Hotărârea nr. 389/2020

privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii si a indicatorilor tehnico- economici rezultati, scenariul 1, pentru obiectivul de investitie „Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul ”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico- economici rezultați, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție

„Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul ”

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 251225/05.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 251300/05.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții si a indicatorilor tehnico-economici rezultați, scenariul 1, pentru obiectivul de investiție „ Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul",

Luandu-se in considerare necesitatea si oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este aceasta justificata de către S.C. Proexco S.R.L, in calitate de proiectant, în Nota de fundamentare nr. 251336/05.05.2020,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba documentația de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) si indicatorii tehnico-economici rezultați, scenariul 1 recomandat de proiectant, pentru obiectivul de investiție „Copertine pentru pasaj pietonal subteran strada Republicii Magazinul Crisul", cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite:

Beneficiar:...............................


. primarul Municipiului Oradea municipiul Oradea


Indicatori maximali:

1euro=4,8174 lei, din data de 13.03.2020

Valoarea totala a investiției (INV): 596.560,40 lei inclusiv TVA/502.051,17 lei fara TVA din care: construcții montaj C+M: 501.336,46 lei inclusiv TVA/421.291,14 lei fara TVA

Eșalonarea investiției (INV/C+M)

ANUL 1: 596.560,40 lei / 501.336,46 lei inclusiv TVA

Indicatori minimali:

Capacitati fizice:

Elemente

Lungime (m)

Lățime (m)

înălțime (m)

Copertina 01

7,47

4,92

2,55

Copertina 02

8,42

2 49

2,57

Copertina 03

8,00

2,59

2,52

Copertina 04

7,92

__4J95___

2,54

Durata de realizare :

Durata estimata de execuție a obiectivului de investiție este de 2 luni

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotarari se incredinteaza Direcția Tehnica.

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica cu:

-Instituția Prefectului județului Bihor

-Primarul municipiului Oradea

-Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

-Direcția Economica.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 389

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"