Hotărârea nr. 377/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice tertiare; Construire hale zona str. Calea Santandrei, nr.cad.150382,Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice terțiare; Construire hale zona str. Calea Santandrei, nr.cad.150382,Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 260433/20.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 261288/18.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice terțiare; Construire hale, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.150382, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.4849/20.08.2019, la inițiativa beneficiarei SC DACARDIIMPEX SRL, proiect elaborat de către arh.Raluca Covacescu, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de dezvoltare a unei zone de activitati economice terțiare, cu respectarea procedurii de urbanizare descrisa in RLU aferent PUG aprobat cu HCL nr.501/2016, modificat prin HCL nr.836/2017, rezolvarea circulației carosabile, circulația juridica a terenurilor, echiparea si servirea edilitara

Terenul luat in studiu, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea sudica a localității;

Conform PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat parțial in UTR Et parțial in UTR UEt - Zonă de urbanizare pentru activitati economice terțiare

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str.Calea Santandrei

Terenul care a generat PUZ-ul, in suprafața de 14000,0 mp este identificat cu nr.cad.150382 înscris in CF nr.150382, proprietar SC DACARDI IMPEX SRL. In prezent pe teren exista 4 clădiri industriale

Rețele tehnico edilitare: In zona exista rețele de energie electrica, apa si canalizare pe str.Calea Santandrei;

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal de urbanizare pentru activitati economice terțiare; Construire hale, zona str.Calea Santandrei, nr.cad.150382, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Documentația de urbanism este un Plan Urbanistic Zonal de urbanizare pe aria delimitată de str.Calea Santandrei, drumul public studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, limita zonei studiate prin PUZ aprobat cu HCL nr.496/2019 si canal ANIF CS101 (Stotal = 37000 mp), stabilindu-se:

 • a) Extinderea UTR Et pe toata aria studiata (funcțiuni predominante activitati economice terțiare conform PUG aprobat cu HCL nr.501/2016);

 • b) Etapizarea procedurii de urbanizare propunandu-se 3 etape (etapa I reglementandu-se prin prezenta documentație de urbanism, etapele 2 si 3 urmând a fi studiate prin documentații de urbanism ulterioare (PUD/PUZ); întrucât terenul din subzona 3 este parcelat in loturi care nu îndeplinesc condițiile de construibilitate specifice UTR Et, se va elabora PUZ care va studia posibilitățile de alipire si dezmembare sau repozitionarea limitelor cadastrale astfel incat parcelele rezultate sa indeplinesca condițiile de construibilitate specifice UTR Et

 • c) Stabilirea unor zone de folosința comuna din suprafața terenului supus urbanizării, destinate unor zone verzi de aliniament (cu latimea de 20,Om) dispuse de-a lungul drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016 ( in continuarea zonelor verzi de aliniament stabilite prin PUZ aprobat cu HCL nr.496/2019), ce vor ramane in proprietate privata, amenajarea si întreținerea acesteia ramanand in sarcina investitorilor.

 • d) Stabilirea reglementarilor urbanistice pe zona studiata

Reglementari urbanistice pe zona supusa urbanizării:

 • - H max: 21 m la cornișă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+1 R.;

 • - POT maxim = 50%; - CUT maxim = 2,4;

 • - Suprafața minima parcela: 1000,Om;

 • - Front minim la strada: 25,Om

 • - retragerea minimă față de aliniament:  45,Om din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,Om de la aliniamentul drumului

situat in sudul amplasamentului;

 • - retrageri minime față de limitele laterale/posterioara: jumătate din inaltimea clădirilor dar nu mai puțin de 6,Om

 • - In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunii, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

Reglementari pentru zona studiata in etapa I (S= 38500,Omp, cuprinzând terenul care a generat PUZ-ul identificat cu nr.cad. 150382 la care se adauga terenul identificat cu nr.cad.957, nr.topo. 1640/19,1640/18

 • - H max: 21 m la cornișă (Htotal = 25 m), respectiv un regim de înălțime de (1 -3S)+P+5+1 R.;

 • - POT maxim = 50%; - CUT maxim = 2,4;

 • - Suprafața minima parcela: 1000,Om;

 • - Front minim la strada: 25,Om;

 • - retragerea minimă față de aliniament: 45,Om din axul str.Calea Santandrei, respectiv 20,Om de la aliniamentul drumului situat in sudul amplasamentului;

 • - retrageri minime față de limitele laterale/posterioara: cu respectare Cod Civil fata de mejdia comuna dintre nr.cad.150382 si terenul situat in partea estica (nr.topo. 1640/19, 1640/18, nr.cad.957), respectiv jumătate din inaltimea clădirilor dar nu mai puțin de 6,Om fata de mejdiile extreme);

 • - întrucât loturile situate in estul parcelei care a generat PUZ-ul au front mic, acestea vor deveni construibile doar in urma alipirii.

 • - Pe parcela care a generat PUZ-ul se propune construirea unor hale de depozitare, in regim de inaltime P (cu supanta);

 • - In incinta se vor amenaja locuri de parcare aferente funcțiunilor, conform RLU aferent PUG (anexa 2);

Dezvoltarea rețelei stradale in interiorul zonei studiate si legătură in teritoriu:

Accesul pentru mijloacele de transport de trafic greu se va realiza din str.Calea Santandrei, pe drumuri de incinta; Accesul la parcelele din frontul II al str.Calea Santandrei ce se va realiza pe drumul public situat in sudul amplasamentului, propus a se prelungi pana la canal si de-a lungul canalului va fi permis doar pentru autoutilitare de maxim 3,5t;

Se propune lărgirea drumului studiat prin PUZ aprobat cu HCL nr.23/2016, la profil transversal de 12,Om, iar terenul necesar dezvoltării drumului va trece, etapizat, din proprietate privata in proprietea Municipiului Oradea cu destinația de drum public; Terenul care a generat PUZ-ul aflat in proprietatea beneficiarului nu va fi afectat de lărgirea drumului, in dreptul amplasamentului fiind asigurat profilul transversal de 12m;

Asigurarea utilităților.

Alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin bransare la rețelele existente in zona pe str.Calea Santandrei, prin extinderea acestora prin grija si pe cheltuiala investitorilor;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUZ, au un termen de valabilitate de 7 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUZ trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic Zonal, SC DACARDIIMPEX SRL, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea ;

 • - Direcția Juridica;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar

- Direcția Tehnica

Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ