Hotărârea nr. 382/2020

pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultaţi din DALI, scenariul 1 recomandat de catre elaborator, privind realizarea obiectivului de investitie ,, Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice”- PT 125 municipiul Oradea

Piața Unirii, nr. 1 410 100, Oradea Tel. +40 0259-437 000 Fax. +40 0259-437 544 E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „ Reparații capitale ia

acoperiș 48 de puncte termice”- PT 125 municipiul Oradea

Analizând Referatul de aprobare inițiat de către Primarului Municipiului Oradea, înregistrat cu nr. 257130/13.05.2020 și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 257349/13.05.2020 prin care Direcția Tehnică -Compartimentul Investiții și Avizare Lucrări propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI, a indicatorilor tehnico - economici rezultați din DALI, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „ Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice”- PT 125 municipiul Oradea,

Luandu-se în considerare necesitatea și oportunitatea promovării obiectivului, astfel cum este justificat de către societatea „TERMOFICARE ORADEA” S.A. în calitate de titular, în nota de fundamentare 54431253.857 din 07.05.2020,

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizata,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. a), lit. d), alin. (7) lit. m), art.139 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art. 1. Se aproba documentația tehnico-economice faza DALI, indicatorii tehnico - economici rezultați din studiul de fezabilitate, scenariul 1 recomandat de către elaborator, privind realizarea obiectivului de investiție „Reparații capitale la acoperiș 48 de puncte termice” - PT 125 municipiul Oradea, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI Al INVESTIȚIEI I                                                                                                                                                                                                          >

Ordonatorul principal de credite:...................................PRIMARUL MUNICIPIULUI ORADEA

Beneficiar:......................................Municipiul Oradea prin SC Termoficare Oradea SA Oradea

Indicatori maximali:

Valoarea totală a investiției...............70.293,00 lei inclusiv TVA / 59.070,00 lei fara TVA

din care C+M................................52.562,00 lei inclusiv TVA / 44.170,00 lei fara TVA

Eșalonarea investiției INV/C+M:

Anul 1: 70.293,00 lei (inclusiv TVA) / 52.562,00 lei (inclusiv TVA).

Indicatori minimali:

Capacitati:

Suprafața acoperiș de refăcut

Punct termic

Suprafața refăcută

125

160 m2

Durata de realizare:

  • -   Durata de realizare - 4saptamani (1 luna)

  • -   Durata de execuție - 3 saptamani (% luni)

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din bugetul local al municipiului Oradea sau din alte surse de finanțare legal constituite.

Alt 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează S.C. „Termoficare" Oradea S.A.

Alt 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -   Instituția Prefectului județului Bihor

Primarul Municipiului Oradea

Direcția Tehnica - Compartimentul Investiții si Avizare Lucrări

Direcția Economica

  • -   S.C. Termoficare Oradea S.A.

    Oradea, 28 mai 2020

    Nr. 382CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL