Hotărârea nr. 388/2020

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator pentru obiectivul de investiţie „ Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu”

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator pentru obiectivul de investiție „ Extindere rețea termică primară pe str.

Constantin Brâncoveanu”

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 256979/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 256990/13.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu”.

Luându-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificată de către SC Termoficare Oradea SA în calitate de titular si elaborator proiect, în nota de fundamentareț

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate scenariul 1 recomandat de către elaborator SC Termoficare Oradea SA pentru obiectivul de investiție „ Extindere rețea termică primară pe str. Constantin Brâncoveanu” cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE Șl INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Ordonatorul principal de credite............................................Primarul municipiului Oradea

Beneficiar:......................................municipiul Oradea prin SC Termoficare Oradea SA

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Indicatori maximali

Valoarea totală a investiției este: valoare cu TVA: din care C+M

185.652,47 lei

149.294,49 lei


valoare fără TVA din care C+M


156.433,53 lei

125.457,56 lei

Eșalonarea investiției (INV/C+M) inclusiv TVA

Anul 1:                    185.652,47 lei/ 149.294,49 lei

Indicatori minimali

CAPACITĂȚI

rețea termică primară - 240 m

DURATA DE REALIZARE

- durata estimată de execuție


a obiectivului de investiții este de 5 săptămâniFINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul local al municipiului Oradea, sau alte surse legal constituite.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează SC Termoficare Oradea SA.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Instituția Prefectului județului Bihor;

Primarul Municipiului Oradea;

Direcția Tehnică - Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări;

Direcția Economică;

SC Termoficare Oradea SA.

Oradea, 28 mai 2020

Nr. 388

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru" și 5 voturi