Hotărârea nr. 372/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Construire imobil de locuinte colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si imprejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Construire imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si împrejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 - Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 258497/15.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 258509/15.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef, Compartimentul Urbanism si Avize, prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si imprejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului SC FLAVOIA INVEST SRL reprezentata prin^^^^^^^^^ în vederea stabilirii condițiilor de construire a unei imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter cu regim maxim de inaltime P+3E+M, rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

- Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

Amplasamentul studiat este delimitat de str. Crinului, str. Mihail Kogalniceanu, in rest de proprietăți private.

Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR SZCP 01 _4 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea").

Regim maxim de inaltime:

P+3+M, cu Hmax.cornisa=15m si Hmax.coama = 21 m - pe străzile cu distanța între aliniamente mai mare de 15m; P+2+M, cu Hmax.cornisa = 12m și Hmax.coama = 17m, pe străzile cu distanța între aliniamente mai mare de 10m; POT max = 75,0%; - CUT max = 2,0 - pentru parcele de colt;

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str. Crinului respectiv pe str. Mihail Kogalniceanu.

Pentru orice intervenție ce vizeaza modificarea volumetrici unei clădiri / corp de clădire sau construirea uneia noi se va elabora în prealabil un PUD pentru parcela pe care aceasta e situata.

Situația juridica

Terenul studiat are o suprafața de 526,Omp si este identificat cu nr.cadastral 205947 inscris in CF nr. 205947 - Oradea, proprietar SC FLAVOIA INVEST SRL.

In prezent pe teren exista 2 construcții (C1- casa, C2- garaj) care sunt propuse spre demolare;

Rețele tehnico edilitare: Amplasamentul beneficiază de existenta rețelelor de apa, canalizare, energie electrica, gaze naturale,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Construire imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter, amenajare incinta si imprejmuire teren, str. Crinului, nr.1, nr.cad. 205947 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate: Descrierea soluției propuse

Prin documentația de urbanism se propune construirea unei imobil de locuințe colective cu spatii comerciale la parter, conform aviz Arhitect Sef nr.204/13.02.2020 si conform proiect nr.167/2019, planșa 04/A;

Regim maxim de înălțime propus: P+3E+M către strada Mihail Kogalniceanu, cu Hmax.coama = 17,Om, coborând pana la P+2E spre curtea interioara, cu Hmax.cornisa = 10,70m;

POT propus = 32%, POT max.admis = 75%; CUT max.propus = 2,0;

Număr de apartamente propuse: 10;

Construcția se va amplasa la aliniamentul străzilor Mihail Kogalniceanu si str. Crinului cu regim de inaltime P+3E+M, cu retrageri succesive spre curtea interioara (pana la P+2E), conform propunerii prezentate in planșa 03/A - Reglementari Urbanistice;

Funcțiunile complementare vor fi amplasate la parterul imobilului; Funcțiuni permise: funcțiuni terțiare conform PUG, Anexa 1;

Se vor amenaja in incinta:

12 locuri de parcaje la sol (10 locuri pentru 10 apartamente si 2 locuri pentru spatii comerciale) din care 8 locuri de parcare vor fi asigurate prin sistem de elevatoare;

spatii verzi/loc de joaca pentru copii, organizate pe solul natural, min.15% din suprafața terenului;

platforma destinata colectării deșeurilor menajere, va fi amplasat in zona parterului spre str. Crinului;

Accesul pietonal se va realiza din str. Mihail Kogalniceanu (accese la spatiile comerciale) iar accesul carosabil respectiv accesul la locuințe se va realiza din str. Crinului;

Beneficiarul lucrării va respecta condițiile stabilite in declarația notariala nr.1193/03.04.2020, declarație data de vecinului direct afectat de pe mejdia comuna;

Conform studiului istoric, amplasamentul se afla intr-o zona, in care clădirile vecine au valori deosebite, propuse pentru clasare, clădiri care ar trebui sa-si păstreze imaginea dominanta, pe care au avut-o de-alungul existentei lor in context; Volumetria clădirii propuse trebuie sa se conformeze tipologiilor specifice orașului istoric;

Conform avizului nr.10/U/15.01.02020 de la Direcția Județeană pentru Cultura Bihor, se solicita revenire la faza DTAC pentru avizare fațade;

Conform studiului de insorire (stampilat si semnat de verificator atestat) rezulta ca nici o construcție invecinata cu destinația de locuința nu este afectata de umbra imobilului proiectat, respectându-se astfel necesarul minim privind iluminatul natural conform Ordinului nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populației;

Asigurarea utilităților:, alimentarea cu energie electrica, apa si canalizare, se va realiza prin racord la rețele edilitare existente in zona pe cheltuiala beneficiarilor;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

- Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC FLAVOIA INVEST SRL reprezentata prin                     prin

grija Instituției Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize Direcția Tehnica

Direcita Patrimoniului Imobiliar

Direcția Juridica

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Se publică în Monitorul Oficial și pe site-ul www.oradea.ro


Oradea, 28 mai 2020

Nr. 372

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru"