Hotărârea nr. 374/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publica etajata str.Iosif Vulcan, nr.10-12, nr.cad.192765 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publica etajata str.losif Vulcan, nr.10-12, nr.cad.192765- Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 254273/08.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 254354/08.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire Parcare publica etajata, str.losif Vulcan, nr.10-12, Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr.3865/04.07.2019, la inițiativa PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI ORADEA., proiect elaborat către SC SC Cofido SRL, arh.Valentin Dolog, specialist cu drept de semnătură RUR. Documentația are ca scop stabilirea condițiilor privind construirea unei parcari publice etajate pe un teren situat in Zona Centrala Protejata, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara;

Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR ZCP01/32 - subzona Olosig - Centru- Parcul Traian.

Regimul de înălțime maxim admis este reglementat funcție de distanta dintre aliniamente, de la P+E+M (pentru străzi cu distanta intre aliniamente mai mica de 10 m) pana la P+4E+M (pentru străzi cu distanta intre aliniamente mai mare de 20 m);

Pentru parcele commune, POT maxim admis = 60,0%; CUT maxim admis = 2,2;

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str.losif Vulcan

Terenul studiat are o suprafața totala de 4179,0mp, din care 2754,Omp se afla in proprietea Municipiul Oradea (nr.cad.192765 înscris in CF nr.192765, cota parte din nr.topo.638 înscris in CF nr.9206, cota parte din nr.topo.640/1, 639/2, 640/2a insctris in CF 173710), 211 mp se afla in proprietatea Statului Roman (cota parte din nr.cad.151062 inscris in CF nr.151062, cota parte din nr.topo.635/4 inscris in CF nr.3409, cota parte din nr.topo.646/3 inscris in CF nr.186745, cota parte din nr.topo.646/2 inscris in CF 150491) iar 1214 mp se afla in proprietate privata (cota parte din nr.cad.195872 inscris in CF nr. 195872 -|                                                  cota parte din nr.topo.635/3 inscris in CF nr.9206 -

proprietari

nr.cad.16Q949 inscris in CF nr.160949 - proprietar SNTC Romtelecom SA, cota part^mjMopa^/l^nscriy^F nr. 150491 -                                        cota Parte nr.topo.646/2 -

SC Transilvania General Import Export SRL, Asociația Medicilor Stomatologi cu practica privata din Romania, nr.topoetele tehnico edilitare: In zona exista rețele de apa, canalizare, energie electrica


Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire parcare publica etajata, str.losif Vulcan, nr.10-12, Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului Municipiului Oradea, pentru orice intervenție ce vizează construirea unui corp de clădire nou in ZCP, se impune elaborarea unui PUD pentru parcela pe care aceasta urmeaza a se edifica,

Se propune construirea unei clădiri cu destinația parcare publica.

 • - Regim de inaltime: D+P+3E;

 • - POT propus = 29,0%; POT maxim = 60,0%;

 • - CUT propus = 0,99; CUT maxim admis = 2,2

Amplasarea clădirii si amenajarea incintei se va realiza conform propunerii prezentate in planșa A02;

 • - Retrageri minime față de mejdii: minim 2,Om fata de mejdia sud-estica, coltul clădirii fiind retras la 1,3m fata de mejdia sudica, minim 4,6m fata de mejdia nord-estica, minim 4,7m fata de mejdia nord-vestica

 • - Parcarea etajata va dispune de 145 locuri;

 • - La autorizare se va obține aviz STS;

 • - terenurile si clădirile afectate de dezvoltarea propusa care se afla in proprietate privata vor fi a fi supuse procedurii de expropriere conform propunerii prezentate in planșa U02.

Circulații și accese:

Accesul auto si pietonal in incinta se va realiza din str.losif Vulcan;

întrucât latimea poartii de acces existente nu permite desfasurarea circulației pe doua sensuri in/din incinta parcării, se propune desființarea unui tronson din imobilul situat pe str.losif Vulcan, nr.10-12 si modificarea fațadei stradale astfel incat sa fie asigurata simetria arhitecturala;

Asigurarea utilităților:, alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona;

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiara Planului Urbanistic de Detaliu, DMPFI, prin grija Compartimentului Urbanism si Avize

 • -  Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea;

 • - Direcția Juridica;

 • - Direcția Patrimoniu Imobiliar;

 • - Direcția Tehnica

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro