Hotărârea nr. 38/2020

pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEŢUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                                              

 

H O T Ă R Â R E

pentru aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând  Clădirea - spațiul tehnic, din str. Sf. Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea

 

                Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 13984/1 din 20.01.2020 și Raportul de specialitate, înregistrat sub nr. 13984/2 din 20.01.2020 prin care Direcția Patrimoniu Imobiliar - Serviciul Terenuri propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea deschiderii a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea unităților individuale dezmembrate din numărul cadastral 206008-C1, reprezentând clădirea - spațiul tehnic, situat în mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A, proprietate publică a Municipiului Oradea.

                Văzând că, potrivit CF nr. 206008 - Oradea, imobilul identificat cu nr. cadastral 206008 - este proprietatea publică a Municipiului Oradea.

                În baza documentației avizate tehnic de O.C.P.I. Bihor cu nr. 143026 din 07.01.2020, privind releveul cu propunerea de apartamentare a imobilului format din teren, în suprafață de 335 mp, cu clădire - spațiul tehnic cu suprafața construită de 300 mp, situat în mun. Oradea, str. Sfântul Apostol Andrei nr. 105A.

                În vederea administrării eficiente a acestui imobil utilizat de furnizorii de utilități: SDEE Transilvania Nord, Termoficare Oradea S.A. și Compania de Apă Oradea S.A.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată, respectiv a art. 24 și art. 125, alin. (1), lit. i) din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 7/ 1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară, republicată și actualizată;

                Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al  Comisiei de specialitate a Consiliului Local,     

        În temeiul art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a) și art.139 alin.(3) lit.g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  ORADEA

H o t ă r ă ş t e:

 

                Art. 1. Se aprobă Releveul spațiului tehnic cu propunerea de apartamentare a nr. cadastral 206008 - Oradea, astfel:

Înainte de apartamentare

După apartamentare

Descriere imobil

Nr. inventar

Descriere spațiul tehnic

S. construită

(mp)

S. utilă

(mp)

S. teren

(mp)

 

CF 206008–C1 Oradea, cad 206008,

SC= 300 mp, SU=257,52 mp,
cota de teren 335 mp

13157

206008-C1-U1 – spațiu tehnic:

                            4 camere tehnice

62

46.19

60

206008-C1-U2 – spațiu tehnic:

               1 cameră tehnică + grup sanitar și WC

168

151.50

197

206008-C1-U3 – spațiu tehnic:

               1 cameră tehnică + grup sanitar și WC

70

59.83

78

 

 

TOTAL

300

257.52

335

                Art. 2.  Se aprobă înscrierea în evidenţele de publicitate imobiliară, prin deschiderea a 3 (trei) noi coli de Carte funciară pentru intabularea spațiilor tehnice - proprietate publică a Municipiului Oradea, conform descrierii din tabelul aprobat la art.1 din prezenta Hotărâre.

                Art. 3. Se aprobă actualizarea inventarului domeniului public al Municipiului Oradea referitor la imobilul identificat conform art. 1 din prezenta Hotărâre

                Art. 4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredinţează Direcția Patrimoniu Imobiliar;

                Art. 5.  Prezenta Hotărâre se comunică cu:

-          Instituţia Prefectului - Judeţul Bihor;

-          Primarul Municipiului Oradea;

-          PMO - Direcţia Patrimoniului Imobiliar  (DPI) - Serviciul Terenuri;

-          PMO - DPI - Serviciul Cadastru;

-          PMO - Direcţia Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu Del. Gest.;

     -      O.C.P.I. Bihor - Serviciul de Carte Funciară.

               

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Filimon Teofil Laviniu

 

 

Oradea, 28  ianuarie 2020

Nr. 38

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR GENERAL

Ionel Vila