Hotărârea nr. 380/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 262337/20.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 262426/20.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 1532/27.03.2020, la inițiativa Primăriei Municipiului Oradea, proiect nr. 1343/2018 intocmit de către arh. Tivadar Daniel - specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor condițiilor privind construirea unui centru antreprenoriat pe amplasamentul actualei piețe agroalimentare, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea, in vecinătatea Cetatii Oradea.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat UTR SZCP 01 - Subzona Halei Agroalimentare, fiind cuprins in zona de studiu a PUZ-ului aprobat cu HCL nr. 166/2010 care a produs efecte juridice;.

Legătură zonei cu rețeaua stradală a municipiului se realizează pe str. Cicero și Griviței

Terenul studiat in suprafața de 17.998 mp este identificat cu nr.cad.204681 înscris în CF nr. 204681 Oradea, proprietar Municipiul Oradea. In prezent pe amplasament exista corpuri de clădire care, in cea mai mare parte, se vor desființa

Rețele tehnico edilitare: în zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrica.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire Centru de antreprenoriat Piața Cetate, str.Piața Emanuil Gojdu nr.21, nr.cad. 204681 Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează construirea unor corpuri noi de clădire in ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela pe care aceasta urmeaza a se edifica, PUD elaborat pe baza unui studiul istoric pentru a se fundamenta corect contextul istoric, urban și modul de ocupare a terenului

Se propune desființarea tuturor corpurilor de clădire existente pe parcela, cu excepția corpului C1 (hala mare) care se va reabilita si a corpului C8 (corp administrativ) asupra căruia nu se va intervini, si construirea unui centru antreprenorial care va îngloba si vechea hala, conform proiect nr.1343/2018 întocmit de către S.C. POLIART S.R.L., arh. Tivadar Daniel;

 • - Regim de înălțime propus: S+P - S+P+Ep;

 • - POT max. = 60%, CUT max. = 1,6;

Amplasarea noii construcrtii si amenajarea incintei (căi de circulație auto si pietonale, spatii verzi, locuri de parcare....) se vor realiza conform propunerii prezentate in planșa 03/U;

 • - limita de implantare: minim 24,Om fata de mejdia sudica (str.Cicero), minim 5,5 de la aliniamentul str.Grivitei

 • - retrageri față de mejdii: min.8,0m fata de mejdia nordica, minim 20,Om fata de mejdia vestica, respectiv minim 5,Om fata de mejdia comuna cu nr. cad. 202371, minim 14,5m fata de mejdia estica; Corpul C8 existent, asupra căruia nu se intervine, este poziționat pe mejdia estica.

In incinta se vor amenaja circa 200 locuri de parcare (150 subterane si 50 supraterane);

Spatii verzi organizate pe solul natural, minim 15% din suprafața totala a parcelei, si vor cuprinde exclusiv vegetație (joasa, medie si înalta);

Până la autorizare se va elabora studiu de coexistentă pentru stabilirea gradului de compatibilitate a obiectivului cu rețeaua electrica, conform cerințelor din adresa nr.DDR42/237/10.04.2020 de la SDEE Transilvania Nord SA

Circulații și accese'.

Accesul în incinta se va realiza din str. Cicero și din str. Griviței; între str. Cicero si str. Griviței, se propun 2 legături: un drum public cu profil transversal de 7m (carosabil) cu trotuar de 0,9m spre mejdia estica, si un pasaj subteran spre mejdia vestica care va asigura si accesul in parcarea subterană

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Inițiatorul Planului Urbanistic de Detaliu, Direcția Mamagement Proiecte cu Finanțare Internaționala, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize;

 • - Direcția Juridica

 • - Direcția Tehnica

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Administrația Domeniului Public

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro


Oradea, 28 mai 2020 Nr. 380


Hotărârea a fost adoptată cu 17 „pentru” și 8 voturi „abținere”