Hotărârea nr. 381/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Reconversie functională din UTR Et in UTR M3 – Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad.160462, Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcțională din UTR Et in UTR M3 -Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad. 160462, Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 242154/21.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 242194/21.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Reconversie funcțională din UTR Et in UTR M3 - Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad.160462, Oradea, elaborat în baza certificatului de urbanism nr. 1749/29.03.2019, la inițiativa beneficiarei Agenția de Dezvoltare Locală Oradea S.A. (A.D.L.O, proiect nr.1556/2019, întocmit de către arh. Tivadar I.Daniel, specialist cu drept de semnătură RUR, in vederea stabilirii condițiilor de reconversie funcțională din UTR_Et în UTR_M3, construire blocuri de locuințe de serviciu, reglementarea accesului la parcelă, stabilirea condițiilor de organizare a rețelei stradale, rezolvarea circulației carosabile si pietonale si circulația juridica a terenurilor.

Terenul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea vestică a acestuia.

Conform PUG aprobat cu HCL nr. 501/2016, terenul studiat este situat in UTR Et - Zonă dedicată activităților economice de tip terțiar.

Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Ovidiu Densușianu.

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafața de 18774,Omp, este identificat cu nr.cad. 160462 inscris in CF nr. 160462 (proprietari Municipiul Oradea pe teren și Școala de Conducere Auto -S.C.A.D pe construcții).

Rețele tehnico edilitare

Zona este deservita de rețele de apa, canalizare si electricitate, pe str. Ovidiu Densușianu.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local, în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare - Reconversie funcțională din UTR Et in UTR M3 -Construire blocuri de locuințe de serviciu, zona str.Ovidiu Densușianu, nr.cad.160462, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin tema de proiectare se propune Planul Urbanistic Zonal pentru UTR_Et, respectiv aria delimitată de str. Ovidiu Densușianu, calea ferata și limita sudică a terenului care a generat PUZ-ul:

Se propune reconversia funcționala din UTR_ Et in UTR_ M3 in vederea creerii condițiilor pentru amplasarea unor clădiri cu destinația locuințe colective de serviciu care sa deservească companiile din parcurile industriale din zona.

Reglementari pentru terenul care a generat PUZ-uT.

- funcțiune: UTR M3 - zona mixta (locuințe colective si funcțiuni complementare);

 • - regim de construire: deschis, adiacenta principalelor artere de trafic;

 • - funcțiuni predominante - locuințe colective de serviciu si funcțiuni complementare;

 • - POT maxim propus = 50% CUT max propus = 2,8 pentru parcelele de colt (2,4+20%);

 • - regim maxim de înălțime: (1-3S)+P+5+1R (pentru parcele de colț);

 • - retragerea minimă față de aliniament: minim 12,Om față de aliniamentul str. O. Densușianu;

 • - retrageri minime față de limitele parcelei: min.38,0m față de mejdia N-V, min.38,0m față de mejdia S-V, min. 25,Om față de mejdia S-E, respectiv min. 12,Om față de mejdia N-E;

Se propune demolarea construcțiilor existente pe parcelă si amplasarea a 3 imobile noi, în regim de înălțime Sp+P+5E, cu destinația locuințe de serviciu, conform propunerii prezentate in planșa 03.A;

 • - nr. apartamente: 198;

 • - se vor amenaja minim 100 locuri de parcare aferente funcțiunilor;

 • - spatii verzi: min.50% din suprafața terenului;

 • - drumul de acces va avea caracter de drum de incinta, cu profil transversal de 7,Om fără a se dezmembra;

 • - platformele pentru deșeuri se vor amplasa conform propunerii prezentate in planșa 03.A iar posturile de transformare se vor amplasa conform propunerii prezentate in planșa 04.A;

 • - se vor respecta condițiile impuse în avizele obținute

 • - la autorizare se va obține aviz STS;

Circulații si accese

 • - accesul la parcela studiată se va realiza direct din breteaua străzii Ovidiu Densusianu;

Echiparea tehnico-edilitara

 • - echipare tehnico-edilitară: alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin branșare la rețelele existente in zona;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 5 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, A.D.LO. S.A., prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Direcția Juridica

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Direcția Tehnica

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 381

Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru" și 3 voturi „al