 10.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

o   Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

o   Primarul Municipiului Oradea;

o   PMO - Direcția Economică - Serviciul Ev. Patrimoniu, Delegare Gestiune;

o   PMO - Direcţia Patrimoniu Imobiliar (D.P.I.) - Serviciul Terenuri;

o   Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 39

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila

 

 

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. J J din 28.01.2020

STUDIU DE OPORTUNITATE

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului • în suprafață de 3.492 mp -situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

Autoritatea contractantă:

Municipiul Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Cap. I. OBIECTUL CONCESIUNII

 • 1.1.    Se supune licitației publice deschise în vederea concesionării suprafața de 3.492 mp teren - proprietate publică a municipiul Oradea în vederea amenajării unei zone pentru evenimente cultural - artistice în aer liber.

 • 1.2.    Suprafața de 3.492 mp, care face obiectul concesionării este constituită din cote părți de teren din nr. topo 5175/4 și 5189, înscrise în Cărțile funciare nr. 10643/A - Oradea și CF 186912 - Oradea, proprietate publică a Municipiului Oradea.

 • 1.3.    Imobilul concesionat va fi utilizat de beneficiar, pe riscul, pe cheltuiala și pe răspunderea sa, numai pentru realizarea și exploatarea, de către concesionar, a investiției propuse, în baza autorizațiilor și avizelor obținute de acesta.

 • 1.4.    Predarea - primirea amplasamentului se va face în baza Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului.

Cap. II. MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

Deoarece, în ultimii ani, a crescut tot mai mult cererea pentru organizarea de evenimente în aer liber, de la petreceri corporate, nunți, proiecții de filme, team building-uri, etc., în spații non - conformiste sau fără limitările unor „pereți” și care să nu deranjeze eventualele proprietăți învecinate. Totodată prin atribuirea unor astfel de zone în concesiune sau sub alte forme de utilizare, acestea sunt administrate eficient, în primul rând salubrizate, apoi întreținute atât ele cât și împrejurimile și puse în valoare prin activitățile care se desfășoară acolo.

 • 2.1.  Principalele aspecte ce impun realizarea studiului sunt:

 • - încurajarea inițiativelor private de investiții;

 • - necesitatea prevăzută de lege;

 • - dorința autorității publice locale de a asigura un mediu de viață curat și sănătos locuitorilor Municipiului Oradea.

 • 2.2.  Motivele de ordin legislativ,:

-prevederile Legii nr. 50/ 1991 care precizează că, terenurile proprietate publică și privată ale unității administrativ - teritoriale pot face obiectul unor concesiuni în vederea realizării de construcții,

 • - prevederile din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind codul administrativ referitoare la administrarea eficientă a domeniului public și privat al municipiului Oradea pentru atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

 • - prevederile documentației de urbanism (C.U., Aviz de oportunitate)

 • 2.3.  Motive de ordin economico-financiar:

 • -   Municipiul Oradea va încasa de la concesionar pe întreaga durată de valabilitate a contractului o redevență care se va înregistra ca venit la bugetul local.

 • -   vor fi generate venituri noi pentru Municipiul Oradea prin impozitele și taxele achitate în urma desfășurării unor activități comerciale.

 • -   pe toată durata de valabilitate a contractului de concesiune a suprafeței de 3.492 mp teren Municipiul Oradea va fi scutit de cheltuielile privind igienizarea și întreținerea amplasamentulșui în sine și a zonei învecinate.

 • 2.4.  Motive legate de protecția mediului:

 • -  elementele amplasate pe parcelă vor fi temporare putând fi desfăcute în orice moment în vederea refuncționalizării zonei respective în cazul în care vor exista investiții pe care Municipiul Oradea va dori să le realizeze pe această parcelă.

 • -  în cadrul amenajării propuse vor predomina spațiile verzi.

 • -  imaginea zonei va fi îmbunătățită.

 • 2.5.  Motive de ordin social:

 • -  se va crea un spațiu nou pentru activități cultural - artistice și pentru ieșiri într-o zonă ce ducea lipsă de astfel de spații,

 • -  comunitatea locală va beneficia de servicii de calitate pentru petrecerea timpului liber și se vor creea noi locuri de muncă și prin angajarea de forță de muncă locală.

Cap. III. PROCEDURA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 3.1.    Procedura utilizată pentru atribuirea concesiunii este licitația publică deschisă.

 • 3.2.   Pentru concesionarea terenului se vor parcurge etapele prevăzute de O.U.G. nr. 57/ 2019 privindCodul administrativ.

Cap. IV. ELEMENTE DE PREȚ

 • 4.1.    în schimbul dreptului de folosință conferit, prin Contractul de concesionare a suprafeței de 3.492 mp teren, proprietate publică a municipiului Oradea, pentru realizarea obiectivului propus se datorează o redevență.

 • 4.2.    Redevență minimă de pornire a licitației este de 11,50 lei / mp / an.

 • 4.3.    Concesionarul datorează redevență de la data de 1 (întâi) a lunii următoare de la data semnării Contractului de concesiune.

 • 4.4.    Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestriale, având ca termen de plată data de 15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 4.5.    Pentru neplata la termen a redevenței și a regularizării se datorează majorări de întârziere, calculate în cuantumul legal stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 4.6.    La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii unei garanții de bună plată la Contract și a garanției de bună execuție a lucrărilor.

 • 4.7.    Garanția de bună execuție a investiției se va constituii din garanția de participare la licitație.

Garanția de execuție a lucrărilor va fi restituită după finalizarea și recepția investiției sau va fi executată dacă lucrările nu sunt finalizate până la data angajată prin Oferta depusă la licitație.

Cap. V. DURATA CONCESIUNII

 • 5.1.    Terenul identificat la Cap. I., se concesionează pe o durată de 10 de ani, începând cu data de 01 (întâi) a lunii următoare semnării Contractului de concesiune, cu mposibilitate de prelungire prin acordul părților.

 • 5.2.    în baza unei cereri fundamentate, înregistrată la sediul concedentului cu minim 3 (trei) luni înainte de expirarea contractului, Concesionarul poate solicita prelungirea valabilității Contractului, conform prevederilor legale.

Cap. VI. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

 • 6.1.    Prin proiect se propune amplasarea unor elemente temporare pentru a fi posibilă desfășurarea unor evenimete culturale - artistice în momentele în care condițiile meteorologice permit acest lucru.

 • 6.2.    Prin elemente temporare se înțeleg următoarele:

 • • corturi cu membrane tensionate;

 • • foodtruckuri (rulote sau vehicule adaptate pentru alimentația publică / comerț ambulant);

 • ■ mobilier pentru exterior;

 • - corpuri de iluminat pentru exterior;

 • ■ scene temporare realizate din elemente modulare;

 • ■ toalete ecologice prevăzute cu chiuveta și WC;

 • - spații pentru activități sportive (volei de plajă sau fotbal de plajă).

 • 6.3.    Conform reglementărilor urmanistice pentru UTR Ve, orice intervenție ce vizează amenajarea / reorganizarea parcelei se va studia în mod obligatoriu printr-o docuemntație de urbanism de tip PUD.

 • 6.4.    Prin PUD se vor studia accesele auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare, conformarea arhitectural - volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism. De asemenea se va studia regimul juridic și profilul transversal al drumului de acces.

 • 6.5.    Concesionarul va întocmi toate studiile și proiectele necesare, respectiv va obține toate avizele și acordurile în vederea autorizării lucrărilor și desfășurării activității.

 • 6.6.    Taxele comunale și toate celelalte utilități consumate sunt în sarcina concesionarului, neintrând în prețul

Anexa nr. 2.1.

la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.din 28.01.2020

CAIET de SARCINI

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 3.492 mp -situat în mun. Oradea, pe malul drept al Grisului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

DATE GENERALE

 • I.     Prezentul Caiet de Sarcini stă la baza organizării licitației și a încheierii Contractului de concesiune având ca obiect terenul, cu nr. cadastral nou ce se va constitui din parcelele identificate - cu nr. topo 5175/4, înscris în CF 10643/A - Oradea, respectiv cu nr. topo 5189, înscris în CF 186912 - Oradea, în suprafață de 3.492 mp - reprezentând teren situat pe malul drept al râului Crișul Repede, în spetele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului;

 • II.    Amplasamentul oferit spre concesionare, este destinat amenajării unei zone pentru evenimente în aer liber;

 • III.    Terenul destinat concesionării aparține domeniului public al municipiului Oradea;

 • IV.     Atribuirea în concesiune se face prin licitație publică, cu plic închis.

CAPITOLUL I. • OBIECTUL LICITAȚIEI

 • 1.1.   Se supune licitației publice, cu plic închis, terenul - în suprafață de 3.492 mp • proprietate publică a Municipiului Oradea, în vederea amenajării unei zone pentru evenimente în aer liber.

 • 1.2.   Pe amplasamentul ce se concesionează, conform prezentului Caiet de sarcini, se va realiza o investiție în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu care se va elabora prin grija concesionarei și în condițiile prezentului Caiet de sarcini.

 • 1.3.   Pe terenul concesionat, beneficiarul va edifica numai obiectivul - zonă de evenimente în aer liber prevăzute la Cap. IV, pe care îl va exploata pe riscul și pe răspunderea sa, în schimbul redevenței prevăzute la Cap. III.

 • 1.4.   Predarea - primirea terenului se realizează ulterior semnării Contractului de concesiune, în baza unui Proces verbal de predare - primire.

 • 1.5.   Până la predarea efectivă a terenului, concesionarul va putea demara documentația de urbanism necesară aprobării P.U.D și obținerii autorizației de construire pentru investiția asumată prin contractul de concesiune încheiat.

 • 1.6.    Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile PUD/ Autorizației de construire ce se va emite de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei mun. Oradea.

 • 1.7.   La rezilierea Contractului, din culpa exclusivă a concesionarului, terenul și construcția provizorie (dacă este cazul) revin Concedentului - liber de sarcini. Prin culpa exclusivă a concesionarului se înțelege culpa gravă ca: modificarea proiectului sau a funcțiunii fără avizul autorității competente, nerespectarea amplasamentului sau a suprafeței concesionate, ș.a.m.d.

 • 1.9.   Dreptul de concesiune se va nota în evidențele de Carte Funciară de către beneficiarul contractului de concesiune, în termen de maxim 60 de zile de la încheierea contractului.

 • 1.10.  în derularea contractului de concesiune sunt definite următoarele categorii de bunuri:

 • a) bunuri de retur- terenul, proprietate a Municipiului Oradea;

 • b) bunuri de preluare: nu sunt prevăzute;

 • c) bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

CAPITOLUL II. - DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1.  Durata concesionării terenului, va începe cu data intrării în vigoare a Contractului de concesiune și va fi de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul părților.

 • 2.2.  Contractul de concesiune va fi încheiat și semnat numai după împlinirea unui termen de 20 (douăzeci) zile de la data realizării comunicării deciziei de adjudecare a licitației.

CAPITOLUL III. • ELEMENTE DE PREȚ

 • 3.1.   Prețul (redevența) de pornire a licitației publice, cu plic închis, stabilit pentru concesiunea terenului prin Hotărârea Consiliului Local al mun. Oradea nr.din 28.01.2020 este 11,5 lei/ mp/ an. Pentru oferte mai mari se va respecta pasul de ofertare de 0,50 lei/mp/an.

 • 3.2.   Prețul adjudecat, prin licitație, va fi indexat de drept, anual, începând din al doilea an calendaristic, cu indicele de inflație prognozat, aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Oradea, urmând a se regulariza la prima scadență a anului următor, conform indicelui real comunicat de Institutul Național de Statistică;

Baza de calcul a indexării este luna decembrie a anului în care se stabilește redevența.

 • 3.3.   Plata redevenței se va face în tranșe egale, trimestrial, începând cu data 01 a lunii următoare semnării contractului, având ca termen de plată data de -15 (cincisprezece) a ultimei luni a trimestrului în curs.

 • 3.4.   Pentru neplata la termen a redevenței și a indexării, se datorează majorări de întârziere calculate în cuantumul stabilit pentru creanțele fiscale.

 • 3.5.   Neplata redevenței aferente a 2 (două) trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterală a Contractului de concesionare și luarea măsurilor pentru preluarea pe cale administrativă a terenului și a eventualelor amenajări existente pe acesta.

 • 3.6.   La încheierea Contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii garanției de bună execuție a contractului (pentru neplata redevenței), egală cu 50%, din redevența datorată pentru 1 (un) an de zile, care se poate constitui prin completarea garanției de participare la licitație până la nivelul rezultat al garanției de bună execuție.

 • 3.7.   Terenul ce face obiectul concesionării, fiind proprietate publică, nu se vinde.

CAPITOLUL IV.-CARACTERISTICILE Șl TERMENELE DE REALIZARE ALE INVESTIȚIEI

 • 4.1.   Investiția se va realiza în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu - care se va elabora prin grija concesionarei și se va aproba prin Hotărâre a Consiliului Local al mun. Oradea, respectiv în conformitate cu prevederile Autorizației de construire / amplasare ce se va emite în acest sens.

 • 4.2.   Investiția, în sensul prezentului Caiet de sarcini, constă în amenajarea terenului și amplasarea unor elemente temporare pentru a fi posibilă desfășurarea unor evenimente cultural - artistice în momentele în care condițiile meteorologice permit acest lucru.

 • 4.3.   Prin elemente temporare se înțeleg următoarele:

• corturi cu membrane tensionate;

 • - foodtruckuri (rulote sau vehicule adaptate pentru alimentația publică / comerț ambulant);

■ mobilier pentru exterior;

 • - corpuri de iluminat pentru exterior;

 • - scene temporare realizate din elemente modulare;

 • - toalete ecologice prevăzute cu chiuveta și WC;

 • - spații pentru activități sportive (volei de plajă sau fotbal de plajă).

 • 4.4.   înainte de începerea activității, concesionarul are obligația elaborării Planului Urbanistic de Detaliu (PUD) care se aprobă prin hotărâre a Consiliului Local.

 • 4.5.   Prin PUD se vor studia accesele auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare, conformarea arhitectural - volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism. De asemenea se va studia regimul juridic și profilul transversal al drumului de acces.

 • 4.6.   Termenul pentru începerea activității este de cel mult 1 (un) an, de la data predării terenului, sub sancțiunea rezilierii unilaterale a Contractului.

 • 4.7.   Neînceperea activității în termenul stabilit la pct. 4.6. (1 an) din prezentul Caiet de sarcini, dă dreptul Concedentului la rezilierea unilaterală a Contractului de concesiune, la preluarea terenului, fără intervenția instanțelor de judecată și la pierderea garanției de bună execuție, precum și la reluarea procedurii de licitație pentru acest teren teren.

 • 4.8.   Concesionarul are obligația, înaintea oricărui eveniment oraganizat, de a obține pe cheltuială proprie, toate avizele și acordurile necesare desfășurării activității (dacă este cazul).

 • 4.9.   Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor rețele de utilități care ar subtraversa sau afecta terenul, precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a eventualelor devieri necesare.

CAPITOLUL V. • DREPTURILE PĂRȚILOR

Drepturile concesionarului

 • 5.1.   Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul Contractului de concesiune;

 • 5.2.   Concesionarul are dreptul de a folosi bunul care face obiectul concesiunii, potrivit naturii acestuia și obiectivelor stabilite de părți prin Contractul de concesiune.

Drepturile Concedentului

 • 5.3.   Concedentul va solicita constituirea unei garanții de participare la licitație.

 • 5.4.   în cazul adjudecării licitației, pentru ofertantul desemnat câștigător, garanția de participare la licitație rămâne la dispoziția concedentului, care se transformă în garanție de bună execuție a contractului.

în baza solicitării scrise, Concedentul va elibera garanția de participare la licitație ofertanților care necâștigători.

 • 5.5.   Garanția de bună execuție a contractului reprezintă o măsură asiguratorie pentru încadrarea în termenele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini și în Contractul de concesiune precum și respectarea obligației de plată a redevenței.

 • 5.6.   Concedentul are dreptul, dacă ofertantul declarat câștigător nu se prezintă să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației, să anuleze atribuirea contractului de concesiune și să reia procedura de licitație.

 • 5.7.   Concedentul are dreptul să inspecteze bunul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investiției(după caz), verificând respectarea obligațiilor stabilite și asumate de concesionar.

 • 5.8.   Concedentul are dreptul să modifice, în mod unilateral, partea reglementară a Contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 5.9.   Concedentul are dreptul să rezilieze, în mod unilateral, Contractul de concesiune - în cazul în care concesionarul nu respectă prevederile Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Hotărârea Consiliului Local și ale Autorizației de construire (după caz). Dacă nerespectarea a dus la o situație care este încă remediabilă, se acordă un termen de remediere, după care, în caz de nesoluționare a problemei, se trece la rezilierea contractului.

CAPITOLUL VI. • OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Obligațiile concesionarului

 • 6.1.   Să semneze Contractul de concesiune, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației.

 • 6.2.   Să semneze procesul verbal de predare - primire a terenului.

 • 6.3.   Să elaboreze și să depună pentru aprobare, la Instituția Arhitectului Șef, Planul Urbanistic de Detaliu astfel încât hotărârea Consiliului Local în acest sens să se emită în termen de maxim 1 an de la intrarea în vigoare a contractului de concesiune.

 • 6.4.   Să folosească terenul concesionat numai pentru destinația pentru care a fost concesionată, în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu, elaborat prin grija concesionarului, aprobat prin hotărâre a Consiliului Local, cu respectarea prevederilor Autorizației de amplasare / construire, emisă de Instituția Arhitectului Șef.

 • 6.5.   Să obțină acorduri, avize, autorizații necesare înainte de fiecare eveniment organizat, (dacă este cazul) în funcție de specificul acestuia.

 • 6.6.   Neadoptarea hotărârii Consiliului Local pentru aprobarea PUD - lui în termenul stabilit duce la pierderea garanției de bună execuție și la rezilierea unilaterală a Contractului. în cazuri justificate, neimputabile concesionarului, prin act adițional la contractul de concesiune, se poate prelungi termenul de aprobare PUD cu max. 6(șase) luni.

 • 6.7.   Să nu subconcesioneze terenul ce face obiectul concesiunii.

 • 6.8.  Să nu schimbe destinația bunului, conform PUD-ului aprobat.

 • 6.9.   Să constituie, la semnarea Contractului de concesiune, garanția pentru neplata redevenței, în cuantum de 50% din redevența anuală.

 • 6.10. Să notifice, în scris, Concedentul ori de câte ori există cauze (cu excepția condițiilor meteorologice) de natură să conducă la imposibilitatea utilizării, a bunului concesionat.

 • 6.11.  Să realizeze investiția cu materiale și sisteme constructive ce respectă prevederile legale privind calitatea în construcții.

 • 6.12. Să plătească, pe toată durata concesionării, redevența, impozitele și taxele datorate bugetului local.

Obligațiile Concedentului

 • 6.13. Să întocmească și să semneze Contractul de concesiune în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data comunicării deciziei de adjudecare a terenului.

 • 6.14. Să pună la dispoziția concesionarului terenul, pe bază de Proces verbal de primire - predare.

 • 6.15. Să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din Contractul de concesiune;

CAPITOLUL VII. ■ MODIFICAREA, ÎNCETAREA Șl REZILIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 7.1.  Orice modificare a clauzelor contractuale se va face prin încheierea unor Acte adiționale, cu acordul părților.

 • 7.2.  Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite în Contract, dacă părțile nu convin la prelungirea acestuia;

 • b)  în cazul în care interesul național, local sau cerințele urbanistice impun aceasta, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu preaviz de 30 zile adresat concesionarului;

 • c) prin acordul părților;

 • d)  prin rezilierea unilaterală a Contractului;

 • e)  alte situații expres prevăzute de lege;

încetarea este efectivă la data stabilită pentru expirarea Contractului sau de la data comunicată prin Notificare. Pentru ocuparea terenului după această dată Concedentul va calcula despăgubiri.

 • 7.3.   Denunțarea unilaterală a Contractului poate fi făcută de către oricare dintre părți. în situația în care concesionarul renunță la contract, pierde garanția de buna execuție a contractului.

 • 7.4.   Contractul se reziliază, de plin drept, de către Concedent, fără a mai fi necesară punerea în întârziere a concesionarului și fără intervenția instanței de judecată, în cazul în care acesta se găsește în vreuna din următoarele situații:

 • a)  a schimbat destinația bunului concesionat;

 • b)  a subconcesionat, în totalitate sau în parte terenul concesionat;

 • c)  a cedat folosința terenului sau a cesionat Contractul de concesiune unei terțe persoane juridice sau fizice, fără acordul prealabil, scris, al concedentului;

 • d)  nu a respectat autorizația de amplasare emisă de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei Municipiului Oradea;

 • e)  nu și-a îndeplinit obligațiile de plată a redevenței, inclusiv majorările de întârziere aferente, a 2 (două) trimestre consecutiv;

 • f)   în cazul nerespectării altor obligații stabilite prin contract;

 • g)  nu a constituit/ actualizat garanția pentru neplata redevenței la Contract, conform cerințelor concesionarului;

 • h)  în cazul neobținerii hotărârii Consiliului Local pentru aprobare PUD, în termen de max. 12 luni, respectiv 18 de luni, cu prelungire (12 luni în termen + 6 luni prelungire), după caz, Concedentul va rezilia Contractul de concesiune.

Aceste situații de încetare a Contractului duc la pierderea garanției de bună execuție a investiției;

 • i)   la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

în aceste situații terenul concesionat revine, liber de sarcini, Concedentului (fără a fi necesar încheierea Procesului verbal de predare - primire a amplasamentului).

CAPITOLUL VIII. - RESPONSABILITĂȚILE DE MEDIU

 • 8.1.     Concesionarul își asumă, în totalitate, responsabilitățile de mediu pe toată durata Contractului.

CAPITOLUL IX. • SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

 • 9.1.     Litigiile de orice fel care decurg din executarea Contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă.

în cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

CAPITOLUL X. • DISPOZIȚII FINALE

 • 10.1.   Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini se consideră însușite / acceptate de către ofertanți.

 • 10.2.   în caz de renunțare, după adjudecarea licitației, concesionarul pierde garanția de participare la licitație, iar Concedentul va putea reorganiza procedura de licitație în vederea concesionării terenului.

 • 10.3.   Prin excepție de la prevederile art. 319 alin. (20) din Codul administrativ, concedentul are dreptul de a anula procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică, dacă ia această decizie înainte de data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire și anterior încheierii contractului, în situația în care se constată încălcări ale prevederilor legale care afectează procedura de atribuire sau fac imposibilă încheierea contractului.

Procedura de atribuire se consideră afectată în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele condiții:

 • a) în cadrul documentației de atribuire și/sau în modul de aplicare a procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni care au ca efect încălcarea principiilor prevăzute la art. 311;

 • b) concedentul se află în imposibilitate de a adopta măsuri corective, fără ca acestea să conducă, la rândul lor, la încălcarea principiilor prevăzute la art. 311.

Concedentul are obligația de a comunica, în scris, tuturor participanților la procedura de licitație, în cel mult 3 zile lucrătoare de la data anulării, atât încetarea obligațiilor pe care aceștia și le-au creat prin depunerea ofertelor, cât și motivul concret care a determinat decizia de anulare.

 • 10.4.   Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire privind licitația pentru concesionarea

 • 10.5.   Ofertanții la licitație vor achita:

 • •    taxa de participare la licitație în valoare de 400 Lei;

 • •    garanția de participare la licitație în sumă de 10.000 Lei.

 • •   Taxa de participare reprezintă suma pe care un potențial ofertant trebuie să o achite pentru a putea participa la calificare și ofertare.

Această taxă reprezintă un venit al organizatorului și nu se mai restituie ofertanților sau potențialilor ofertanți (care au achitat taxa, dar nu au depus documentele de calificare, au participat sau nu prin împuternicit la licitație, au câștigat sau nu licitația).

Taxa de participare se achită în contul R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487, cu 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

 • •    Garanția de participare este de 10.000 lei și reprezintă o garanție pentru organizator în ceea ce privește respectarea prevederilor Caietului de sarcini și a procedurii de atribuire pe perioada de derulare a procedurii de licitație până la semnarea contractului de concesiune.

Garanția de participare se achită cu 2 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Notă:

Restituirea garanției de participare se va efectua în baza unei cerereri scrise care va conține inclusiv contul și banca unde se va restituii garanția de participare.

Menționăm ca restituirea garanției de participare se face exclusiv într-un cont bancar.

Garanția de participare se restituie ofertanților necâștigători, care au participat la procedura de licitație, în termen de: maxim 45 zile de la adjudecarea licitației (pentru plata la casieria instituției) sau în maxim 10 zile (pentru plata prin virament bancar).

Garanția de participare nu este purtătoare de dobânzi sau indexări.

Pentru ofertantul care adjudecă licitația, garanția depusă pentru înscrierea la licitație se va reține și va constitui parte din garanția de bună execuție a contractului de concesiune.

 • 10.6.   Ofertantul care adjudecă licitația publică și refuză semnarea Contractului, în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice, de la data comunicării deciziei de adjudecare a licitației, nu va putea participa la o altă licitație viitoare organizată pentru același teren;

 • 10.7.   Contractul de concesiune va cuprinde drepturile și obligațiile părților stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, respectiv obligațiile asumate în procedura de licitație, de ofertantul declarat câștigător.

 • 10.8.  Obținerea tuturor avizelor pentru desfășurarea activității pe terenul concesionat revin în sarcina concesionarului.

 • 10.9.   Lucrările privind racordarea construcției la rețelele tehnico - edilitare existente, obținerea acordurilor de branșare îl privesc pe concesionar.

 • 10.10. Anunțul privind licitația se publică în mass - media iar Documentația de atribuire (inclusiv Caietul de sarcini și toate documentele necesare licitației) se postează pe site-ul www.oradea.ro - secțiunea licitații.

 • 10.11. Ofertanții vor achita taxa și garanția de participare la licitație la valoarea stabilită prin Documentația de atribuire.

 • 10.12. Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație, originalul chitanței / ordinului de plată a taxei și a garanției de participare la licitație .

 • 10.13. Participarea la licitație a ofertanților este condiționată de achitarea integrală a debitelor pe care le au față de bugetul local, respectiv achitarea taxei și a garanției de participare la licitație.

Nu vor participa la licitație persoanele juridice care:

J au debite restanțe față de bugetul de stat și față de bugetul local;

J nu prezintă actele doveditoare privind plata taxei de participare și a garanției de participare la licitație;

J nu sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

J au fost desemnați câștigători la o licitație publică anterioară privind un bun ce aparține mun. Oradea în ultimii 3 ani, dar nu a încheiat contractul ori nu a plătit prețul, din culpă proprie.

 • 10.14. Ofertantul care depune oferta financiară (redevența) cea mai mare, va adjudeca licitația.

 • 10.15. Dacă din diferite motive, licitația se amână, se revocă sau se anulează, decizia de amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanți.

în acest caz, ofertanților li se va înapoia garanția de participare la licitație și taxa de participare la licitație pe baza unei cereri scrise și înregistrate la Direcția Patrimoniu Imobiliar.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin Caietul de sarcini și Documentația de atribuire se consideră însușite de ofertant.

 • 10.16. Eventualele contestații cu privire la desfășurarea licitației publice deschise se vor depune la registratura Direcției Patrimoniu Imobiliar, în termen de 48 de ore de la data desfășurării licitației, iar Comisia de soluționare a contestațiilor va analiza și instrumenta pontestațiile înregistrate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data

. ANEXA nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. din 28.01.2020


Nr. 20232/3

Data: 22.01.2020

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

aferentă procedurii pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 3.492 mp -situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

teren identificat cu nr. cadastral, înscris în CF- Oradea

CUPRINS

 • I. CAIETUL DE SARCINI

 • II. FISA DE DATE A PROCEDURII

 • III. CLAUZE OBLIGATORII CONTRACT

 • IV. FORMULARE SI MODELE DE DOCUMENTE

J

- ORADEA -2020

FISA DE DATE Â PROCEDURII

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului * în suprafață de 3.492 mp * situat în mun. Oradea, pe malul drept al Grisului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

teren identificat cu nr. cadastral, înscris în CF■ Oradea

 • A. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND CONCEDENTUL

Concedent: UAT- Municipiul ORADEA,

cu sediul în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor

codul fiscal: 4230487

telefon / fax: 0259 - 437.000, int. 169

e-mail: primarie@oradea.ro

persoană de contract: consilier Carmen Letea

Procurarea documentației de atribuire

Documentația de atribuire se poate descărca de pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Oradea -www.oradea.ro.

 • B.  OBIECTUL LICITAȚIEI

Se supune licitației publice, cu plic închis, terenul - în suprafață de 3.492 mp - proprietate publică a Municipiului Oradea, situat în zona de vest a orașului, pe malul Crișului Repede, în vederea amenajării unei zone pentru evenimente în aer liber.

Pe amplasamentul ce se concesionează, se va realiza o investiție în condițiile Planului Urbanistic de Detaliu care se va elabora prin grija concesionarei - zonă de evenimente în aer liber, pe care îl va exploata pe riscul și pe răspunderea sa, în schimbul unei redevențe.

Predarea - primirea terenului se realizează ulterior semnării Contractului de concesiune, în baza unui Proces verbal de predare - primire.

Realizarea obiectivului se va face pe cheltuiala concesionarului, în conformitate cu prevederile documentațiilor de urbanism ce se vor aproba de Instituția Arhitectului Șef din cadrul Primăriei mun. Oradea.

La rezilierea Contractului, din culpa exclusivă a concesionarului, terenul și construcția (dacă este cazul) revin Concedentului - liber de sarcini. Prin culpa exclusivă a concesionarului se înțelege culpa gravă ca: modificarea proiectului sau a funcțiunii fără avizul autorității competente, nerespectarea amplasamentului sau a suprafeței concesionate, ș.a.m.d.

în derularea contractului de concesiune sunt definite următoarele categorii de bunuri:

 • - bunuri de retur - terenul, proprietate a Municipiului Oradea;

 • - bunuri de preluare-, nu sunt prevăzute;

 • - bunuri proprii: nu sunt prevăzute.

 • C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE CONCESIONARE

în data și ora stabilită în anunțul privind demararea procedurii de licitație pentru deschiderea ofertelor, la sediul Primăriei municipiului Oradea (mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1) vor fi prezenți membrii Comisiei de evaluare și ofertanții.

Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezența tuturor membrilor.

Ofertele se vor depune în plicuri sigilate, unul exterior, conținând documentele de calificare menționate la Capitolul D. - Instrucțiuni privind modul de elaborare și prezentare a ofertelor și un plic interior conținând oferta financiară propiu - zisă, utilizând Formularul nr. 3 - Formular de ofertă anexat prezentei documentații de atribuire.

Plicurile sigilate se predau Comisiei de evaluare la data fixată pentru deschiderea lor, prevăzută în anunțul de licitație. în partea introductivă a procesului verbal se va consemna faptul că plicurile cu ofertele prezentate au fost sau nu intacte, în sensul că partea lipită a acestora a fost afectată / nu a fost afectată prin dezlipire sau altă modalitate de deschidere.

După deschiderea plicurilor exterioare în ședința publică, Comisia de evaluare descalifică ofertele care nu conțin totalitatea documentelor și a datelor prevăzute în documentația de atribuire sau care nu sunt redactate în limba română.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin două oferte să fie calificate. în cazul în care, în urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin două oferte valabile, autoritatea contractantă este obligată să anuleze procedura și să organizeze o nouă licitație.

Sunt considerate oferte valabile și se califică, ofertele care îndeplinesc toate criteriile de valabilitate prevăzute în Caietul de sarcini, respectiv conțin toate documentele solicitate în prezenta docemntație de atribuire.

După analizarea conținutului plicului exterior, pe baza criteriilor de valabilitate, secretarul comisiei de evaluare va întocmi un proces verbal în care se menționează ofertele valabile, precum și ofertele care nu îndeplinesc criteriile de valabilitate și motivele excluderii acestora din urmă de la procedura de licitație. Procesul -verbal se semnează de către toți membrii Comisiei de evaluare și de către ofertanți.

Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de ofertanți pentru demonstrarea conformității ofertei cu cerințele solicitate.

în plicul interior se va depune oferta financiară propriu - zisă, care nu poate fi mai mică decât prețul de pornire menționat în caietul de sarcini. Pentru oferte mai mari se va aplica pasul de ofertare stabilit în caietul de sarcini (+ 0,5 lei/mp/an), prin multiplicarea corespunzătoare opțiunii ofertantului.

Pe baza evaluării ofertelor, secretarul Comisiei de evaluare întocmește procesul - verbal care trebuie semnat de toți membrii Comisiei.

în baza procesului - verbal, Comisia de evaluare întocmește, un raport pe care îl transmite autorității contractante.

Autoritatea contractantă va încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare. Criteriul de atribuire a contractului de concesionare este cea mai mare redevență ofertată.

Autoritatea contractantă va informa ofertanții despre deciziile referitoare la atribuirea contractului, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 3 zile lucrătoare de la emiterea acestora.

în cadrul comunicării autoritatea contractantă:

 • -   va informa ofertantul câștigător cu privire la acceptarea ofertei prezentate.

 • -   va informa ofertanții care au fost respinși sau a căror ofertă nu a fost declarată câștigătoare asupra motivelor ce au stat la baza deciziei respective.

Autoritatea contractantă poate să încheie contractul numai după împlinirea unui termen de 20 de zile calendaristice de la data realizării comunicării.

C. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE UTILIZARE A CĂILOR DE ATAC

în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la excluderea ofertei, respectiv în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea comunicării deciziei referitoare la atribuirea contractului, ofertanții pot face contestații în scris împotriva modului în care au fost respectate dispozițiile legale care reglementează procedura de concesionare a bunurilor proprietate publică a unităților administrativ - teritoriale prin licitație publică.

Contestațiile se vor depune la sediul UAT - Municipiul Oradea, cu sediul administrativ în mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, jud. Bihor.

Comisia de soluționare a contestaților va fi numită prin dispoziție a primarului și va analiza și soluționa contestațiile în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acestora.

Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea contractului de concesionare se realizează potrivit prevederilor legislației privind contenciosul administrativ.

 • D. INSTRUCȚIUNI PRIVIND MODUL DE ELABORARE $1 PREZENTARE A OFERTELOR

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și ale prevederilor art. 316 din O.U.G. 57/2019.

Ofertele se redactează în limba română și se depun la sediul autorității contractante din mun. Oradea, str. Piața Unirii nr. 1, în plic sigilat, care se înregistrează de autoritatea contractantă, în ordinea primirii lor, precizându-se data și ora.

Fiecare participant poate să depună o singură ofertă.

Perioada de valabilitate a ofertei: până la încheierea procedurii de concesionare.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta în locul și până la data - limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită sau după expirarea datei -limită pentru depunere vor fi returnate ofertanților fără a fi deschise.

I. PE PLICUL CU DOCUMENTELE DE CALIFICARE se va indica obiectul licitației pentru care este depusă oferta, respectiv:

„LICITAȚIA PUBLICĂ DESCHISĂ PENTRU CONCESIONAREA IMOBILULUI - teren - în suprafață de 3.492 mp - situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

• A NU SE DESCHIDE PĂNĂ LA DATA DE ORA”

Plicul va conține următoarele documente:

 • 1.   Fișa cu informații privind ofertantul (Formularul nr. 1)

va conține:

 • ► denumire/nume, sediu/domiciliu, formă juridică;

 • ► domeniul de activitate, capital social, membrii asociați, cifra de afaceri;

 • ► dacă are sau nu datorii către bugetul de stat sau bugetul local;

 • ► numele și prenumele persoanei ce urmează a participa la licitație.

 • 2.    Declarație de participare (Formularul nr. 2)

Ambele Formulare vor fi semnate de ofertant, fără ștersături sau modificări.

 • 3.   Acte doveditoare privind calitățile și capacitățile ofertanților:

  • 3.1. PENTRU PERSOANE JURIDICE

   • 3.1.1.  certificat constatator de la Oficiul Registrului Comerțului - în original, din care să rezulte următoarele:

 • • ofertantul nu este în stare de insolvență, faliment sau lichidare;

 • • ofertantul nu are activitatea suspendată voluntar sau ca urmare a retragerii dreptului de a desfășura activități economice;

 • • sediul social;

 • • administratorul ofertantului.

 • 3.1.2.   certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetului statului - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii;

 • 3.1.3.  certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor datorate bugetul local - original,

din care să reiasă că ofertantul nu are datorii, eliberat de Direcția Economică din cadrul primăriei în a căror rază teritorială ofertantul are sediul social / domiciliul, precum și de la Primăria mun. Oradea - în cazul în care ofertantul deține în proprietate bunuri impozabile în mun. Oradea, valabil la data deschiderii ofertelor;

 • 3.1.4.  împuternicire / procură pentru participare la licitație - original,

dacă persoana care participă la licitație este alta decât administratorul ofertantului,

 • 3.1.5.  Cartea de identitate a persoanei care participă la licitație,

 • 3.1.6.  Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului - xerocopie;

 • 3.1.7.  Dovada achitării garanției de participare - ordin de plată - original și copie;

 • 3.1.8.  Dovada taxei de participare - ordin de plată - original și copie;

II. PE PLICUL INTERIOR, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz. Pentru oferta financiară se va utiliza Formularul nr. 3 - FORMULAR DE OFERTĂ.

Plicul interior va fi sigilat și depus împreună cu documentele de calificare în plicul exterior.

Atentie: TOATE DOCUMENTELE VOR FI SEMNATE SI STAMPILATE DE CĂTRE OFERTANT. J J

 • E.  ORGANIZAREA Șl DESFĂȘURAREA PROCEDURII DE LICITAȚIE

Anunțul privind demararea procedurii de licitație se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a Vl-a, într-un cotidian de circulație națională și într-unul de circulație locală, precum și pe site-ul Primăriei www.oradea.ro. Anunțul de licitație se va trimite spre publicare cu cel puțin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Termenul limită de depunere a ofertelor este , ora  la sediul Primăriei municipiului Oradea (str. Piața Unirii nr. 1) - Sala - Relații cu Publicul (Piramidă).

Ședința publică de licitație se va desfășura în data de, ora în Sala

Piața Unirii nr. 1, et..

 • F. TAXA Șl GARANȚIA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE

Ofertanții vor achita taxa de participare la licitație în valoare de 400 Lei, sumă care nu se restituie.

Taxa de participare la licitație poate fi achitată la casieriile Primăriei Municipiului Oradea, Piața Unirii nr. 1, Sala Ghișeelor sau în contul nr. R019TREZ07621360250XXXXX deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487.

Garanția de participare la licitație se depune, în Lei și este de 10.000 Lei.

Garanția pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr. R002TREZ0765006XXX000160 deschis la Trezoreria Oradea, titular de cont Municipiul Oradea, cod fiscal 4230487 sau scrisoare de garanție bancară.

Ofertanții la licitație vor prezenta, la dosarul depus pentru licitație originalul chitanței de plată a taxei și a documentului de constituire / depunere a garanției de participare la licitație.

Garanția de participare la licitație a ofertanților care nu au adjudecat terenul, se va vira în cont sau se va compensa cu obligațiile de plată, în baza unei solicitării scrise, făcute după data ședinței de licitație.

Garanția de participare la licitație se pierde în cazul neprezentării ofertantului declarat câștigător, în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice, de la comunicarea deciziei de adjudecare a licitației în vederea semnării Contractului de concesionare

 • G.  INFORMAȚII PRIVIND CRITERIILE DE ATRIBUIRE PENTRU STABILIREA OFERTEI CÂȘTIGĂTOARE

Criteriul de atribuire a contractului de concesionare este cea mai mare redevență oferită.

Redevența oferită, la care se adjudecă licitația, nu poate fi mai mică decât cea de pornire + 1 pas.

 • H. INFORMAȚII REFERITOARE LA CLAUZELE CONTRACTUALE OBLIGATORII

Contractul de concesionare va cuprinde următoarele clauze obligatorii:

 • ►  părțile contractante;

 • ►  obiectul contractului de concesionare;

 • ►  modalitățile de plată a redeventei rezultat în urma licitației, precum și a celorlalte obligații (taxe, garanții);

 • ►  data de la care intra in vigoare contractul;

 • ►  termenele de realizare a obiectivelor din contract;

 • ► sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale.

FORMULARUL NR. 1

FIȘA OFERTANTULUI

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului * în suprafață de 3.492 mp ■ situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

 • 1) Ofertant________________________________________________________________________________________

 • 2) Sediul societății sau adresa____________________________________________________________________

 • 3) Telefon____________________________________________________________________________________

 • 4) Reprezentant legal_____________________________________________________________________________

 • 5) Funcția____________________________________________________________________________________________

 • 6) Cod fiscal__

 • 7) Nr. înregistrare la Registrul Comerțului_________________________________________________________________

 • 8) Nr. Cont___________________________________________________________________________________________

 • 9) Banca_____________________________________________________________________________

 • 10) Capitalul social (mii. lei)___________________________________________________________________________________

 • 11) Cifra de afaceri (mii. lei)___________________________________________________________________________________

 • 12) Sediul sucursalelor (filialelor) locale -dacă este cazul

 • 13) Certificatele de înmatriculare a sucursalelor locale

  Ofertant


Data_____________

L.S.

DECLARAȚIE DE PARTICIPARE

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului - în suprafață de 3.492 mp -situat în mun. Oradea, pe malul drept al Grisului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber

Către,

Municipiul Oradea, Direcția Patrimoniu Imobiliar

Urmare a anunțul publicitar apărut în publicația din data

de_______________

Prin prezenta,

(denumire, numele și prenumele reprezentantului ofertantului)

manifest intenția fermă de participare la licitația publică deschisă pentru concesionarea imobilului, teren cu suprafața de 3.492 mp, proprietatea publică a Municipiului Oradea, înscris în CF -Oradea, având nr. cadastral, situat în mun. Oradea, șoseaua Borșului, organizată în ședință publică la data ora de către Municipiul Oradea.

Am luat cunoștință de condițiile de participare la licitație, a condițiilor pentru încheierea contractului, a condițiilor respingerii ofertei, de pierdere a garanției de participare la licitație, prevăzute în Documentația de atribuire și îmi asum responsabilitatea pierderii lor în condițiile stabilite.

La locul, data și ora indicată de dumneavoastră pentru ședința publică:

(persoană fizică)

în numele meu va participa dl./dna., posesor(posesoare) alfa) CI Seria, Nr., împuternicit prin Procura Notarială nr., din data de.., emisa de       , să mă reprezinte și să semneze actele încheiate cu

această ocazie.

(persoană juridcă)

în numele societății va participa dl./dna._________________________________________________, posesor(posesoare)

alfa) CI Seria, Nr., împuternicit prin Delegația nr.  sau împuternicire nr., din data de.., emisa de, să reprezinte societatea și să semneze actele încheiate cu această ocazie.

Data


Ofertant

OFERTANT___________________________

SEDIU/ADRESĂ_________________________


FORMULAR NR. 3


FORMULAR DE OFERTĂ

pentru concesionarea, prin licitație publică, a terenului ■ în suprafață de 3.492 mp ■ situat în mun. Oradea, pe malul drept al Crișului Repede în spatele hypermarketului Kaufland din str. șos. Borșului, în vederea amenajării unei zone pentru organizarea de evenimente în aer liber oferim o redevență de lei/ mp/an.

Menționăm faptul că în cazul în care oferta noastră va fi declarată câștigătoare ne obligăm să acceptăm, necondiționat și în întregime, toate condițiile de concesionare menționate de către organizatorul procedurii în documentația de atribuire și caietul de sarcini.

Oferta noastră este valabilă până la finalizarea procedurii de atribuire a contractului de concesiune, în condițiile în care Consiliul Local al Municipiului Oradea prin Primăria Municipiului Oradea nu decide altfel.

Ofertant


Semnătura

L.S