Hotărârea nr. 376/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019Etajare şi extindere imobil, schimbare destinaţie în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129– Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro


HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019 Etajare și extindere imobil, schimbare destinație în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129- Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 259569/18.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 259569/18.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019 - etajare și extindere imobil, schimbare destinație în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 6825/25.11.2019, la inițiativa beneficiarului S.C. Profidoc S.R.L. prin reprezentant                        proiect nr. 1498/2019, întocmit de către

S.C. Poliart S.R.L., arh. Tivadar Daniel - specialist cu drept de semnătură RUR.

Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de extindere pe verticala si pe orizontala a unui imobil cu schimbare destinație în birouri, pe o parcela din Zona Centrala Protejată, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitară.

Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ZCP01_2 - Orașul Nou- Vest.

Regimul de înălțime maxim admis este reglementat funcție de distanta dintre aliniamente, de la P+E+M (pentru străzi cu distanta intre aliniamente mai mica de 10 m) pana la P+4E+M (pentru străzi cu distanta intre aliniamente mai mare de 20 m.

Pentru parcele commune:

POT maxim admis = 60,0%; CUT maxim admis = 1,6;

Pentru parcele de colț:

POT maxim admis = 75,0%; CUT maxim admis = 2,0;

Pe parcelă exista două corpuri de clădire C1 inscrisa in CF cu acte si C2 (construcție fara acte propusa spre desființare.)

Corpul C1 are front la 2 străzi: Mihail Kogălniceanu și Titu Maiorescu (străzi care asigura legătură la rețeaua stradală a municipiului).

Terenul studiat are o suprafața de 537,Omp si este identificat cu nr.cad.195129 inscris in CF nr. 195129, Oradea, proprietari PROFIDOC S.R.L. și TOPOGEOTERM S.R.L, cu drept de ipoteca in favoarea SC BANCA TRANSILVANIA SA. Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existenta rețelelor de apa, canalizare, energie electrică.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu modificator la PUD aprobat cu HCL 588/2019 - Etajare și extindere imobil, schimbare destinație în birouri, str. Titu Maiorescu nr.4, nr.cad. 195129- Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează extinderea /construirea unui corp de clădire nou și demolarea unuia existent, pe o parcelă situată în ZCP se impune elaborarea unui PUD pentru parcela respectivă.

Fata de PUD-ul aprobat care propunea extindere, etajare si mansardarea corpului existent si desființarea magaziei acum se propune extindere, etajare imobil existent, desființare corp C2 (magazie), edificat fără acte, si construirea, in etapa 2, a unui corp de clădire P+E care va închide si frontul de la str. Mihail Kogalniceanu, conform proiectului nr. 1498/2019;

 • - Regim de inaltime : Sp+P+E, cu Hmaxim 10,42m;

 • - POT propus = 70,0%; CUT propus = 1,42;

 • - Intervențiile asupra corpurilor de clădire existente pe parcela sunt prezentate în planșa 02.2U;

 • - în incintă se vor amenaja min.2 locuri de parcare pentru autoturisme;

 • - Accesul auto si pietonal se realizează din str. Titu Maiorescu, iar după finalizarea etapei a 2-a, accesul pietonal se va realiza si din str. M.Kogalniceanu.

 • - la faza DTAC se va obține aviz STS

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrică, apă și canalizare este asigurată prin racord la rețele edilitare existente in zonă;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.â

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu S.C. PROFIDOC S.R.L, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurentiu Alin^7

  J           yr


Oradea, 28 mai 2020

Nr. 376


Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru" • /7

CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vilaj