Hotărârea nr. 373/2020

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu -Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 259166/15.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 259173/15.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 - Oradea, elaborat in baza certificatului de urbanism nr. 3673/26.06.2019, la inițiativa beneficiarului            proiect nr. 19/2019 intocmit de către arh. Szotak Barna -

specialist cu drept de semnătură RUR.

Documentația are ca scop stabilirea condițiilor de amplasare a unei clădiri cu destinația locuință (a 2-a casă pe parcelă), pe un teren situat pe str. Dobrogei, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul studiat este situat in intravilanul municipiului Oradea, in partea central periferica a municipiului;

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR Lip - zona de locuințe cu regim redus de înălțime.

 • - Regim de inaltime admis: S+P+E+M/R, D+P+M/R;

 • - înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 8 m. înălțimea maximă admisă a clădirilor, măsurată la coama acoperișului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depăși 12 m

 • - POT max = 35%; - CUT max = 0,9;

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează din str. Dobrogei.

Situația juridica

Terenul studiat are o suprafața de 660mp si este identificat cu nr.cad. 155633 înscris în CF nr. 155633, Oradea, proprietari

Rețele tehnico edilitare'. In zonă există rețele de apă, canalizare, energie electrica pe str. Dobrogei.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăște:

Art,1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Construire casă, str. Dobrogei nr.26, nr.cad. 155633 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a amplasamentului studiat si reglementările specifice, conform documentației tehnice anexate care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Prin documentația de urbanism se studiază posibilitatea de mobilare a unei parcele situată în UTRJJp , având în vedere faptul că propunerea de mobilare nu respecta RLU aferent PUG cu privire la retragerile fata de mejdiile laterale și cea posterioară;

Se propune construirea celei de-a 2-a case pe parcelă, care se va amplasa conform propunerii prezentate in planșa U3 și împrejmuire teren;

 • - regimul de înălțime propus: P+M;

 • - POT propus =35%, CUT propus=0,9;

 • - retrageri față de mejdii: noua clădire se va amplasa pe mejdia estica, retrasa la minim 3,5m fata de mejdia vestică și minim 3,0m față de mejdia sudică și la minim 10,Om față de clădirea existent pe parcelă;

 • - circulații și accese: accesul in incinta se va realiza din str. Dobrogei;

 • - se vor amenaja min.3 locuri de parcare aferente funcțiunii, cu acces din incintă;

 • - zone verzi amenajate: min.20%;

 • - echiparea tehnico-edilitară: prin racordare la rețelele existente in zona;

Asigurarea utilităților, alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona.

Art.2 . Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentului Urbanism si Avize;

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • - Compartimentul Urbanism si Avize,

 • - Beneficiarilor Planului Urbanistic de Detaliu,                           prin grija Compartimentului Urbanism si Avize;

 • - Instituția Prefectului județului Bihor

 • - Primarul Municipiului Oradea

 • - Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro

  Oradea, 28 mai 2020 Nr. 373


  Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Chiană Laurenți^ Atîn  CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL Ionel Vila


  Ionel Vila