Hotărârea nr. 371/2020

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu– Desfiintare cladire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piata Cazărmii, nr.15, nr.cad.154778 – Oradea

Piața Unirii, nr. 1

410 100, Oradea

Tel. +40 0259-437 000

Fax. +40 0259-437 544

E-mail: primarie@oradea.ro

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- Desființare clădire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piața Cazărmii, nr.15, nr.cad.154778- Oradea

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către primarul municipiului Oradea, înregistrat sub nr. 255076/11.05.2020 și Raportul de Specialitate înregistrat sub nr. 255082/11.05.2020, întocmit de către Instituția Arhitectului Șef - Compartimentul Urbanism si Avize prin care se propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Desființare clădire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piața Cazărmii, nr.15, nr.cad.154778 - Oradea, elaborat la inițiativa beneficiarului SC ELEMENTAL SRL, în vederea stabilirii condițiilor de desființare clădire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), rezolvarea circulației carosabile si pietonale, echiparea si servirea edilitara.

Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

  • -   Amplasamentul studiat este situat in zona centrala a municipiului in Ansamblul Urban Centrul Istoric Oradea. Zona se remarcă printr-o structură funcțională complexă și atractivă, de tip central, caracterizată de mixajul între diversitatea de activități de interes general, cu acces public, situate la parter și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale.

  • -   Amplasamentul studiat este delimitat de str. Piața Cazărmii, in rest de proprietăți private.

  • -   Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG -ului municipiului Oradea, aprobat cu HCL nr.501/2016, terenul studiat este situat in UTR SZCP 01 _2 (Ansamblului urban "Centrul istoric Oradea”).

înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 8 și înălțimea maximă la coamă (totală) nu va depăși 14 m, respectiv un regim de înălțime de m și respectiv P+E+M pe străzile cu distanța între aliniamente mai mica de 10 m.

POT maxim admis = 60,0%, CUT maxim admis = 1,6 - pentru parcele comune;

Legătură zonei cu rețeaua stradala a municipiului se realizează pe str. Piața Cazărmii.

Rețelele tehnico edilitare: de care dispune zona sunt rețele de alimentare cu energie electrica, alimentare cu apa si canalizare.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr.453/2001,

în conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată,

Văzând proiectul de hotărâre și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,

în baza art.129 alin.2, lit.c) si alin.6, lit.c) si art.139, alin.3, lit.e) privind Atribuțiile consiliului local definite de Codul Administrativ aprobat cu OUG nr.57/03.07.2019,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărăște:

Art.1. Aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu — Desființare clădire corp C1 (etapa 1), construire carport si punct termic (etapa 2), str. Piața Cazărmii, nr.15, nr.cad.154778 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistică, conform documentației tehnice anexate:

Conform planșei 3/U - Reglementari, se propune:

desființare clădire corp C1 (etapa 1),

construire carport si punct termic (etapa 2);

Se propune construirea unui carport (loc de parcare acoperit) la aliniamentul str. Piața Cazărmii si pana pe mejdia nordica, respectiv construirea unui punct termic care se va amplasa in spatele clădirii existente corp C2, retrasa la 1,0m fata de mejdia sudica si pana pe mejdia vestica;

POT propus după demolare (etapa 1) = 38,0%;

CUT propus după demolare (etapa 1) = 0,8;

POT propus (etapa 2) = 48%, POTmax.admis = 60,0%;

CUT propus (etapa 2)= 0,9; CUT max.admis = 1,6;

Se vor amenaja in incinta:

minim un loc de parcare/unitate de locuit;

spatii verzi organizate pe solul natural, ocupând minim 15% din suprafața totala a parcelei, si vor cuprinde exclusiv vegetație (joasa, medie si înalta);

un spațiu interior parcelei (eventual integrat in clădire) destinata colectării deșeurilor menajere, accesibila din spațiul public;

Accesul auto si pietonal se va realiza din str. Piața Cazărmii;

S-a obtinut acordul legalizat nr.518/17.02.2020 al vecinului direct afectat pentru amplasare punct termic pe mejdia comuna;

Asigurarea utilităților:. Pentru construcția existenta sunt realizate racorduri la toate utilitățile (rețea apa-canal, electrice) care deservesc incinta;

Art.2. Reglementările cu privire la organizarea urbanistica stabilite prin PUD, au un termen de valabilitate de 4 ani de la data aprobării lor, termen in care prevederile prezentului PUD trebuie puse in aplicare.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei Hotărâri se încredințează Compartimentul Urbanism si Avize.

Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică cu:

Instituția Arhitect sef. Compartimentul Urbanism si Avize,

- Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu, SC ELEMENTAL SRL, prin grija Instituției Arhitectului sef. Compartimentul Urbanism si Avize Direcția Tehnica

Direcita Patrimoniului Imobiliar

Direcția Juridica

  • -  Instituția Prefectului județului Bihor

  • -  Primarul Municipiului Oradea

  • -  Se publică în M.O. al județului Bihor și pe site-ul www.oradea.ro

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Oradea, 28 mai 2020 Nr. 371

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru”


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL