Hotărârea nr. 378/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de turism urbana cu piscina si imprejmuire teren str. Cantonului, nr.cad.195968 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de turism urbana cu piscina si împrejmuire teren str. Cantonului, nr.cad.195968 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 260378/19.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 260414/18.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de turism urbana cu piscina, str.Cantonului, nr.cad.195968 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.5254/19.09.2018 si a certificatului de urbanism nr.7351/24.12.2019, la inițiativa beneficiarului                            proiect elaborat către SC Parvu

Proiect SRL, arh.Cobe Aurel, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei unitati turistice urbane pe o parcela situata pe str.Cantonului, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara;

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului, in zona de dealuri, zona cu potențial maxim si mediu de alunecare;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Lil - zona de locuințe individuale cu regim redus de inaltine dispuse in zone de livezi si vii.

Regimul de înălțime maxim admis este S+P+E+M/R, D+P+M/R; H max = 12,Om in punctul cel mai inalt POT maxim admis = 35,0%; CUT maxim admis = 0,9

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str.Cantonului.

Terenul studiat are o suprafața de 4017,Omp si este identificat cu nr.cad.195968 inscris in CF nr.195968, Oradea (proprietar Gordan Corneliu Dorin).

In prezent, terenul este liber de construcții

Rețele tehnico edilitare'. Amplasamentul beneficiază de existenta rețelelor de apa, canalizare, energie electrica pe str.Cantonului.;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire unitate de turism urbana cu piscina, str.Cantonului, nr.cad. 195968 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea amplasării unei unitati turistice urbane (hotel cu maxim 10 camere si piscina) pe o parcela situata in UTR Lil, funcțiune pentru care elaborarea unui PUD este impusa prin Regulamentul Local de Urbanism aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016 .___________________________________

 • - regim de inaltime: D+P - P+E

 • - POT propus = 24,0%; POT maxim = 35%; CUT propus = 0,35; CUTmaxim = 0,9;

Amplasarea clădirii si amenajarea incintei se vor realiza conform propunerii prezentate in planșa U0 aferenta proiectului nr.80/2017;

 • - Limita de implantare de implantare gard: minim 6,Om din axul str.Cantonului

 • - Limita de implantare clădire: minim 10,Om din axul str.Cantonului;

 • - retrageri laterale: minim 2,Om;

 • - retragere spate: minim 6,Om

 • - în incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunii, fiind respectat necesarul de parcari impus prin RLU aferent PUG aprobat prin HCL 501/2016 (anexa 2);

La întocmirea documentațiilor tehnice în vederea obținerii autorizațiilor de construire se vor avea în vedere recomandările "Expertizei geotehnice întocmite de către SC Arcon Serv SRL, prof. univ. emerit ing. Florian Roman, specialist cu drept de semnătură Af

Circulații și accese: accesul auto si pietonal se va realiza din str.Cantonului;

Se propune lărgirea str.Cantonului, in dreptul amplasamentului studiat, la profil transversal de 12,Om (6,Om din ax pe partea beneficiarilor);

Terenul necesar lărgirii străzii Cantonului va trece din proprietate privata în domeniul public, în acest sens exista declarația autentificata notarial nr.568/30.03.2020, privind renunțarea la dreptul de proprietate asupra terenului necesar lărgirii străzii conform planului de amplasament si delimitare a imobilului cu propunerea de dezlipire intocmita de Rada Bogdan Cristian, în concordanta cu propunerea din PUD.

Documentația cadastrala completa se va depune la Direcția Patrimoniu Imobiliar in vederea realizării transferului de proprietate privata in domeniul public cu destinația de drum public.

Asigurarea utilităților alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu,                           prin grija Compartimentului Urbanism și

Avize

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridica;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro