Hotărârea nr. 379/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament si amenajare spatiu comercial str. Moldovei, nr. 46, nr.topo.4947/5/III – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ■ Extindere apartament si amenajare spațiu comercial

str. Moldovei, nr. 46, nr.topo.4947/5/lll - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 254573/08.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 254647/08.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament si amenajare spațiu comercial, str. Moldovei, nr.46, nr.topo.4947/5/lll_— Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.4912/23.08.2019, la inițiativa beneficiarului                   proiect elaborat către SC Pannon Proiect SRL, arh. Czirjak Levente, specialist cu

drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind amenajarea unui spațiu comercial prin extinderea unui apartament de la parter de bloc, rezolvarea acceselor, echiparea si servirea edilitara.;

Amplasamentul studiat este situat in zona central-periferica a municipiului în Cartier Rogerius, la intersecția dintre str. Modovei, str. Locomotivei si str. Galileo Glilei.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Lc_A - zona de locuințe collective construite inainte de 1990.

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str.Modovei, str.Locomotivei si str.Galileo Glilei.

Apartamentul propus pentru extindere si transformare in spațiu comercial este identificat cu nr.topo.4947/5/lll in CF nr.186675-C1-U3

Rețele tehnico edilitare: In zona exista rețele de apa, canalizare, energie electrica

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere apartament si amenajare spațiu comercial, str. Moldovei, nr.46, nr.topo.4947/5/lll_- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează extinderea/restructurarea fondului construit existent conversii funcționale punctuale, respectiv extinderea imobilului studiat, pe zona parterului orientat către strada, in vederea reconversiei funcționale de locuințe in spatii comerciale, se impune elaborarea unui PUD.

Se propune extinderea blocului de locuințe, pe zona parterului orientata către str.Locomotivei cu o lățime de maxim 2,4m (pe partea dinspre str. Galileo Galilei, respectiv maxim 3,Om (pe partea dinspre str. Moldovei) masurata de la fațada imobilului, in vederea amenajării unui spațiu comercial.

Propunerea privind extinderea la nivelul parterului este prezentata in planșa U03, iar fațada principala se va realiza conform propunerii prezentate in planșa U06;

Extinderea se va realiza pe terenul propus pentru concesionare figurat in planșa U05, (exista aviz favorabil nr.334300/1 din 26.09.2019 de la DPI in acest sens).

Circulații si accese'. Accesul in spațiul comercial se va realiza direct din domeniul public orientat către str.Locomotivei;

Asigurarea utilităților:. Spațiul este racordat la rețelele edilitare;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu,prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridica;

 • - Direcția Patrimoniu Imobilar

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 379


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila,